Mi l IVS n 1DIWEWB11D THOR DE No. 47 ZJE S-R N-n E R T I G 8 T EJAARGrAN 1881. F. TL ,oo 4 11 JÜÏVI. I v I lastingeu iii de. toekomst zooalsbijv/ de thana met bezieling er bij voegt 0 u lega na 6! zcn. Alle brieven in te zenden. 0,85. weder ;ehad| srland staat wor- Smm oelia 4 kik 38, 40,OC en 2 omJ OobI ardtjl a Ad e, z iijhul ei Pj ts. I e val ma doru West n ma Annl i, vaJ Fettj va :a. d !oek« 2 44,0(1 34$ oerd l) land iaard.1 n f 11 f 7 100 )0 3 12 nvoea D. I ai. I z. I jer, I Voo| lukj lij tak oubi ■Jpoel ineti Nederland, „Die kerkelijke drijvers, ’t zij Roomsch of Protestant.” speculeeren, door het spooksel van nieuwe be- „Zy zullen het niet hebbonroept de fiere Deze COWMAT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden ƒ1.— franco per post ƒ1.25. Alle brieven en stukken, uitgave of redactie betreffende, franco sten tijd een allerliefste getuigenis, waar reeds zoolang heeft geplukhaard, dat er geen enkel haartje van christelijke liefde te vinden is op het vroeger zoo eerwaardig hoofd dier matrone. Als men daarbij nog bedenkt: tot welke „lieflijkheden” het zooal tusschen de beide gi-oote kerkelijke partijen bij het verdeoleu van den buit zou komen, de „alleraangenaamste” con- versatie-toon tusschen de anti-revolutionaire en katholieke organen geven daarvan reeds nu een veolbeteekenend voorproefje dan kan men zich, zoo bij benadering, eenig denkbeeld vormen van het Eldorado, dat den vrijen noderlandschen staatsburger zou wachten onder het supprimee- rend gezag der kerk en hare trawanten. Wan neer eenmaal de hoogste wensch der elericalen vervuld werd en zij het staatsgezag in handen kregen, dan zou men spoedig boven iedere school, boven iedere gemeente en boven het gehcele vaderland de geestelijke vlag zien waaien het bestuur zou of door geestelijken óf door geestehjk-gezindon gevoerd worden; met onze maatschappelijke, politieke en godsdienstige vrij heden zou hot weldra gedaan zijn, en verdraag zaamheid 'en humaniteit zouden spoedig als bal lingen bui Gen de grenzen van ons dierbaar va derland worden gezet. Men zou wel blind moe ten zijn voor de logica der feiten, als men, zoo. als wij reeds zeiden: slechts lettende op ’t geen men in don laatsten tijd in den boezem der Ned. Herv. Kerk ziet gebeuren, nog wilde ontkennen, dat het gezag, eenmaal in handen gekomen van de kerkelijke drijvers, op elk ge bied zijn verlammenden, verstijvende^ en vrij- heiddoodenden invloed zou laten gelden. Dat dreigend gevaar af te wenden, is de hei lige ’plicht van ieder, die zijn vaderland lief heeft Jlet is de plicht van ieder, die zijn vrijheidlievende borst van heilige aandoening en warmen gloed- voelt zwellen, als hij, zijne maat schappelijke en politieke vrijheden vergelijkende met die van de meeste volkeren en natiën rond om hem zoo van harte instemt met het fierevan zal men o. a. weer met heel wat pathos „Wij leven vrij, wij leven blij, op Neerlands dierbren grond” en, daarbij denkende aan de mogelijkheid eener kerkelijke supprima- tie ADVERTENTIÊN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents, voor eiken regel meer 7*4 Cents. Bij abonnement is de prijs be. langrijk lager. A oerwaarden daaromtrent te vernemen bij den Uitgever. zoon van het vrije noorden uit, die, de zege ningen erkennende van onze vrijzinnige staats instellingen en deze als eene onschatbare erfenis aan het nageslacht willende achterlaten, oogen- blikkelijk op zijn post staat, waar het er op aan komt ze te verdedigen tegen de aanvallen der elericalen. Geen kerkelijke supprematieDe vrije kerk in den vrijen staatMaar geen kerkelijke invloed op het staatsbestuur! roept hij uit. De staat in het algemeen en het openbaar onderwijs in het bijzonder onafhankelijk en buiten eenigen invloed van de kerk, welke ook, dit moet de leus zijn, waaronder do liberalen, bij deze verkiezing, ter stembus optrekkendit de kreet, waarmede zij de kreet beantwoorden, die de elericalen zoo luidkeels aanheffenver nietiging van het liberalisme d. w. z.de ten troonbestijging van het clericalisme. Moge ons dierbaar vaderland daarvoor bewaard blijven Het kan daarvoor bewaard blijven, als de liberalen hun plicht doen, en, het govaar niet te licht en hun vijand niet te gering ach tende, aaneengesloten en eendrachtig rond om hun vaandel geschaard, met kracht den aanval afslaan, die Dinsdag e. k. op hun leger kamp zal worden gedaan. Maar om dat te kunnen doen, moeten allen in ’t geweer zijn, die ’t geweer kunnen dragenm. a. w. ieder liberaal kiezer moet ter stembus komen en zich niet door lauwheid of onverschilligheid de gevaarlijkste bondgenooten der kerkelijke par tijen laten weerhouden om zijn plicht te doen. Ieder bedenke, dat het hier een strijd geldt van beginselen, die zich hoofdzakelijk oplost in deze enkele vraagwat wilt gijr e a c t i e of vooruitgang? Vooral de kiezers in ons hoofdkiesdistrict die nen dit wei ernsvig ce oeaenken, alvorens hunne stemmen uit te brengen ter rechter- of ter lin kerzijde. Ieder toch bedenke dat, zoo ergens, in ons district enkele stemmen den doorslag kunnen geven en dus het wegblijven van do stembus hier dubbel onverantwoordelijk is. Dat de kerkelijke partijen het reeds sedert lang op ons district hebben voorzien en daarin de eerste bres hopen te schieten, teneinde daarna verder te kunnen voortdringen in het Noorden, het bolwerk van het liberalisme, is bekenddat die aanval Dinsdag e. k. met alle man en macht zal herhaald worden, is te verwachten, evenzeer als dat de kreetweg met het liberalisme weer op nieuw gesteund zal moeten worden door de hier telkens dienstdoende bewering, dat de li. beralen zoo erg duur zijn. Ten bewijze daar- gaan fulmineeren tegen ons kostbaar openbaar lager on derwijs, maar men zal daarbij natuurlijk verzwij. gen: wat dat onderwijs dan wel zou kosten, als het geknipt naar de modellen en geschooid op de Zij zullen het niet hebben ons vrije leesten der verschillende kerkelijke drijvers volgens hunne eischen zou moeten gegeven worden/ Men zal weer op de kregeligheid van de beurs VUinWflZIIVG. Weer staan wij aan don vooravond van een gewichtigen dag, die van grooten invloed kan zijn op de toekomst van ons vaderland. Dins dag den 14 Juni e. k. toch zullen da kiezers weêr ter stembus opgaan om hunne afgevaardigden "te verkiezen naar ’s lands vergaderzaal, tenge volge dé periodieke aftreding van do helft der Kamerleden. Is die periodieke verkiezing op zich zelf-reeds een hoogst belangrijke gebeurtenis in ons poli tiek leven, zij krijgt con dubbel belangrijke be- -teekenis, als men let op de omstandigheden waaronder het gewichtig vorkiezingswerk thans zal moeten plaats hebben. Het laat zich aanzien, dat de kerkelijke par tijen in dezen verkiezingsstrijd een grooto macht zullen ontwikkelen. Reeds weken te voren toch hebben de kerkelijk-politieke drijvers de grooto trom geroerd, om hunne volgelingen op te roe pen en voor te bereiden voor den grooten strijd tegen het liberalisme. Boter georganiseerd en gedrild dan ooit tevoren, en blindelings de con signes volgende, die van uit het hoofdkwartier worden gereven, treden de anti-revolutionairen overal, waar zij kans van slagen meenen te hebben met hun eigen candidaton bij de stembus op en werden hunne antipoden op ker kdijk gebied, de R. Catholioken, op hoogen toon en op de meest cyniicho wijze, als ’tware ge sommeerd om als hun slippodragers dienst te doen tone nde aan de door bon aangewezen candida- tou de zegepraal te helpen bezorgen. Deultra- montaansche woordvoerders hebben zij ’t dan eok niet zonder kwalijk verkropten wrevel en spjjt nederig het hoofd gebogen voor do ag:- tateurs van de „Dorische looro” en ook hunne volgelingen gelast meê te draven iu ’t gareel van dr. A. Kuyper c. s.in zooals deze zegt in hun eigen belang Onder den krijgskreetweg mat het libera lisme! wordt alzoo door de vereenigde kerkelijke partijen den strijd krachtig aangevang-en en een Vernieuwden stormloop gewaagd op het liberale kamp. Het zou dwaas zijn en van een bedenkelijke «truisvogel-politiek getuigen, als de liberalen van hun kant blind waren voor het gevaar, dat hun door dien vereenigden aanval bedreigt, en’t zou daarbij van verregaande onvoorzichtigheid, ja zelfs van schandelijke trouweloosheid getuigen,, als allen, wien onze politieke en maatschappelij ke vrjjheden lief en dierbaar zijn, zich thans niet evenzeer vast aanéén gesloten rondom het liberale vaandel schaarden om den reactionairen panval krachtig af te slaan. Onder welke bedriegelijke leuzen de elerica- len hunne aanvallen tegen het moderne staats- gebouw ook zoeken te bemantelen en achter Iwelke schoonklinkende drogredenen zij hun haat liegen de „liberalisten” ook trachten te verber- Igen het eigenlijke doel, door hen beoogd [komt toch telkens, als een ondeugend aapje, uit Ide mouw van pij of toga kijken van de heersoh- fuchtige clericale drijvers, die de goê-gemeente ingetrokken rentewet enz. den kiezers voor oo- oogen te houden, maar men zal daarbij ver zwijgen: dat het juist het streven der liberalen is, om, door billyker lastverdeeling, een einde te maken aan bestaande privileges op het stuk van belastingen, waardoor de druk daarvan voor ve len belangrijk zou worden verligt, en vooral zal men daarbij vergeten te zeggen, dat ’t juist de libe rale mannen uit het noorden zijn, die voortdu rend en on vermoeidbleven en blijven aandringen op .eene kolossale bezuiniging, waardoor jaarlijks millioenen zouden kunnen worden bespaard, wij bedoelen eene kolossale bezuiniging op ons weelderig oorlogsbudget, dat nagenoeg deel onzer inkomsten absorbeert. In plaats van het libe ralisme hare duurte te verwijten, zouden de ker kelijke drijvers verstandiger doen in dat opzicht het streven der liberalen wat meer te steunen dat zou eene andere en meer beteekenende be zuiniging voor ’s rijks schatkist kunnen worden, dan eenige duizenden op het openbaar onderwijs te willen besparenwelke besparing al dadelijk ten schade zou komen van de intellectueele en moreele ontwikkeling onzer natie. Daarom, kiezers, past op uwe neuzen! als men bij de aanstaande Verkiezing, hier op nieuw op de kregeligheid uwer beurs willende spocu- loeren, weer: achen weezal roepen over di j dure liberalen, en bedenkt nog eenswie het juist zijn, die op krachtige, bezuiniging aan dringen, daar, waar werke'ijk te bezuinigen valt, en die daarbij eene listverdceling in hot leven willen roepen, die, billijk toegepast, geëven- redigd behoort te zijn aan do draagkracht' dor belasting-betalenden. Als gij dat bedenkt, dan kan het o. i. niet twijfelachtig wezen aan wien gij. bij de verkie zing op Dinsdag k. uw stom - kunt 2-ii niet mot handhaving van uw beginsel, op nieuw uw vertrouwen te schenken aan de beide aftredende leden in ons kiesdietrikt, de hoeren WIJBENGA en IDZERDA, beide man nen, die reeds sedert jaren Uwe belangen iu ’s lands vergaderzaal op zoo flinke wijze heb ben behartigd; die steeds meè vooraan stonden in de gelederen der mannen van den vooruit gang en van wie wij kunnen vertrouwen, dat zij ook verder pal zullen, staan op hun post en naar hunne beste krachten werkzaam blijven iu het belang van allen, in ’t belang van het ge- heele Vaderland, wat ons toch boven alles gaat. Dat belang zou zeker njet weinig geschaad wor- deg, als wij den weg op moesten van reactie. Moge alzoo, door eendrachtige samenwerking, ook in ons kiesdistrict de geopende stembus op Woensdag e. k. de krachtige getuigenis afleggen, dat de beginselen van den vooruitgang ons hier nog lief en dierbaar zijn. Laat het toch vooral niet gezegd kunnen worden, dat Sneek, door de lauwheid en onverschilligheid der liberale kie zers, voor de liberale zaak verloren ging, maar verzekert, door eene getrouwe opkomst ter stem bus, de herkiezing van onze beide waardige af gevaardigden, de heeren fflr.S.TOBBNGA8Hilr.W.H.n]ZBRDA. er voorspannen en haar opzweepen togen dien verfoeilijken modernen tijdgeestdie vrijheid, vooruitgang en humanisme predikt en huldigt tevens. Het staatsgezag moet on.lermfjnd, de moot aan de Kerk ondergeschikt gemaakt den, zietdaar het doelwit van hun streven, en op de puinhoopèn van het moderne staats gebouw hopen misschien mannen als Dr. Abra ham Kuyper c. s. zeker ter eere van het godsrijk! de tabernakelen hunner eigen heer lijkheid te bouwen. Welk een rijk Van vrede en liofdo dit zou worden, daarvan geeft ons de geschiedenis der Ned. Herv. Kerk in den laat- men bijna meer «mwiiHiTmofflssmwsmii. SEZSfil j 4 OEEKER COURANT. LM. I Ju'i'J 6*4 4'J 3‘/i. 3‘4 ;9‘4 1’4 '2’J !°5'f 15 J 16 i5’/id Q 3' I ■O 18’/. J .05 b’ L I» (i

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1881 | | pagina 1