HP MEUWS- H MlimilHLID TOOR BE <.ETO\TE nMET AR1MDISSEIMT SNEER. f" Vo. 68 Z E S-E N-E> E R. T I G S T E J 1881. J J io e-! 24 AUGUSTUS, vonden. n. )0 r c- pt io Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden f\.franco per post ƒ1.25. Alle brieven en stukken, uitgave ot redactie betreffende, franco in te zenden. 84 58 32 04 se lo van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents, Cents. Bij abonnement is de prijs be- - _j vernemen bij den ADVERTENTIËN voor eiken regel meer 7 ’/2 langrijk lager. Voorwaarden daaromtrent te Uitgever. Naar uit Delfzijl wordt gemeld heeft de onder Nederlandsche vlag varende galjoot Catharina Cornelia, kapitein J. Dijkstra, schipbreuk geleden. De geheele bemanning moet daarbij omgekomen zijn. De kapitein laat_een vrouw met zeven hulpbehoevende kinderen na en de stuurman Ohlsen vrouw en vier kinderen. Wie de andere opvarenden zijn is nog onbekend. Bij de wedrennen, Zaterdag bij Bussum ge houden, zijn gewonnen do navolgende prijzen Eerste wedren: Prijs, uitgeloofd door H.H. MM. den Honing en de Koningin, een likeur- stel met zilver en goud gemonteerd, benevens f 700 aan geld, door het paard „Sophia” van jhr. Quarles van Ulford te Loosduinen, bereden door P van Santen; de premie, f 250, door „Cornelia” van P. van der Voort te Alkemade, bereden door A. van der Voort. II. Heerenharddraverij. Prijs f 300, gewon nen door „ITnnocent” van J. Koster te Beem- ster; de premie, f 100, door „Full Choke” van jhr. W. A. L. Mock te Haarlem. III. Harddraverij voor paarden van alle lan den en alle rassen, ingespannen voor twee of vierwielige rijtuigen. Prijs, f 2000, gewonnen door den zwarten hengst „Gramotiey” van A. Stechow te Berlijnpremie, f 500, door „Biega- woy” van O. Stechow te Berlijn. IV. Harddraverij van iulandsche paarden Prijs, f 300, gewonnen door „Hansje” van J. G. Matze te Boscoop; premie, f 100, door „Kampi oen van A. C. van den Akker te Hazerswondo. V. Wedren voor paarden van alle landen en rassen. Prijs, een zilveren beker en f 1200 in geld, gewonnen door „Lévrier” van J. Petersen te Amsterdam; premie, f 400, gewonnen door „Swatton van Freih. von Roehow te Hannover; tweede premie, f50, door dezelfde. VI. Harddraverij voor paarden van alle lan den en alle rassen als tweespan, gereden door twee- en vierwielige rijtuigen. Prijs f600, ge wonnen door „Sophia” en Fortuna” van jhr. L. P. Quarles van Liford te Doos duinen; de premie, f 200, door „Peter” en „Trijntje” van P. Ellerbroek te Hoorn. VII. Wedreu met hindernissen voor paarden van officieren van het Nederlandsche leger. Prijs een officiersveldcantine, uitgeloofd door HH. MM., benevens f 700 in geld, gewonnen door Japonnaise van O. D. van Diepenbrugge te Den Haag; eerste premie, f200, door „Mistake” van R. baron van Heekeren van Molencate te Den Haag; tweede premie, f 100, door „Sarah” van F. J. W. Scheurleer te Den Haag, VIII. Wedren met hindernissen voor paar den van alle landen en alle rassen. Prijs f2000 benevens een fraai voorwerp in zilver van f 500 gewonnen door„ Ballade” van J. Cardon te Gent; premie, f 500, door „Sarcenet” van Freih. von Roehow te Hannover. Terwijl bij Kon. besluit van 3 Febr. 1881 het programma is vastgesteld van het examen ter verkrijging eoner acte als (hulp) onderwijzer en (hulp) onderwijzeres, is thans, bij besluit van 13 Aug. jl„ de wijze van afneming en hetgeen verder tot uit examen betrekking heeft geregeld. Wij laten do artikelen van dit besluit, voor ’t publiek van belang, hier volgen: Art. 2. De examens worden mondeling en schriftelijk afgelegd. De om vang der kennis, die in elk vak van de candidaten kan worden gevorderd, is aangewezen bij het programma, vastgesteld bij Kon. besluit van 3 Febr. 1881 (Stbl. no. 25.) Art. 3. Het mondeling examen strekt zich Uit tot al de in het programma vermelde vakken. het schrijven, b. de Nederlandsche taal, c. het rekenen, d. de aardrijkskunde, e. de vader- landsehe geschiedenis, do theorie van onder wijs en opvoeding. Acht de commissie dit noo- digj dan kan het ook tot de vormleer, de kennis der natuur en het zingen uitgestrekt worden. Art. 4. Het examen loopt voor ieder van de mannelijke candidaten binnen twee dagen ten einde. Voor do vrouwelijke candidaten kan er een dag bijgevoegd worden voor het examen in de nuttige handwerken. Het examen duurt op één dag voor elk der candidaten niet langer dan zeven uur. Bij het mondeling examen worden de candi daten afzonderlijk ondervraagd. Acht de com missie voor enkele vakken een afwijking van dien regel wenschelijk, dan worden ten hoogste drie candidaten tegelijk ondervraagd. Art. 8. Aan het oordeel over de kennis der candidaten néémt do geheele commissie deel, na vooraf hen, die het examen hebben afgenomen, te hebben gehoord. Het oordeel wordt uitgedrukt door een der volgende woorden, welke ter bekorting met het daarnaast geplaatste cijfer worden aangeduid: uit muntend 10, zeergoed 9, goed 8, ruim voldoendo 7, voldoende 6, even voldoende 5, onvoldoende zeer onvoldoende 3, gering 2, zeer gering 1. Art. 9. Zij, die in een der twee hoofd vak ken, de Nederlandsche taal en het rekenen, of m twee of meer der andere vakken onvoldoende 2ijn bevonden, worden zonder stemming afge wezen. In allo andere gevallen heeft na beraad- slaging een stemming plaats. Omtrent den uitslag van het examen wordt geen beslissing genomen in een vergadering, waarin meer dan één lid niet aan de stemming deelnemen. De beslissing wordt genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen, «taking van stemmen geldt voor afwijzing. Art. 10. De uitslag van het examen wordt dadelijk aan de candidaten -medegedeeld en de toegekende anten van bekwaamheid zoo spoedig ihiogelijk uitgereikt. Art. 11. Na afloop van het examen van ei ken candidaat wordt hom, indien hij verlangt De heer Jaeob de Haas Jr. schrijft het vol gende in de Prov. Gron Ct. In het Gron. Volksblad van 13 Augustus 1.1. lees ik o. a. het volgende„In de hoofdstad van Drenthe houdt men van vooruitgang, maar die bedenkelijk is. Daar is natuurlijk door het „denkend deel der natie” de heer Hartogh Heys van Zouteveen tot raadslid gekozen, die er geen Godneid op na houdt, tenzij een naar zijn eigen smaak. Hij verklaarde ten minste tot geen kerk genootschap te behooren en wenschte zitting te nemen als raadslid zonder eedsaflegging, maar met de belofte, zooals aan de doopsgezinden is verleend (toegestaan, ref.)” Ik meen M. de R., dat de conclusie, dat ie mand niet aan eenen God gelooft, omdat hij heeft verklaard tot geen kerkgenootschap te behooren, geenzins gewettigd is. Evenmin blijkt dat uit het feit dat iemand gemoedsbezwaar heeft tegen het afleggen van den eed. Men kan om aller lei redenen zoodanig gemoedsbezwaar hebben, bijv, uit ongeloof, maar ook uit grooten eerbied voor het Opperwezen, wegens het verbod van Jezus, waarop ook de Mennonieten zich gronden, en wat dies meer zij. Dat de vrijheid om te kiezen tusschen den eed en de belofte afhankelijk gesteld wordt van het feit of het kerkgenootschap waartoe iemand behoort zijn gemoedsbezwaar sanctioneert, wijst, dunkt mij, op het publiekrechtelijk karakter, dat de Staat in meer dan één opzicht aan de kerk genootschappen verleent. Doch de ontwikkeling onzer sociale en juridische toestanden wijst om miskenbaar op een nabijzijnde toekomst, waarin elks ja, ja en elks neen, neen zal wezen, onaf hankelijk van het feit of hij al dan niet tot .eenig kerkgenootschap heet te behooren, of dat hij, tot een kerkgenootsshap behoorende, dat De heer de liaan te Winterswijk geeft in het „Album der Natuur” eenige mededeelingen om trent de „grondboringen in de Noordduitsche laagvlakte,” de laatste jaren óp last der Pruisi sche regeering ondernomen. Aan hét slot van zijn artikel schrijft hij: „Wat is tot nog toe in Nederland in deze richting geschied? Door de regeering niets. Door de burgers zelvenniet veel. Een on dernemend Duitscher, de heer Koppel Simons van Dusseldorp ik noem zijn naam met core dreef ten jare 1873 de boor in het Neder landsche dilivium. Men bereikt de diepte van 876 voet. Kennelijk- was men in steenzout be vattende lagen. Was het keuper, musohelkalk, zechsteen? Ik weet het niet. Practische geolo gen zouden dat moeten uitmaken. Toen werd de boring gestaakt. Te vergeefs trachtte ik on der de inwoners mijner verblijfplaats aandeel houders te winnen voor een op te richten boor- vennootschap. Het hart zat laag bij onze indu- strieelen. Moge een machtiger lichaam eerlang deze zoo gewichtige zaak ter hand nemen. Wordt de industrie er niet door gebaat, wanneer, gelijk mogelijk is, de resultaten negatief zijn, de weten schap, de geologie van ons vaderland zal er rij ken oogst bij winnen. En mocht de boor wer kelijk steenzout of steenkolen uit de diepte te voorschijn halen, de gevolgen zijn niet te bere kenen. Denk aan Oberhausen, gij die dit leest Vóór 40 jaren een gehucht in do hei, is Ober hausen thans een stad van beteekenis, die wel vaart binnen en buiten haar muren verspreidt. Een steenkolenbedding in den Geldersóhen ach terhoek! Welk een vooruitzicht! Mannen van invloed! ik bid u: doet het uwe ter verwezen lijking van een wensch, die spoedig geen wensch meer moge zijn.” Te Iloutenisse is een algemeene vrees voor brandstichten ontstaan, die zoover gaat dat bijna iedere boerenhofstede door gewapende lieden bewaakt wordt. Nu wordt er niet van brand stichten gehoord, maar de onhandigheid der be wakers om met vuurwapenen om te gaan, heeft tengevolge gehad, dat Zondag nacht de heele plaats in opschudding kwam, doordien bij het stellen der hanen van een tweeloopsgeweer een der bewakers een schot liet vallen en in den loop der vorige week een ander bij ongeluk een revolver afschoot, tengevolge waarvan een boe renknecht in de zijde weid getroffen. Gelukkig zegt de berichtgever der Midd. Ct., bij ’t laatste ongeval werd de kogel door een rib I tegengehouden en in ’s mans kousen terugge* -- Het weder was prachtig. Duizenden toeschou wers waren op de been. De paarden der .Berlijnscho hoeren, die zoo uitmuntend hebben geloopen, zijn van Russische afkomsl. Ze zijn afstammelingen van het ge kruiste ras, dat prins Orloff in zijne stoeterijen heeft gekweekt uit Friesche merriën en Arabi sche hengsten. In de gemeente Zaandijk doet zich het geval voor, dat een verkozen lid van den gemeenteraad zijn geloofsbrieven binnen den bepaalden tijd ter secretarie heeft ingezonden, doch zonder bij voeging van de verklaring, dat de benoeming door hem werd aangenomen. Op dien grond wordt tegen zijn toelating bezwaar gemaakt. Men schijft uit Ommersc hans, d.d. 18 Aug. aan de Zw. Ct. Heden morgen te 10 uur passeerde de ad- junct-directeur, vergezeld van den onder-direc- teur van den landbouw, de voorpoort van ’t ge sticht, toen de verpleegde Suurveld, met een scherp mes gewapend, op hem aanliep on hem in de zijde trachtte te stekengelukkig ging het mes door de dubbele kleeding van don arm en ontweek bij het verder doordringen van het mes. Suurveld werd terstond door den aan wezigen politie-agent Wassink in arrest ge bracht Hj werd ook reeds sterk verdacht don laat- sten brand op 30 Juli te hebben gesticht, maar heeft zulks in ’t verhoor ontkend. Niet alleen vele ambtenaren, maar ook de over het geheel beter gezinde verpleegden van dit gesticht zijn over dergelijke feiten zeer veront waardigd en het zijn vooral de laatsten, die er bij ontslag van hier veel door ten achteren ge raken bij werkbazen of werkverschaffers, redenen waarom het wenschelijk ware, dat de regeering maatregelen nam om dergelijke sujetten uit de gestichten te verwijderen. Na de gehouden jaarljjksche inspectie op 26 Juhj jl. door het hoofdbestuur uit den Haag is de politie, waarschijnlijk tijdelijk, met een zeven tal vermeerderd, doch dit geeft voor zulke ge vaarlijke personen weinig, als men hen, hoe ver dacht ook, niet vóór het bedrijven van wandaden van hier verwijderen kan. In de gegeven om standigheden wordt het leven der ambtenaren alhier zeer gevaarlijk en is het te hopen, dat de rechter dergelijke feiten ten strengste straft. inzage gegeven van zijn schriftelijk werk en van het over elk der onderdeelen van het examen uitgesproken oordeel. De vele vergissingen, waartoe de ijverige op sporing van den gevreesden Janssen reeds aan leiding gaf, zijn door de vermelde arrestatie van verleden Zondag met een vermeerderd, zoodat de schuldige nog op vrije voeten is. De per soon, die in hechtenis genomen is, blijkt bij slot van rekening toch nog een ander geweest te zijn. Te Maastricht wordt zeer geklaagd over den kwijnenden toestand, waarin de veehandel sedert geruimen tijd verkeert. Do voornaamste oorzaak hiervan is de handhaving van het verbod om vee uit DuitschJand en Keulen, waar de Lim- burgsche handelaren hun vee inkochten en daar mede de markten te Maastricht, Tongeren, Has selt en Brussel grootendeels voorzagen. Thans kunnen zij alleen hunne inkoopen op de markten der noordelijke provinciën van ons land doen, waar het vee duur en wegens de daarop vallende vervoerkosten voor den handel in Limburg niet geschikt is. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Srieek, Gelet op het besluit van Gedeputeerde Staten dezer provincie van 12 Augustus 1881 no. 13, le afdeeling B. (prov. blad no. 91). maken bekend: dat het hulp-ijkkantoor te. Leeuwarden op 15 Augustus j.l. is gesloten en het nieuwe ijkkan- toor op de Oosterkade aldaar van af gemeld tijdstip voor het publiek is opengesteld. Burgemeester en Wethouders voornoemd J. VAX DRIESSEN. De Secretaris J. W. BENNEW1TZ. t OEEKER COIR VV M in B 1 N N K X L, A Ml 10 0 6 o S o ui te' li as as

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1881 | | pagina 1