GEMEENTE EN HET ARRONDISSEMENT SNEEK MWS- EN ADVERTEMIE-BLAD VOOR DE Reddingsbaken B I N N E N L A N I). B IJ 1T E N L A N D. n n. No. 103 1J F-E N-T W I N T I ZATERDAG f State n-G e n e r a a 1. 31 DECEMBER, A S T E - 7 °P bo- 105/, van kaas 1 ƒ-•' 4". 4 10 6 11 8 middags 12 <•*1 NEUKER COURANT S3 behoort KENNISGEVING. KENNISGEVING. de van grofsmid buiten de weder- spoedig van en neetile kun geschieden, van morgeus 9 tot ’s DÜITSCHLANJ). Eindelijk schijnen dé belegeraars" met I I meer die Wijk 1 3 5 En zal deze worden afgekondigd den 17 en 31 December 1870. Burgemeester en Wethouders voornoemd I1AMERSTER DIJKSTRA. De Secretaris II. EENNEMA. AD VERTENTIEN van 1 tol 4 regels, gewone letter, 40 Cents, voor eiken regel daarenboven 7 '/2 Cents. Alle brieven en stukken, de uitgave of redactie betredende, worden franco ingewacht. Deze C O U R A N T verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden is binnen deze Stad ƒ1.65, buiten de Stad franco ƒ1.90. EERSTE KAMER. Zitting van Donderdag 29 December. De eerste kaner heeft heden alle credietwetten voor de staatsbegrooting voor het dienstjaar 1871, zoomede de wet op de middelen, na betrekkelijk korte algemeene discussiën aangenomen mee- rendeels met algemeene of bijna eenparige stem men. De kamer is daarna op recès gescheiden. Ter voorkoming van ongelukken op het ijs, acht K.en voor zeker zeer velen met hem het zeer wenschelijk dat schaatsrijders zooveel mogelijk rechtsch (dus van de hand) wijken. Wanneer uitgevers van weekbladen in Fries land zich hiermede kunnen vereenigen worden zij beleetdehjk verzocht deze regelen één of meermalen in hun blad te plaatsen. (Leeuw. Ct.') en wel vreemde bezoekers van Zaandam, die, met de gebruiken en plaalselijke wetten niet bekend misschien door uit vermoeidheid tegen een muur of raamkozijn^ te leunen zich aan eene derge lijke wederrechtelijke handeling mochten schuldig maken.” »Waarom echter de Zaandamsche gemeente- wetgevers zoo tegen het leunen te velde trekken, is ons niet bekend.” Men leest in de Fransche Libertdat graaf Chaudordy een depêche aan onze regeering ge zonden heeftwaarin hij te kennen geeftdat Frankrijk en alle beschaafde natiën met afschuw en verontwaardiging vernomen hebben dat vier Fransche krijgsgevangenen, die uit Duitschland ontsnapt waren en het Nederlandsch grondgebied bereikt hadden, door de Nederlandsche autoritei ten weder in Duitschland teruggebracht zijn, maar doodgeschoten werden. In krachtige termen her innert graaf Chaudordy aan het Haagsche Ka binet de beginselen van het volkenrecht en van die nog hoogerstaande wetdie den rnoed in het ongeluk beschermt en hem aanspraak geeft op onschendbare gastvrijheid bij alle beschaafde volken. van zoo en velen de overtuiging geven, dat berekeningen moesten voorafgaan, wilde men niet In de jongste zitting van den gemeenteraad van Amsterdam is ingekomen eee brief van den heer P. Keer Jr’t verzoek inhoudende, om niet in aanmerking te komen voor het lidmaatschap van de commissie van toezicht voor het middel baar onderwijs daar ter stede. Er waren drie vacatures in dat college en ook de heer Keer behoort tot de nu periodiek aftre dende leden. waar liet er i Belgische grenzen te dringen schadelijk te maken voor •'ijs. Van de Loire zijn sedert eenige dagen geene berichten van belangrijke krijgsbedrijven ontvan gen. Op nieuw wordt verzekerd dat het plan der Duitsche legerhoofden vooralsnog is, hel door de Duitsche troepen bezette deel des lands niet uit te breiden aan de overzijde der Loire en der Sarthe. vau zijn diging voorbereiden. Te Berlijn vleit men zich dat von Manteuffel in slagen zal het noorderleger geheel naar de i en voor goed on- de belegering van Pa- ischrijving der mannelijke ingezetenen die op den 1st L_.. en geboren zijn in 1852 en wel voor 2 ’s morgens om 9 uur. i» f» f» Na afgelegd examen is o. a. als surnumerair bij de maatschappij tot exploitatie van staatsspoor wegen aangesteld, te Akkrum, J. Ratsma van Sneek. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de Semeente Sneek Gelet op art. 19 der Wet op de Nationale Militie van 9 Augustus 1861 ^Staatsblad no. 72). Brengen door deze ter kennis der ingezetenen dat lij hoofdstuk III dier wet handelende over de inschrij ving voor de militie, onder anderen vooikomt het navol- ;ende Art. 15. Jaarlijks worden voor de militie ingeschre- en alle mannelijke ingezetenen die op den Isten Ja- luari van het jaar hun 19de jaar waren ingetreden. Voor invezeten wordt gehouden; 1° hij wiens vader, of is deze overleden wiens aoederofzijn beiden overleden wiens voogd inge- eten is volgens de wet van den 28sten Juli 1850 Staatsblad n°. 44J; 2’ De Arnh. Ct. zegt »Bij het kantongerecht te Zaandam is weder het volgende leunrechterlijk vonnis uitgesproken »»S. B. C. B. en J, d. B., allen te Zaan- »»dam zijn ter zake van het wederregtelijk leu- y>y>nen tegen een raamkozijn van een woning al- »»daar, veroordeeld ieder in eene geldboete van en subs, ieder tot gevangenisstraf van '1 »»dag en in de kosten.”” alndien wij nogmaals de aandacht op het Zaan damsche leunrecht vestigen is dit ten gevalle der kracht te" zullen"handelen tegen de forten, Bij de Dinsdag gehouden hardrijderij op schaatsen te Leeuwarden is de prijs f 130 be haald door Elbe van Dijk van Gaauw en de premie, ƒ50, door Klaas Wiltjes de Vos van Oudkerk. 32 rijders namen aan den wedstrijd deel. btiden overleden zijn voogd tot het doen van tifte verplicht. Art, 2o. Hij die eerst na het intreden 9de jaar doch voor het. volbrengen van zijn 20ste in gezeten wordtis verplicht zich, zoodra dit plaats heeft er inschrijving aan te geven bij burgemeester en wet ouden der gemeentewaar de inschrijving volgens art. 6 moet geschieden. Daarbij gelden de bepalingen der 2de en 3de zinsne- en van art. 18. Zijne inschrijving geschiedt in het register van het ar, waartoe hij volgens zijn leeftijd behoort. Naar aanleiding itrgemeester en 1 'oensdag den llden Januari 1871 ten Gemeen*ehuize hier, eene Muari 1871 hun 19de jaar zijn ingetreden. Izoo SNEEK, 27 December. Gewogen boter en kaas aan de Stads Waag te Sneek, gedurende het jaar'1870. Boter 40155/j 4243/8 ton en 843932 kilo kaashet getal ka zen bedroeg 50814; de hoogste aanvoer van bo ter was op 31 Mei 1429/4 28/8 van kaas 14 Juni 64576 kilo de laagste aanvoer van ter was op 8 Febr '188/4 en '."~t j op 13 Dec. 160 kilo de hoogste prijs der boter was op den. 1 Febr. en 29 Nov. 64 van kaas (kanter) op den 1 Nov 39 de 150 kilo; nagelkaas op den 13 Sept ƒ36; de laagste boterprijs op den 24 Mei f 42,50van kanterkaas op den 19 Juh ƒ27,50; nagelkaas op den 29 Nov. ƒ30; gemiddelde prijs der boter 55,30van kanter kaas ƒ33,45; nagel ƒ33,75- -j- Balk 28 December. Gisteren werd door de predikanten der Doopsgezinde en Gerefor meerde gemeenten eene schaalcollecte gehouden om de opbrengst er van te doen strekken tot nieuwjaarsgiften aan de armen van 'alle kerke lijke gezindheden en daardoor het nieuwjaar- wenschen te vervangen. Zij bracht in dit dorp ƒ202,50 op en werd vermeerderd door eene grift van 50 door ie mand niet alhier wonende. 2°. f. T. Bloksma pompmaker buiten het Hoogênd. 3°. A. Prinstimmerman aan den Prinsen gracht. 4°. Tjipke Ferwerda voormalige Noorderpoort. 5. R. Gilhuis, winkelier buiten de voormalige Oosterpoort, naast den timmerwinkel van wijlen den heer Hk. Wouda. 6°. Antoon de Jong, timmerman, achter Wil lem Molenaar. 7. den Concierge der Hoogere Burgerschool. Sneek den 30 December 1870. HAMERSTER DIJKSTRA, Burg. H. EENNEMASecretaris. F R A N K R IJ K. Ie midden van den bloedigen strijd, de wor steling tusseben twee groote natiën, die eikaars welvaart vernielen te midden van de bloedtoo- neelende verscheuring van tractaten en de ge- weldadige overmeestering van een anders eigen dom, is een grootsch werk des vredes voltooid gewordendat de wetenschap in vroeger dagen onuitvoerbaar zou hebben geacht. Op den eersten Kerstdag viel de laatste rotslaag van den Mont-Cénis die de spoorweg-gemeen- schap van frankrijk en Italië men mag wel zeggen, van midden-Eutopa en Italië tot nu toe belemmerde en wier verdwijnen zeker eene belangrijke wijziging zal aanbrengen in de ge meenschap van midden-Europa over Brindisi en door het Suez-kanaal met Indie. De plaats waar die scheidsmuur vielwas op een afstand van 7080 meters vnn Bardonnèche (aan de Italiaan- sche zijde) en van 5148 meters Van Modane (aan de Fransche zijde). Op hot oogenblik toen de opening ontstondwerden met geestdrift door alle omstanders vreugdekreten aangeheven. *4j)e; nu gemaakte tunnel heeft eene lengte 12>,228 meters. De beide deelen van den grooten bergkoker sluiten volkomen aaneen dit zal wel aan i hoogst nauwkeurige onderzoekingen, metingen van den buiten ’s lands wonenden zoon van een Nederlander die ter zake van *s lands dienst in een fieerad land woont in de gemeente, waar zijn vader M voogd het laatst in Nederland gewoond heeft. Art. 17. Voor de militie wordt niet ingeschreven; 1°. de in een vreemd Rijk achtergebleven zoon van ieu ingezeten, die geen Nederlander is 2o. de in een vreemd Rijk verblijf houdende ouder ooze zoon van een vreemdeling al is zijn voogd inge zeten. 3o. de zoon van den Nederlander die ter zake van s lands dienst in ’s Rijks overzeesche bezittingen of ko loniën woont. Art. 18. Elk, die volgens art. 15 behoort te worden ingeschreven, is verplicht zich daartoe bij burgemeester wethouders aan te geven tusseben den Isten en 31e Januari. Bij ongesteldheid, afwezigheid of ontstentenis is zijn '"ader, of, is deze overleden, zijne moeder, of, zijn die aan- de fransche hoofdstad als een gordel omgeven althans er is bericht ontvangendatsedert een paar dagen het fort Mont-Avron beschoten wordt. Of het beschieten van dit kleine fort de inleiding is voor een algemeen bombardement, is nog niet met zekerheid te zeggen. Er wordt zeer verschil lend over geoordeeld. Zoo schrijft men bijv. dat de Duitschers*met het beschieten van Avron het hoofdzakelijk ge munt hebben op de groote strijdkrachten die de Parijzenaars daar in den omtrek vereenigd heb ben, en voor de veroveringen van de menigte batterijendie deze laatsten daar hebben opge richt voor het oogenblik liever de kracht hun ner kanonnen beproeven, dan weder het leven van zooveel manschappen te wagen als bij de jongste gevechten voor Parijs verloren zijn gegaan. Intusschen zuilen de Duitschers de Fransche ar tillerie niet te licht moeten achten. Nog dezer dagen kwamen de kogels uit het meergenoemde fort Avron te Chelles neder. De Berlijnsche Pro vincial Correspondentdie onder den invloed van het Pruisische ministerie staatzegt dat met de beschieting van Mont-Avron toch eene inlei ding van het groote bombardement bedoeld wordt. De tijd zal echter moeten leeren of men thans oogenschijnlijk of in werkelijkheid aan den ster ken aandrang van buiten om Parijs te beschieten gehoor geeft. Von ManteuffelZondag van Amiens vertrok kenis over Albert thans te Bapaume, 4 uur Z Z.O. van Arras gekomen, terwijl ook van den kant van Cambray (Kamerijk) de Duitsche ver- BURGEMEESTER en WETHOUDERS van gemeente SNEEK maken bekenddat er aanwezig zijn bij 1°. Rinlje Tjerkstrabij den houtmolen 1 hij die geen ouders of voogd hebbende ge- den heer 1 ei horst. lurende de laatste aan het in de eers'e zinsnede van lit artilo 1 vermelde tijds ip voorafgaande achttien maan len in Neder and verblijf hield 3° hij v«n wiens ouders de langstlevend ingezeten las, al is zijn voogd geen ingezeten, mits hij binnen iet rijk verblijf houdt. Voor ingezeten wordt niet gehouden de vreemdeling lehoorende tot een staat waar de Nederlander niet aan la verplichte krijgsdienst is onderworpen of waar ten lanzien der dienstplichtigheid het beginsel van teerigheid is aangenomen. Art 16 De inschrijving geschiedt: 1°- van een ongehuwde in de gemeentewaar de 'ader, of is deze overleden de moeder, of zijn beiden Verleden de voogd woont 2^., van een gehuwde en van eeu weduwnaar in de pmeente, waar hij woont 3°. van hem die geen kenningstroepen komen opdagen. Men mag (verwachten dat men spoedig van nieuwe gevechten in het noorden zal hooren. De steden daar moeten zich met geestdrift op verde- vader, moeder óf voogd loeft of door dezen is achtergelaten of wiens voogd 'uilen ’s land gevest gd is in de gemeente waar hij pont 9 10 „namiddags 1 erwijl overigens de inschrijving ter Secretarie dezer 5 na- dags 1 uur. I E van bovenstaande bepalingen maken Wethouders verder bekend dat op bijzondere zitting zal worden gehouden, tot -- ,.ten die

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1870 | | pagina 1