ffll> IS INMfflHUI W, Illi «■MWOBSBrniBL 1 k Kalvermarkt No. 86 1881. Z E S-E N-D ERTIGSTE TE SXEEK Maandag 31 Oct. 1881. 26 OOTOBEHLfc, 1> wijst o. a. nog W OEMS In verscheidene plaatsen een verzoekschrift onderteekening: de grootste maatschappelijke ondeugd getoond en de zoogemoemde christelijke liefde, de ware maatschappelijke hoofddeugd, verstikt. Niets liefdeloozer dan het geloof, ’t zij aan oen of meer Goden, Heiligen, en dergelijke. De groote chris- tenapostel heeft dat niet ingezien, toen hij, naast de door hem persoonlijk als hoofddeugd gestelde liefde, het geloof mede aanbeval. Wat daaruit is voortgevloeid, heeft de geschiedenis der chris telijke kerk, ook in haar meest nieuwerwetschen vorm, ons bewezen; en het blijft daarom juist aan het heden en de toekomst voorbehouden, door de ter zijstelling van alle, in zijn onverstand en onredelijkheid, onzedelijkheid en ondeugd ba rend kerkgeloof, ware deugd en zedelijkheid, op verstand en rede gegrond, en door de harte lijkste liefde bezield, aan te kweeken en te be vorderen. Daardoor alleen kan dan ook dat „recht” tot zijn eisch komen, dat de kortzichtige minister te vergeefs uit dat zoo ten onrecht ge prezen „bondgenootschap” zou wachten. De staat heeft eerder te waken tegen al ’t onrecht, waartoe die vermeende „bondgenooton” steeds maar al te geneigd zijn gebleken.” .De heer Van Vloten zet alsdus zijn bestrij ding van den minister voort en wijst o. a. nog op de verklaring mede afgelegd „dat hij, Mod derman, zich wel tienmaal zou bedenken om den eed in te voeren als hij niet bestond o. a. omdat de begrippen omtrent den eed den zin van waarheidsliefde buiten den eed verzwakt.” Deze behartenswaarde opmerking alleen had den minister tot de afschaffing, of althans de keuslating tusschen eed on belofte, móeten doen neigen. Het stoomschip „Honing der Nederlanden” moet volgens de TIaarl. Ct. ter Amsterdamsche beurs voor een bedrag van 7*/2 ton verzekerd zijn, aan welke som echter de maatschappij Nederland zelve voor een belangrijk gedrag deelneemt. Het schip was in 1872 gebouwd en groot 3060 nieuwe tonnen. Bij de maatschappij „Nederland” is bericht ontvangen, dat eon Engelsche kanonneerboot uit Ceylon naar de Schagos-eilanden is vertrokken om de schipbreukelingen op te sporen. Donderdag is de stoomspinnerij van gebr. Scholten en te Almelo geheel afgebrand. Ongeveer 200 personen vonden er werk. Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden ƒ1.— franco per post ƒ1.25. Alle brieven en stukken, uitgave of redactie betreffende, franco in te zenden. Aan de Tiveede Kamer der Staten-Generaal- „Geven eerbiedig te kennen, do ondergetee- kenden, allen Nederlanders: „Dat hot opleggen van den eed kwetsend is voor een ieder, wien zijn gegeven woord heilig is, voor ieder die uit plichtgevoel de waarheid spreekt en voor ieder, die om het welzijn der maatschappij te bevorderen zijn ambt getrouw vervult „dat het opleggen van den eed demoralisee- rond. werkt op minder ontwikkelden, die er uit afljiden, dat het schenden eener belofte, waarbij men de woorden: „Zoo waarlijk helpe mij God Almachtig” uitspreekt, slechter of strafbaarder is dan het verbreken van zijn woord, wanneer deze formule er niet bij is uitgesproken; „dat deze redenen hen nopen uwe vergade ring eerbiedig te verzoeken, zoodanige maatre gelen te nemen, dat voortaan de Staat niet meer den eed oplegge.” Omtrent dozen brand meldt do Z. Ct. Ruim half acht, toen de fabriek nog in volle werking was, ontstond de brand op de 5de of zolderver dieping tengevolge van het warm loopen van een rad. De rook gevoegd bij den schrik deed de weinige werklieden, aldaar bezig, naar beneden vluchten en spoedig waren alle verdie pingen door het volk verlaten. Het gerucht van brand verspreidde zich minder snel dan men mocht meenen. De brandweer was echter zoodra mo gelijk met alle spuiten, waaronder de onlangs nieuw aangekochte, die goed werkten, ter plaatste. Aan de redding van het hooge gebouw, dat reeds 45 jaren in gebruik is, viel niet te deuken. Het houtwerk van dergelijke fabrieken is zoo danig met olie doortrokken, dat het bijna on mogelijk geacht moot worden, de vlammen te stuiten. De brandweer stelde zich dan ook bij na uitsluitend tot taak de bijgebouwen te behou den. Dit gelukte haar wat betreft dé eenige meters verder gelegen stoom ververij der firma en een tweetal gebouwen, in een waarvan weinige dagen te voren een nieuwe kalander geplaatst is. De gebouwen, waarin ketels en machines zich bevinden, bleven grootendeels staande, doch hun voor weinige jaren vernieuwde inhoud is zeer ze ker onbruikbaar, zoodat ook in de ververij de ar beid geruimen tijd gestaakt zal zijn. Onmiddellijk aan de fabrieksgebouwen gelegen oude woningen bleven gespaard, hoewel een houten zijgevel vuur vatte. De rijen arbeiderswoningen, waarop steeds een vonkenregen viel, werden door het vuur niet aangetast. De vuurgloed was hevig; toen het gebouw op alle verdiepingen brandde en de vlam men de talrijke vensters uitsloegen, was het een treffend gezicht. Middernacht was het gevaar geweken, hoewel het vuur nog verre van ge- bluscht was. De schade is natuurlijk zeergrootmen noemt een cijfer van twee ton. De gebouwen enz zouden verzekerd zijn op beurspolis te Amsterdam. Persoonlijke ongelukken zijn met voorgevallen. De verkiezing van een lid der Prov. Staten in het hoofdkiesdistrict Heerenveen, in plaats van den heer Breuning, die tot lid der Eerste Kamer gekozen is en dit heeft aangenomen, is door Ged. Staten van Friesland bepaald op 22 November, en de herstemming, zoo noodig, op 6 Dec. e. k. geldelijke bijdrage worden verleend, ten einde hen in staat te stellen op de eene of andere wij ze hun brood te verdienen. Over de zoodanigen wordt door het Bestuur steeds een wakend en zorgend oog gehouden. Aan het Bestuur, versterkt door eene advi seerende Commissie, wordt opgedragen te be slissen, of en in welke mate hulp zal worden verleend. Art. 4. Om haar doel te bereiken, zal de ver- eemging trachten een vast fonds te vormen waaruit de noodige uitgaven zullen worden be-- streden. Daartoe beschouwt zij als donateurs de zoo danigen, die door een jaarlijksche bijdrage de vereeniging steunen. Overigens wordt het vaste fonds gevormd door vrijwillige giften of legaten. In tijden van grooten nood en bij gebrek aan fonds wordt eene collecte bij de ingezetenen ge houden. Alle gelden, die aan de Vereeniging worden geschonken, worden in de Rijkspostspaarbank belegd. Van het Bestuur en de Leden. Art. 5. De Burgemeester der gemeente Sneek, de Heer J. van Driessen, is Eere-Voor- zitter. Art. 6. Overigens bestaat het Bestuur uit drie ledeneen president, een secretaris en een penningmeester, die, volgens op te maken roos ter, om de twee jaar aftreden. Het Bestuur verdeelt de werkzaamheden on derling. De aftredende leden zijn herkiesbaar. Art. 7. Aan het Bestuur wordt eene advi seerende Commissie van drie leden toegevoegd, die met dat Bestuur zal beslissen omtrent het bepaalde in Art. 3. Hare aftreding wordt op dezelfde wijze gere geld als in Art. 6 ten opzichte van het Bestuur is bepaald. Art. 8. De Vereeniging bestaat uit hoog stens. 25 leden. Art. 9. Bij opengevallen plaatsen door over lijden of bedanken, draagt het Bestuur dubbel tallen voor, waaruit de leden zooveel personen kiezen, als er plaatsen open zijn. Art. 10. De leden nemen do verplichting op zich in hunne omgeving te onderzoeken, waar volgens Art. 3 behoefte bestaat en doen aan liet Bestuur en de adviseerende Commissie de noo dige voorstellen ter voorziening. Van de Vergaderingen. Art. 11. Er worden in het geheel drie ver gaderingen gehouden, eene in October, Decem ber en Januari, de laatste twee den eersten Za terdag dier maand, ’s avonds 8 uur. De werkzaamheden van de laatste twee ver gaderingen worden door het Bestuur vastgesteld en betroffen altijd de belangen der vereeniging. Art. 12. Jaarlijks, in de maand October en wel op den laatsten Zaterdag, wordt eene alge- meene vergadering gehouden. Daarin hebben de volgende werkzaamheden plaats Verslag van den Secretaris van den toe stand en de handelingen der Vereeniging over het afgeloopen jaar. b. Rekening en verantwoording van den Pen ningmeester. c. Benoeming van aftredende leden van het Bestuur en van de adviseerende Commissie. d. Bespreking van hetgeen do Vereeniging wenschelijk acht in het belang der zaak. e. Voorstellen. In buitengewone gevallen kan het Bestuur den vergadertijd, bedoeld in Art. 11 en 12 ver dagen. Art. 13. Bij groote rampen, volgens Art, 2, ADVEBTENTIËN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents, voor eiken regel meer 7*/2 Cents. Bij abonnement is de prijs be langrijk lager. Voorwaarden daaromtrent te vernemen bij den Uitgever. van ons land ligt van den volgenden inhoud ter UIT DE PERS. Dr. J. van Vloten heeft onder den titel „de ministerieele eedpreek ontleed,” bij W. C. de Graaff te Haarlem een brochure uitgegeven, waarin de staf wordt gebroken over de rede voering bij de eed-interpellatie in do Tweede Kamer door den minister Modderman gehou den. Volgens den heer Van Vloten past de naam „eedpreek” volkomen op ’t betoog van den mi- nister, die niet sprak gelijk het den Geuzen nazaat past, maar preekte geheel in den zin van den katholiek, den heer Heijdenrijck, die hem ondervraagde. Hoe juist toch het eerste deei der definitie was die de minister van den eed gaf: „een godsdienstige handeling waardoor hij, die iets heeft te verklaren of te belijden, uit zijn gedachten bant alles wat een tijdelijk ka rakter heeft,” hetgeen hij er aan toevoegde nam de waarde daarvan weg. Het werd nl. gelijk ge steld met een uitsluitend den blik wenden tot een almachtigen al wetenden God, van het be sef vervuld onzer volstrekte afhandelijkheid van en onderdanigheid aan Hem, en Hem daarom aanroepende tot staving van de waarheid.” De minister beriep zich zelfs bij zijn betoog op de „onvolmaaktheid van den inensch” krachtens do Trentsche kerkvergadering„Hoe is het?” vraagt Van Vloten. „Is hier eon minister van Koning Filips van Spanje of van den nazaat des groo ten Geuzenprins aan ’t woord, die met dien Ko- pn aaQ ^ic kerkvergadering den bons Dat de minister den eed wil behouden voor hen die op een lager peil van beschaving staan en toonen met het Godsbegrip aan den eed ver- bonden in te stemmen, kan de heer Van Vloten begrijpen, maar dit geldt niet voor hen die door hun meerdere beschaving onkerkelijk gezind zijn. Die meening bij hen voor „zelfbedrog” te verklaren, is wat al te gemakkelijk. „Wanneer iemand, aldus schrijft de heer Van Vloten ver der, betuigt niet tót een of andere kerk te be boeren, mag hem ook niet een bekrachtigings- vorin zijner woorden opgedrongen worden, die slechts uit een kerkelijk oogpunt verklaarbaar is. I De gansche fout van den minister, en dat is zgn „zelf bedrog” in dezen, want hij begaat haar na tuurlijk zonder opzet; zijn gansche fout is blijk baar, dat hij het begrip van een of ander God niet slechts kerkelijk, maar ook van staatswegen geijkt houdt. „Dat is nu juist echter het punt, waarop het aankomt. Ook dit laatste kerkelijk vooroordeel moet opgeheven worden, en den weg aller vroe gere volgen. De minister is echter met dit voor oordeel nog zoo behept, dat hij, al voortsprekende betuigt, in „godsdienst en kerkgenootschappen bondgenooten in den strijd voor het recht te zien!” Intusschen is er nergens meer en gru welijker onrecht gepleegd, dan juist in en door godsdienst en kerkgenootschappen; en dat wel mleen, omdat op hun gebied, en in overeenstem ming met hunne leerstellingen, zedelijkheid en ‘kerkgeloof steeds dooreengehaspeld en verward M ongeloof aan die leerstellingen voor onze delijkheid en misdaad versleten werd. Van “aar dan ook het ongerijmde van de bekende spreekwijs, die christelijke en maatschappelijke deugden voor één wil verklaren. De christelij ke hoofddeugd het geloof heeft zich altijd SNEEK, 25 October. Jl. Zaterdag avond hield de commissie, die zich alhier heeft geconstitueerd, om werkzaam te zijn ten benóeve van hen, die door groote rampen worden getroffen, eene vergadering ter vaststelling van een reglement, dat als richtsnoer zal dienen voor hare werkzaamheden. Wij la ten dit reglement hier in zijn geheel volgén op dat onze ingezetenen in staat zijn kennis te’ ne men van de hoofdbeginselen, waarvan de nieuwe vereeniging uitgaat E2G-LEMENT iff JÜL? IN NOOD.’' Doel en middelen. Art. 1. Er bostciat to Snook eone *voreeni- ging, die, onder den naam: „Hulp in Nood,” zich ten doel stelt bij groote rampen werkzaam te zijn ten behoeve van de ongelukkigen, die er door getroffen worden. Art. 2. Onder groote rampen wordt ver staan a. buitengewone behoefte in de gemeente watersnood, hevige brand enz., hoofdzakeijjk binnen de grenzen van het vaderland. Art. 3. Een deel der fondsen kan worden besteed tot ondersteuning van dezulken, die bui ten schuld ongelukkig worden. Hun kan eene OB ESKBE 53BRBB3 B INN E NLA I). MT. r. S. e

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1881 | | pagina 1