LET WEL! Mei-Boelgoed. s Sijberen Potma.^ o AD VERTENTIEN. fl -sainidRJL’j-jdpunj 2 Gh I Voorspoedig van een Zoon bevallen is nog KERK-, AC AD EMIE- Werk- mandjes. na- F. H. STIENSTRAV-Wouda. Groningen, 10 Mpi 1870. 'en en hunne nationaliteit angen. De ondergeteekende beveelt zich voortdurend aan tot het vergulden van SPIEGELS en SCHIL DERIJLIJSTEN, GAS-ORNEMENTEN, PEN DULES enz. Q- «5 I S3 het hooger en vrije hoogescholen het van den doctoralen graad een ne werking niet missen. 7 gen achtereen is de een nuchter, dan is d> der smoordronken. O de huisheer- zijn knecht»Iwan,” zegt hij»gij ziet nu welke i- j vriend Alexandrowitsch is weder Het Kantoor van den Gemeente ontvanger is verplaatst in het Huis wijk 3 N°. 137, op hét Grootzandvroeger be woond door Mejuffer T; MASTENBROEK. Deurwaarder J. W. DRIJFHOUT, te Sneek, zal, op Vrijdag den 13 Mei\1870, ’s morgens 9 ure ten huize van de Wed.'J. KISJES, aan het Schapenplein aldaar verkooóen Benige MEUBELEN en HUISGERADEN: waar onder pl. m. 30 rollen MATTEN. Diegenen welke goederen mpgten wenschen in te brengen, worden verzocht zulks vóór of op Donderdag den 12 Mei e. k., aan den Deurwaar der op te geven. over de melk en haar onderzoek. ^°l hulponderwijzer in de Meisjesschool te Sneek is benoemdII. Gietëtnate Huizen terwijl voor dezelfde betrekking in de Tusschen- school aldaar benoemd is: A Visserte Lemmer. Te r.rnhem zijn met guns'ig gevolg geëxa mineerd Mej. Johanna Hiddingaals hoofdon derwijzeres en Mej. Hermina Hiddinga, als hulp- onderwijzeres. S7/1/17' van brieven, geadres seerd aan onbekenden over de le helft der maand April 1870. Afkomstig van Sneek. 1. Gato Tulners te Amsterdam. Boersina te Eede. 3. den. van Balk. 4. Sneek. van te Koudum. Getrouwd te Balk, 5 Mei 1870: H. F E N N E M A Jr. Secretaris der Gemeente Sneek en G. MEINESZ. VARIA. In een der bladen komt het volgende curieuse verhaal voor. In een gezelschap liep het ge sprek over dronkenschap en de questiewelke natie het meest aan deze ondeugd overgegeven was. Een Rus, hierbij tegenwoordig, beweerde dat zijne natie deze ondeugd in eene schier on gelooflijke mate bezat, en haalde tot staving zij ner beweering dit feit aan. Twee vrienden, die met elkander op een der uuiversiteiten gestu deerd hadden, zagen, sedert zij de academie verlaten hadden, elkander niet meer. De eene was te Petersburg als landsambtenaar geplaatst de andere leefde op zijne bezittingen aan de grenzen van Siberië. Eindelijk, na lang te ver geefs hierom verzocht te hebbenverkrijgt de ambtenaar acht dagen verlof en spoedt zich naar 2. K. G. S. J. van Os te Leeuwar- Wed. van der Werf te Jutrijp, 5. Wed. J. B. de Boer SPANJE. De nieuw aangebodene kieswet is door de Cor tes verworpen. OIozaga is na een onderhoud met Napoleon dadelijk naar Madrid vertrokken. Ardannaz heeft er op aangedrongen, dal men zoo spoedig mogelijk een koning kieze en wel Monlpencier of Espartero. Prim heeft er op ge antwoord dat hij ook hoopte dat er spoedig eene keus zal geschieden en dat hij dit vraag stuk nog aan deze Gortes ter oplossing zal voor stellen. en SCII00LN1EUWS. Beroepen: te Wageningen, W. J. Geselschap, te Delfshaven; te Randwijk c. a.H. Slothouwer te Doornspijk; te Overschie, G. Boer, te Ouder kerk aan den IJsselte Nieuw-LeusenH. S. J. van Rijsoort, te Rhijnsburgte Spijk, B. A. de Jongte Hardinxveld; te ZaanslagW. J. Ge- sdschap, te Delfshaven; te Oostburg, P. K.Dom misse, te Oude en Nieuwe Wetering; te Gene- muiden, J. J. van der Lip, te Leusden. Aangenomen: het beroep naar Loenen,door den cand. C. Koker naar Doesborghdoor A. War.ena, te Lichtenvoorde; raar Maurik, door Ch. P. de Meijer te Nootdorp naar Haringkar speldoor J. I. L. Muller, te Pinejum c. a. naar Akkrum door J. S. Gloeck Hellemate Koe bange. Bedanktvoor het beroep naar Harderwijk door H. G. Voorhoeve, te Amersfoortvoor Wich- mond door J. J. Eigemante Loosduinenvoor Ter Aar, door G. J. van der Flier, te Eemnes- Binnen voor St. Jansga en Delfstrahuizen door H. van de Hagtle Westbroek c. a. Te Leiden is tot doctor in de wis- en na tuurkunde bevorderd de heer J. E. Enklaargeb. te Doesborghna openbare verdediging van een I Om dezen vórst te vermakenzal er op den Kreuzberg een verbazend groot levend, soldaten spel woiden opgezet, waarmede vervolgens zal gespeeld worden. In Wurtemberg is de invoering van het me triek stelsel vasfgesteld op 1°. Januari 1872. Het Tolparlement is gesloten met een lof rede op de regeering en het tolverbond onder opnoeming van al het goedewat beiden tol stand hebben gebracht en waarvan de slotsom weinig anders is dan niets of het tegendeel van ’t geen beweerd wordt het te zijn. De prins van Sleeswijk-Holstein heeft aan Pruisen kennis gegevendathij zich voortaan [graaf van Roer zal noemenomdat hij zich in ’t huwelijk begeeft met een burgermeisje jufvr. Carmelita Eisenblattwelke hun behulpzaam is geweest bij het in orde brengen zijner biblio theek, welke, tijdens zijn verblijf in Indie waar zij ook lang vertoefd heeftin deerlijke wanorde was gebracht. Haar vader was indertijd een vermogend handelaar te Calcutta die door zware verliezen ongelukkig is geworden en zoo werd zij jufvrouw van gezelschap bij den administra teur van ’s prinsen goederendoor wiens aanbe veling zij de prins in het opredderen zijne boe ken behulpzaam was en met wien zij spoedig in ’i huwelijk zal treden. O O S T E N R LI K. De zaken der Ooslenrijksche Nederlandsebe bank staan zoo goed dat er een extra-divident wordt uitgekeerd. De aandeelhouders hebben be sloten tot liquidatie over te gaan ten einde zich met andere banken te verbinden hetgeen wegens vermijding van concurrentie voordeeliger werd jeacht, dan zelfstandig op te treden. Den le Mei is te Weenen het standbeeld ont huld van den vrijheer Salomo van Rothschild. Zijn zoon baron te Anselrnus is bij die gelegenheid benoemd tot ridder van de ijzeren kroon le klasse iaardoor is hij tevens geheimraad geworden. Vóór hem heeft in Oostenrijk geen Israëliet die Waardigheid bekleed. Het plan der Regeering om de bosschen in den untrek van Weenen te sloopen, teneinde aan ;eld te geraken, ontmoet groote tegenstand en :eer teregt, omdat de nadeelige gevolgen er van a hunne uitgestrektheid niet te berekenen en op jenerlei wijze weg te nemen zijn. Herhaaldelijk wordt beweerd dat v. Beust als lijkskanselier zal aftreden en gezant te Londen worden. Het Ministerie is nog niet voltallig men "--1-le naar geschikte personen, die wil- optredeh. Getrouwd G. KAPPENBURGH, Hoofdonderwijzer en A. L. van der SLUIS. Beetsterzwaag, 7 Mei 1870. j met den chef der politie Piétri en met maar- i schalk Canrobert. Het gerucht dat het Ministerie na den lOen Mei, op welken dag de uitslag der stemming bekend gemaakt wordt, zijn ontslag zal nemen" wordt bevestigd van verschillende kanten. Don derdag daarna zal het Wetgevend Lichaam ver gaderen. Drie bladende Siècle, Reveil en Avenir National zijn in beslaggenomen, omdat zij eene proclamatie van Napoleon van 1848 bevatten. Ten aanzien van de regeling van het hooger onderwijs stelt de daarmede belaste commissie voor aan de Staats recht toe te kennen te mogen verleenen, welke echter slechts titel zal zijn zondir aanspraak op het uitoefenen van een beroep te geven waartoe een staats-exa- men zal gevorderd worden. Aangaande het complot is het zeer opmer kelijk dat de regeeringsagenten voor het plebi- cit te Autun reeds op 1°. Mei een circulaire aan de maires en presidenten van comités gericht hebben om aan te sporen tot ja stemmen, op grond van het complot, terwijl er op dienzelfden datum te Parijs nog niets van bekend was. Deze zijn dus de politie te gauw af geweest en kenden de ontdekking voor dat zij geschied was De vervolgingen der dagbladen nemen steeds toe en hierin doet Oliivier niet onder voor Rou- her. Zelfs de lafste en kinderachtigste voorwend sels worden gebezigd om de vrijheid van druk pers te vernietigen en de arrestatiën moeten na tuurlijk aan deze maatregelen van overheersching en geweid hare kracht bijzetten. De uitslag van de stemmingvoor zoover op dit oogenblik bekendis datmet uitzonde ring van 26 arrondissementen en van het leger en de marine in Algerië, zich 6,399,000 stem men vóór en 1,349,000 tegen het plebiscit heb ben verklaard. ENGELAND. De kosten voor de candidatuur van 3 gevallen candidaten voor Southwark hebben bedragen f 87.348. Aan sir Waterlow, een der drieheeft het gekost f 57.348. De Grieksche regeering heeft verklaard scha devergoeding aan de weduwe van den hr. Lloyd te willen betalen. De tweede lezing van Jacob (niet te verwar ren met John de minister) Bright’s bill, waar bij aan vrouwen die hoofden van huisgezinnen zijnstemrecht wordt verleendheeft plaats gehad. Er beginnen krachtige stemmen op te gaan tot het opruimen van alle nog overgebleven staats kerken. Te Huil heeft een hevige brand gewoed in eene anderhalve Engelsche mijl lange houtmassa, die langs de noordzijde van het dok lag opge stapeld. De regeering heeft aan de beide Huizen mede gedeeld dat de opstand aan de Roode Rivier ge ëindigd is. daar de insurgenten en het bestuur van Canada het eens zijn geworden over eene inlijving. Victor Hugo heeft uit zijn verblijf Hautevilla- Hause een schrijven aan de Rappel gericht, waarin hij het plebicit noemt een coup d’état, ontworpen uit een democratisch oogpunt. Hij zegtdat de keizer deze vraag aan het volk be hoorde te doen: »Ben ik verplicht de Tuilleriën te verlatenmij naar Vincennes te begeven en mij aan de justitie over te leveren Daarop zou menzegt hijalleen ja kunnen antwoorden. J. van DRUTEN Huis- en Decoratieschilder. TE HUUR: eene Gemeubeleerde VOORBO- VEN- en SLAAPKAMERte bevragen bij bo vengenoemde. F R A N K R IJ K. Iedereen heet ook van ’t complot te zijn, waaraan lechts zeer weinigen geloof slaan, en die weinigen waarschijnlijk alleen nog, omdat zij niet anders lurven. Echter zijn de raadkamers van het Hooge lof van Justitie opgeworpen om dit complot en lat andere van February in behandeling te ne llen. Ondertusschen geschieden de arrestatiën p groote schaal en in vele plaatsen, als Parijs yon Marseille Bordeaux, Straatsburg enz. enz. iet heeft al den schijn, alsof het complot dienen «oet om twee vliegen in één klap te slaap, te weten hel plebiscite er door te krijgen en wraak e nemen op hendie men niet lijden mag. loor een en ander komt men tot de geyolgtiek ing dat er reactie voor de deur staat, alhoe wel Oliivier het tegendeel ten stelligste heeft ver eerd. Men meent ook vrij zeker te weten d na de stemming in het kabinet verandering sl gebracht worden. Het Journal of/iciel bevat een officieel rap- Wt aangaande hel complotdat echter niet veel teer bevat dan ëéfiige hoogdravende bewoor den over den revolutionairen geest, die in ninkrijk heerscht. Intusschen schijnt het vrij zeker, dat de re uring door personendie zich uitgeven voor «machtigden van vereenigingen van werklieden 'hr geheime agenten der politie zijn het volk ’uzet tot oproer waarin zij echter hoogst waar- ’Mjnlijk niet zal kunnen slagen. 1‘lourens wordt te Londen vervolgd maar is 6|ligheidshalve verhuisd. Ie Parijs zijn op verschillende plaatsen troe- Cn geconsigneerd om den opstand die er niet f’ le dempen. De houding van Oliivier wordt re langer zoo meer verdacht, vooral nu hij druk la,lpleegt met den minister vin Oorlog Leboeuf, leeds zoekende en In Pesth komt eene monsferstraf-procedure in lehandeling waarin ruim 1000 personen zijn be rokken wegens roof en moord in Zuid-Honga- ije die overigens een burgerlijk bedrijf hanteer den. Politiebeambten en rechters spelen er te- ’ens eene groote rol in. Te midden der bestaan- le strubbelingen komen de Groatiërs ook met lunne eischen voor den dagwat zij eigenlijk villen, is niet recht duidelijk/maar alleen dit, lat zij de unie met Hongarije niet langer begee- en en hunne nationaliteit van vroeger terug ver zijn vriendwien hij evenwel niet te huis trof, academisch proefschrift De knecht, die zijn heer meermalen den naam van zijn studiemakker had hooren noemenge leidt den ambtenaar in eene kamer, zet een ont bijt en volgens Russisch gebruik een flesch ster ken brandewijn gereed. De gast maakt van al les vlijtig gebruik en vergeet vooral niet den brandewijn aan te spreken, zoodat hij weldra smoordronken is en door den knecht te bed moet worden gebracht. Tegen den middag komt de gastheer. Toen hem medegedeeld werd dat zijn vriend gekomen was, ijlt hij vol vreugde naar hem toe, uoch het is hem niet mogelijk dezen te doen ontwaken. De gastheer zet zich toen alleen aan den maaBijd en drinkt in zijne vreugde zooveel, dat men hem, even als zijn gastte bed moet bren gen. Toen nu deze ontwaaktwil hij naar zijn kameraad ijlen maar nu is deze niet wakker te schudden en de beurt van wachten is aan den gast. Om de verveling te verdrijvenpimpelt hy weder eenige glaasjes brandewijn, welke hun- Zoo gaat het acht da- 4 Ie an- Op den laatsten dag roept ramp de dronkenschap is; mijn beschonken. Ik moet naar de stad. Wanneer mijn vriend ontwaakt, moogt gij hem niet meer dan één borrel gevenwant ik wil hem toch op den laat sten dag spreken.” Alexandrowitsch ontwaakt en kan hoe hij vloekt of raastniet meer dan één glaasje brandewijn krijgen, zoodat hij ge- 7.w.0I???en nuc*1teren op zijn vriend te wachten. Eide yk rolt een rijtuig voor de deur, zijn vriend wordt er uilgeholpen, is weder smoordronken en Alexandromitsch vertrekt zonder zijn vriend gesproken te hebben. Van het schaken eener vrouw heeft men meermalen gehoordmaar het schaken van twee tegelijk is een zeldzamer onderneminu. Een jonge melkverkooper te New-arkin den staat New-Jersey in Amerika, die zich uitgaf voor spe cialiteit in het verkoopen van boter en haringen en Alvah-Rose genaamd, verdween op zekeren dag en zijne kalanten stonden verwonderd zijnen winkel gesloten te zien ronder dat daarvoor te lezen stond: swegens overlijden”, of »op bevel der justitie Wat was met den vluggen melk- boei gebeurd? Hij had een rijtuig genomen, was daarmede naar de nabijzijnde straat gere den en had de schoone aanlokkelijke Evade vrouw van zekeren Adam Oase die voor eenige dagen van huis wasin zijn rijtuig doen plaats nemen. In een meer verwijderde straat wordt het rijtuig andermaal geopend en eene bekoor lijke dame van kleine gestalte, mevrouw Lloyd, voegde zich bij de eerste. Hel rijtuig, zwaar beladen met bagaadje, sloeg den weg in naar den spoorweg, waarmede de drie reizigers naar Utahaan den oever van het zoutmeer}, vertrok- ^aar gaf profeet der Mormonen hun zijnen zegen. Alvah-Rose ontving de twee vlug- tende echtgenooten en tot heden leeft het trio in de beste verstandhouding. De eigenaar van een modemagazijn te Pa rijs tracht door de volgende annonce de aandacht van het publiek op zijn magazijn te vestigen: sGisteren werden de passanten van de straat door ontzetting aangegrepen daar zij plot seling iemand op straat zagen neervallen. Men vreesde eerst voor een hersenschudding, doch later vernam men, dat die heer in het mode magazijn van X was geweesten zoo zeer door de fabelachtig lage prijzen was getroffendat hij het bewustzijn had verloren.” Magazijn van KramerijënGalanterieën Nouveaute’sfijn MandewerkSpiegels en ’’y Parapluies. Ontvangen eene ruime keuze Parures 0} Parfumerieën, Zeepen, Haaroliën, fijne 2. 72, Eau de Cologne. O Huishoudelijke goederen als Porselein, cn GlasAardewerk Vazen, Beelden Groe- pen, Brittania-thee-pottem en Koffiekan- èk _2, nenStoofjes, Schildpadden Thee- en ~<Lepel-doosjesMahoniehouten Thee-Em- O mers, Koperen Schenkketelsfijn en or- 2 dinair Lakwerk. I es Voorts eene fraaie collectie Spoor- Sluit- Sleutel- en Werk-mandjes. 05 t— Alles tegen zeer laag gestelde prijzen.’? -

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1870 | | pagina 3