I 1 MS MAGAZINS flu PRINTEMPS is weder hervat. Gerookt Koevleesch VEILING m IJpBn en Esschen Boomslmii, Gauihissclieiigen rembours levend gegaran deerd geleverd; 100 stuks ƒ20, 50 stuks ƒ11, door I. A. op DE MACKS, Velp bij Arnhem. AANBESTEDING Soirée Musicale GOUDVISSCIIEN BELEGEN PRIWESSE BIER bij W. BAKKER. P. VVEEHSMA maakt bekend, dat van af heden DE TUIN is geopendhopende met een bezoek van veel Heeren en Dames vereerd te mogen worden. Stoombootdienst LEEUWARDEN 01 SNEEK 11 MET DE WELINGERICHTE STOOMBOOT Burgemeester van Sneek”. STOOMBOOT-MAATSCniPPn De dienst der verzendingen 25-Jarige Echlvereeniging ZUIDERZEE Aanvangende 30 Mei 1881. Vertrek van Leeuwarden: Vertrek van Sneek. g w®® w advertenties. 3 1 RECLAMES. Entrée 49 Cents. ren {Wordt vervolgd.) HINDELOOPEN WORKUM BOLSWARD I uur. Voorradig FIJN FRANSCH SCHOENWERK voor Heeren, Dames en Kinderen; alsmede: zeer eoliede eigengemaakte Artikelen in alle soorten, waaronder zeer nette en sterke MANS BOTTINEN a ƒ5.00, VROUWEN CHEVRE- AUX LEDEREN ELASTIEK LAARZEN ƒ4.00, STOFFEN LAARZEN f3.50 etc. etc. Gebr. BOOTS. M. J. PINO, Hoogënd. v nx i- n rt )- u lo k I 11 at ,n r- n n et »n et its il- in ie, m m I Hen gelieve evenals vroeger alle brieven te adres- kram aan M. Jules JALUZOT, Paris. fi le m l, at 2 lo 13 ‘r> n. es jh n- g- ie sl it* or id ENKHUIZEN Aank. AMSTERDAM Ondertrouwd F. I. BERGSMA, en E. S. NOORDA. Sneek, 27 Mei 1881. Eenige kennisgeving. p - lijken dank ’smorg. 6 5.30 6 6 6 6 3 5.30 5.30 m 5.30 5.30 7;30\ 9.30 9.30 9.30 9.30 Ondergeteekenden betuigen hun harte- voor de overvloedige bewijzen van deelnemingondervonden bij bun VIJF-EN TWINTIG-JARIGE HUWELIJKSVEREE- NIGING, zoowel van hoogere als lagere standen, zoo binnen als buiten de stad. R. T. ZIJLSTRA en Echtgenoote. Sneek Mei 1881. 9 io 7, ii*/, i1/* 7ï i7i 37i 6 7 71 9 rs. Stukken puik best GEROOKT KOEVLEESOH van 21/, kilo en zwaarder 1.20 het kilo; alsmede beste gerookte TÓNGEN A 1.50 per stuk verkrijgbaar bij Deurwaarder J. W. DRIJFHOUT te Sneek, zal op ZATERDAG den 4 JUNI 1881, ’s mor gens 11 uur, buiten de Oosterpoortsbrug nabij het Logement van J. Rooda aldaar, publiek op 3 maanden crediet verkoopen: Eene lading van omstreeks 100 stuks beste IJPEN- en ESSCHEN BOOMSTAMMEN van verschillende lengte en dikte, zoo pas uit Zee land aangevoerd. Het Bestuur van de JAN van NASSAU’S SCHOOL EbenHaèzer maakt bekend, dat er wederom gelegenheid be staat tot het ontvangen van onderricht in de nuttige en fraaie handwerken. Zich te vervoe gen bij het Hoofd der Bewaarschool Mej. P. GRAAFSTAL. wegens het VERBOUWEN van een W00N- en WINKELHUIS op het Grootzand te Sneek, get. Wijk 6 no. 16. Bestek en teekening liggen ter inzage bij den Architect J. P. Hogendijk aldaar. Briefjes in te leveren op 4 Juni e. k. ’s voor- middags 12 uur, overeenkomstig Art. 10 van het Bestek. hem te behandelen, als ware hij een oppervlak kige bekende van mij. Zóó zou ik denken. Gij hebt natuurlijk het volle recht, uw eigen idéé te volgen en gij kunt er van verze kerd zijn, dat ik op geenerlei wijze zal trach ten, u daarin tegen te werken. Ik vrees slechts, dat hij, als gij hem vermijdt en uw tegenzin tegenover hem al te duidelijk laat blijken, op het denkbeeld zal kunnen komen, dat gij nog altijd teedere gevoelens voor hem koestert. Maar ik kan mij daarin vergissen. Laat ons, althans voor het oogenblik, niet meer over den graaf spreken. Het is niet waarschijnlijk, dat wij hem spoedig zullen wederzien, en het wordt reeds laat. Ik heb aan mevrouw Wartenberg beloofd, dat wij van avond vroeg bij haar zouden ko men en wij zullen beiden verstandig doen, vóór tafel nog een weinig uit te rustendie zeelucht maakt mij altijd zoo vermoeid. Eduard zal u de thee op uw kamer brengen; ga nu dus heen, lieve.” te geven door den Heer I?. van der Oud-elève van het blinden-Insiituut te Amsterdam, met welwillende medewerking van eenige musi- cale krachten van Sneek, in de Concertzaal van den Heer AGEMA, op WOENSDAG 1 JÜNI 1881, ’s avonds 8 uur. A. J. de REE Bouwkundige. en vee Oe ondergeteekende maakt door deze aan de ingezetenen van Sneek bekend, dat hij zich alhier heeft gevestigd als 3'1Z en hoopt door vlug en net werk het vertrouwen waardig te worden. W. DE JONG Oppenhuizerweg (woningen „Selfhelp"). Aanbeveling. De ondergeteekende beveelt zich beleefdelijk bij Stad- en Landgenooten aan tot het maken van BESTEKKEN en TEEKENINGEN enz. voor allerlei aard van werken tot de Bouwkun de behoorende. Sneek, 30 Mei 1881. A 50 CENTS PER STUK verkrijgbaar bij M. J. PINO, Hoogënd. in de woonkamer kwam, trad Hildegard haar met gloeiende wangen en toornigen blik tege moet. „Tante,” riep zij uit, „gij zult mij u nooit ter wille vinden, waar het er op aankomt, mij op nieuw in aanraking te brengen met een man, over wien ik mij zóó erg te beklagen hebeen man, voor wien ik niets anders gevoel dan ver achting.” Gravin Raven was volstrekt niet voorbereid op zulk een hartstochtelijke ontboezeming, maar zij wist onder alle levensomstandigheden altijd zeer voorzichtig en verstandig te blijven. „Maar, mijn lief kind, daar bestaat immers Gods ter wereld geen enkele reden, waarom men van u zou verlangen, dat gij u zoudt behoeven* te onderwerpen aan lastigheden van den kant van den graaf. Ik betwijfel het overigens zeer, of wij hem wel zoo vaak hier zullen zien.” Hildegard was ontwapend en zwijgend zat zij tegenover haar tantedeze ging vervolgens aldus voort „Ik moet u toestemmen, dat ook mijn trots meer bevrediging zou vinden, als gij in de po sitie verkeerdet, don graaf zóó te kunnen ont- en zóó te kunnen behandelen, als ware H.H. Kasteleins en Verkoopers worden hier op attent gemaakt. telein GONGGRIJP op de Pol. NB. Vrachtgoederen zonder- bestelloon. PE ONDEBNEMEBS. hij een vreemdeling. Maar als het voor u of voor uw gevoel inderdaad pijnlijk is, met hem in aanraking te komen, wat ik mij denken kan, laten wij hem dan op elke mogelijke wijze ontwijken.” Hildegard was erg verbaasd over die ge nadige wending, over die bijzondere lieftalligheid barer tante; hare woorden troffen echter juist die plek, waarop zij berekend w'aren. „Gij spreekt van mijne gevoelens, tante Ra ven F Maar gij weet immers wel, dat mijne verloving een gevolg was van omstandigheden, een gevolg van convenance. Ik heb mij nooit het minst geïnteresseerd voor den graaf; ik deed hem daardoor misschien onrecht aan maar hij had dit immers wel kunnen merken? Het zal zeker een onaangenamen indruk maken op ieder, die weet, hoe hij, zonder een enkele poging te doen om opheldering te krijgen over den stap, dien ik deed, of zich op de hoogte te stellen van mijne gevoelens, het af breken van ons engagement door mij aannam.” „Het klinkt verstandig, heel verstandig, mijn kind, wat gij daar zegt. Mij dunkt echter, dat ik meer mijn trots zoo er in zou stellen, den graaf te toonen, dat hij mij onverschillig is, en B. SMEDING Sneek, 1 Juni 1881. gg Eenigste kennisgeving aan familie, vrien- «a den en begunstigers. Hunne dankbare eenigste Dochter, sg in verband met de bin nen STOOMBOOTEN, en de OMNIBUS der Maatschappij, ’s morgens 7 ’smorg. 9.30u.,’s nam. 5.30u. 2e Kajuit f0.45. Het Veerhuis wordt gehouden bij den Kas- MAANDAGS ’smorg. 6 u.,’snam. 2.15u. DINSDAGS - WOENSDAGS DONDERDAGS VRIJDAGS ZATERDAGS ZONDAGS MAANDAGS DINSDAGS WOENSDAGS DONDERDAGS VRIJDAGS ZATERDAGS ZONDAGS le Kajuit .0.70. Van SNEEK BOLSWARD WORKUM HINDELOOPEN namid. Van AMSTERDAM ’smorg. 107* 9 9 9 9 Aankomst SNEEK Dagelijksclie dienst voor r e i z i g e ren en v e e j vusmuuvh w l/xv- KÜM, BOLSWARD en SNEEK geen dienst. 215 2-15 2.15 2-15 4 tfet/der Porie en de gezanten der mogendhe- len te Konstantinopel gefeekend. I Vorst Alexander van Bulgarije heeft thans, loor een tot den president van den ministerraad gericht schrijven, de woorden kenbaar gemaakt, waarop hij voort wil gaan het nieuwe vorstendom p besturen. Deze voorwaarden zijn vervat in Irie artikelen. Vooreerst eischt hij een buiten- rewone volmacht gedurende zeven jaar om het knd nieuwe instellingen te schenken, onder an- leren een raad van state, om hem bij de reor- ranisatie van het bestuur ter zjjde te staanten [weede wil hij de gewone zittingen der nationale vergadering dit jaar schorsen en het voor den popenden dienst goedgekeurde budget ook voor let volgende jaar geldig verklarenhet derde rtikel bepaalt dat de vorst vóór den t fliopvan let septennaat een groote nationale vergadering tan bijeenroepen ter herziening der grondwet op len grondslag der nieuwe instellingen en met iet oog op de inmiddels opgedane ondervinding. In Bulgarije zelf is de indruk van deze voor keilen volstrekt niet algemeen gunstig, getuige ïe staat van beleg, die over de voornaamste keden zou zijn afgekondigd en de censuur waaraan kilo berichten, die voor de pers of het buiten land zijn bestemd, onderworpen worden. De fiberale buitenlandsche bladen laten er zich zeer mingunstig over uit en beweren gelijk gehad te hebben door van een coup d'état te spreken. Het oproepen der dubbele kamer, die over de taak zal oordeelen, kan volgens de grondwet 01 Len geschieden onder goedkeuring der natio- Miale vergadering, zegt de Tribilne, en die is ont bonden zonder er over geraadpleegd te zijn. De IJ?alos zegt, dat vorst Alexander nog steeds de tt’ruisische luitenant is, die het Bulgaarsche volk i voor „canaille” houdt. Do Indêpendance ver trouwt, dat de bijeengeroepen dubbele kamer den vorst dergelijke macht niet in handen zal geven, «la geheel strijdig met het doel waarmede Europa vorst hoeft inmiddels, met het oog op de ver kiezingen, de reis door zijn staten aanvaard. Het Italiaansche ministerie is thans gereed ♦n bestaat uit do volgende heerenDepetris, voorzitter en minister van binnenlandsehe zaken Mancini, buitenland; Zanardelli, justitie, Mag- I Bani, financiënBaccarini, openbare werken 'Bacolli, onderwijs; Berti, landbouw; Ferrero, :-«orlog; Aeton, marine. Het blijkt dusdatMan- lini toch toegegeven heeft aan het verlangen van Depetris en de portefeuille heeft aanvaard Wok zonder dat zijn vriend Mezzacapo minister I van oorlog werd. Deze laatste stelde als voor gaarden een verhooging van het budget met ■minstens 10 millioon lire per jaar en een leening van 400 millioen voor het voltooien van het Westingstelsel en de betere wapening van het leger. e vragen, wanneer hij teruggekomen was, en «n ten slhte het laatste nieuws te vernemen ran haar dochter, die de graaf zeker wel had •ntmoet. «Mevrouw uwe zuster heeft mij een klein I ‘likje voor u meegegevenik geloof dat het een wceleinen vaas is, welke te Nizza door u zoo- eer werd bewonderd. Ik ben eerst voor twee lagen van Londen gegaan en gisteren avond pas hier angekomen. Heden avond ben ik tot mijn spijt ‘epaald, maar, mevrouw, gij z ilt mij zeker mor- wel toestaan, ühet pakje zelf te over- 'andigen vroeg graaf Arberg. «Wel zeker, gij kunt komen wanneer gij wilt, jet zal ons zeer aangenaam zijn, U bij ons te >en,” zei gravin Ravén, terwijl zij er bij voegde >^’ij krijgen morgen avond om negen uur eenige ■®Qnis3èn bij ons, een klein kringetje van vertrouwde vriendenwellicht wilt gij ons dan '’’el het genoegen doen.;.” Graaf Arberg was dadelijk bereid aan die êtnoodiging te voldoen. Na nog eenige cönventioneele complimenten, >esteeg graaf Arberg iijn paard weder en reed ij weg. Toen gravin Raven eenige oogenblikken later ■j^ MAANDAG den 6 JUNI hopen onze 10* geliefde Ouders KLAAS GODTHELP g ANNA ZIJLSTRA hunne VIJF- en VEERTIGJARIGE 3S g ECHTVEREENIGING te gedenken. g Hunne dankbare dochter en behuwdzoon gtf J. PIERIK. O G. PIERIK—Godthelp. ENKHUIZEN ’snam. alleen Zondags tusschen WOR- den en begunstigers. Hunne dankbare eenigste Dochter. 'J 9 y- 9 9 w w 9 9 9 9 9 9 9 9 9 V 9 9 9 w w 9 9 n 9 9 9 9 goede- it ;e J 8- m *0 Is 0 3- ?r m i. i- j: n i- 18 ,k at Hl I VAN DE 'Q lo m n at rt ;o 3- .k m t- 8; 13 er m t; ja r- 3- n .n ui m b- gCUÜÜl H VLIJ Ulg HlClUVLUUVl W CfcCLl 1ALVU.U JC8 lil Ujl» j iet vorstendom heeft in het leven geroepen. De L 1«L X TUSSCHEN VAN EN E. FISSER. n 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 mil 1 g V 1 O èjUCUC-

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1881 | | pagina 3