1 MEWS- n 1NIKHIMM !NR N llf'f 111 1191H SSIfflI j rm M 1881. No. 9 -E N-D E JR, T r w- kennisgeving. I! -* hebben teruggetrokken. van no. 46); H i t Burgemeester 'U I T I r 1 Deze COUBANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden ƒ1.——; franco per post ƒ1.25. Alle brieven en stukken, uitgave ot redactie betreffende, franco in te zenden. De Min. van Binnenl. Zaken heeft beslist dat de uitkeering van 30 pet. in de kosten van het onderwijs, door het Rijk aan de gemeenten, i r l» ADVEBTENTIËN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents, voor eiken regel meer 71/2 Cents. Bij abonnement is de prijs be langrijk lager, Voorwaarden daaromtrent te vernemen bij den Uitgever. L- jak >v Men schrijft van Urk aan de Stand, dd. 24 dezer Hoe dringend noodzakelijk het is, dat ons eiland telegrafisch met den vasten wal ver bonden worde, blijkt thans weer duidelijk, daar sedert den 11 dezer met geen mogelijkheid brie ven konden vervoerd of berichten ontvangen worden. Te meer wordt het verlangen naar bericht sterker, daar men alhier’ over een twin tigtal onzer visschers in het onzekere verkeert. Eenigen hunner zijn Zaterdag den 15 dezer in het gezicht van het eiland geweest, doch moes ten, daar de zee met ijs bezet is, elders een goed heenkomen trachten te vinden. Naar men verneemt zal het plan tot oprich ting van een Nederlandschen landbouwraad niet tot stand komen, daar de groote Hollandsehe en Friesche maatschappijen van landbouw zich De Ilooge Raad heeft uitspraak gedaan om trent het beroep in cassatie van den notaris J. S. J. te Veen, ingesteld tegen een arrest van het Gerechtshof te ’s Hertogenbosch, waarbij hij, met bevestiging van een vonnis der Recht bank aldaar, is veroordeeld tot 3 maanden een zame opsluiting ter zake van misbruik van ver trouwen het arrest van het Hof te ’s Hertogen- bosch is vernietigd en de zaak verwezen naar het Gerechtshof te Arnhem. aflossing van de buitenposten aanleiding geeft tot een strijd, en wel verdient het opgemerkt te worden, hoe bij de dieren, ook zonder maat schappij of bond, het beginsel der onderlinge verzekering tegen de koude levendig is. Het prachtwerk „de Rijn”, prijs f25, waar bij, zooals bekend is, een villa werd verloot, die evenwel niet door een der inteekenaren maar door den kooper van het overblijvende gedeelte, a 2500 exemplaren, getrokken is, die naar gis sing 1 a 2 gulden per exemplaar betaalde, geeft tot de volgende rechtsquaestie aanleiding. Een groot aantal inteekenaren, die dit werk van den- zelfden boekhandelaar ontvingen, hebben gewei gerd de laatste afleveringen aan te nemen, om dat de uitgevers niet aan de voorwaarden van uitgave voldeden. De boekhandelaar, voor wien deze geweigerde afleveringen waardeloos zijn, meent niet verplicht te zijn deze te betalen, of schoon de uitgevers zulks eischen. Dezer dagen werd in sommige bladen gemeld. dat een effectenhandelaar te Amsterdam zich .uit Een melkboer, die, trots de waarschuwing van eenige schippers, toch over een pas dichtgevro ren slop op ’t IJ liep, is er doorgezakt. Zij die hem waarschuwden hebben den man gered, maar hem daarop een ongemakkelijk pak slaag gege ven. Een goede les. uitsluitend de kosten betreft, uit de wet van 1878 voortvloeiende, zoodat noch wegens aankoopen, noch wegens uitvoering van werken, die vóór de invoering dier wet hebben plaats gehad, doch waarvan de betaling in 1881 en volgende jaren moet geschieden, aan de gemeenten de rijks- vergoeding van 30 pet. in de kosten mag worden uitgekeerd. De Locomotief begroot de sommen, die de Atjeh-oorlog tot nu toe gekost heeft, op ruim 153 millioen. Men schrijft uit Woudrichem aan het Vadert., dat de oorzaken van de doorbraak Nieuwkuijk- Vlijmen door de justitie onderzocht zullen wor den en dat de officier van justitie te ’s Herto- genbosch reeds een onderzoek in loco heeft in gesteld. „Wij hebben, het is waar schrijft de Tijd een der artikelen van de Standaard over het publiek vermaak in het algemeen ook onder de oogen onzer lezers gebracht, maar hieruit volgt niet, dat wij met haar tegen de komedie partij trekken, in dien zin als het blad daar la ter over schreef. Dat doen wij volstrekt niet. De Standaard beweert, ondermeer, dat de drama tische kunst voor christenen in elk opzicht en altjd onverdedigbaar is. Wij verzoeken ernstig, niet als voorstanders van deze en soortgelijke barre stellingen opgeschreven te worden. De dramatische kunst toch is, in ons oog, een der edelste kunsten. De ergerlijke uitspattingen van het hedendaagsch tooneel doen ons ook daarom te meer leed. „In zooverre echter de artikelen van de Stand. die uitspattingen met felle verontwaardiging ver- oordeelen en in het licht stellen, dat de zooge naamde pogingen tot verheffing van het tooneel niets vermogen, en slechts bewerken, dat aan het afkeurenswaardige en liederlijke een soort van fatsoenlijken glans wordt gegeven, die de oppervlakkige menigte misleidt, stemmen wij er geheel mede in.” KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS de Gemeente Sneek. Gelet op art. 28 der Wet betrekkelijk de Na tionale Militie van den 19den Augustus 1861 (Staatsblad no. 72) en artt. 20 en 21 van Z. M. besluit van den 8 Jen Mei 1862 (Staatsblad 46); Brengen door deze ter kennisse der belang hebbenden, dat de loting H dezer gemeente, die in het vorige jaar Militie zijn ingeschreven, ingezeten van de vreemde'rol” tot „onszelf te doen komen,” de Gemeente Sneek, voldoende aan de circulaire over.” Na geconstateerd te hebben, dat tegen dit betoog niets afdoende is ingebracht (het U. D. heeft een bestrijding der stelling aangekondigd) verklaart de Stand, het, tot tijd en wijl zij beter is ingelicht, er voor te houder, dat het christelijk publiek hier te lande deze bewijsvoering princi pieel en afdo.ende heeft geoordeeld. Het blad geeft toe dat men in het afgetrokkene een comedie zou kunnen denken, waar een stuk van zuivere strekking werd vertoond, vertoond op een wijze die niets te wenschen overlaat. Maar zelfs dan zou het nog geweerd moeten worden omdat de acteurs een leven zouden lei den dat rechtstreeks indruist tegen den eisch van hun Christelijk hooger,'heilige roeping. Hoe veel te meer, nu ieder weet dat zulk een ideale comedie niet bestaat en niet zou kunnen bestaan, nu onze comedies, die hier te lande en elders feitelijk bestaan, wel zeer verre van ook maar eenigermate aan zulk een ideaal te beantwoor den, integendeel niet slechts in schouwplaatsen der schandelijkheden ontaard zijn, maar, helaas! hoe God-tergender en goddeloozer de schande lijkheid er zich uitspreken en vertoonen durft, des te drukker bezocht, des te meer in tel zijn, en in te wijder kring heur zede-verdervenden en ziel-vergiftigenden invloed uitoefenen. En wat nu is, was vroeger en was altijd. Ook in de klassieke oudheid vertoont zich geheel hetzelfde kwaad in dezelfde ellendige vormen, en overal is dit sedert het geval gebleven. De Standaard haalt dan ook medelijdend de schou ders op voor ’t werken van hen, die zich in ernst opmaken om de comedie te verbeteren. „De liefhebberij-oemedie laten we onbespro ken,” aldus vervolgt het bl id. Of de leerlingen van een gymnasium, gelijk oudtijds op de dies natalis, een stukje willen vertoonen of men een bruiloft door een kleine opvoering wil op- vroolijken of ook of men zich onder elkander oefenen wil in gesticulatie en recitatie, door een Athalie of Hamlet op te voeren, raakt de door ons besproken quaestie niet. Dat is dilettantis me, geen dramatische kunst. Private liefheb berij, waar nooit publiek vermaak meê kan be doeld zijn. Ook het „Oberammergauer Passi- onsspiel” ligt buiten ons kader en zou een af zonderlijke bespreking eischen. Slechts vermel den we met ingenomenheid, dat de Amerikanen dit Lijdensspel hebben afgekeurd en geweerd, daarin meer homogeen met den klassieken Voe- tius dan dr. J. J. Doedes, die op den theologi sche katheter te Utrecht onder de rij zijner op volgers staat, en die toch nog onlangs in de Prot. Illustratie er zich met hooge ingenomen heid over uitsprak.” „De kerk van Christus aldus besluit de Stand. heeft dit onreine wezen dan ook van meet af in zijn leugenachtigen grond door zién en daarom steeds veroordeeld, zij deed dit in eiken kerkvorm. En het feit is alzoo geconsta teerd, dat het voor onzen tijd bleef weggelegd, bedienaars van den godsdienst schaamteloos als patronen van het tooneel .te zien optreden, en christenen, die den Zone Gods hun kinderen in den doop opdroegen, diezelfde kinderen den weg vrij te zien laten naar, om nu van niet erger te spreken, naar de hoogst gevaarlijke tempelen der dramatische kunst.” In haar laatste artikel over hetzelfde onder werp werd door de Standaard op de instem ming gewezen, die heel het christelijk publiek er mee betoonde. „Met name is het voor ons behoefte leest men er op te wijzen, dat de Tijd zich bij de strekking van een onzer op stellen heeft aangesloten en alzoo met ons tegen ^e komedie partij kiest. De felle koude heeft tot dusverre nog weinig of geen slachtoffers gemaakt onder de dieren van de Artis te Amsterdam. Dertig a veertig kachels worden ter verwarming nacht en dag voor hen onderhouden. Merkwaardig is het, zegt de Amst. Ct.den invloed der temperatuur op de verschillende die ren na te gaan. Hier staat men voor een soort, die van moeder natuur tegen de kou een dik ken pels of een vermeerdering van dons heeft ontvangen ginds voor een rubriek, die, ondanks de kunstmatige verwarming van haar woningen, een instinctmatig gevoel van de koude daarbui ten verraadt. Terwijl de eersten met zeker ge not de frische lucht in de longen opsnuiven en den snuit in de sneeuw steken, kruipen de laat- sten dicht op elkander, om zoo weinig mogelijk van elkanders dierlijke warmte te verliezen 'en zooveel mogelijk de aanraking der lucht af te* snijden. Aardig is ’t hierbij gade te slaan, hoe door dezen, als zij op een rij zitten, een plaats je in ’t midden begeerd wordt. In den regel Wordt dat plaatsje goedwillig en om beurten voor ieder ingeruimd. Wie, b. v. onder de ze- bra-vinkjes en de apen, gedurende eenigen tijd aan een der uithoeken heeft gezeten, komt zich met algemeene instemming tusschenschuiven, ten einde min of meer den verkleumden rech ter- of linkerkant te verwarmen, en ’t is of zijn nieuwe buren hun best doen hem hierin te hel pen. Slechts Zelden gebeurt het, dat zulk een De Standaard bevat op nieuw een artikel over publiek vermaak. Het blad herinnert nog maals hoe de bewijsvoering in het vorig artikel kort en goed hierop neerkwam: „Dramatische kunst, dien naam waard, eischt dat de tooneel- kunstenaars heel hun leven aan het tooneel wijden. Zulk een leven zou dan moeten bestaan I in het jaar-in jaar-uit zich inwerken en inleven in een vreemde, vaak zondige rol. Dit onder drukken, ja, stelselmatig onderdrukken van de Voor het XVde Nederlandsch Nationaal Zangersfeest, hetwelk in Augustus a. s. te Amsterdam zal gehouden worden, hebben 23 vereenigingen haar medewerking toegezegd. .1 eeu vreemde, vaak zondige rol. Dit onder drukken, ja, stelselmatig onderdrukken van de |j| eigen persoonlijkheid, moet aan het karakter een onware plooi geven. En het christendom, dat er juist op aan is gelegd, om ons uit „het spelen van de ingezetenen voor de voor zoo ver zij op den Bisten December 1880 nog in leven waren en ingezeten van het Rijk zijn gebleven, zal plaats hebben te Sneek in de Concertzaal, op Woens dag den 16 Februari e. k., des voonniddags ten IO’/ï ure; dat op den 18en dier maand, ter Secretarie der gemeente door of van wege de lotelingen aanvraag kan geschieden voor de getuigschriften ter bekoming van vrijstelling wegens broederdienst of op grond van te zijn eenige wettige zoon, als mede dat, om vrijstelling wegens eigen militairen dienst of die van broeders te verkrijgen, het paspoort of ander bewijs van ontslag of een uit treksel uit het stamboek, of een bewijs van werkelijken dienst, ten minste tien dagen vóór den dag, waarop de eerste zitting van den Mi- litie-raad wordt geopend, ter Secretarie voornoemd moet worden ingeleverd. Sneek, den 28 Januari 1881. en Wethouders voornoemd J. van DRIESSEN. De Secretaris!. W. BENNEWITZ. Thans kan met zekerheid worden medegedeeld, dat eene vervolging is ingesteld tegen den persoon van Bouman, als verdacht van liet afleggen van een valsch getuigenis in de strafzaak tegen W. M. de Jongh. Het onderzoek voor den rechter-commissaris, belast met de instructie van strafzaken, is aange vangen, en eenige personen, die de verklaringen van Bouman ter terechtzitting hebben weersproken, zijn reeds gehoord. DE PERS. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van j staat alzoo principieel tegen de dramatische kunst van heeren Gedeputeerde Staten van den 13 Januari 1881 NS 24, brengen ter kennis van de ingezetenen, navolgende UITNOODIGING. „De Gedeputeerde Staten van de provincie „Friesland, gelet op het 2e lid van art. 73 der „wet van 4 Juli 1850 (Staatsblad N°. 37); „noodigeu de inwoners der provincie uit om, „zoo zij in andere provinciën in de rijks directe „belastingen zijn aangeslagen, daarvan vóór den „1 April aanstaande aan hunne vergadering te „doen blijken, ten einde door haar daarop kun- „nen worden gelet bij het opmaken der lijst van „hoogstaangeslagenen voor de verkiezing van de afgevaardigden ter Eerste Kamer van de Staten- „Generaal.” En zal deze op de gebruikelijke wijze worden afgekondigd, tevens met plaatsing in de Sneeker Courant. Sneek den 25 Januari 1831. Burgemeester en Wethouders voornoemd J. van DRIESSEN. De Secretaris, J. W. BENNEWITZ. I I «3ÖÜÖ B I A K A I., A Aft. s I J J 1 I V ,S--- C, •C-- - 4*4* - -

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1881 | | pagina 1