Alléén in de Wereld. 1 nou liquet. 0 voor want hij j vroeg zij heel nederig. I die een gedeelte van den gang afsloot en waar- i noodiging. In den j deelde de minister Kijk tien I de ton ten ok geld eens Eur en i it JH 1) is n hoefl dart ®nt wijt mile )ote< rorll ;ege' b bar iber ie 1: lit t tijen lair ierlr it mdd Ui Ilins; en, ferie •Idas Da erdt Igen [eert tlijvc reek e he erjo IoJ prek iver ecu pruit nr at o ej ui De in nisei tens oer 'Over »D er n tar i 31 i 00 De an. „Ik haa ijzen Id i red be? Hurd eêr mt j en d in Wk tjl: ■de F run len Ing dot :al mb tocli ting het wet; I ten J uit i Zfy. Daa kun zou niet kam gee.; van het gevt ;>nd( roep op een naambord de firma Krüger vermeldde, en trok vervolgens aan de bet Er werd een deur open gedaan en een vrouwen stem vroeg: „Is er iemand, dje mij verlangt te spreken F” „Ik wilde slechts even weten,” antwoordde de buiten staande, „of hier in huis ook eene fami lie woont, genaamd hij noemde- den een of anderen omnogelijken naam, dien hij zelf noch de vrouw ooit van hun leven hadden gehoord. De vrouw opende de deur en kwam bij den vrager op het portaal. Toen zij hem herkende, vloog er een lachje over haar gemeen gelaat. De man, die daar buiten stond, was niemand anders als mijnbeer van Saalfeld, en de vrouw de „pleegmoeder” van dat wonderlijke meisje uit het Café chantant. „Wilt gij niet een oogenblik binnenkomen?” De heer van Saalfeld gaf gevolg aan die uit- De kornet, welke hij binuontrad, was Omtrent het geval te Appelscha, „de behek ste vrouw", wordt nader aan de N. 11. Ct. ge meld, dat de echtgenoot van de overledene vrouw J. D. V. bepaaldelijk in de meening verkeerde, dat zij behekst was. Dit vond bij haar ook ge loof, daar het door verscheiden bezoekers onder een koffiepraatje ten stelligste werd verzekerd terwijl eene niets kwaads vermoedende buur vrouw werd aangewezen als de bedrijfster van die euveldaad. Deze, zich tot plicht rekenende de zieke te bezoeken, bemerkte alras, dat zij zeer koel werd behandeld. Haar buurman ver weet haar vervolgens, dat zij bij haar vertrek zijn vrouw geen beterschap toewenschte, ja, ging zelfs zoo ver haar te noodzaken een gebed voor zijn betooverde vrouw te doen. Ziende, dat er bij weigering erge gevolgen konden plaats heb ben, moest zij wel toegeven en badToen kon ze ongedeerd het huis verlaten. Nu werd, het was een dag voor haar overlijden, de hulp van den vermaarden D. P.consuleerend en practiseerend onttoovenaar, domieiliuin hebbende te Appelscha, ingeroepen. En wat was nu de wijze raad van dien kwakzalver? Dat delijde- res over haar geheele lichaam, van onder tot bo ven, met duivelsdrek moest ingewreven worden, en van het geneesmiddel ook wat moest innemen. De wonderdokter ging aan het werk en wreef alle lichaamsdeelen der vrouw met dat kwalijk geurende goedje. Dat zou wel helpen. Maar den volgenden dag overleed de zieke. De heer v.d. Sluis, geneesheer te Oosterwolde, welke de lijkschouwing moest verrichten, kwam en bemerkte alras, dat hier iets buitengewoons had plaats gegrepen, omdat zijn reukorganen onaan genaam werden aangedaan. Op aanvraag werd hem het gebeurde medegedeeld, waarop hij wei gerde die lijkschouwing verder te verrichten zulks overlatende aan hem, die de overledene de laatste geneesmiddelen had toegediend. Maan dag werd het lijk na .r het kerkhof gebracht, terwijl nog wordt bericht, dat de lijkkist in het haarbuisje is gezet tot nader order. Maandag den 8 Augustus e. k. zal voor het Hof van Assises te Tongeren terecht staan, H. Alofs, geboren te Schimmert (Limburg), oud 39 jaren, laatstelijk zonder vaste woonplaats, thans te Tongeren in hechtenis, beschuldigd van moord met voorbedachten rade, gevolgd van diefstal, gepleegd op de weduwe Bruels, geb. Paulina Paques, oud 50 jaren, gewoond hebbende te Smeermaas. De beschuldigde heeft zijn misdaad nog niet bekend. In een jl. Dinsdag te Leeuwarden gehouden corr. zitting van het hof, gepresideerd door den heer mr. W. B. S. Boeles welke zitting behoudens «enige pauze, van ’s morgens 10 tot ’s avonds 9 uur duurde en door een talrijk pu bliek werd bijgewoond stond terecht R. Age- raa, vroeger koetsier bij den heer Bieruma Oos ting Jr. te Oranjewoud. Het O. M. werd waargenomen door den pro- eureur-generaal mr. P. Hofstede, die 4 getuigen had gedagvaard, terwijl de heer mr. S. Katz te Amsterdam de verdediging op zich genomen had en 6 getuigen il décharge bijbracht. Omtrent de feiten waren de verklaringende r 4 getuigen a charge overeenkomstig die, welke zij voor de rechtbank aflegden. Maar uit het Verhoor der getuigen a décharge bleek, dat het verschil in voorstelling der geheele zaak steunt op mededeelingen van 2 dienstboden, vooral van Buurtje, die tot particulieren anders dan tot den officier van justitie en rechter van instructie over de zaak spraken, en nu verklaarden, dat zij tegenover de eersten hadden gelogen, omdat men zoo tegen den heer Oosting ingenomen was, dat zij, als ze de waarheid zeiden, toch geen geloof zouden vinden. De eisch strekt tot bevestiging van het von nis, de verdediging tot een verduisteringen tot een bedrag van f 90000 zijn ten laste gelegd. De man stond als goéd amb tenaar bekend en leefde eenvoudig. Hij gaf voor dat verregaande achteloosheid schuld van de verduistering was. Het O. M. eischte ech ter veroordeeling tot 7 jaren tuchthuisstraf en dertien boeten, 1 van f7321 en 12 van f50. De verdediger wees er mede op, dat de man zuinig had geleefd en, schreef ’t gebeurde aller eerst aan verregaande achteloosheid toe. Dus zelf had hij er althans geen voordeel van ge noten. Hij beval zijn cliënt aan in de clementie van den hove. Men zal zich herinneren, dat de arrondisse- ments-rochtbank te Amsterdam eenigen tijd ge leden dm drogist M. Cléban heeft ontslagen van rechtsvervolging ter zake van de aanklacht van onwilligen manslag en zijn bediende G. deswege tot een maand celstraf van 4o dagen heeft ver oordeeld. Het gold de bekende zaak, waarbij die bediende, in plaats van een gevraagde hoe veelheid wonderolie, een hoeveelheid vitriool heeft afgegeven, waarvan het gebruik den dood van een jeugdig kind heeft veroorzaakt. Het hof heeft de veroordeeling van den bediende be krachtigd, doch overeenkomstig het requisitoir van den proeureur-generaal mr. II. J. Kist het vonnis ten aanzien van Cléban vernietigd, hem schuldig verklaard aan onwilligen manslag door onachtzaamheid en hem deswege veroordeeld tot oen celstraf van 45 dagen en betaling eener geld boete van f25. Het hof overwoog o. a., dat de drogist Cléban niet wordt vervolgd ter zake van overschrijding zijner bevoegdheid als dro gist, maar ter zake van een commun délit en dat hij door de plaatsing der beide flesschon ne vens elkander, onder het bereik van eenig per- eoon, zonder inachtneming van voorgeschreven politiemaatregelen met het oog op vergiften, den verkoop en aflevering van vergift mogelijk heeft gemaakt tot zoodanige hoeveelheid als de dood van het bewuste kind heeft veroorzaakt. SN EEK, 22 Juli. De uitslag van de Dinsdag jl. in onze ge meente gehoudeue verkiezing van 6 leden voor den Gemeenteraad reeds per bulletin aan onze abonné’s meêgedeold was als volgt {Periodieke aftreding). Uitgebracht 437. On waarde 3. Volstrekte meerderheid 218. Her kozen Mr. L. Reitsma met 243. Herstemming tusschen de heeren: Johs. Schijfsma, die 213, Jobs. Halbertsroa 209, G. Cool Thz. 208, A. Brenninkmeijer 190, G. Stockmann 185 en B. Wielinga, die 179 stemmen verkreeg. De heeren A. Miedema en M. van Hazinga bekwamen respeetivelijk 158 en 53 stemmen terwijl de overige op verschillende personen wa ren verdeeld. {Geel stembriefje). Uitgebracht 437. Blanco 5. Volstrekte meerderheid 217. Gekozen de hoer J. J. Beekhuis met 237 stemmen. Herstemming tusschen de heeren F. de Boer en P. Fennema, die ieder 205 stemmen bekwamen. Op den heer A. J. Wiarda waren 159 stemmen uitgebracht. De overige waren op verschillende personen ver deeld. Voor de verkiezing van 7 leden voor den Ge meenteraad van Wijmbritseradeel waren voor de periodieke aftreding uitgebracht 617. Onwaarde 5. Volstrekte meerderheid 307. GekozenB. U. de Jong te Üitwellingerga met 412, II. A. Jel- lema te Gauw met 372 en Abe de Boer te Goënga met 318 stemmen. Herstemming tusschen de heeren Mink Zijl- stra te Oosthem, die 281, Jelle Reijenga te Heeg 278, J. Visser Az te Heeg 207 en A. A. Gul denarm te Heeg, die 190 stemmen hebben ver kregen. Verder bekwamen de heeren A- Jorritsma 188, T. Taconis 181, G. W. Alberda 173, S. S. Kooi- eenvoudig gemeubileerd, maar zag er toch knap haar bezoeker zeer belangstellend, en zindelijk uit. Zij was door een groen gor- dijn in twee gedeelten gescheiden en vormde zoo tegelijk woon- en slaapkamer. Een deur voerde naar een zijvertrek; een vuurhaard, dien hij bij het binnenkomen in den hoek van de gang had bemerkt, scheen voor' kookplaats te dienen. De bezoeker keek met oen snellen blik om zich heen, maar er was verder niemand te zien of te hooren. Vrouw Krüger wilde hem op de sopha doen plaats nemen, inaar hij ging op een stoel zitten. „Waar zijn uw man en uwe pleegdochter toch; zijn ze beiden uitgegaan?” vroeg hij dnestweg. „Ja, mijn man is uitgogaan, maar mijn pleeg dochter o, dat is oen ongeluk, een groot ongeluk 1” De vrouw bracht een punt van haar schort aan de oogen en scheen daarmee een paar tra nen weg te wisschen. „Wat is er dan mei haar gebeurd?” vroeg energie parenden, dirigent deed kennen weder aftrekken. De rust in de stad werd niet oen ver gadering van socialisten to V erviers een krach tig adres aan den vertegenwoordiger van het algemeen stemrecht in de kamer gericht. Het werd den heer Léon Dofuisseaux, die chter verleden^ week zijn mandaat neder legde, porsoon- In het Engelsche Lagerhuis werd jl. Dins- as ae aag aoor een der leden, den afgevaardigde Bor- Schu- i lace, aangekondigd, dat hij heden (Donderdag 1 tot de regeerïng de vraag zou richten, of zij wel wist, dat er thans te Londen oen revolutionair congres vergaderde, dat openbare vergaderingen hield, waarin afle nationaliteiten waren verte genwoordigd en waarin olke regeeringsvonn als hoogst verderfelijk werd voorgesteld; hij zal ver der vragen of de regeering geen stappen denkt te doen om aan zulk drijven, dat in strijd is met alle begrippen vajj orde, een einde te ma- ken. Do bedoelde openbare vergadering werd Maan dag avond gehouden en bijgewoond door afge vaardigden van het revolutionair congres uit Duitschland, Frankrijk, Italië, Spanje, Oosten rijk, Zwitserland en Amerika. Onder anderen merkte men Louise Michel, prins Krapotchine en Schaub op. Da Duitschê socialisten uit Ame- iikr. waren het heftigst in hun redevoeringen en stelden een resolutie voor, houdende afkeu ring van de handelwijze der Engelsche regee- ring ten opzichte van Most, den bekenden re- dacteur der Jreiheit, die aangenomen werd, even i als een voorstel, strekkende om te volharden I bij de grondstellingen van de internationale werk- lieden-vereeniging. Dit is de eenige openbare zitting geweest door het overigens in het ge heim vergaderende congres gehouden. In dezelfde zitting van het Lagerhuis zeide Gladstone, dat hij geen kennis droeg van het door een ochtendblad openbaar gemaakt bericht, dat de Iransvaal-commissie de conventie aan het driemanschap had voorgelegd, ’t welk daarvan verworpen zou hebben. Hij j geloofde derhalve, dat dit bericht onjuist was. De behandeling der lersche landwet nadert Laar einde. In de laatste zitting van het La gerhuis zijn artt. 42—46 aangenomen. De vier laatste artikelen en de vroeger aangehoudene O V E B Z I C H T. De door den Franschon minister van oor log genoemde datums van 18 Sept, voor do al- gemeene verkiezingen en van 2 Oct. voor de herstemmingen w’aarvan wij in ons vorig nummer melding maakten zijn, volgens de Kappel, nog volstrekt niet als definitief aan te merken. De president der republiek zou voor de verkiezingen de voorkeur geven aan 11 Sept., zoodat dan de herstemmingen 25 Sept zouden plaats hebben. Eerst in den volgenden mi nisterraad zal de zaak worden beslist. De verliezen der Franschen bij de inneming van Sfax bedroegen 26 dooden en 200 gekwet sten. De Arabieren moeten daar in het geheel Een verhaal van H. Köhler. III. Het was eenige dagen later, dat in een dier straten der residentie, waar hoofdzakelijk slechts menschen uit den geringeren stand woonden, een heer in eenvoudige kleeding, de vilten hoed diep in de oogen gedrukt, bezig was de num mers der buizen na te gaan. Eindelijk scheen hij gevonden te hebben wat hij zocht, want hij trad een der huizen binnen. Toen hij vier trap pen hoog geklommen was, scheen hij het doel j zijner wenschen te hebben bereikt, Vaut Lij bleef een oogenblik staan voor een lattendeur, j stra 141, J. R. Hettinga 97, AV. Y. Yedema 83 en F. A. de Boer 45 stemmen. Voor ’t geel stembriefje uitgebracht 617. On waarde 5. Volstrekte meerderheid 307. Herstem ming tusschen de heeren: D. Noordmans, te Scharnegoutum die 306, J. van Netten, te Heeg 251, J. W. Visser, te Gaastmeer 195 en Sj. R. Minnema, "VVesthem, die 174 stemmen ver kregen. Weer mochten we het voorrecht smaken, te genieten van de heerlijke muziek van het ko ninklijk Muziekcorps der Grenadiers en Jagers, dat hier gisteren avond in den tuin van de bui- tensocieteit „de Harmonie” voor een talrijk au ditorium weer een dier Concerten gaf, die on vergetelijk blijven. Weer wij behoeven het bijna niet te zeggen was het in ademlooze stilte luisterend publiek opgetogen over ’t geen ten gehoore werd gebracht, en weer hoorden we uit veler mond de getuigenis: er is toch maar één Muziekcorps als dat der Grenadiers en jagers Inderdaad: ieder, die gevoel heeft voor het waarachtig schoone, bewondert de prachtige uit voering van alles wat door dit onovertroffen corps, onder de uitstekende leiding van den heer Völlmar, ten gehoore wordt gebracht; hij gevoelt de betoovering, den weldadigen indruk, die deze muziek op het voor schoone indrukken ontvan kelijk gemoed maakt. Zoo ook weer bij het Concert van gisteren avoud. Aan de opvatting i der verschillende nummers van hot rijke pro gramma erkenden wij den ervaren, bekwamen musicus, terwijl de uitvoering den bedreven, kalm te aan en 1 leen opnieuw het ensemble, dat door eenheid, I die kracht en volheid tot rend piano weet af te dalen, maar elk instru ment wordt bespeeld door een meester, door een solist, en zoo komt het, dat, hetgeen met smaak j lijk ter hand gesteld, en kennis is opgevat, op zoo onberispelijke wij ze wordt voorgedragen Hoe schoon was de J dag door uitvoering van de symphonic no. 1 van l mann-, van Domini Jesu, kwartet uit het be roemde Requiem van Verdi; hoe schoon,maar wij behoeven niet te kiezen: elk nummer werd heerlijk schoon uitgevoerd en boeide het audito rium in hooge mate. Dat bleek uit de adem looze stilte, die, nog meer dan de luide bijvals betuigingen, den heer Völlmar en zijne artis- ten kon overtuigen, dat men genoot en bewon derde. Moge ons hier nog meermalen de gelegenheid worden aangeboden, te profiteeren van ’t uitste- kenste onzer muziekcorpsen, waaraan Dunkler's naam onafscheidelijk verbonden is, en waarin diens geest, onder de uitstekende leiding van den heer Völlmar, nog altijd zoo krachtig en friseh voortleeft. Wat? Weg?!” Voor ditmaal bleek de hij zag er zelfs echt verslagen uit. „Sedert vier dagen weg; sedert don morgen van dien nacht, toen gij ons in dat lokaal hebt on rs beweging van tanden van „domme heks!” „Maar hoe is dat mogelijk vroeg hij „en e- -j -- Door^ ondank, de snoodste ondank!” zei barer treu- zestien artikelen 3000 man hebben verloren. Volgens een andere i lezing echter, hadden de Franschen slechts 8 j dooden en 40 gekwetsten, terwijl de Arabieren i 400 dooden en 800 gekwetsten 'telden. j Dinsdag jl. gehouden ministerraad J minister van marine mede, dat aam Sfax een oorlogsbelasting van 15 millioen franes t opgelegd is. Het hoofd der opstandelingen moet 4] in het laatste gevecht gesneuveld zijn; hij heette 1| Bengassem ben Djeruba. De Bey van Tunis heeft den Franschen minister-resident Roustan met de inneming van Sfax geluk gewenscht, zijn voldoening betuigende over het herstel der orde. Deze loopt echter op andere punten van Tu nis weder groot gevaar. Aan de Times wordt gemeld, dat Arabische ruiters in den omtrek ^an de hoofdstad, Tunis, zelf zich meester maak ten lan een troep kameelen en een pachthoeve aanvielen op tien mijlen afstands van de stad. Een ander korps Arabische ruiters voegde zich bij hen. De inlanders verkeeren allerwege in zeer opgewonden toestand. De Bey breugUroe- pen in gereedheid om die naar hot binnenland te zenden, maar het- is twijfelachtig, of deze wel^ vechten zullen tegen de opstandelingen. Volgons een bericht uit Oran, zou Bou Amema thans weder op 50 kilometers van Frendah zijn gezien. J Uit Brussel wordt gemeld, dat Zondag 2500 socialisten met roode vlaggen do stad Mons bin nentrokken, om een manifestatie op touw te zotten ten gunste van het algemeen stemrecht. Zij wilden drie groote volksvergaderingen leiden en daarna den gouverneur een bezoek gaan brengen. Daar echter niemand het woord vroeg en er dus niet in hot openbaar werd gesproken, moesten ^de lieden teleurgesteld en onvergenoegd bewonderen. Maar wij bewonderden niet al- noemenswaard gestoord. Vrijdag hoeft i. «a j r .1 v -y, T.” verrassing van den cavalier niet geveinsd te zijn er zelfs echt verslagen uit. Sedert vier dagen weg; sedert den aangetroffen." De bezoeker maakte eene beweging van on tevredenheid en mompelde zoo iets tusschen de Maar hoe is dat mogelijk vroeg’ hij ver volgens „en op welke wijze verklaart gij dat?” r - -- vrouw Kruger. In den toornigen toon stem was op ’t oogenblik niet de minste righeid te bespeuren. „Ja maar „Ik heb het meisje een half jaar lang niets den kost gegeven „Maar zjj zag er toch heel goed uit,” zei de jl B r 1 T 8 W 1, A M I», 1UVU vpiljüun AAW VUöCAAAVXVj M.CAV AlUVAA WAAUVAtij kracht en volheid van toon imponeert en ondanks een liefelijk, fiuiste-

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1881 | | pagina 2