MOTS- E\ AiHEkilLXTIE-BLAD VOOR DE GEMEfflE EX DET ARRONDISSEMENT SiXEEL Paardemnarkt. 7 BINNEN L A N D. as MEI. VIJ F-E N-T W INTIGSTE JAARGANG. 1870 L State n-G e n e r a a 1. E E R S T E K A M E R. PAARDENMARKT I dit jaar zal plaats hebben op Woensdag den 1 en - SNEEKER COURANT hunne i ministers van buitvnlandsche zaken van finantiën I van geheimhouding ingezonden twee rapporten de gedeeltelijke regeling dan Het voornemen bestaal maatschappij voor «Napoleon houdt zijn waggelenden troon met «S3 Juni e. k. Burgemeester en Wethouders voornoemd HAMERSTER DIJKSTRA De Secretaris de JONGE L. S. Reeds voor langen tijd geleden heelt het 'Alg. Dagbl. er op gewezen hoe de minister van Mul- ken al den schijn op zich laadt van bij het be noemen van hoofdofficieren te vragen of zij tot de R. K. geloofsbelijdenis behooren en zoo ja, hen dan aan den koning ter benoeming voor 1 dragen. Thans releveert bet Vaderland ook dien de wetsont- het hoofdstuk Binnen- I niet vóór 1 Januari 1871 in Zitting In de zitting Jonckbloet dan sympathiseeren wij met haar; dit betreuren kan want het is toch hunne een niet- voorge- even wa ge- orgaan van In het kamp van Milligen zullen ook dit jaar, ondanks zekere beloften van het tegendeeldui zenden verspild worden aan een even noodeloos, dwaas, als onwaardig soldatenspel. De aanbeste dingen voor het onderhoud der troepen, die daar hunne gezondheid en krachten verspillen moeten, op commando van den minister van oorlog, zijn re ids aanbesteed. Doch als of de zaak geen dag licht mocht zien, is de aanbesteding ook heimelijk en ter sluiks geschied, daar onder hands slechts een paar personen zijn uitgenoodigd er deel aan te nemen. Door den heer de Mondlij te Groningen is bij den raad dier gemeente een voorstel inge- diend om den hoofdeljken omslag te wijrgen naar mate de inkomsten voortkomen uit bezittin gen of door arbeid verkregen worden. Te Utrecht is ook eene maatschappij voor volks-gaarkeukens opgericht. Het kapitaal is be paald op ƒ24,0110 verdeeld in 3 seriën elk van ƒ8000. Voorloopig zal zij met eene keuken begin nen en recht practised zal die opgericht worden in eene der afgelegenste achterbuurten der stad, maar vlak tegenover eene hoek. men doen, ongeveer op hun 60ste jaar schijnlijk eerst notaris zouden worden. Er heeft zich in de provincie Limburg niemand aangemeld voor het candidaat-notarisexamen. De stand van het notariaat is in Limburg zoodat als de gewone wijze van opklimming gevolgd werd, zij, die thans op 30-jarigen leeftijd exa- waar- De voorloopige commissie van het Nederlandsch tooneeïverboad bestaande uit de heeren Jan van Beers, voorzitter, te AntwerpenH. J. Schimmel te Amsterdam Max Rooses te Gent, J. J. Cremer te ’s Gravenhage van Driesche te BrusselGe rard Keller te Arnhem, P. Benoit te Antwerpen, J. J. H. Verhuist te AmsterdamK. Miry te Gent, J. N. van Hall, secretaris, te Utrecht, zal op het aanslaande letterkundig congres te Middel burg verslag uitbiengen. Zij roept thans bij circulaire tot deelneming opallen die gunstig gezind zijn voor de oprichting eener maatschap pij met aldeelingen met een tooneelschoolmet een orgaan, en met de taak om ook bij de ge meentebesturen en verdere autoriteiten de belang stelling in het Nederlandsch tooneel op te wekken. om het uniformport te voeren. Waar schijnlijk zullen echter eenige andere bepalingen der nieuwe postwet, zooals de nieuwe tarieven voor gedrukte stukkenpostwissels enz vroeger in werking worden gebracht. (Noordstar.) vingen en en voorts door subsidien, waaronder ƒ2.139,227 van de gemeenten. Alle kosten van armenzorg beliepen in de gemeenten van 3000 zielen en minder ƒ0,59 per inwoner; van 3001—-10000 zielen ƒ0,80; van 10001—20000 zielen ƒ1,30, en van meer dan 20000 zielen ƒ1,52. middel uitgedacht om aan bel wets-ontwerp tot regeling van Voor hebben gesproken de hee- -«u.....,, v'.hi uuil en Hein, legen spraken de heeren van Bylandt en Mes- chert. De heet en Fransen v. d. Putte, Joost Deze CO UR ANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad ƒ1.65, buiten de Stad franco /1.90. chie van AD VERTENTIEN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents, voor eiken regel daarenboven 7 J/2 Cents. Alle brieven en stukken, de uitgave of redactie betreffende, worden franco ingewacht. Zitting van Dinsdag den 24 Mei. In de kamer is verslag uitgebracht door commissie van rapporteurs, over het werp tot verhoogjpg van landsche Zaken voor de havenverbetering van Harlingen. Onderscheidene leden waren niet gun stig voor dit ontwerp gestemd Zij beschouw den met het oog op den tegenwoordigen toe stand der finantiënhet ontwerp ontijdigte meer omdat er nog geene voldoende zekerheid verkregen is, hoe groot de kosten van aanleg en onderhoud zullen zijn. Zelfs waren enkele leden van oordeel, dat het gewicht en het wer kelijk belang dier haven te zwaar werd getild. 4ij verlangden dienaangaande nadere inlichtingen van de Regeering. Tegenover dit ongunstig ge voelen stond de meening van onderscheiden an dere leden. Sommigen wilden in de voordracht berusten en anderen toonden zich warme voor standers voor de verbetering van de haven te Harlingen. De Kamer heeft besloten voor het reces cog te behandelen hel voorstel tot wijziging van bet reglement van orde en de ontwerpen’tot ver- eeniging van gemeenten, maar de overige ont werpen, waaronder dat tot afschaffing der dood slraf in eene volgende bijeenkomst aan de orde >e stellen. Ziiiing van Woensdag 25 Mei. De kamer heeft heden de beraadslaging fevangen over 1. I bet armbestuur. 1 yn van Rhemen Smit, Beerenbroek r'chert. Ook hier te lar.de zullen de zoogenaamde car- tescorrespondances worden ingevoerd De formu lieren, tot dal doel door de administratie ver krijgbaar te stellenzullen aan de eene zijde worden gebezigd tot invulling van het bericht en aan de tegenzijde lot vermeldmg van het adres. Zij zijn van dik papier in vierkanten vorm en ge schikt om in postbussen te worden gestoken. De verzending geschiedt ongesloten. Het port bedraagt 2/2 cent. Het wordt vertegenwoordigd door een afdruk van een zegel van het gemelde bedrag. Zoodia echter die kaarten worden ingevoerd, zullen geen naatn- of visitekaartjes meer voor het port van 1 cent kunnen worden verzonden. Terwijl in Belgie de verzending der kaarten slechts beperkt is tot eene enkele gemeente of een canton postalzal die hier over de geheele uitgestrektheid van het Rijk worden toegeiaten. (Noordstar). Blijkens het officieel verslag over de verrichtin gen aangaande het armbestuur in Nederland over 1869 werd in dat jaar voor onderstand verstrekt ƒ10.647.119, waarvan rechtstreeks door de ge meentebesturen ƒ1.180.671; door de instellin- Op de aanbevelingslijst van burgemeester en wethouders van Harlingen voor de betrekking van gemeente-ontvanger aldaar, waren geplaatst de heeren C. van Dalsen Fonte'nklerk bij de staatsspoorwegen te Meppel, en D. S. Hollenga, openbaar onderwijzer te Almenum. De laatste is door den raad benoemd. Pruisen heeft weder een middel uitgedacht om de aansluiting van den spoorweg bij Ihrnhove te vertragen, te weten door eene enquête te be velen aangaande eene verbinding per spoor van Winschoten met Papenborg. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente Sneek brengen, ter voldoening aan het besluit van Heeren Gedep. Staten van den 28 April 1870, N°. 58, (Prov. blad N°. 56) ter al- gemeene kennis: dal het reglement op de herziening en in- standhouding der flöreen-registers in deze pro vincie goedgekeurd bij koninklijk besluit van 29 November 1849 N°. 50 (Prov. blad N°. 115) met de aanvullingen en wijzigingen goed gekeurd bij ’s Konings besluiten van 21 Septem- her 1852, N° 3/, 7 September 1856, N°. 9, en 2 Januari 1862, N° 50, waarvan geene af zonderlijke exemplaren meer ter provinciale griffie aanwezig waren op nieuw is gedrukt, en, aan die griffie, tegen den prijs van 15 Cents. voor de belanghebbenden verkrijgbaar is gesteld. Sneek, 20 Mei 1870 Burgemeester en Wethouders Voornoemd, HAMERSTER DIJKSTRA De Secretaris H. FENNEMA. Naar men verneemt, is zijne ijdelheid, de heer P. RegoutfabrieKant te Maastrichtdoor den groothertog van Baden benoemd tot ridder le kl. der orde van den Zahringer Leeuw. schijn. Wat er van aan is laat zich moeiehjk zeggenmaar zeker is het dat de feilen grond opleveren om dien schijn als waarheid aan te nemen. Zoo zijn zelfswat lagere rangen betreft, van de Utrechtsche fort wachters successi veltjk de Prot. door R. K. vervangen. In de liberale Gazette van Brussel wordt met bitterheid geklaagd over de zsoldatenplqag.'’ »In gansch Europa,” zegt hel blad «zuchten de volken onder het al opslorpend juk der sol- dalenplaag. Spanje heeft dezer dagen het bloed zijner kinderen zien stroomen omdat deze zich verzet hebben tegen de invoering der hatelijke conscriptie of militiewet eene nieuwigheid, ja, door Prim en consorten opgelegd, om de°armé te i Spanjaarden nog dieper in de ellende te dompelen, en j «Napoleon houdt zijn waggelenden troon met ven Vollenhoven Cremers en van Beeck Vollen hoven behielden hunne stem voor. Vrijdag voortzelling. T VV EBDE KAMER. Zitting van Dinsdag 24 Mei. In de zitting van heden hebben de beraadsla gingen een aanvang genomen over het ontwerp tot goedkeuring der overeenkomst houdende ge meenschappelijke bepalingen op de visscherij in den Rijn. Het voorstel werd bestreden door de heeren van Linden, Begram van Naamen In- singer en Idserda, en verdedigd door de heeren Rombach Cremers en van Goltstein. Morgen voortzetting. van Woensdag 25 Mei. van lieden wederiegden de heeren: van Nispen van Sevenaer en van Kerkwijk de tegen het wets ontwerp ingebrachte bezwaren en verklaarden zich voor de aanne ming; de heeren: Heemskerk Az Blussè van Oud-Alblas Ru’gers van Rozenburg en du Mar- Voorthuijsen opperden onderscheiden bedenkingen sommigen van hen gaven te ken nen naar de te ontvangen inlichtingen slem te zullen regelen. Hierna werd het verdrag verdedigd door de gen door de burgerlijke overhe.d geregeld en harentwege bestuurd, zoomede door die van ge- mengden aard 3.852,293door die van kerke- hjke gemeenten ƒ4.596,192, en door die gere geld en bestuurd door personen of vereenigingen 1.018,626. Die verstrekkingen hadden dus plaats voor ruim 2/20 door de gemeentebesturen recht streeks, voor ruim 7/20 door de burgerlijke over heid en gemengde, bijna 9/20 door de kerkelijke en ómstieeks 2/20 door de bijzondere instellingen van liefdadigheid. De onderstand in geld bestond in ƒ3.108,053, in geldswaarde ƒ7.539,066. De onderstand werd bestreden door collecten inschrij- andere vrijwillige bijdragen ƒ3 012,230, De Noordstar, over de afschaffing van do dood straf sprekende geeft haar leedwezen te ken nen, dat de conservatieve pers de voorstanders er van heeft voorgesfeld als rneer te symp ithisee- ren met moordenaars dan met vermoorden, of als ziekelijke phdanphropen, en dat de heer Heyden- rijck evenzoo heeft gehandeld. Indien de Noordstar dit wezenlijk betreurt dan sympathiseeren wij met haar; maar 'lis ons toch evenwel vreemd, hoe het conservatieve blad dit betreuren kan want het is toch hunne en ook hare gewoonte om alwat door conservatief (tenzij bondgenoot) wordt sleld, heftig te bestrijdenwel niet lijk en vuil als zulks door het Heemskerk. Az.de N. Arnh en N. Goesche Couranten geschiedt, doch daardoor verschilt zij slechts van vorm met die bladen. Moesten wij eene vergelijking maken, dan zouden wij haar, sedert den (aatsten tijd althans, een fatsoenlijk heer noemen in tegenoverstel ling van straatjongens, doch dit neemt niet weg r dal het iets wat meer of minder fatsoenlijke van den loon aan den aard der zaak niet verandert. Over de houding der conservatieven en anti-re- volutionairen in de Kamer, ’t zij dan Eroenianen of ullramontanen zul'en wij zwijgen. In stijle Lion-HeemsKerks zou men ze vrienden en familie van den beulridders van de galgbelusligden op menschenbloed enz. moeten noemen. Geliikkig is dat niet geschied. Trouwens heeft de libera le partij immer met argumenten over zaken ge sproken en niet personen met scheldwoorden overladen wanneer er sprake van zaken was. Ook van de speeches, welke gehouden zijn om de goddelijkheid der doodstraf te bemogen, heb ben wij gezwegen. Zij zijn voor :t nageslacht in ’t Bijblad en elders bewaard gebleven dat ze óf als ironie óf als godslastering zal aanvaarden. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeen'e SNEEK, maken hier- j Art. 1 van het wetsontwerp, verklaring inhou- mede bekend, dat de voorjaars I dende nopens de goedkeuring van sommFge arti- I van het vei drag, werd daarop zonder beraadsla- -j ging met 34 tegen 31 stemmen verworpen. 1 De minister van finantiën verklaarde daarop dat het wetsontwerp door de regeering werd terug genomen. In deze zitting zijn door den minister van oor log ter inzage voor de leden, onder verplichting van het comité van defensie aangaande de kust verdediging en de verdediging aan de landzijde alsmede het koninklijk besluit van 1861, houden- 3 van het vestingstelsel. er. van justitie. Ait. 1 van l.w «v I dende nopens de goedkeuring

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1870 | | pagina 1