«IHffi HIT mOMSfflW ML ms- EÏ WlfflfflHlW 1(11)11 l)E 1881. Z E S-E N-D E R T I G S T E J No. 13 i u i t k i. fci te treden, aan stationeerde reddingsboot gered I Voor eenige dagen had op ui te 0 f van den 127). De van daar ver- en eenige kasten op de meest ruwe wijze opengebroken zijn. U—-- de Germaansche in bet bijzonder, in het Sans- kriet en de Hoogduitsche taal- en letterkunde. 1 de Militiworden toegelaten. Sneek den 8 Februari 1881. Burgemeester en Wethouders voornoemd J. van DRIESSEN. De Secretaris, J. W. BENNEWITZ. Z. M. heeft benoemd: dr. Symons tot hoog- leeraar in de faculteit der letteren en wijsbegeerte aan de Rijks- Universiteit te Groningen, om on derwijs te geven in de vergelijkende Indo-Ger- maansche taalwetenschap in het algemeen en Van de Werkmansvriend is een buitengewoon nommer verschenen tot opwekking eener alge meen e deelneming in den hachelijkeu toestand onzer stamgenooten in de Transvaal. Dit nom mer, dat ruim verspreid wordt, bevat een adres van het werkliedenverbond Patrimonium aan Z. M. ouzen Koning; een woord aan de leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal, om hen te verzoeken in deze te doen wat op hun weg ligt; een adres aan H. M. de Koningin van Engeland, en een woord van sympathie aan de Hollandscho broeders in de Transvaal. Ten slotte bevat het eene opwekking, om door 't zenden van adressen van adhaesie deze poging van Patrimonium tè steunen. In Nederland zijn ruim 4 millioen deuren en vensters of gemiddeld 105 stuks voor elke 100 De grenadier, die met den wachtmeester der artillerie de twee getuigen zijn in zake geheim zinnig schieten in de Scheveningsche boschjes, is gevonden en heeft reeds zijn klacht bij den wachtmeester dar maréchausées ingediend. Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. |v Abonnementsprijs voor 3 maanden ƒ1.franco per post ƒ1.25. Alle brieven en stukken, uitgave of redactie betreffende, franco in te zenden. inwoners; ’t voordeeligst is de prov. Groningen met licht en lucht bedeeld, nl. 130 per 100 het minst gunstig Drenthe en Limburg, waar 100 inwoners te zamen slechts 70 deuren en vensters hebben. een erfhuis te KENNISGEVING. U BURGEMEESTER en WETHOUDERS van jp"e Gemeente Sneek. I Gelet op art. 28 der Wet betrekkelijk de Na tionale Militie van den 19den Augustus 1861 «Staatsblad no. 72) en artt. 20 en 21 van Z. M. besluit van den 8sten Mei 1862 (Staatsblad no. g Brengen door deze ter kennisse der belang hebbenden, dat de loting van de ingezetenen ■*t3ezer gemeente, die in het vorige jaar voor de ■Militie zijn ingeschreven, voor zoo ver zij op den felsten December 1880 nog in leven waren en ■ingezeten van het Rijk zijn gebleven, zal plaats Jhebben te Sneek in de Concertzaal, op Woens- ■^dag den 16 Februari e. k., des voonniddags ten 10*/2 ure; dat op den 18en dier maand, ter Secretarie der gemeente door of van wege de lotelingen aanvraag kan geschieden voor de getuigschriften ter bekoming van vrijstelling wegens broeder dienst of op grond van te zijn eenige wettige zoon, als mede dat, om vrijstelling wegens eigen militairen dienst of die van broeders te verkrijgen, het paspoort of ander bewijs van ontslag of een uit treksel uit het stamboek, of een bewijs van werkelijken dienst, ten minste tien dagen vóór Hen dag, waarop de eerste zitting van den Mi- litie-raad wordt geopend, ter Secretarie voornoemd moet worden ingeleverd. Sneek, den 28 Januari 1881. Burgemeester en Wethouders voornoemd J. van DRIESSEN. De Secretaris J. W. BENNEWITZ. De bepaling in het koninklijk besluit betref fende de postspaarbanken, dat de kanto ren dagelijks voor den inbreng geopend zijn, des Zondags niet uitgezonderd, bevalt het TKajn Weekb. niet. „Dat teekent”, roept het blad uit. „Zoo wil het de minister Klerck. Er is in den laatsten tijd menige stem opgegaan tegen den arbeid op Zondag, niet alleen uit een godsdienstig begin sel, ook wegens het zuiver maatschappelijk be lang. De Nederlandsche regeering stoort zich echter daaraan niet. Met dat „des Zondags niet uitgezonderd” worden tienduizenden geër gerd, die geacht moeten worden tot de kern der natie te belmoren. Zijn postbeambten niet ook menschen, die aan rust en uitspanning dringend behoefte hebben? Moet een op zich zelf goede zaak bedorven worden door vermeerderden ar beid op Zondag en zulks zonder dat daartoe ee nige geldende reden bestaat? We hopen, dat de" minister, hierop attent gemaakt, deze erger nis alsnog zal wegnemen. Het Dagblad is het niet op dit punt met het Wag. Weekbl. oens. „Ook wij zijn schrijft het blad voorstanders van de heiliging van den Zondag, al behooren wij zelf onder de le vende bewijzen, dat de maatschappelijke eischen dikwijls beletten, het wenschelijke bereikbaar te noemen; wij zijn er dus ook voor, aan de postambtenaren zooveel vrijstelling van dienst op Zondag te geven als slechts eenigszins moge lijk. Maar in dit geval heeft de medaille een keerzijde; er zijn vele werklieden, die in de week den tijd voor het inbrengen van hunne spaar penningen moeilijk kunnen vinden, en, daar de loonen meerendeels des Zaterdags avonds worden uitbetaald, is het ook wel wenschehjk, hun ge legenheid te geven tot inbreng voor dat de tot uitspatting en verspilling nog al eens aanleiding gevende Zondag avond invalt. Daarbij is het nog de vraag, of de taak van de postambtenaren erf in bedoeld opzicht, wel zoozeer door ver zwaard zal worden; misschien zullen zij, dienu des Zondags toch op hun post moeten zijn, het wel af kunnenen is dit het geval, dan is het voor hen niet zooveel erger, des Zondags wat drukker bezig, dan, met minder werk, toch in in functie zijn.” Over de Transvaal sprekende, vraagt de Standaard wat Nederland eigenlijk tot nu toe gedaan heeft. Prof. Harting c. s. hebben een protest aan de Engelsche natie gezonden. Ee nige duizenden teekenden dat mee. En dat pro test heeft men laten drukken en verspreiden. Voorts heeft het Roode Kruis, om zich niet te BEKENDMAKING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de Gemeente Sneek Gelet op Zijner Majesteits besluit 17den December 1861 (Staatsblad no. Roepen bij deze op zoodanige ingezetenen, die verlangen als vrijwilligers bij de Militie op- om zich daartoe bij hen aan te geven I ter Secretarie der gemeente, telken voormiddag van 9 tot 12 ure. Om als vrijwilliger bij de Militie te kunnen I worden aangenomen, moet men ongehuwd of .1 kinderloos-weduwnaar en ingezeten wezen g voorts lichamelijk voor den dienst geschikt, min- stens 1,56 meter lang, op den Isten Januari H van het jaar der optreding als vrijwilliger het I 20ste jaar ingetreden zijn en het 35ste jaar niet I volbracht hebben, tot op het tijdstip der optre- I ding aan zijne verplichtingen ten aanzien van I de Militie, zoover die te vervullen waren, vol- I daan en een goed zedelijk gedrag hebben ge- leid. Het bezit van die vereischten, met uitzonde- ring van de lichamelijke geschiktheid en van E de gevorderde lengte, wordt bewezen door een getuigschrift van den Burgemeester der woon- R plaats, verkrijgbaar op plaats en tijd boven ver- I meld. Hij, die voor de Militie is ingeschreven, wordt slechts als vrijwilliger toegelaten voor de Ge- I meente, in -welke hij ingeschreven is, tenzij hij I geene verplichtingen ten aanzien van de Militie meer te vervullen heeft. Hij, die bij de Zeemacht, bij het Leger hier te Lande, of bij het Krijgsvolk in ’s Rijks Over- zeesche Bezittingen heeft gediend, wordt niet als vrijwilliger bij de Militie toegelaten, tenzij hij I bij het verlaten van den dienst, behalve een 1 bewijs van ontslag van den bevelhebber, onder wien hij laatstelijk heett gediend, een getuig- 1 schrift heeft ontvangen, inhoudende, dat hij zich gedurende zijn diensttijd goed heeft gedragen. A Hij kan, heeft hij dit. ontvangen, tot dat zijn Ml veertigste jaar volbracht is, als vrijwilliger bij BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Sneek, herinneren, naar aanleiding van art. 18 der wet van 4 December 1872 (Staatsblad no. 134), de ingezetenen: dat steeds aan degenen, die zich daarvoor aan melden, ter Secretarie der gemeente, gelegenheid wordt gegeven tot Kostélooze In-enting en Her-en- ting. Sneek den 11 Februari 1881. Burgemeester en Wethouders voornoemd J. van DRIESSEN, De Secretaris J. W. BENNEWITZ. De Kamer van Navraag te Enschede heeft, naar men aan N. R. C. meldt, de volgend» maatregel genomen tegenover personen, die ’s zomers genoeg verdienen om te kunnen sparen, maar die dit niet doen, en dan ’s winters weer ondersteund moeten worden. Wie thans is het wintersaizoen zulk een per soon ondersteunt, weigert verdere hulp, als deze niet een volmacht teekent. In die volmacht wordt de bedeeler gemachtigd om van een zeke ren datum, b.v. van 1 April af, wekelijks van het loon dat de ondersteunde, zijn vrouw en ziju minderjarige kinderen verdienen, door den werk gever te doen inkorten tot een bepaald bedrag (als maximum). Dit geld komt in de spaarbank en moet in den volgenden winter geheel of ge deeltelijk in het onderhoud van den bedoelde voorzien. Deze kan het echter niet uit de spaar bank opvorderen, zonder goedkeuring van den lasthebber. x Zoo hoopt men den mingegoede tot sparen te animeeren en armoede te voorkomen. ADVERTENTIËN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents, voor eiken regel meer 7’/a Cents. Bij abonnement is de prijs be langrijk lager. Voorwaarden daaromtrent te vernemen bij den Uitgever. Men meldt uit Ameland van 5 Februari: Heden ochtend is in de buitengronden van dit eiland, bij Hollum, gestrand het Zweedsche schoe- nerschip Gustaf, kapitein J. A. Carlsson, gela den met zout, komende van Lissabon en be stemd naar Harlingen. De bemanning, sterk 7 koppen, is met behulp van de te Hollum ge stationeerde reddingsboot gered en daarna aan wal gebracht. Er bestond weinig uitzicht iets van schip of tuigage te redden. Dinsdag heeft op het Spui te Den Haag een inbraak plaats gehad in de Nieuwe Kerk. D- inklimmers hebben in de consistoriekamer het kerkgebouw duchtig huisgehouden, schillende deuren vreeselijk beschadigd ...j... Uit enkele der offerbussen is het geld me degenomen, hoewel, na de onlangs gehouden lichting, met geen aanzienlijk bedrag gevuld. Ook is een doosje met eenig zilvergeld ontvreemd. UIT DE PERS. Den 28 Februari zal de zaak van deninspee-, tour van politie Gezelschap, bij het gerechtshof van Amsterdam in hooger beroep behandeld worden. branden aan wat op vuur zeer weinig leek, de positie gekozen van neutraal, om nu eerst, nu alle gevaar week, met Engelands permissie de handen uit de mouwen te gaan steken. Dan is er ook nog een adres aan Victoria, plus een aan onzen Koning, in de wandeling. V oeg hier bij, dat er in tal van bladen geperoreerd, in een enkele samenkomst beraadslaagd is, en dat men van twee kanten een zeer luttel sommetje gelds samenbracht, om gewonde Transvalers hun won den te verbinden, en men zal toestemmen: overloopende is de stroom van kracht, waarin deze sympathie zich uit, nog niet. Het blad is dan ook van meening, dat dit al les slechts het voorspel kan zijn, wil men zich niet bespottelijk maken door de nietigheid van de dimension, welke de „beweging” tot nog toe heeft aangenomen. Een werkelijke actie zou zich, volgens de Stand., kunnen uiten op deze vier manieren: „1. Door het vormen van een generaal-comi- té, dat een deputatie van vier a drie kundige mannen naar de hoven en hoofdsteden van Eu ropa zond, om èn op de diplomatie èn op de publieke meening te werken. Wij zijn de ge roepenen om Europa over de Transvaal in te lichten. Europa wacht het van ons. En aller wegen, Weenen uitgezonderd, zal men een open oor en oog vinden. Zelfs naar New-York en Washington moest men heen. „2. Door het afzenden van een deputatie uit minstens vier en twintig mannen van aan zien naar Londen, om bij den troon van Victo ria te pleiten en te pleiten in Downingstreet „3. Door terstond de Tweede Kamer saam te roepen en de regeering te interpelleeren over haar koelbloedig nietsdoen. „En 4. Door „te betalen met zijn persoon!” „Natuurlijk is het zenden van een hulpcorps of ammunitie door het volkenrecht streng ver boden. De Engelsche marine zou er bovendien ook wel een stokje voor steken. Maar dat neemt niet weg, dat het Panslavistisch comité van Moskou indertijd èn de Serviërs èn de Montènegrijnen èn de Bulgaren wel ter dege bijsprong; en waarom kan prof. Harting met dè zijnen dan niet tot handelen opwekken in soortgelijken geest. Waarom zou niet een scha re van jongelingen, die hier toch te veel is Jandverhuizen” naar Transvaal, in plaats van „landverhuizen” naar Jowa? „Gelijk het nu staat, zijn de Boeren de man nen van de daad, die, niet meer in aantal dan de enkele stad van Utrecht inwoners heeft, het met God en hun recht tegen het Imperialisti sche Engeland wagen, en zijn wij de sympathe- tische broeders van handteekeningen, van veel woorden, ook van windselen en verbanddoeken, maar onkloek en onmanlijk, zonder doorzettend- heid en wilskracht. En dan, wat nog het ergste is, dan beeldt het behaagzieke Nederland zich al spoedig in zijn hooghartige zelfgenoegzaam- i heid, dat het zich nu eens het vuur uit de slof- fen heeft geloopen en, onder luid applaus van I heel Europa, zichzelf in cordaatheid overtrof. i „Nederland veinze niet!” 4 SAEEKER r B I X K E A' L. A NIL 1 R A A 'S’.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1881 | | pagina 1