IIWS- El WVERTENTIE BL.IÜ Wil IIE U.1I.I1I I. El HET imiDHIIW SIB. w No. 21 1881. JE S-E N-D E R TI G 8 T zaterdag 0 I’ I 12 MAAR T. 0 missie te beschikken had. 0 e- '1 Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS, Abonnementsprijs voor 3 maanden ƒ1.—franco per post ƒ1.25. Alle brieven en stukken, uitgave of redactie betreffende, franco in te zenden. ADVERTENTIËN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents, voor eiken regel meer 7’/2 Cents. Bij abonnement is de prijs be langrijk lager. Voorwaarden daaromtrent te vernemen bij den Uitgever. Naar ’t N. v, d. D. vernomen heeft, hebben de onderhandelingen wegens de overneming door het rijk van de werken der Amsterdamsche Kanaalmaatschappij, tusschen de directie en de betrokken ministers gevoerd, tot volkomen over eenstemming geleid, zoodat de aanbieding van het wetsontwerp, tot bekrachtiging der nu vast gestelde overeenkomst te dezer zake, spoedig kan worden tegemoet gezien. Met 1 Mei a.s. zal een brigade van 35 maré- chaussées onder bevel van een officier in den Haag gevestigd worden. De voormalige Konink lijke stallen op het „Valkenhof” zullen waar schijnlijk voorloopig als kazerne voor die brigade worden aangewezen. t 1 c r 1. 5 Woensdag morgen zijn zes wagens van een goederentrein naar Roosendaal op het verbin- dingspoor bij Breda gederailleerd, tengevolge waarvan de lijn naar Zeeland tijdelijk was ge stremd. Persoonlijke ongelukken zijn niet voor gekomen. Amsterdamsche rijtuigvereeniging J. Kater, is bewezen, dat de inspecteur den koetsier gedurende eenige uren in de politiekamer op het hoofdbureau der politie heeft opgesloten. Gemelde inspecteur gaf als grond voor die opsluiting op, dat de koetsier naar zijn meening in een staat van dronkenschap verkeerde. Daaromtrent overwoog het hof, dat de overige gehoorde getuigen, meestal politieagenten, onder eede gehoord, niets van die dronkenschap hebben bemerkt, en dat deze bovendien onaannemelijk is op grond van verschillende gedragingen van den beklaagde, waaronder de door hem bij het ontslag gebezigde uitdrukking: „als ik je weer met een sigaar op den bok aantref, dan ga je er weer voor drie uren in.” Vermits nu vaststaat dat gemelde koetsier niet dronken was en van geen andere overtreding blijkt, waardoor zijn aanhouding is gerechtvaardigd, volgt uit een en ander dat be klaagde willekeurig een burger heeft opgesloten, wetende dat hij daartoe de bevoegdheid niet bezat. Op grond van zijn zeer gunstig gedrag, dat ook uit verklaringen der beide Amsterdamsche hoofdcommissarissen van politie is gebleken, en op grond van den korten duur der opsluiting, werden door het hof in deze verzachtende om standigheden in die mate aangenomen, dat geen gevangenisstraf maar een geldboete is opgelegd. De Rechtbank te Middelburg heeft uitspraak gedaan in de zaak van den ontrouwen diaken uit Hoek, die verleden week terecht stond, en veroordeelde hem tot eene cellulaire gevangenis straf van 2 maanden, benevens in de kosten van het geding. Het hof te Amsterdam is minder genadig ge weest tegen den inspecteur van politie Geselschap, beschuldigd van raachtsoverschrijding, dan de rechtbank aldaar. Hij is schuldig verklaard aan het als openbaar ambtenaar willekeurig inbreuk maken op de vrijheid van een burger, en te dier zake veroordeeld tot betaling eener geld boete van tweehonderd gulden of een subsidiaire gevangenisstraf van veertien dagen. Het hof heeft overwogen, dat door de be kentenis van den beklaagden inspecteur, in ver bind met de beëediging van den koetsier der De raad van Amsterdam heeft besloten den kommandant der brandweer te belasten met de directie van de stadsreinigingsdienst, tegen een toelage van ten hoogste f1500 ’s jaars, en hem ter zijde te stellen een deskundige voor de mest- bereiding, op een belooning van 8 pet. ’s jaars over de netto ontvangsten tot f 100,000 en 10 pct. over het meerdere. Het spoorweg-voorstel van 8 leden, Maandag jl. bij de Tweede Kamer ingekomen, luidt „De ondergeteekenden stellen voor, het hou den van een onderzoek (enquête) omtrent de na volgende vraag: „Hoedanig moet de exploitatie der Nederland- «poorwegen zijn ingericht, opdat deze, zooveel mogelijk, kunnen voldoen aan de behoeften van het verkeer In. het Oranjewoud moet op den huize „de Tent” een ongehoord feit hebben plaats gehad. Verschillende lezingen worden omtrent de toe dracht der zaak gegeven, zonder dat recht dui delijk blijkt wat eigenlijk is voorgevallen. Wij laten daarom hier volgen wat het te Heeren- veen uitgegeven Nieuw Advertentieblad mede deelt „Verschillende geruchten deden hier Zaterdag de ronde, die betrekking hebben op een feit dat in den nacht van Vrijdag op Zaterdag op den huize „de Tent” te Oranjewoud moet hebben plaats gehad. Aanvankelijk waren het inderdaad sensatie- berichten die alleen hierop neerkomen dat de bewoner O. door een zijner bedienden R. A. door een revolverschot zeer zwaar moet zijn gekwetst. Het is moeielijk, zoo al niet onmogelijk, om al de lezingen omtrent deze geschiedenis te ver melden. Het ware wordt doorgaans wat al te sterk met het onwaarschijnlijke dooreen gemengd, dema 'f993, P. E. van der Werf f945, J. de I Graaf f 932, T. J. van der Steele f 892, F. Prins f795, allen te Sneek, en G. D. de Boer te Op penhuizen f882. Aan den laagsten inschrijver is het werk ge gund. Woensdag morgen is hier even buiten de stad het lijk gevonden van een polderwerker, die het slachtoffer geworden was van misbruik van sterkendrank. Het drietal voor een predikant bij de Herv. Gem. alhier bestaat uit de heeren: Tigchelman te Leidschendam, de Gaaij Fortman te Vlissin- gen en Ringnalda te Oldebroek. OVERZICHT. De voorwaarden, waarop de wapenstilstand met de T r a n svaa Is che Boeren is gesloten, be vatten behalve de bekende bepalingen voor het proviandeeren der belegerde garnizoenen, nog het volgende: Het is den Engelschen troepen veroorloofd elke beweging van Newcastle naai’ Prospect Hill en omgekeerd te maken. Maar de Buffalo-rivier mogen zij niet overtrekken. In het brengen van versterkingen zijn hun geen perken gesteld. Hetzelfde geldt voor de Boeren. Deze mogen aan gene zijde van den Langsnek niet verder oprukken, en van weerszijden mag men niet uitgaan op verkenning. De toon, die bij de gevoerde onderhandelingen gebezigd is, moet be wezen hebben dat beide partijen niets liever verlangden dan tot een onderlinge goede ver standhouding te komen. Volgens Daily Telegraph, die met den geslo ten wapenstilstand slechts matig ingenomen is, eischen de Boeren, 1. volledige amnestie voor alle aanvoerders en 2. volledige bevrijding van Transvaal van Britsche heerschappij, zonder eenigerlei inmenging van Engelsche zijde in de binnonlandsche aangelegenheden. Ook van an dere zijde wordt de vrees gcuit dat de Trans- valers hun eischen te hoog zullen stellen. Men zal echter verstandig doen niet op de gebeurte nissen vooruit te loopen. Aan de Temps wordt uit Londen geseind, dat Engeland alleen dat gedeelte van Trans vaal behouden wil, dat nog niet door de Boeren is gekoloniseerd. Op hun eigen terrein zouden de Boeren echter volledig zelfbestuur krijgen en tegenover Engeland in dezelfde positie komen als de onafhankelijke vorsten in Indie. Het Engelsche kabinet hoopt dat deze „edelmoedige voorwaarden” de Boeren zullen voldoenzoo niet, dan mag men aannemen dat de Transva lere de sympathie van Europa zullen verliezen en worden de vijandelijkheden krachtig hervat. De oppositie in het Engelsche Lagerhuis schijnt van plan te zijn haar voordeel te doen' met de nederlaag, door de regeering in het Hoogerhuis geleden en ook te hopen op een meerderheid tegen het kabinet-Gladstone in het huis der gemeenten, naar aanleiding der Af- ghaansche quaestie. De telkens herhaalde be richten van Ruslands plannen op Merw schijnen met het oog hierop vooral onder de aandacht van het publiek gebracht te worden. J.l. Maan dag stelde lord Stanhope in het Lagerhuis een motie voor, waarbij verklaard wordt, dat het verlaten van Afghanistan in de tegenwoordige netelige omstandigheden niet in ’t belang van Indie zou zijn. Door de vrienden van het li berale kabinet is tegenover dat voorstel de mo tie van vertrouwen gesteld. Het Huis heeft daarna de beraadslaging geo pend over de afzonderlijke artikelen der lersche wapenwet. De behandeling daarvan vorderde ook Te Tilburg was Zondag brand in een herberg, waarbij droevige onheilen hebben plaats gehad. Nadat het vuur was gebluscht zijn onder ’t puin bedolven gevonden de lijken van twee manspersonen, de K. en de M., die in de vlam men waren omgekomen. Een derde, J. V., is met gebroken been en verbrande vingers nog levend te voorschijn gehaald. Bedoelde perso nen hadden zich ter redding van den inboedel in het brandende gebouw begeven. Door het hoofdcomité van het Roode Kruis is sedert de opgave in de Staatscourant van 1 Maart 11. ontvangen f 14.470,16, zeker met het oog op al de woorden van sympathie, die in het rijke Nederland reeds voor de Transvaalsche „stamverwanten” zijn uitgesproken, nog geen al te groote bewijzen van de Nederlandsche hulpvaardigheid. De 16 lijsten, bevattende de opgaven van de bij de algemeene Watersnood-commissie ingeko men giften, wijzen een totaal cijfer aan van f420,000. Voegt men daarbij wat de algemeene watersnood-commissie nog op het Grootboek had staan, en wat het watersnoodfeest te Amsterdam nog in haar kas zal storten, dan komt men tot een bedrag van ruim 7 ton, waarover de com- VERGADERING vak den Gemeenteraad van Sneek, op Maandag 14 Mrt. 1881, ’s namiddags 7 uur. Punten van behandeling: 1. Resumtie der Notulen. 2. Mededeelingen van goedgekeurde raadsbe sluiten, ingekomeïi stukken enz. 3. Vaststelling van het Kohier van den Hoof- delijken Omslag, dienst 1881. om het zuivere verhaal nog te kunnen opdiepen. Volgens den een moet de koetsier Vrijdag- j avond van zijn meester eene berisping hebben ontvangen, omdat hij den stal niet liet door luchten. De koetsier beweerde dat de tempera tuur het luchten onraadzaam maakte en dat nu scheen van weerszijden tot eene hevige woorden wisseling te leiden, waarop ten laatste de patroon zijn bediende een schop gaf. Deze eischte daarop zijn loon en wilde terstond de dienst verlaten. De meester zou zijn loon halen, doch in plaats van met geld kwam deze met een geweer terug, dreigende den knecht neer te schieten, als hij zich niet wegscheerde. Blijkbaar was ook de knecht op zijn hoede, trok een revolver te voorschijn, waarop een paar schoten werden ge wisseld, De toesnellende vrouw des huizes en de vrouwelijke dienstboden zouden de partijen gescheiden hebben. De knecht zou door een schampschot aan de hand, de meester door een vol schot in de borst zijn geraaid. Een tweede volksstem geeft een eenigszins af wijkend verhaal. De aanleiding is dezelfde. De koetsier was op een ruwen onkieschen toon ver schrikkelijk uitgemaakt. Daarop had hij de dienst willen verlaten en toen was hem het ver diende loon geweigerd. Beiden hadden een wa pen bij de hand, doch door aanschietende hulp der huisgenooten was het bij eene worsteling gebleven, waarbij het wapen van den patroon was afgegaan, hem zelven kwetsende, terwijl door een der meiden de revolver aan den knecht was ontwrongen en weggeborgen. Later bleek, dat dit wapen al de schoten nog besloten hield. Een derde verhaal spreekt van een scherpen woordenstrijd, omdat de knecht in den laatsten tijd steeds tegen de bevelen van zijn meester handelde. Eenige oogenblikken daarna, onder wijl de laatste weer naar binnen w'as gegaan zou de knecht onaangemeld zich in de kamer hebben vertoond, gewapend met een revolver en dreigende, dat, zoo hem niet dadelijk 10090 gul den werd betaald, hij meester en meesteres zou neerschieten. Hem werd geantwoord, dat deze som zou worden bijeen gezocht. Met een on- verhoedsche beweging was de patroon op den knecht losgesprongen, beiden struikelden, er volg de eene hevige worsteling en daarbij waren een paar schoten afgegaan, waarvan een den mees ter tot dicht onder het hart had getroffen. Hierin stemmen de berichten overeen, dat de wonde van den laatste niet gevaarlijk is,, maar de herstelling langen tijd zal vorderen. De ko gel moet onder den linkerarm-oksel zitten. Dadelijk werd er geneeskundige hulp en een politie-igent ontboden. De laatste vond echter de zaak te ernstig en begaf zich met den knecht onmiddellijk naar den officier van justitie. De koetsier is Zaterdagavond naar Crackstate overgebracht. Heden (Dinsdag morgen) is, naar men mede deelt, door Dr. Hessel een kogel verwijderd uit de hand van den bedoelden koetsier. Het blijkt dus alles behalve een schampschot te zijn geweest. Nog meldt men, dat alleen het wapen van den knecht, als bewijs van overtuiging, voorhan den is, terwijl dat, hetwelk de patroon zou heb ben gebruikt, nog altijd wordt vermist. Uit dat laatste heeft men willen opmaken, dat er door den meester geen wapen was gebruikt. In hoe verre dat nu te rijmen is met het vinden van den kogel bovenbedoeld, zal zeker later blijken. SNEEK, 11 Maart. Door 7 aannemers werd ingeschreven op de jl. Woensdag gehoudene aanbesteding tot ver betering van de stadswaag alhier, als C. Faber en P. Bijvoets voor f 995, M. Ron- OEEKER CeURAN £52 uuuKMiaun 9. 3 1 B1V EYLA Ml». B IT 1 T B N B A ST», a o 3 I I I 3 3 3 b 1 e r 3 3 9 l 3 1 3 3 1 S o-

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1881 | | pagina 1