fflIHSTE IIEÏ1HIIOSDISSHEÏÏ SSffl. L? k.f No. 79 1881. Z E S-E N-n E R T I Gr S T E J Z AT KEI I) A a 1 OCTOBER ke De Tekorten-Speech. 2e 00 naar Groningen gebracht. >er Volgens uitdrukkelijk verlangen DO oo ,00 pt. ica rie waarbij het tot nu toe gevolgde stelsel van be voorrechting geheel wordt buitengesloten. Tot lid der Tweede Kamer te ’s Hertogen- bosih is herkozen de heer Van der Schrieck met 1043 van de 1053 stemmen. 2o 00 Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden ƒ1.— franco per post ƒ1.25. Alle brieven en stukken, uitgave of redactie betreffende, franco in te zenden. wd ar- nd. ÜP- ran en* jr. ;ot tas ri te tje of* zv. nn rd- US I ■rit er, z. T-(1 d: m- ■d; f5 I a 5, ADVERTENTIËN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents, voor eiken regel meer 7 Cents. Bij abonnement is de prijs be langrijk lager. Voorwaarden daaromtrent te vernemen bij den Uitgever. Als candidaat voor de vacature in de Tweede Kamer, ontstaan door het bedanken van mr. Golefroi, afgevaardigde voor Amsterdam, wordt ree Is nu genoemd mr. Rutgers, die onlangs niet werd herkozen. 128,095,940,30 106,664,5.5.— Bljkens de Ned. Kunstbode heeft de minister van biunenl. Zaken besloten de asch van Michiel Adriaanzoon de Ruijter, iu de Nieuwe, Kerk te Amsterdam, op passende en afdoende wijze te verzorgen. Om de bestaande, bouw vallige lijkkist zal een looden omkleeding gesloten en daaromheen een sierlijke eikenhouten kist getimmerd worden UIT DE TWEEDE KAMER. H. W. B. Knuijf ia door hei gerechtshof te Amsterdam ontslagen van rechtsvervolging ter zake van den hem ten laste gelegden moerd op zijn zuster, destijds huishoudster bij den heer mr. J. R. Corver Hooft alda’ar. Het Hof heeft bewezen verklaard dat hij, na vooraf beraamd overleg, gemelde zuster met een scheermes een verwonding toegebracht, die haar dood heeft tengevolge gehad. Het overwoog echter dat noch hebzucht, noch wraakzucht, noch eenige andere bekende drijfveer hem tot de bewuste daad heeft genoopt en vereenigde zich met het Volgens uitdrukkelijk verlangen van Prins Frederik zullen zoowel op het Huis „de Pauw” als te Neuwied en te Muskau alle bedienden in hunne gewone betrekking blijven; alleen de Te Zwolle is gevankelijk binnengebracht zekere H. 8. 8., commies bij Js rijks belastingen, thans wonende te Hilversum, Vroeger te Putten, ver dacht van een schandelijke oplichting. In het jaar 1880 en het begin van dit jaar had beklaag de toch, door te zeggen dat hij met een genees heer uit Brussel in correspondentie stond, het vertrouwen gewonnen van een paar landbou wers, bij wie een der huisgenooten ongesteld was. Hij vroeg van hen een fleschje urine om op te zenden naar Brussel en gaf hen later waar deloos poeder en drankjes, die natuurlijk door hem gefabriceerd waren. Het spreekt van zelf, dat hij dit alles niet gratis deed, doch zich goed liet betalen, zoodat hij dan ook van een der landbouwers pl. m. f400 en van een ander pl.m. f 180 heeft ontvangen. Binnenkort zal deze zaak voor de correctioneele kamer der rechtbank te Zwolle behandeld worden. oudsten worden, met hunne gewone jaarwedde als pensioen, van andere diensten vrijgesteld. De gewezen ontvanger van Yerseke, 8,. die wegens een tekort in de kas gearresteerd en naar het huis van arrest te Middelburg overge bracht was, is, na 5'maand preventief gevan gen te hebben gezeten, weder in vrijheid gesteld. Naar de Koophandel van Antwerpen meldt is de gevangene, die onlangs uit de gevangenis te Rotterdam ontsnapte, weder gevat. Het Ne- derlandsch gouvernement heeft zijne uitlevering gevraagd. In een kerk te Amsterdam is Zondag, gedu rende de godsdienstoefening, de krachtige arm der politie noodig geweest, om een tusschen de hoof den der kerk ontstanen twist niet in een kloppartij te doen ontaarden. Dit geschiedde in de Apos tolische kerk op het Bikkerseiland. Zooals velen bekend zal zijn, worden de leiders van genoemde gemeente door „ingevingen van den Heer” ge kozen. Des avonds was echter door de politie gezorgd om ergerlijke tooneelen te voorkomen, door een harer dienaren onder de geloovige Apos tolische broeders te doen plaats nemen. Onze nieuwe Minister van Finantiën, de heer van Lijnden van Sandenburg, heeft jl. Maandag, bij het indienen der Staatsbegrooting voor 1882, in 's lands vergaderzaal de algemeene verbazing en bewondering opgewekthij heeft bij die ge legenheid gedaan, wat geen minister van finan tiën in ons land ooit vóór hem deed en mis schien ook geen latere minister hem zal na doen. Hij heeft de kunst van cijfergroepeering mis schien zoo prefect in toepassing weten te bren gen, dat de tekorten allengs inkrompen om deze ten slotte, na het uitspreken der millioenen-speech, te doen veranderen in batige saldo's Neen hoö knap de heer van Lijnden ook moge zijg zóóver heeft hij ’t voorloopig nog niet gebracht, dat hij nadeelige posten in voordeelige kon ver anderen en overschotten schiep uit tekorten. Toch heeft hij, zooals wij zeiden, een kunststuk verricht, dat misschien eenig zal blijven in de annalen onzer parlementaire geschiedenishij heeft namelijk een zeker ongeëvenaarde proeve van memorisatie afgelegd, door der Kamer het zeldzaam schouwspel aan te bieden van het uit spreken eener rede, die elf pagina’s druk be slaat en natuurlijk doorweven was met cijfers, en nog al geen kleintjes ook zonder dat hij een enkelen regel schrift voor zich had. Wie geen respect heeft voor zoo’n memorie- proef moge 't den heer van Lijnden verbeteren Wat men dus ook aan onzen tegenwoordigen minister van finantiën ten laste moge leggen, men zal zeker moeilijk kunnen ontkennen, dat hij een flink geheugen heeft,al is dit dan ook misschien geen zeer benijdbare gave voor een minister van finantiën, die voorloopig met te korten moet sukkelen, een ongezonde toestand, die in de laatste jaren in ons land een epide misch karakter begint aan te nemen, zoodat te korten van enkele millioenen bij ons eigenlijk niet meer schijnen te tellen. Men oordeele De minister becijfert in zijne uitgesproken rede, dat er tot en met 1881 een vermoedelijk tekort zal wezen van IS’/j millioen. De begroeting voor 1882 is geraamd in uit gaven op in ontvangsten op zoodat deze begrooting een tekort aanwijst van 22,031,383.36'/2 welk tekort ’t cijfer zal bereiken van ƒ22,900,000, wanneer de voorstellen der Regeering tot over neming van het Noordzeekanaal door den Staat de goedkeuring der Kamers zullen kunnen weg dragen. Wij staan dus behoudens bijzondere om standigheden voor een gezamenlijk tekort van bijna 36 ]/2 milliöen gulden. Voegt men hierbij het geraamd tekort op de Indische begrooting ten bedrage van 28 millioen, en waarin ten slotte Nederland wel zal moeten voorzien, dan komt men reeds tot het zeer aan zienlijk bedrag van 64’/2 millioen te kort. Bij dat tekort moet nu ook om de reke ning in eens vol te maken gevoegd worden het „eerbiedwaardig bedrag” van ruim ƒ127,400,000 of liever ƒ131,400,000. en zoo komt men tot een bedrag van bijna 200 millioen, waarin binnen eenige jaren zal moeten worden voorzien. Twee honderd millioen: inderdaad geen ba gatelletje. Wordt daarvoor eene leening aange gaan tegen een rente van 3 pet., dan zal de staat in een jaarlijksche vermeerdering van ren te hebben te voorzien van zes millioen, of iets meer wanneer men tot het stelsel van verplich te amortisatie jaarlijks van een zeker bedrag wil besluiten. De minister spreekt nu van den plicht, die op de regeering rust tot het aanwenden van po gingen om de staatsinkomsten te vermeerderen, waarvan de noodzakelijkheid onder deze omstan digheden wel moeilijk zal kunnen worden ont kend. Voorstellen daartoe zullen, na afloop van een ingesteld onderzoek, worden ingediend. Onwillekeurig rijst hier de vraag: mag dat echter de eenige maatregel zijn Zijn er geen andere middelen om do uitgaven in evenredigheid te brengen met de inkomsten dan door telkens nieuwe lasten aan de bevolking op te leggen Zou inkrimping van uitgaven op enkele weel derige departementen van onze huishouding van staat niet dringend noodig zijn En zou als zoodanig ons véél te hoog opgevoerd hudget van Oorlog niet in de eerste plaats in aanmerking moeteu komen Zietdaar een paar vragen, die onder de tegen woordige omstandigheden, met het oog op den min gunstigen toestand onzer 'geldmiddelen ze ker alleszins eene ernstige overweging verdie nen. En daarbij, waar de lasten, de bevolking op de schouders gelegd, telken jare klimmen, terwijl zij nog altijd zoo onevenredig en hoogst onbillijk verdeeld zijn, daar moet eindelijk eens gehoor worden gegeven aan den billijken eisch, niet van dagen en maanden, maar van jaren reeds den eisch tot herziening van ons vicieus belastingstelsel, dat nog altijd vloekt te gen het duidelijk voorschrift der Grondwetdat op het stuk van belastingen geen „privileges” zullen mogen bestaan. Is onze tegenwoordige minister van finantiën genoegzaam doordrongen van de overtuiging dat herziening van ons belastingstelsel in de eerste plaats noodzakelijk is en niet langer op den achtergrond mag worden geschoven Heeft hij lust en kracht om zich aan die reuzentaak te wijden, waaronder reeds zoovele zijner voor gangers bezweken zijn Aan de noodige bekwaamheid ontbreekt het den heer van Lijnden zeker niet. Moge het hem daarbij ook niet ontbreken aan den .vasten wil en de stalen volharding, die noodig zijn om dat groote hervormingswerk tot stand te brengen en moge het hem daarbij dan ook niet ontbreken aan den hoodigen steun bij de volksvertegen woordiging, die in de eerste plaats geroepen is te waken voor de belangen van hen, die zij heeten te vertegenwoordigen en die daarom ver plicht is krachtig meê te werken tot het in ’t le ven roepen eener meer billijke lastverdeeling Bij een harddraverij te Noordwijk (Groningen) ontstond ’s avonds in eene herberg twist tusschen eenige personen. De rijksveldwachter Bieders, van Marum, ontving daarbij een gevaarlijke wonde en verkeert in zorgwekkende omstandig heden. De dader een zekere E. Loijenga, die reeds vroeger om dergelijk feit eene tuchthuis straf van drie jaar onderging, is gevankelijk De schutters handelden ingevolge des korpo raals verzoek en staren allen met sombere ge zichten naar het geheimzinnige voorwerp. Het had veel weg van eene begrafenis, welken indruk het vooral schijnt gemaakt te hebben op een der schutters, die, na een minuut of tien uit den kring naai' voren trad, zich bij den mortier plaatste, het hoofd ontblootte en met be wogen stem zegt„de vrienden en bekenden worden wel bedankt voor de laatste eer den overledene bewezen.” De oefening was daarmee afgeloopen! Ook in Gouda schijnt men tegenwoordig de „nieuwere” wijze van bouwen te volgen.'en bij woonhuizen te wedijveren met de hechtheid van kaartenhuizen. Daar regenen ze echter om, terwijl in Amsterdam de wind meer het werk verricht. Twee in aanbouw zijnde huizen stortten in, naar men vermoedt tengevolge van zware regenbuien, gepaard aan baldadigheid van een paar ondeugende knapen, die aan de stei gers schudden. Een metselaar werd' bij het on^ geval vrij ernstig gekneusd. Tot aanvulling van de serie staaltjes, die nu en dan omtrent de oefeningen der schutterij wor den aan het licht gebracht, schrijft men aan het Rott. Nieuwsblad: In zekere plaats van fêns vaderland bestaat: artillerie-schutterij. Eenigen tijd geleden waren de brave schutters afgeffiarchèerdom op de exercitie-batterij te gaan exerceeren. Een korporaal.werd aangewezen om eenige manschappen in te wijden in de geheimen van den mortier (eene bijzondere geschutsoort). De korporaal plaatst zijne manschappen om den mortier heen, gaat er zelf achter - staan en houdt nagenoeg de volgende toespraak: „Ik ben gecommandeerd om jelui wat van den mortier te vertellen, maar daar ik er niets van weet, zal ik mijn mond maar houden; laten we echter naar den mortier kijken, en net doen of we er over praten. OEEKER urns- i mmmiiHiiD won di Hl tiv. -I •s I a 3e 00 oer ‘Cft m- id- ■’Si U fi A M T. De heer Schepel vroeg in de zitting van gisteren (Donderdag) overlegging der Atjehstukken van het begin van den oorlog af tot het aftreden van generaal van der Heijden, ook om bij de Indische -begroeting beter uitspraak te kunnen doen over de in Atjeh gevoerde gedragslijn. Voorts wenschte hij overlegging van eene kaart van het veroverd gedeelte van Atjeh met de land- en waterwegen. De heer Insinger wilde ook overlegging der stukken vóór den aanvang van den oorlóg. Dj heer van Nispen had bezwaar tegen schifting, vooral van ree is vroeger onder geheimhouding overgelegde stukken. In de volgende zitting zal beslist worden of die vraag zal worden gedaan. Tot eersten candidaat voor het lidmaatschap der Rekenkamer is gekozen mr. J. A. Sandberg, met 61 van de 64 stemmentot tweeden candidaat de oud-hoofdcommies Zubli, tot derden candidaat Maas Geesteranus, redacteur van de Staatscourant. Dinsdags te 11 uur verschillende ontwerpen, waaronder dat betredende den spoorweg BataviaBuitenzorg, benevens de interpellatiën van de heeren Heijdenrijck (eedkwestie) en Olden- hiiis Gratama (marineschryvers). 18 3 K A K X I. A W. I ¥4 A

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1881 | | pagina 1