GMENTE EN DET ABRONBMMW SNEED. NIEUWS- EN ADVERTENTIE-BLAD VOOli DE Paardenmarkt BINNENLAND. 18 7 b V IJ F-E N-T WIN TIGS TE JAARGANG. N°. 37. ZA.TKJt£JD AG 4 o. PAARDENMARKT 7 MEI. VERGADERING van den Gemeente-raad van Sneek. pc \0b\ l 5. 4, 5 5 Deze CO URANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad ƒ1.65, buiten de Stad franco ƒ1.90. ADVERTENTIËN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents, voor eiken regel daarenboven 7 J/3 Cents. Alle brieven en stukken, de uitgave of redactie betreffende, worden franco ingewacht. s o -r i; a BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente SNEEK, maken hier mede bekend, dat de voorjaars dit jaar zal plaats hebben op Woensdag den len Juni e. k. Burgemeester en Wethouders voornoemd HAMERSTER DIJKSTRA De Secretaris de JONGH L. S. i gemeente kNEEK, 11—12 t Gelet hebbende op art. 7 van Zijner Majesteits besluit van den 7e September 1828 aatsblad no. 55) roepen bij deze op alle personenwel ke als gehuwd of als weduwnaar met kind of kinderenin de tweede klasse van de Algemee- ne Rol der Schutterij in het vorige jaar opge maakt, gebracht zijn geworden, doch sedeit dien tijddoor het overlijden van hunne vrou wen of kinderen de bevoegdheid hebben ver-, loren om in die klasse te verblijven, en dus a’s nu in de eerste klasse der voor dit jaar te for meren algemeene Rol gerangschikt moeten wor den om van dusdanige veranderde omstandig heden ter Secretarie dezer gemeente kennis te geven vóór den 15 Mei, zullende bij verzuim dezer aangifte de belanghebbenden ingevolge art. 8 van Z. M. hiervorengenoemd besluit bij de schutterij worden ingelijfd en bovendien tot eene geldboete en gevangenisstraf verwezen worden. Voorts wordt ter kennisse van de belangheb benden gebrachtdat zij welke hun 34e jaar hebben voleindigd alsmede zij die bij de reser ve gedurende vijf jaren hebben gestaan, desver- kiezende kunnen worden ontslagenwordende dus een iegelijk die van dit recht wenscht gebruik te maken, aangemaand, om zulks uiter lijk vóór den 30 Juni aanstaande ter Secretarie aan te geven. En opdat niemand hieromtrent eenige onkunde zoude kunnen voorwendenzal deze worden af- gekondigd en geplaatst in de Sneeker Courant. Sneek den 29 April 1870. Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Sneek, HAMERSTER DIJKSTRA. De Secretaris, H. FENNEMA. Bij Koninklijk beslüit is eene commissie van deskundigen ingesteld teneinde een oordeel uit te brengen over het plan tot het indijken, droog maken en in cultuur brengen van het Zuidelijk gedeelte der Zuiderzee. A. C. Naar de Prov. Dr. C. verneemt is door het Prov. Gerechtshof te Assen de volgende voordracht opgemaakt voor een nieuw te benoemen lid van dat college 1 jhr. mr. M. A. de Savorain Loh man subst -officier van justitie bij de Arr.- Rechtbank aldaar; 2 mr. W. B. S. Boeles, rech ter in die Rechtbank; 3 jhr. mr- J. v. d. Feltz eveneens rechter in die Rechtbank4 mr. J. Schimmel, kantonrechter te Naarden; 5 mr. P. v.d. Veen, procureur bij het Hof te Assen; 6 mr. C. L. Kniphorstadvocaat bij genoemd Hof. In het Etrechtsch Dagblad adverteert Dr. F. A. HARTSEN. «Mijne lieve vriendin Maria Anderson beviel gisteren van een flink gebouwd en Zoon, dien ik mij verplicht reken, openlijk als den mijnen te erkennen. andere Gemeenten ingeschreven, sedert de in schrijving van het vorige jaar binnen deze Ge meente zijn komen wonen, zich insgelijks op dien dag zullen moeten laten inschrijven in dat register loopende over een der jaren 1836 tot en met 1844 waartoe zij volgens hunnen ouder dom behooren. Dat een ieder zonder onderscheidof zij ver- meenen al of niet tot de vrijgestelden of uitge slotenen te behooren, tot deze inschrijving ver plicht is. Dat voor ingezetenen worden gehouden alle Nederlanders alhier hun gewoon verblijf houden de, alsmede alle vreemdelingen binnen deze Ge meente woonachtig, welke hun voornemen, om zich binnen dit Rijk te vestigen zullen hebben aan den dag gelegdhetzij door eene uitdrukke lijke verklaring, hetzjj door het werkelijk over brengen van den zetel van hun vermogen en de 1011 ’s middags om 12 Dat de zoodanigenwelke schoon bevorens in BEKENDMAKING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van SNEEK, roepen bij deze op alle manspersonen binnen deze gemeente woonachtigwelke op den 1 Januari 1870 hun 25ste jaar zullen zijn inge treden, en mitsdien allen die geboren zijn in den jare 1845 ten einde zich voor de Schutter lijke dienst te doen inschrijvenzullende daartoe door en namens Heeren Burgemeester en Wet houders op de Secretarie der gemeente worden gevaceerd WOENSDAG DEN 25 MEI 1870: ’s morgens van 910 uur voor Wijk 1, 2 en 3 en 6 7, 8 en 9 10. B E K E N D M .1 KIN G. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de t j hoofdmiddelen van hun bestaan. Dat zijdie in meer dan ééne Gemeente bun i gewoon verblijf houden of den zetel van hun vermogen hebben gevestigd tot de inschrijving verplicht zijn binnen die Gemeente, alwaar eene dienstdoende Schutterij aanwezig is. Dat de registers ter inschrijvingop den 15 Mei eerstkomende geopend en op 1 Juni daar aanvolgende gesloten worden en dat alien die bevonden worden zich alsdan niet te hebben doen inschrijven volgens art. 9 der wet op de Schut terijen door hel Stedelijk Bestuurambtshalve zullen worden ingeschreven en door den Schut tersraad tot eene geldboete worden verwezen terwijl zij bovendien zonder loting bij de schut terij zullen worden ingelijld indien het zal geblij- ken, dat er, tijdens de verzuimde inschrijving, geene redenen tot uitsluiting of vrijstelling ten hunnen aanzien bestonden. Dat eindelijk een ieder welke binnen deze Ge meente niet geboren is, wordt aangemaand om zich tijdig van eene geboorleacte te voorzien en zich alzoo van zijnen juisten ouderdom te ver zekeren, ten einde de inschrijving naar behooren geschieddeen hij alzoo niet kome te vallen in de straf bij het aangehaald art. 9 bepaald. En opdat niemand hiervan eenige onkunde zal kunnen voorwendenzal deze worden atgekon- digd zoo als gebruikelijk is en geplaatst in de Sneeker Courant. Sneek, den 7 Mei 1870. Burgemeester en Wethouders Voornoemd, HAMERSTER DIJKSTRA De Secretaris de JONGH L. S. j «Alweer eene beschaming van valsche weten- i schap. Landgenooten 1 ontzegt niet langer den borstlijders het geluk van ’t familieleven zonder ’t welk zoo licht het gemoed verdort en het lichaam kwijnt. »En gij ouders, die uwe kinderen tot werk tuigen van politiek intrigue speculatie maakt schaamt ugij kweekers van geveinsdheid en prostitutie. «Leest mijne studiën over teering in Me dical Times, V i r c h o w’s Archive, enz. «Laat ons grootenergischin alles de eer- ste zijn, waarde landgenooten.” Pau, 26 April 1870. F. A. HARTSEN. In de gemeente Vlaardingen is de belasting op het gemaal weder voor onbepaalden tijd be stendigd door de koninklijke goedkeuringdie er aan gehecht is. De dood van den Arnhemschen rechtsgeleerd de en vooral in administratie zaken door en door bekwamen Mr. Boissevain is een groot verlies. Hij bereikte den leeftijd van 53 jaren. Zoo- als men weet heeft hij de staatswetten, met zij ne aanieekeningen, voorzien uitgegeven. Als lid van den Gemeenteraad en van de Prov. Staten deed hij zich als een zeer praktisch man, door zijna geschriften als een kundig theoretisch liberaal kennen. Gedurende langen tijd was hij redacteur van de Arnhemsche Courant. Het Noorden betreurt het zeer dat de ge ruchten van ministeriëele wijziging niet waar schijnen te wezen. Het ministerie zou er eene vast heid door verkregen hebben, die het nu blijft missen. Volgens zijn oordeelwas de patient nu sterk genoeg om de operatie te ondergaan, welke tot behoud van het geheel noodig is. Te dezer opzichte zijn wij het volkomen met het Noorden eens, vooral wat betreft den mini ster van justitie die tot nog toe geene andere dan eene armhartige verlooning heeft gemaakt om niet eens te zeggen, dat zijne vergissingen al den schijn geven van gebrek aan kennis van die zaken, welke een minister van justitie, hoe weinig beleekenend hij ook overigens zijn moge, behoort te bezitten. Het oude planom te Scheveningen eene haven te maken is weer ter sprake gebracht. Zelfs zou er reeds een voorloopig onderzoek zijn ingesteld tot het vragen van concessie door buiienlandsche bankiers en industriëlen. De ongunstige berichten, omtrent het ka naal van Suëz medegedeeld, worden door Ferd. de Lessens in een schrijven aan de heeren Itt— mann en Zn., transit-agenten van bet kanaal, te Rotterdam verklaard geheel bezijden de waar heid te zijn. Er is zelfs gesproken van een schipdat groote avarij beloopen zou hebben doch er nooit geweest is. De konmg en koningin hebben ruime bij dragen toegezegd voor het bouwen van een schouwburg te Amsterdam’t zij op de Boter markt, t zij elders. Dit plan bestaat reeds ja ren en zal nu wellicht tot uitvoering komen. De heer E. Demarteaudrukker en uit gever van het weekblad de Nieuwsbode van Sittardis tot 3 geldboetente zamen van ƒ422.50 veroordeeld wegens het beleedigen hoonen en lasteren van den heer P. Regout te Maastricht. Het schrijven van het levensbericht van wjj- len mr. J. M. de Kempenaer, is van wege hei bestuur der Maatschappij van Nederlandsche let terkunde opgedragen aan den heer mr. J. Heems kerk Az. De A’. Goesche Ct. meent te welendat de heer Thorbecke zich eerlang met der woen te Dresden zal vestigen. Verleden Maandag is uit Groningen hel adres aan den koning gezonden tot opheffing der vesting. op Maandag den 9 Mei 1870 voormiddags 10 uur. PUNTEN TER BEHANDELING. 1. Resumtie der Notulen. 2. Mededeeiing van eene resolutie van Hee ren Gedeputeerde Staten van Friesland, d.d. 22 April jl. no 10, houdende goedkeuring van het kohier der belasting op de honden in’deze ge meente, voor de dienst van 1870. 3 Idem van de aanneming door den heer J. J. Wiarda boekdrukker alhier, omtrent het drukken der verslagen van den gemeenteraad. 4. Missive van Burg, en Weth. van Rauwer- derhem tot vaststelling door den gemeenteraad van Sneek omtrent het bestaande reglement op het beurtveer van RauwerdIrnsum Poppinga- wier, Terzool en Deersum op Sneek v. v.te- nis toepasselijk te verklaren op het nieuw op te richten beurtveer van Sijbrandaburen op Sneek v. v. Adres van Douwe Damsmamede aanne mer van het in aanbouw zijnde kerkgebouw voor de Roomsch Gatholieken te Sneek, om gebruik 1e mogen maken van gemeentegrond tol het bergen van materialen, met voorstel van Burg, en Weth. daaromtrent. 6. Idem van den heer T. Gonggrijp alhier houdende verzoek tot het dempen van een ge deelte havenen afstand van grond enz. aan het bolwerk bij den geamoveerden pelmolen, met voorstel van Burg, en Weth. 7. Rapport van de Commissie uit den raad over een voorstel van de Commissie van admi nistratie der gasfabriek. 8. Idem over de rekening en verantwoording van de voogden van het Oud Burger Weeshuis te Sneek, over 1869. 9. Idem van het Roomsch Catholiek Parochi aal Armbestuur dienst 1869. 10. Idem van heeren Brandmeesters over 1869. 11. Idem van de commissie, belast met het toezicht op het onderhoud van den trekweg tus- schen Sneek en Leeuwarden. 12. Adres van Bestuurders der gymnastiek- schoolom eene toelage uit de gemeentekas om meer uitgebreidheid te geven aan gymna stiek onderwijs en wel ten behoeve der kinde ren van ambachtslieden. 13. Idem van heeren Diakenen der Hervorm de gemeente alhieron) ampliatie van Hoofd stuk 7 Afdeeling 1 der algemeene politie veror dening, betrekking hebbende op het bouwen van woningen. 14. Idem van mr. Goeman Borgesius, om hem met ingang van Mei 1870, eervol ontslag te verleénen uit de betrekking van Leeraar in de staatswetenschappenaan de Hoogere Bur gerschool te Sneek, met eene missive van de Commissie van Toezicht op het middelbaar on derwijs daartoe betrekkelijk. 15. Missive van de Gas-Commissie alhierorn ten behoeve van de gasfabriek af te staan, het ter rein waarop thans de touwpluizerij staat, tot uitbreiding der fabriek. 16. Benoeming van twee boterdragers en een Zakophouder bij de Korendragers. 17. Voordracht ter benoeming van twee hulp onderwijzers eene in de meisjes- en de andere in de tusschenschool. 18. Missive van Mevrouw A. J. W. Gooi de Jongh Hoofdonderwijzeres in dé miisjes- schooi, voor meer uitgebieid lager onderwijs te Sneek houdende aanbeveling van een drietal ter benoeming van eene Secondante in genoemde school, ter vervanging van Mejufvrouw Jel’je Catharina Rannefl. V -.w» c-t I i f 0 0 5 S s a n 5 >r 1 9 3 3 SNEEKER COURANT. i 1 1 r- tyw

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1870 | | pagina 1