1 1881 E S-E N-D ERTIGSTE J No. 11 REIH)I>GSIIAKE1i 5 I?'1 K 1? I* U A. It I. n_gg 2°. 5°. 6°. 9°. 1 den Waters- Volksvriend I t 1 3°. 4°. 7°. 8°. Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden ƒ1.— franco per post ƒ1.25. Alle brieven en stukken, uitgave ot redactie betreffende, franco in te zenden. t de voor zoo ver zij op den en KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de Gemeente Snoek. Gelet op art. 28 der Wet betrekkelijk de Na- 72) en artt. 20 en 21 van Z. M. y no> KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente Sneek doen te weten dat er aanwezig zijn bij van den heer Veen Rintje Tjerkstra, bij den Houtmolen van den heer Ter Horst. T. T. Bloksma, Pompmaker buiten het Hoogënd. Wei A. Prins, aan den Prinsengracht. Tjipke FerwerdaGrofsmid buiten de voormalige Noorderpoort. Wed. Johf. Jonk, Winkeliersche buiten de voormalige Oosterpoort, nabij het houtstek van den heer S. C. ten Gate C°. Antoon de Jong, Timmerman, achter Wil lem Molenaar. Den Concierge der Hoogere Burgerschool. Den Concierge der School voor Koste loos Onderwijs. In den Oliemolen aan de Franekervaart. Snoek den 21 Januari 1881. J. van DRIESSEN, Burgemeester. J. W. BENNEWITZ, Secretaris. (weekbl. van de Ned. tot Afsch. van St. Dï.) van 20 Jan. i nnnn mrn’l'VT’OOT’i'liOTi rr» nrl n/AzvnliT, cv vmnï» den Nieuw-Yorkschen doctor Unger, die recht' Omtrent de arrestatie van den bekenden voort- vluchtigen kassier Ogier uit Amsterdam, deelen we mee wat de Belgische Précurseur daarom trent verhaalt. Toen de Hollandsclie inspecteur van politie in de Folies Bergères te Parijs, den heer O. ont dekte, riep hij de hulp in van twee agenten en deed den bankroetier gevangen nemen. „Groote opschudding in het etablissement. De heer O, werd naar het politiebureau gebracht; daar haalde hij een doosje, waarin zich roode korreltjes bevonden, uit den zak en slikte er eenige van in. „Als door den bliksem getroffen, stortte hij neder. Het doosje bevatte een zwaar vergif. „Door onmiddellijk aangebrachte geneeskundige hulp en het toedienen van een krachtig werk zaam tegengif, gelukte het, den heer O. weder bij te brengen. Hij wordt thans in het bureau verpleegd; zijn uitlevering wordt ieder ©ogen blik gewacht." Nu de voorgenomen internationale schaatswed strijd niet kan doorgaan en het dus niet daad werkelijk kan blijken wie de baas zijn, Engel- schen of Frieschen, zal onderstaand artikeltje van de Leeuw. Ct. ingezonden door dr. J. D. v. d. Plaats te Utrecht allicht de aandacht trekken „Volgens de laatste nummers der geïllustreerde Engelsche weekbladen The Illustrated London Nezes en The Graphic, werden in de beide vorige weken in Engeland de volgende hardrij derijen gehouden: 1. 17 Jan. te Cambridge. Lengte der baan 1 ’/2 mijl. Snelste rijder Nor man (overwinnaar ook in ’t vorige jaar) in 5 min. 41‘/2 sec. 10 deelnemers. 2. 22 Jan. te Londen. 1 mijl. Crute. in 3 m. 173/5 sec. Voor een snelheid van minder dan 3 min. 10 sec. was een medaille uitgeloofd, die dus niet werd ver diend. 3. 24 Jan. te Birmingham. 1 mijl. Smart, in 3 min. 2'1 */s sec. 16 deelnemers. 4. 25 Jan. te Norwich. 1 mijl. Smart, in 3 min. 26 */G sec. 15 deelnemers. Eén Engelsche mijl is’1609, 3 meters of 17 min. 23 sec. gaans (Een uur gaans op 5555 meters gerekend). Met dezelfde snelheid door gaande zou dus Norman het uur gaans in 13 min. 6 sec., Grute in 11 min. 12 sec. en Smart in 11 min. 34 sec. of 11 min. 52 seconden af leggen. De beste Friesche hardrijders rijden in 12 sec. een baan van 160 meters af, en dus het uur in 6. 57 sec. Zij kunnen deze groote snel heid echter niet op lange banen volhouden, maar bij stil weder en goed ijs legt een behoorlijk (Friesche) schaatsenrijder één uur gaans zonder moeite in 15 min. af. De Engelschen zouden dus zonder twijfel door de Frieschen worden overwonnen. Voor namelijk is dit toe te schrijven aan hunne schaat sen, want naar de platent e oordeelen gebruiken zij alleen zoogenaamde kunstschaatsen, zonder halzen met breede, dikke ijzers, die slechts op één puur het ijs raken. Tot vergeljking diene de snelheid der spoor treinen in ons land. De trein van Leeuwarden naar Harlingen afstand 26,000 meters in 37 min., of het uur in 7 min. 54 sec. De sneltrein van Groningen tot Assen af stand 28,000 meters in 5 min., of het uur gaans in 5 min. 45 sec. Daar zich in den laatsten tijd ontevredenheid heeft betoond onder de arbeiders die werkzaam zijn geweest aan de doorbraak te Nieuwkuijk men sprak zelfs van pogingen om de ring- kaden (niet den nieuwen dijk) door te steken, waardoor de aannemer vrij wat schade zou lijden zijn een 30tal militairen aldaar gede tacheerd. ADVERTENTIËN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents, voor eiken regel meer 7 Cents. Bij abonnement is de prijs be langrijk lager. Voorwaarden daaromtrent te vernemen bij den Uitgever. tionale Militie van den 19den Augustus 1861 (Staatsblad In ronde cijfers bedraagt de som, tot dusverre bij de Algemeene Commissie voor den Waters nood ontvangen, f 204,000. De schouwburg-crisis te Rotterdam is voor- loopig tot een oplossing gekomen. De eigenaars van den schouwburg hebben een aanbieding van eenige heeren aangenomen om den schouw burg nog 3 jaar te laten staan en aan genoem de heeren voor dat tijdvak te verhurni. De schouwburg is daarop voor het volgend seizoen onderverhuurd aan de vereeniging „het Neder- landsch Tooneel.” Toen Zaterdag te Groningen door het Rotter- damsche schouw burggezelschap een voorstelling werd gegeven, is door het kalm beleid van de politic, het stipt opvolgen van maatregelen van voorzorg door de brandweer en den ijver van haren hoofdopzichter, in alle stilte een gevaar afgewend, dat ware het slechts by geruchte bekend geworden voldoende zou zijn geweest om een paniek te doen ontstaan in de stamp volle schouwburgzaal. In den kelder onder den foyer van den schouwburg wras men met licht bezig geweest eh had men vergeten dit mede te nemen. Het soldeersel van den lantar.m schijnt gesmolten te zijn; althans het onderstuk daarvan is met de brandende lamp naar beneden gevallen en in eenige manden met hooi terecht gekomen, die natuurlijk dadelijk in brand vlogen. Door de opstijgende dikke rook werd men opmerkzaam op het gevaar. De aanwezige politie, belette terstond den toegang of uitgang naar en van de zitplaatsen, ’t geen mogelfik was daar juist de voorstelling een aanvang had genomen. Men liet alzoo het opeengedrongen publiek onkundig van hetgeen voorviel. Alléén werd de hoofd opzichter, die in de zaal was, onopgemerkt ge waarschuwd en vervolgens met zijn onvermoei de hulp de brand opgespoord en gebluscht. Daarna ventileerde meu met alle macht en deed alzoo elke brandlucht wegtrekken. Een en an der had, zooals werd gezegd, in alle stilte plaats, zoodat niemand van het ontstaan en het bezwe ren van de ramp iets heeft bemerkt. De voor zorgsmaatregelen, indertijd door den oud-burge- meester mr. B. van Roijen, gegeven, zijn, dat bjj elke voorstelling in den schouwburg een handbrandspuit met water en de noodige des kundige bediening moet gereed zijn, aan welke vóorschriften steeds stipt de hand wordt gehou den en zooals nu schitterend is gebleken niet zonder reden. (Staatsblad no. besluit van den 8sten Mei 1862 (Staatsblad 46); Brengen In de Vereen. ’81 komt eene merkwaardige mededeeling voor I over door deze ter kennisse der belang hebbenden, dat de loting van de ingezetenen dezer gemeente, die in het vorige jaar voor de Militie zijn ingeschreven, Sisten December 1880 nog in leven waren ingezeten van het Rijk zijn gebleven, zal plaats hebben te Sneek in de Concertzaal, op Woens dag den 16 Februari e. k., des voormiddags ten 10 ure dat op den 18en dier maand, ter Secretarie der gemeente door of van wege de lotelingen aanvraag kan geschieden voor de getuigschriften ter bekoming van vrijstelling wegens broederdienst of op grond van te zijn eenige wettige zoon, als mede dat, om vrijstelling wegens eigen militairen dienst of die van broeders te verkrijgen, het paspoort of ander bewijs van ontslag of een uit treksel uit het stamboek, of een bewijs van werkelijken dienst, ten minste tien dagen vóór den dag, waarop de eerste zitting van den Mi- litie-raad wordt geopend, ter Secretarie voornoemd moet worden ingeleverd. Sneek, den 28 Januari 1881. Burgemeester en Wethouders voornoemd J. van DRIESSEN. De Secretaris J. W. BENNEWITZ. Met het oog op den twijfel, welke dienaan gaande in sommige departementen der Maat schappij tot Nut van ’t Algemeen schijnt te be staan, kunnen wij, zegt de N. R. Ct., de stelli ge mededeeling doen, dat de heer mr. A. Kerdijk zich bereid verklaard heeft bij eene eventueele verkiezing tot secretaris van genoemde Maat schappij, zijne betrekking van directeur der Rijks- postspaaibank te zullen nederleggen. Op het adres door verschillende maatschappijen van landbouw aan den minister van waterstaat gericht, om subsidie voor een Nederlandsche in zending van vee- en zuivelproducten op de a. s. tentoonstelling te Birmingham, is geantwoord, dat men, evenals bij de vorige tentoonstelling, beproeven moest in hoever, zonder op den staat te steunen, de deelneming algemeen en voldoen de kan worden geacht. Mocht dat tegen ’s ministers verwachting niet gelukken, dan zal hij in overweging nemen in hoeverre de verkre gen belangstelling een geldelijke ondersteuning van den staat rechtvaardigt. De vereeniging „Algemeen Kies- en Stem- heeft aan de Tweede Kamer der Staten- VERGADERING Ïvan den Gemeenteraad van Sneek, op Zaterdag 5 Febr. 1881, ’s namiddags 6 uur. Punten van behandeling: 1. Resumtie der Notulen. 2. Mededeelingen van goedgekeurde raadsbe sluiten, ingekomen stukken enz. 3. Behandeling adres J. Brouwer, (art. 50, |O. W.) 4. Toelage hulponderwijzer J. van Akkeren. 5. Behandeling adres C. van der Horst. 6. Goedkeuring tarief Geneesmiddelen voor de Armvoogdij. 7. Behandeling voorwaarden tramweg-Sneek Bols ward. 8. Herziening reglementen Hoogere Burger school. 9. Vaststelling van het plan eener nieuwe brug bij het Gymnasium. 10. Beantwoording der Interpellatie mr. Reit- sma. KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de emeente Sneek, voldoende aan de circulaire van heeren Gedeputeerde Staten van den 13 Januari 1881 N°. 24, brengen ter kennis van de ingezetenen, navolgende UITNOODIGING. „De Gedeputeerde Staten van de provincie „Friesland, gelet op het 2e lid van art. 73 der „wet van 4 Juli 1850 (Staatsblad N°. 37); „noodigan de inwoners der provincie uit om, „zoo zij in andere provinciën in de rijks directe „belastingen zijn aangeslagen, daarvan vóór den „1 April aanstaande aan hunne vergadering te „doen blijken, ton einde door haar daarop kun- „nen worden gelet bij het opmaken der lijst van „hoogstaangeslagenen voor de verkiezing van de „afgevaardigden ter Eerste Kamer van de Staten- Generaal.” En zal deze op de gebruikelijke wijze worden afgekondigd, tevens met plaatsing in de Sneeker Courant. Sneek den 25 Januari 1881. Burgemeester en Wethouders voornoemd J. van DRIESSEN. De Secretaris, J. W. BENNEWITZ. een middel tot genezing van dronkenschap moet hebben uitgevonden, waardoor hij, in twaalf ja- ren, reeds 2800 gevallen van onmatigheid, en daaronder van de hardnekkigste, heeft genezen. Dr. Unger is, naar hetgeen daarvan gemeld wordt, volstrekt niet achterhoudend; hij deelt zijn geneesmiddel en zijne wijze van behande ling mede aan ieder, die het hooren wil. Hij neemt roode kina en wel de schors van de kleine r takjes, welke de apothekers in Amerika grull bark noemen, omdat die takjes bijna de groote van eene ganzenpen hebben. Hij stoot een pond dier kina tot poeder, laat haar in eene halve kan zuiveren alcohol weeken, zijgt haar door en vermindert de hoeveelheid vocht door verdam ping tot op een vierde kan. De twee eerste dagen geeft hij er den lijder, alle drie uur, een theelepel van en laat hem van tijd tot tijd, tus- schen deze giften, de tong bevochtigen. Indien de dosis te sterk is, wordt de kranke er van verwittigd door hoofdpijn. Den derden dag brengt hij de dosis gewoonlijk tot een halven lepel, daarna tot een kwart en eindelijk tot tien en vijf druppels. De behandeling duurt van vijf tot vijftien dagen, in buitengewone gevallen tot dertig dagen, gemiddeld niet langer dan zeven. Delirium tremens wordt door hem op deze wijze genezen en bovendien verdwijnt de onweerstaanbare trek naar sterken drank, die den dronkaard telkens weder ten val brengt. I COURO S\E (.rjiH’vrii ii iii:i imiiissbw n. si» h iininmir.<w mon be B N N E A G A X D 1 1°. - - -

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1881 | | pagina 1