eindigt Vrijdag HAND i den Winkel, NERGENS w Beiert Üollz Agenten gevraagd. De gewone Jaarlijksclie VOORJAARS-OPRUIM ING 18 Februari. HERIJK. ib f i li V iÉk Daitt GO HEN le GmiWE zal niet aanstaanden Maandag en Dinsdag te Sneek te cousulteeren zijn. DI1HSTBOB1, als meid alleen, goed met de wasch kunnende omgaan en koken. s Groote opruiming van Manufacturen, tot Vrijdag 18 Februari 1881. SËOÖÏE wegens verplaatsing van gedrukt itgegeven bij w. cool van bokma, te sneek. DIENSTMEID fi,övraa>crd> om dadelijk in dienst te treden. Adres bij den Boekhandelaar W. COOL van BOKMA. IïïFde Da in fis WsWiw omisto BLIiK-SODA, mGIKIUN ZliKMliiS. mmts- m mmmciim g Of OndérlijfS’-tfeuklijdéhilen w geen ander middel baat, zal men Teerkapsdes vaa Gnyol Teer vaa Guyot (likeur) op alle voorradige goederèn beneden fabriekspriiz.cn. A. F. DE IVOLFF, Peperstraat. TE SM.I.K Vraagt overal naar WASCH-CRÏSTAL. F> MEI 1881, IV. VAX GENT. DEDNSCH K KOPENHAGEN, den 5 Febr. 1881. ijzeren en Blikken Malen, voor natte en droge waren. Ijzeren en Koperen Wichten, Lengtematen enz n voorraad bij VERKOUDHEID BRONCHITIS ASTHMA CATARRH SNEEK. GROOTZAND. van Z/alf t n Pillen Blollöway. PER TELEGRAAF. 47,88 43,52 a idem id. a 88 I Middel Ordinaire 140 130 Een. nieuwe BURGERIIUIZINGE. Brieven franco onder letter B., bij den Uitgever dezer. pol dal ge nei lel dat wa .vet ri d g P n si g' l 2 v d d d 1< ge da; Mi zw del te zt al maakt en Repareert men goedkooper en netter PARAPLUIES, als bij F. WIFFRIE, Sneek. 1 1 3 5 5 5 5 5 5 5 5 SS een BURGERHUIS met ruim ERFstaande tegenover de Vischmarkt. Te bevragen bij H. A. VISSER, Oosterdijk. -0, 2e f67,20, 3e f 62.2Ó. vat le q- veel onverkocht. Fijnste&friesche qualiteit met zeer beperkten aanvoar Z.G'. z'? vat f 81,60 76,16 70,72 Eene Fransche LEVENSVERZEKERINGS MAATSCHAPPIJ zoekt soliede en actieve AGENTEN, tegen ruime provisie. Adres franco aan den Heer Th. E. Imhoe, Inspecteur, Nieuwstaat 13, ’s Gravtnhage. evrouw DRIESSEN te Bozum, vraagt Mei s., wegens huwelijk van de tegenwoor- 2il1 pCt. Nat. Werkel. Schuld 65% y y Y y Y Y Y Y Y W Aand.”chic. North. W. le soort 2e 3e 4e 5e LONDEN, 7 Febr. Friesche per Decnsche van zoete room, per id. id. id. id. 1881. BOTER. Friesche per J/4 vat le qualiteit f 72,00. Decnsche van zoete room, per */4 vafc.1 Handel ruim; door grootendeelsinferieure qualiteit Heerenhof-Boter, van ligt gezuurde room, per 50 Kilogram. Fijnste Soort 128 Krn. a Krn. f 87.04 a f is por vat f 69.64 f Zeer fijne 118 id. 122 id. 80,24 a 82,96 idem 64,20 i 66,37 Fijne 108 id. a 116 id. 73,44 h 78,88 idem 58,76 a Middel 98 id. a 102 id. 66,64 a 69,36 idem 53,3- k 5o,48 80 id. 11 Feb. 65’/4 21‘%fi 20% 51% 99’/8 91 94‘%6 83 617. 63% 1 6 1 i 6 21%. 141 Erie48% 48% Engelsche Wissels f 12.14 Aand. Gr. Russ. Sporen 120’/i Io botermarkt. I! 111 a. s., wegens nuweiiju van ae legenwoyr- dige, eene zindelijke BEPROEFT ALLES, BEHOUDT houdend was, zoo M. H A G A. GELUKKIGE NGEZODHEID. Hoe voorzichtig hoe zorgvuldig de men- schen ook zijn mogen zij zijn steeds bestemd om door ziekte aangetast te worden, en wijs heid is het, voorzien te zijn van een middel te gen zulk een ramp. De Zalf en Pillen, door Professor Holloway ontdekt, zijn door een ieder, die dezelve beproefd heeft, erkend de grootste verdiensten te bezitten in het genezen van zeere beenen, zeere borsten, oude wonden, zweren en etterbuilen en al zulke besmettingen, die men door onvoorzichtigheid heeft gekregen. Ontste kingen en zwellingen der klieren worden met zekerheid verdreven, terwijl de Pillen het gestel zuiveren en versterken. Aldus, zelfs bij eéne' matige goede gezondheid, zijn eenige doses, van tijd tot tijd daarvan ingenomen, bijzonder heil zaam, wegens derzelyer strekking om het lichaam te bewaren voor onzuiverheden en zwakheid, terwijl zij nimmer falen in hardnekkige geval- - I len de meest verouderde kwalen uit te roeiien. iets hooger. 54,40 a 59,84 Boter van zoete room, per 50 Kilogram. 150 Krn. f 102, 95,20 88,40 Eene HUIZINGE en ERF met groot en vruchtbaar APPELHOF en LAAN, groot ruim 20 arcs tot onderscheidene doeleinden zeer ge schikt en gunstig gelegen tusschen den nieuw aangelcgden grindweg en de vaart in het dorp Goënga den 12 Mei 1881 te aanvaarden. Een gedeelte van de koopsom kan er desverkiezende onder gevestigd worden. „~T>rrn Te bevragen bij den Heer T. E. van POPTA te IJlst. per pakje van 6 Cents, is verkrijgbaar bij CA. X-fc. NIEUWE KADE. Bespaart veel zeep, maakt de wasch helder wit, kan de bleek geheel vervangen en is in de huishouding aan te bevelen voor het afzeopen van alles wat dagelijks voorkomt. Zij doet aan wasch en handen geen schade hoegenaamd en wordt door koud en warm water zeer snel opgelost. GEBREIK; ^en ne'ne ^7 wasch een zes de gedeelte op twee emmers water en gaat dan op de gebruikelijke manier te werk. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Sneek, roepen op, Sollicitanten (man en vrouw) voor de betrekking van CONCIERGE in het stedelijk ziekenhuis aldaar. Behalve vrije woning, vuur en licht, is onder nadere goedkeuring van den Gemeenteraad aan deze betrekking verbonden, eene jaarwedde van f 200. J Buitengewone diensten worden afzonderlijk ^Tevens worden gevraagd 8 WAKERS (4 mannelijke en 4 vrouwelijke). Sollicitanten worden uitgenoodigd zich vóór 15 Februari e. k., dagelijks tusschen 12 en 1 uren ia het Armenhuis persoonlijk aan te meldden bij den geneesheer-Directeur Dr. B. VERVER, bij wien nadere inlichtingen te verkrijgen zijn. Sneek, 7 Februari 1881. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. van DRIESSEN, De Secretaris, J. W. BENNEWITZ. qualiteit £76,80, 2e f 73,92, 3e £69,CO - - - 1 en bleet en prijshoudend ea zel&g lijk huismiddel nooit zonder gunstig gevolg aanwenden. Elke flesch is door een me- G talen capsule gesloten, waar nevenstaand 'aè fabriekstempel moet zijn; ingedrukt, 7^ Verkrijgbaar f-2,' ,11 en a f0,65 de 1 Dockum, 9 Febr. Heden redelijk aanvoer van Vlas, waarvoor tot vorige weeksprijzen koo- pers werden gevonden. LEEUWARDEN, 11 Feb. Boterprijs f67,00 af 62,—2e soort f58,— a f—3e f50, PABIJS, 11 Febr. Parnell is van hier naar Amerika vertrokken om hulp voor Ierland te zoeken. 22 %6 20% Rusland A°. 1798'1816 99‘%e 91 94% 827f -% Verkrijgbaar L2,' f.1 flesch. Tc Sneek bij de Wed. S. II. S. Dijkstra Co.; Joure bij de Wed. Douwe Buitenl. Spanje Binncnl. Portugal 1873 1877 6e Serie Oost. Papier Mei/Nov. 61% Zilv. Jan./Juli 63’/., 131/- 24’/, 141 48% BEPROEFT ALLES, BEHOUDT HET BESTE. Den Heer W. H. ZICKENHEIMER, Mainz. EWIJK, bij Nijmegen. Mijnheer! Daar ik sinds het verloopen jaar aan- 1 aan korte ademhaling lijdende ;j -■ was, zoo heb ik op aanraden van een mijner vrienden, Uw DRUIV EN-BORST- ^1; heden nagenoeg geheel hersteld ben. UEd. dw. Dienaar, S. van KORTENHOF. Bij ongesteldhedenwaar dit eenvoudig en natuur- .1^ v g-unstig gevolg aanwenden. van DORS- SEN^ ~Akïcrum bij 8. Visser; Bolsward bij R Qf kil rlo Wa/1 TJnilWP Egbert Zoon; te Sloten bij de Wed. G. I. v. d. Wal. 1 j y> r y n n r Y) n rt y> r Y) V( df Y Y) Y Turkije Peru 1872 t f Ir ir 1 8 V bi bi w 80 g< gi tel 6t( nu go sts sta en .f bericht Da Capsules Guyót worden alleen verkocht per flacon van 60 capsules on niet bij geringere hoeveelheid. VERKRIJGBAAR IN ALLE APOTHEKEN* g is per ’/i idem idem idem idem juLuunci was flauw, prijzen lager w Y) n myucr vrieuueu, v w jlzxvua t jjx,-xzvzxvkzx- HONIG gebruikt, met dat gevolg, dat ik K H BRENNINKMEUBB ZONEN Va/M. /ueA&e-n- t\t &£-t~ e^AxoLa. AjiJ- Verval hef op eta- eARfef - PLivve mveAT imcA™. i Iff O th) n S' wordt de breukzalf van G. Sturzenegger te Herisau, Zwitserland, tenzeerste aanbevolen. aÖ"’ Dezelve bevat geenerlei schadelijke Stoffen en geneest zelfs zeer oude breuken, alsook -Scr o3 vrouwelijke verzakkingen. Verkijgbaar in potten k f. 3.50 met gebruiksaanwijzing zoowel .“m g yy (j Sturzenegger zelf, als bijde ondérstaande depóts. Attesten, zooals onderstaande, J2 o' liggen in grooten aantal voor iedereen ter inzage bereid. EFFECTENBEURS VAN AMSTERDAM, van 10 Feb. ,16 51% 16 6 x- '“l b. JUljKaLltl Cv VAJ. VMCV/V MIJ

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1881 | | pagina 4