MEWS- EN ADVIKTEATIE-BLAD VOÜR DE GEMEENTE EN HET ARRONDISSEMENT SNEEK. B I N N E N L A N D. No. Ol. 1 8 WOENSDAG 3 AUGUSTUS. J SNEEK. I ■1-: vreug den consul Twee jonge dames uit Draglen hebben den ■r x hu:s zijnworden c~ naar Rome terug te vooral schrij- betrekkehjk schrijvers van i onderwerpen van dat blad en NO-' COURANT. Naar men verzekert, zal dr. Ph. S. van Kon kel herv. predikant te Zulphenwanneer van wege de Synode officieel bevestigd wordt dat de doopsformule niet langer verbindend is, zijn ontslag als predikant bij de Zutphensche gemeente verzoeken om óf daar ter plaats eene eigen ge meente op te richten, óf zich in eene gemeente beroepbaar te stellendie voor haar zelve de doopsformule verbindend stelt. (A D.) Van goed ingelichte zijde schrijft men uit ’s Gravenhage aan het D. v. N.dat de jvrijwillige dienstneming buitengewoon toeneemt. Bij de aan vankelijke raming had het ministerie van oorlog daarop inderdaad niet durven rekenen. Idet groot ste deel onzer vrijwilligerscorpsen heeft zich ter beschikking der regeering gesteld. Het meest verblijdend verschijnsel is dit, dat slechts weini gen lid der vereeniging wenschen te blijven of bloot de stad hunner inwoning willen verdedigen. Zij wenschen, integendeel als «gewoon soldaat” bij het leger te worden ingedeeld en alle geva ren, zonder onderscheid, met de overige lands kinderen te deelen. De Tyd verneemt, dat al de Pauselijke Zoua- ven die met verlof naar huis zijn worden on geroepen om onmiddelijk naar Rome terug te keeren. Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad ƒ1.65, buiten de Stad franco /1.90. ADVERTENTIËK van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents voor eiken regel daarenboven 7/2 Cents. - Alle brieven en stukken, de uitgave of redactie betreffende, worden franco ingewacht. luk en welvaart verstoorthet despotisme. Dit lage zelfzucht misbruik make van de woorden eerroem en vaderlandvoor ons lost dit be krompen denkbeeld van nationaliteit zich op in mehschenliefde en broederplicht. «Onzen groet en handdruk!” BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente SNEEK maken bekenddat de JAARMARKT, op welke geen bedelaars, rijfelaarshazardspelers of lo'erijen met kaart jes om koek, glas- en aardewerk of andere voor werpen zullen worden toegelatenalhier zal in gaan op Dinsdag den 9 Augustus as, des mor gens ten acht ure en eindigen op Vrijdag den 19 Augustus daaraanvolgende des morgens ten acht ure, en dat vóór den 21sten dier maand, alle kramen, disschen, tenten enz zullen moeten zijn afgebroken en weggeruimd. Wordende hierbij herinnerd aan art. 46 van de algemeene politie verordening, waarbij is be paald »dat niemand eene tent of iets dergelijks op «den voor den openbaren dienst bestemden grond «mag opslaan dan op aanwijzing van den markt- «meester en na voldoening van liet marktgeld.” Sneek den 23 Juli 1870. Burgemeester en Wethouders Voornoemd, HAMERS TER DIJKSTRA. De Secretaris II. FENNEMA. BEKENDMAKING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van SNEEK, Gelet op de missive van den Heer Commissa ris des Konings in deze Provincie van den 21sten Juli 1870, 2e afd.n°. 880, nopens de aanne ming van Vrijwilligers voor eenen onbepaalden tijd. Brengen bij deze ter kennis van de ingezete nen navolgende aankondiging van Z. E. den Heer Minister van Oorlog: De Mmister van Oorlog Gezien hebbende Zijner Majesteits besluit van den 18den dezer, n°. 9, houdende o. a. bepa ling dat mannen van 17- tot 50-jarigen leeftijd tot eene vrijwillige verbindtenis voor onbepaal den tijd doch minstens zoolang de militie bui tengewoon onder de wapenen wordt gehouden Worden toegelatenen wel bij zoodanig korps van het leger waarop zij hunne keus vestigen en waarvoor zij geschikt worden bevonden Brengt zulks mits deze ter algemeene kennis, onder verdere mededeeiing dat zij die als On derofficier of Korporaal bij het Korps Mariniers de Landmacht of de Koloniale troepen gediend en de dienst op eervolle wijze verlaten hebben, dadelijk in hunnen vorigen graad en eveneens v°or onbepaalden tijd kunnen worden aangeno men. De minister acht het, met het oog op de te genwoordige tijdsomstandigheden, overbodig, hier iets bij te voegen daar hij zich overtuigd houdt dat met geestdrift gebruik zal worden gemaakt v'an de door deh Koning aangeboden gelegenheid um op eene praktische en doeltreffende wijze te Voldoen aan art. 177 der Grondwet, volgens het welk het dragen der wapenen tot handhaving der onafhankelijkheid van den Staat en tot be veiliging van zijn grondgebiedeen der eerste plichten blijft van alle ingezetenen. ’s Hage den 19 Juli 1870. (Get.) J. J. van MULKEN. Voor eensluidend afschrift De Secretaris-Generaal (Get.) H. HARDENBERG. Sneek den 29 Juli 1870. Burgemeester en Wethouders voornoemd, I1AMERSTER DIJKSTRA. De Secretaris, II. FENNEMA. Bhjkens het verslag der maatschappij tot Nut van t Algemeen over 1868—1869 zijn 303 de partementen met 14,235 contribuerende en ho- nnn De bezittinSen der maatschappij in nnn00,00^ lnschrÜving op het grootboek 00,000 in andere geldbeleggingen, een huis en erve te Amsterdammobilair en de bibliotheek. Op den 20 Juli zijn te New-York zestig men- schen overleden ten gevolge van zonnesteek. Een Fransch schip dat zich voor ^Schevenin- gen bevondzond (volgens het Vaderland) Zon dag avond een sloep naar den wal. Bij aankomst 'wam een adelborst en werd ontvangen door een officier der jagers, kommandant van het detache ment. Op diens vragen antwoordde de adelborst dat zijn schip een Fransch stoomkorvet van 4 stukken was, kommandant Boua’in, dat hij wist op onzijdig gebied te zijn en zonder vijandelijke bedoelingen kwam alleen om den consul van Frankrijk, den heer Maas, te spreken. Hij werd daarheen geleiden een kwartier later vertrok hij weder naar boord. De Pruisische regeering handhaaft het eenmaal door haar genomen besluit, houdende verbod van uitvoer der steenkolen naar Nederland. De aanvoer van steenkolen uit Engeland en België bajft mogelijken de regeering heeft het vervoer van steenkolen uit België, zooveel dit in haar vermogen lagvergemakkelijkt. Naar wij vernemen zegt hel Alg. Dagb. v. Aed. zou ae Regeering het voornemen heb ben naar aanleiding van voorloopige opmerkin gen in de sectiën der tweede kamer gewichtige veranderingen te brengen in het wetsontwerp tot regeling van t hooger onderwijs» Niet alle bladen deelen onvoorwaardelijk in het afkeurend oordeel, dat de hoogleeraar Opzoomer over het bekende artikel in de Temps, hetwelk aan dr. Réville wordt toegeschreven is uitgespro ken. Op het Handelsblad maakte de lezing van het bedoelde stuk een geheel anderen indruk, tiet zag dit zijn de woorden van het Handels- blad «in dit schrijven eene zeer voorzichtige, maar toch duidelijk blijkbare poging om de pu blieke opinie in Frankrijk terug te brengen van bet geloof, dat de oorlogsverklaring tegen Prui sen, alom zelfs in een groot gedeelte van Duitsch- land, bijval vinden zou.” Hel blad gelooft echter dat de s artikelen in de Temps zich moeten aan de meeningen der redactie dat dit op den inhoud van hunne brieven invloed moet uitoefenen, iels wat, naar het Ilandelsblad, Jij e interpretatie van het besproken artikel moet worden in aanmerking genomen. De Arnh. Ct., die den heer Réville bepaald voor den schrijver houdt- welke meening tot di°Or dezen niet is weersproken zegt Wil de heer Réville het land eene dienst doen, waar hij zich te recht, zoovele vrienden had ver- woiven Hij preeke dan en bereide zich voor op nieuwe conférences over de Fransche letter kunde, die ieder zoo gaarne hoort, maar hij zende geen artikelen over onzen politieken toe stand aan buitenlandsche bladen en ve hij geen dingendie slechts zeer waar zijn. Het is recht vermakelijk te lezen hoe de Noord ster de kroniek van den oorlog schrijft. Het ontwerp-tractaatzegt het brave orgaan der eer lijke conservatieve partijis een erkend, dat het niet wil onderzoekenvan wien ’t is uitgegaan natuurlijk want als ’teens van Frankrijk was, hoe zouden Heemskerk en v. Zuijlen dan wel op het schandebankje komen te staan maar dit is ze ker, dat de Engelsche Times het openbaar heeft gemaakt om Pruisen ten koste van Frankrijk en Engeland in een gunstig daglicht te stellen. Dat is natuurlijk een gruwel in het oog der vader landslievende partij die zoo gaarne Nederland den Franschen in de handen zou willen spelen. De Franschen zijn in extase over den oorlog, Wie geen dienst kan nemen, geeft zijn goed voor den oorlog aan de schatkist en wordt daarenbo ven ziekenoppasser. De Badensche en Beiersche troepen komen aanhoudend op Fransch grond gebied en worden dadelijk verjaagd; intusschen plegen zij menschenroof. Een Fransch hoofdofficier, vergezeld van twee man, werd verrast door vijf officieren en zes Ba densche ruitersmaar die elf personen werden dadelijk op de vlucht geslagen door drie, en deels gedood en gevangen genomen. Onder de Pruisen heerscht een paniek voor de zouaven en geen wonder ookwant wanneer er te marcheren valt laten zij hun eten onaan geroerd staanzeggendedat zij dat altijd nog kunnen doen. In Duitschland daarentegen ziet het er vrij be nauwd en naar uit. Door de toetreding van Zuid-Duitschland is het eigenlijk zeer verzwakt want nu moet het daarheen ook al troepen stu ren. Duitschland doet al het mogelijke om den vreeselijken slagdien Frankrijk het zal toe brengen, af te weren! Zelfs militiens van 1854 moeten mededoen ja zelfs dat gedeelte der land weer dat in 1864 en 1866 te huis werd gelaten. Nu kan men eens nagaanhoe Pruisen in den angst zit. Uit zulke tastbare verzinsels en luidschreeu- wende leugens fabriceert dat blad haar oorlogs- kroniekom tot het bekende doel mede te werken. Conservatieven en ultramontanen spelen in zake den oorlog dezelfde rol en beide doen hun best om Pruisen ergernis en aanleiding tot voor wendsels te geven en dan zou het zeer zeker uit de mond van die lieden klinken dat wij Frank rijk moesten inroepenopdat het ons in- lijve. Van hen zong Helmers Dat hij vergadiediep verbasterd Den vaderlandschen grond miskent Den grond van zijn geboorte lastert En ’t heilig graf der Vad’ren schendt. Zijn naam zij elk een vloek in de ooren En ’t kroostden overlaat geboren Zij eeuwig met dien vloek belast. Door kapt. Payne gezagvoerder van den En- gelschen schooner Ava van Hartlepool met steen- kolen naar Hamburg bestemden ten gevolge van het sluiten der havens op de Eems naar Nieu- wediep gekomenzijn in de bocht van de Eems 9 Fransche oorlogschepen gezien gemelde ge zagvoerder had moeten bijdraaien en hadna de vlag geloond te hebben de reis kunnen vervolgen Reeds hebben Engelsche, Fransche, Duitsche en Belgische werklieden hun stem krachtig doen hooren tegen de menschonteerende gruwelon van den krijg. 1 hans ook hebben Nederlandsche werklieden, vertegenwoordigd door de Ned. Afdee- ling der Internationale, hun protest openbaar ge maakt tegen den oorlog. De Werkman bevat het volgende krachtig ma nifest: »Aan alle werklieden die het einde der dwinglandij de algemeene verbroe dering bevorderen »In deeerste plaats aan u, Fransche broeders! Wij wenschen u geluk met de duidelijke verkla ring door u in uw protest tegen den oorlog af gelegddat gij vreemd zijt aan de misdadige woelingen eener partij, die, op schandelijke wijze de hartstochten opwekkende, de menigte poogt aan te zetten tot menschenslachting, tot broeder moord »Wat gaan ons willekeurig gestelde grenzen aan? Geen bergketen, rivier en oceaan mag de leden der groote werkersfamilie van elkander scheiden «Wij zijn door een gemeenschappelijk belang saamverbonden het is de vruchten van onzen arbeid in vrede te kunnen genieten. »o, Mocht die geestals op nieuw bezield, ook doordringen tot in de gelederen der thans gewa pende Fransche en Duitsche werklieden, dan zou het bevel tot den aanval met minachtend zwijgen door de cavalerie worden beantwoord; het zund- naaldgeweer en de chassepót in rust blijven, of wel hel moordend lood doelloos het luchtruim doorklieven; terwijl het grof geschut, als verna geld, zijne donderende stem niet zou doen hoo ren. »De Rijnstroom weerkaatste alsdan de vreug devuren die op zijne beide oevers werden ont stoken; terwijl de aandrijvers, de groote men- schen slachters, beschaamd en verschrikt, hun heil in de vlucht zouden zoeken en de troepen huiswaarts keeren, met het hartverheffen de bewustzijneene zege behaald te hebben waarbij alle vroegere bloedige overwinningen in ’t niet zinken. »Ja broeders werklieden van alle landen wij zijn overtuigd dat die tijd des vredes komen zal. Volgehouden! Slechts als één man ons ver- eenigd tot het groote doelWat men nu ziet ge beuren zijn wellichl de laatste stuiptrekkingen van het. ondier, dat sints lang der volkeren ge-

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1870 | | pagina 1