Mtm- U IWEBTfflIMID IO»» DE ffllffl'TE EI HET 1IIMISSHHT SlfflL 1 1 JiBj Kalvermarkt TE SMEEK o1 BI Ko. 81. 1881. loM Ml Ml xH M|( Ml me Maandagen 17 en 31 Oct. 1881. 9 Z A T ILR I) A G 8 OCTOBER, voer anv. >0,001 water vallen. ;0,00 ST 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents, Cents. Bij abonnement is de prijs be- laat-i f ge- i well swaa Deze CO UR ANT verschijnt WOENSDAGS on ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden ƒ1.franco per post ƒ1.25. Alle brieven en stukken, uitgave ot redactie betredende, franco in te zenden. A- dus, Ma- fig- Ma te en| )0 3e -,00’ voor ord 1 Lan iard i f5 10 110, Lm 2e 0,5? eeds' ader 2» zv. Te Hillegom is Vrijdagnacht inbraak gepleegd in de Katholieke kerk. Er zijn eenige geldbus- sen en een geldkist opengebroken en geledigd, 03\ 3 2‘b 57h O’/3 43/16 5*/16 ADVERTENTIÊN van voor eiken regel meer 7’/2 langrijk lager. Voorwaarden daaromtrent te vernemen bij den Uitgever. tol ht.1,4 - l»-| cialo lersts in, do n do Lingsd Bij vonnis van de Rechtbank te Leeuwarden van 3 Oct. jl. is de naamlooze vennootschap Dn Prinsp.bp Land-ianwinnir.rr-mantsf'.hannii”. gevestigd te Makkum, welke de droogmaking der Makkummer-Parregaster en Workuraer me ren heeft bewerkstelligd, in staat van faillisse ment gesteld. en verscheidene gouden en zilveren voorwerpen gestolen, voor een gezamenlijk bedrag van on geveer f500. Omtrent den dader of de daders is nog niets bekend. komt de opvatting des Ministers omtrent den eed hierop neer, dat in den eed, dien ook de Minister noemde: een godsdienstige handeling, Gv, „«...uvig gK.KgKH w, M1KU UK OlïliU, zich verschaffen kan, en dat voor den Start die de Staat is uit eigen kracht onmachtig gezag .te handhaven en zijne taak te vervullen. van de Kerk. lm. Oet 7 2^ ’t Handelsblad zegt, dat geen tiende gedeelte van de jonge lieden, die op de Ifoogere Burger school het éind-examen met goed gevolg hebben afgelegd, inderdaad zijn toegerlist met de kun digheden, die de hedendaagsche Maatschappij van elk beschaafd man eischt. Ze zijn in den regel in hot bezit van zooveel kennis van natuur- en scheikunde, wis- en werk tuigkunde, als ze noodig hebben, om de lessen aan de Polytechnische school te kunnen volgen. „Ziedaar zegt het blad de groote fout van ons middelbaar Ouderwijs. Laat er aan elke Hoogere Burgerschool na de derde klasse eene afdeeling zijn voor aanstaande leerlingen der Po lytechnische school; nog beter, laat de vakken, die te Delft thuis behooren, te Delft onderwezen worden, maar laat niet 92 a 96 pct. der leer lingen een alleszins voldoende opleiding missen ter wille der 8 a 4 pct. die voor Delft bestemd zijn- „Maar vooral laat het toezicht op het onder wijs in alle deelen versterkt en verscherpt wor- nen, vooral door de commission daartoe uit man nen van het vak samen te stellen. Dan kan er geleidelijke opklimming van klasse tot klasse en Omtrent het vreeselijk spoorweg-ongeluk, waar van een kort telegram in ons vorig nummer reeds melding maakte, deelt de N. R. Ot. het volgen de meê van school tot school plaats hebben, men 1 len, dan nu in de aanhoudende vrees der exa- i ver vallen en de samenstelling van tal van commis sion meteen een kolossale bezuiniging op ons budgetdan zal het aantal nuttige, noodigë en wenschelijke examens blijken maar zeer ge ring te moeten wezen; dan zal ook de vacantie niet te kort zijn om die daarin te laten plaats hebben en dan «er weer eens met kalmte en met lust kunnen worden gestudeerd en zonder ge jaagdheid worden gedoceerddan is er kans, dat onze vroolijke jongens een poosje langer jongens blijven en geen oude mannetjes, die bij al de gewaande „joligheid” elke maand, ja elke week, eenige uren van onaangename spanning, van hei- melijken en onbeschrijfelijken angst doorleven, als voorproef van het vagevuur der examens, waar ze heengezweept worden.” Men meldt uit Dokkum, dd. 5 Oct.: Heden avond omsteeks 8 '/2 uur brak ten huize van den manufacturier F. G. Smit op de broedstraat al hier een erge brand uit, die steeds maar gevoed werd door de aanwezige wollen en andere goe deren. Ofschoon de brandweer spoedig ter plaat se tegenwoordig was, waren in een oogwenk de beide belendende perceelen, van den notaris J. Meijlink en den heer oudgriffier van het kan tongerecht, mr. Talma, ook aangetast. Bij het afzenden van dit bericht waren de drie percee len nog in volle vlam, ofschoon er hoop bestaat het huis van den heer Meijlink gedeeltelijk te behouden. Het gerucht gaat dat er een 4-jarig kindje in verbrand is. UIT DE PER 8. Do Kamp. Crt. maakt oonigo vluchtige op merkingen, naar aanleiding van de rede door den minister van Justitie uitgesproken in de Tweede Kamer-zitting van jl. Dinsdag, toen de eedquaes- tie daar ter sprake kwam, naar aanleiding van de interpellatie van den heer van Heijdenrij In de eerste plaats maakt het blad de opm van de bezwaren togen kent den ernst van de bezwaren en het karakter van hen, bij wie die bezwaren bestaan, en dat hij zich ook geen voldoende rekenschap heeft gegeven van den vorm, waarin de quaestie van den eed zich laatstelijk hier te lande en in En geland heeft voorgedaan. Dit laatste voor al is geschikt om een zeer onaangenamen indruk te maken. Wat is hot geval? Een vertegenwoordiger dos volks, op wettige wijze gekozen, wordt verhindord de func tion, waartoe hij door die keuzo geroepen is, uit te oefenen, omdat van hem wordt gevorderd eene handeling van kerkelijk ceremonieel, waar tegen hij, als niet behoorende tot een kerk, be zwaar heeft. In het geval van den lieer van Har- togh Heys te Assen heeft zich de quaestie in dozen vorm voorgedaan. Het is duidelijk, dat die heer in zijne staatsburgelijke rechten wordt to kort gedaan. En het is ook duidelijk, dat hier inbreuk geschiedt op een der gewichtigste volksrechten. Is het dan te verantwoorden, dat een Minister van Justitie, do persoon inden Staat, die het meest van allen geroepen is het recht te handhaven, deze zijde der quaestie onaange roerd laat? De Minister Modderman, die zeer sterk in phrases doet, eindigde zijne rede met uit te roe pen Je maintiendrai. Hij bedoelde te zeggen Ik zal den eed handhaven. Maar heeft hij zich niet te bekommeren over de handhaving van gewichtige rechten, welke de grondwet waarborgt? Maar er is veel meer in deze rede des Mi nisters, dat een hoogst ongunstigen indruk moet maken. De Minister heeft zich mot deze rede geplaatst op een standpunt, dat in onzen tijd het standpunt van den staatsman niet mag zijn, en hij heeft een stelsel ontwikkeld, dat geheel be rust op een theocratischen grondslag. En al ontbrak er nog iets aan om het hart te stelen van hen, die in het kerkgeloof het hoogste heil l zien, (wij beweren niet dat het daarom te doen was), wijdde de Minister zeer breed uit in be schouwingen, die wel in een concilie volkomen op hare plaats zouden zijn, maar in eene politieke vergadering, in de raadzaal des lands volkomen misplaatst waren. Ontdaan van al den theologischen oinhaal, Uit Veere wordt aan do N.Rott. Ct. geschre ven, dd. 3 Oct. Een alleen wonend heer van ruim zestig-jari- gen leeftijd Was sedert gister morgen 7 ure niet meer door zijné buren gezien. De politie, daarop opmerkzaam gemaakt, verschafte zich héden a- vond toegang tot de gesloten woning en vond den bewoner in de gang van het voorhuis liggen, levenloos, met verscheiden gapende wonden aan het hoofd, half verbrande kleederen en bloed plassen in verschillende vertrekken. Bij het lijk vond men een broodmes, benevens een doosje lucifers. Men weet niet of men hier aan een misdaad of aan zelfmoord denken moet. Het nader onderzoek schijnt, naar dé Midd. Cour, verneemt, meer en meer aanleiding te geven tot de onderstelling, dat hier aan moord moet worden gedacht. De justitie zot haar on derzoek voort. De Amsterdammer wijst op het zeldzame feit, dat de Tweede Kamer met bijna algemeene stemmen iemand bij eerste stemming als eersten candidaat op een voordracht tot benoeming van een lid der Algemeene Rekenkamer heeft ge plaatst. De man, die bij alle partijen sympathie vond, wiens bekwaamheden en rechtschapenheid door de geheele Kamer, door partijgenooten en tegenstanders door deze daad werden gehuldigd, was jhr. mr. J. A. Sandberg, die bj de stem bus zijn zetel moest overgeven aan den heer Van Asch van Wijck Jr. Ook de anti-revolu- tionairen, zegt de Amsterdammer, hebben ge meend, hem daarvoor amende honorable ver schuldigd te zijn. Tegen den kapitein der stoomboot Louisa, varende tusschen Rotterdam en Roermond, is door den brigadier der marechaussee in laatst- gemelde plaats proces-verbaal opgemaakt, omdat hij Zaterdag 11. geen pogingen heeft aangewend om den van die boot gevallen matroos Èlias te redden, en deze zoodoende den dood in de Maas vond. Er waren reddingsbooten op het vaartuig aanwezig, en men zag den ongelukkige in het Stroetmans café „Belvedere” aan den Wes- terdoksdijk te Amsterdam, is Maandag totaal door brand vernield. De vereeniging voor handel en nijverheid te Amsterdam heeft met nagenoeg algemeene stem men besloten den kiezers voor een lid van do Tweede Kamer aan te bevelen den heer jhr. mr. J, W. H. Rutgers van Rozenburg, oud-lid dier Kamer. In verschillende bladen leest men van tal van vechtpartjjen. Zaterdag avond heeft een hevige vechtpartij plaats gehad in een tapperij in de Jansstraat te Haarlem, tusschen ongeveer 30 husSaren, infanteristen en burgers, waarbij en kelen zijn verwond geraakt, zoodat geneeskun dige hulp moest worden ingeroepen. Ook de politiebeambten, die tusschenbeiden kwam, werden mishandeld. Twee der belhamels werden in ar rest genomen. Te Arnhem kreeg Zondag morgen een korpo raal der infanterie twist met zijn vrouw, waar bij hij een mes nam en haar eerst oen schedel- wonde toebracht en daarna met de punt een diepe wonde in het linkeroor. Vervolgens ging hij in een broodkast, waarin hij zich met hetzelf de mos den hale doorsneed. Beiden werden eenige oogenblikken later bewusteloos gevonden. Hoewel de man nog leeft, is zijn toestand hoogst bedenkelijk, terwijl ook de vrouw weinig hoop op herstel geeft. Zeven jeugdige kinderen zijn daardoor op dit oogenblik van ouderlijke zorg verstoken. In de Oranjekazerne te Den Haag geraakten Maandag middag twee beschonken militairen aan het vechten. De twist ontstond op een portaal en, evenals voor eenige weken bij soortgelijke ruzie gebeurde, wierp de een den anderen over de leuning van de trap, zoodat hij met het hoofd op de steenen viel. In bewusteloozen toestand en hevig bloedende werd de man opgenomen en per brancard naar het hospitaal vervoerd. De dader is in arrest. In den nacht van Zondag en Maandag ont stond twist tusschen eenige polderwerkers te Halfweg, waarbij een van hen zwaar aan het hoofd werd verwond, doordien hem met een uit den grond gerukten paal een sla gwerd toege bracht. Men vreest voor zijn leven. De dader is naar de gevangenis te Haarlem overgebracht. Te Weert is een zestigjarige man door een 19jarige jongeling, die hem om geld vroeg, ’t welk hij weigerde, met een mes ernstig verwond. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Sneek herinneren, naar aanleiding van art. 18 der Wet van 4 December 1872 (Staatsblad no. 134), de ingezetenen dat steeds aan degenen, die zich daarvoor aan melden ter Secretarie der gemeente, gelegenheid wordt gegeven tot kostelooze inenting en her- enting. Sneek den 4 Oct. 1881. Burgemeester en Wethouders voornoemd J. van DRIESSEN. De Secretaris, J. W. BENNEWITZ. jek. te opmer king, dat de Minister don eed blijkbaar weinig begrijpt, dat hij mis hen, bij wie die bezwaren bestaan, en dat gegeven van den vorm, waarin do quaestie Dan zal billijker en juister de leerlingen beoordee- de hoogste waarborg gelegen is, dien de Staat mens; dan zal het meerendeel der examens waarborg onmisbaar is. Met andere woorden: om zijn gezag .te handhaven en zijne taak te vervullen, liet voornaamste middel daartoe moet hij leenen van de Kerk. De onmacht van den staat beleden door den man, die de eerstgeroepene is om de hoogheid van den Staat te handhaven en het gezag van den Staat te doen eerbiedigen 1 Tot welke gevolgtrekkingen, logisch redenee- rende, de leer door dezen Minister van Justitie verkondigd, leiden moet, behoeven wij niet aan te wijzen. Er is geen buitengewone denkkracht toe noodig, om die gevolgtrekkingen te maken. De Minister mocht wenschen, dat hij deze redevoering niet gehouden had. Zijne vele ta lenten hebben hem vele bewonderaars bezorgd en zijne eigenaardige welsprekenheid verblindt velen. Maar wanneer deze redevoering wordt overgeleverd aan een volgend geslacht, dan zul len er daaronder zeker niet velen zijn, die aan het tegenwoordige geslacht dezen staatsman be nijden zullen. a 13 S A N K A L, A A OR COIJRAH 4'/j 45/3 13 De trein, die Maandag avond ten 9.35 uit Amsterdam naar Rotterdam was vertrokken, kwam tegen half 12 in de nabijheid van den Beugeldijkschcn weg, onder Overschie, bij de grens on zer gemeente, op korten afstand van den overgang aan den Diergaarde-Singel. Aldaar ligt een wissel, die aan de treinen naar onze stad den loop geeft, hetzij naar het goederenterrein, hetzij naar het station. Nu was er hier bij het station een tele gram uit Leiden ontvangen, waarin werd bericht dat er eene verandering was gemaakt ten opzichte van twee treinen, zijnde een goederentrein en de genoemde passagierstrein, Volgens de eerst gemaakte regeling zou deze laatste achteraan komendoch dit was nu veranderd, zoodat hier eerst de passagierstrein moest worden verwacht. Onmiddellijk bij ontvangst van dat telegram werd aan een bij den stationsdienst aanwezigen voorman last gegeven om dit te gaan zeggen aan den wissel wachter, die eerst den goederentrein verwachtte en dus den wissel zoodanig had gelegd, dat deze trein op het spoor naar het goederenterrein moest loopen. De voorman ging heen en gaf bij zijne terugkomst aan zyn chef tc kennen, dat alles in orde was. Toch schynt hij, voor zoover uit het voorloopig onderzoek blijkt, zijne boodschap niet aan den wisselwachter te hebben overgebracht. Wat daarvan zij, de wachter heeft den wissel zoo laten liggen, dat de trein, in plaats van door te loopen naar het station, op het goedeyenspoor moest komen. Was dit spoor geheel vry geweest, dan zou er vermoe delijk niets anders zijn gebeurd dan dat de passagierstrein was teruggestoomd, of althans ten slotte nog goed was terecht ge-

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1881 | | pagina 1