SCHEURKALENDERS 1893 voor Onovertroffen kwaliteit. L Life Ins.Cy.oI New-York NEWYOM KORTSTE 811 GOEDKOOPSTE „HULP ffl HOOD.” TE HUUtt of UIT DE HAND TE OOP, een net WOON- en WINKELHUIS op een besten stand te S NjE E K, waarin reeds jaren een GALANTERIEZAAK is en nog wordt uitgeoefend. Kacheliverkers. ■II 1 11 LEEsmom. I r1 SPWLKAARTSS. HIEMUIUA de „Model-Levensverzekering-Maatschappij der wereld.” Gasfabriek. h onj£D y Buitenlandsche Tijdschriften, waarin dit jaar in lezing zijnTHE GRAPHIC, ILLUSTRIRTE ZEITUNG, GARTEN LAUBE, UEBER LAND UND MEER, ZUR GUT EN I STÜNDE en UNIVERSUM. Leesgeld Een ware schat I n Dr. HETAU’S i^elfbe waring. van W. COOL VAN bokma. Nederlardsch-Amerikaansche i Staomvaart-Maatschappij. AMSTERDAM W. COOL VAN BOKMA. Nederiandsche Tijdschriften, tegen 12 Mei 1803, PER TELEGRAAF, J. S, KRAUS, Groningen, Hesrestr., F 340. De prijs der COKES is tijdeiijk verlaagd: itan de fabriek 40 cl per H.L. kloppen 5 bezorgen 5 Verkrijgbaar in bussen f 1,60, f0,85 en f 0,45 ADVERTENTIE N. 4 JfrELDOORN. 4 -.222 vierd wordt, de som van ƒ232,50 is ingeteekeud. Het Hoofd van School IV G. STüVEL Azn. De Secretaris, K. de JONG. Uninon Pacific Groote Russ. Sporen 123 Engelsche Wissels tei dit oo hu hi de zu zo tn cr vt VOORHANDEN BIJ b I 3 4 5 J 68% 80% OVERTOCHT. M oord gees tenis dere E tijde gezi klag treft IJ schc dus des steil de i E geei zich strij afge E van lijm C der I terr poli 11 vee ■4 ste er of pra dai gee Na ’m 21% 37 3I, 8% 50% Te Sneek bijJoh. L. BAKKER, J. B. POSMA, Firma H. WESTERHOF. BALTIMORE. LEDEN en DONATEURS van de Vereeni- ging „HULP IN NOOD11 worden uitgenoo- digd tot het bij wonen der Algemeens Verga dering dier Vereeniging, welke zal worden gehouden op Zaterdag 17 December e. k.des avonds 8 uur op de bovenzaal van Mejuffrouw de Wed. J. W. MEIJER. Te bevragen bij den Architect J. Ph. HO- GENDIJK aldaar. GEDRUKT EN UITGEGEVEN"BIJ W. COOL VAN BOKMA, TE SNEEK. Men vervoege zich aan de Kantoren der N. A. S. M. te Botterdam of te Amsterdam en bij de Agenten, of bij InspecteurJ. E. KROES te GRONINGEN, Vrijdags kantoor houdende van 91 uur in’t Café „Gouden Wagentje", Nieuwestad, te LEEUWARDEN te trachten, dat hierin verbetering I sc^aP r pl. m. ƒ6. Voor beide gezelschappen wor- den de te lezen Tijdschriften op de jaarlijksche vergadering door de leden gekozen. Belangstellenden kunnen nadere inlichtingen bekomen bij de firma Aankomende LEERLINGEN en een KA- CHELLAKKER, voor buiten de stad, gevraagd. Vast werk, goede behandeling en loon naar be kwaamheid. Brieven franco, lett. R.bureau van dit blad. gezet, om langs de Wijmerts, stoombooten naar Amsterdam in de vaart te brengen. Ook voor deze gemeente zou het van belang zijn, wanneer stoombooten langs de Wijmerts naar zee konden varen, waarom spreker wen- schelijk acht, ook dezerzijds pogingen in het werk te stellen om tot dat doel te geraken. Algemeen wordt deze zienswijze gedeeld en besloten nader op dit punt terug te komen. Geen punten meer aan de orde zijnde, be komt de Vice-Voorzitter, de heer van Scheltin- ga het woord, om namens do vergadering een woord van damt te brengen aan den heer King- ma, die, na bijna 30 jaren lid der Kamer geweest te zijn, heden de laatste vergadering bijwoont. Gedurende zijn lidmaatschap, vervolgt spre ker, heeft hij steeds zijn beste krachten aan de belangen van Handel en Nijverneid gewijd, waarvan vele jaren als Voorzitter, zoodat zijn heengaan betreurd wordt, in het vertrouwen echter, dat hij de Kamer steeds goede wenken zal blijven geven. De heer Kingma dankt den heer Scheltinga en de Kamer voor de tot hem gerichte woor den. Na bijna 30 jaren lid geweest te zijn, heeft hij gemeend zijn plaats voor jongere krach ten te moeten ruimen, hoewel hij met genoe gen de betrekking heeft waargenomen en van zijne medeleden steeds welwillendheid heeft on dervonden. De vergadering wordt gesloten. Heden overleed, voorzien van de H.H’ Sacramenten der Stervenden, onze geliefde Echtgenoote, Moeder en Behuwdmoeder, Me vrouw MARIA JOSEPHA VISSER—Bren- ninkmeijer, in den ouderdom van zestig jaar. Sneek, 11 Dec. 1892. R. J. VISSER. R. 8. H. VISSER. J. G. B. VISSER— Meddens. M. Aug. W. VISSER. S. Jos. VISSER. 2% pCt. Nat. Werkel. Schuld 83 Portugal Rusland 1889/90 Hope 92% 2e Oosters, leening Zuidwester Sporen Oost. Zilv. Jan./Juli C Geconv. Turkije p Peru vian pref Zweedseh-Noorw. Spoorwegen at'gesl. Voor ’t volgend jaar kunnen nog een paar Het komt hem wen- lezors worden aangenomen bij het leesgezel- - - - - ivan Wetenschap en Kunst,waarin dit jaar circu leerden DE GIDS, NIEUWE GIDS, TIJD SPIEGEL, WETENSCHAPPELIJKE BLA DEN, ELZEVIER’S MAANDSCHRIFT, NE DERLAND, HET LEESKABINET, DE DA GERAAD, DE AARDE EN HAAR VOLKEN, EIGEN HAARD, HET HUMORISTISCH ALBUM, DE NIEUWE HUISVRIEND, DE NATUUR, NOVELLEN-BIBLIOTIIEEK en de KATHOLIEKE ILLUSTRATIE. Leesgeld per jaar pl. m. ƒ6. t Ook liefhebbers van buitenlandsche periodie ke lectuur hebben weer gelegenheid zich als lid aan te sluiten bij den leescirkel van f te ve eei het HUIS aan de Kade, nu sedert 12 Mei 1882 bewoond door den Heer A. Oddens. Huurprijs ƒ275 per jaar. PrmaTViNKEL&C? TJpeldootn. -u-'- W* ÉiU'£‘4 Agentuur te SNEEK bij de firma F. J. OBBEMA. voorhanden bij W. COOL van BOKMA. gelezen en goedgekeurd. i Medegedeeld worden de sedert uitgegane stuk ken en voor kennisgeving aangenomen de vol gende ingekomen stukken een schrijven van den minister van Water staat geleidende de aanvullingslijst der Neder- landsche Oorlogs- en Koopvaardijschepen; een schrijven van de Hollandsche Ijzeren Spoorwegmaatschappij houdende, dat op grond van bestaande bepalingen geen termen bestaan, de kennisgevingen van aankomst van goederen, kosteloos uit te reiken; een schrijven van den minister van Finan ciën geleidende een exemplaar der Statistiek van den in-, uit- en doorvoer van het Konink rijk, over 1891; een schrijven van den minister van Water staat geleidende een exemplaar van de statistiek der Scheepvaart-beweging op de rivieren en ka nalen in Nederland, van 1891 een schrijven van den commissaris der Ko ningin in Friesland geleidende een exemplaar van het verslag van den Staat der Nederland - sche Zeevisscherijen, over 1891; een adres der Kamer te Middelburg aan do 2e Kamer gericht, houdende verzoek den even- tueelen aanbouw van oorlogsschepen op te dra gen aan Nederlandsche inrichtingen voor scheeps bouw een schrijven van den Directeur van het Postkantoor, houdende bericht dat bij de Water poort een brievenbus zal worden geplaatst; bericht vau den heer H. Jz. Kingma dat hij zijn ontslag neemt als lid der Kamer; een schrijven van Burg, en Weth. van Sneek, houdende bericht dat de heeren A. Terwisscha van Scheltinga, R. Regenbogen en P. van Ha ga tot leden der Kamer gekozen zijn. Wordt ter tafel gebracht: een adres der Kamer te Zutphen, gericht aan den minister van Justitie in zake de uitoefening van het bedrijf der levensverzekering hier te lande, waaromtrent met algomeene stemmen wordt besloten adhaesie te betuigen. Naar aanleiding van een schrijven der Kamer van Koophandel te Wageningen, betrekkelijk het handeldrijven door stationschefs, zal haar worden bericht, dat dit in deze gemeente niet voorkomt. Wordt besloten: om bij den minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid te ondersteunen een adres van den Nederlandschen Bond ter bestrijding van overdreven Zondagsrust op het gebied van post en telegraaf-verkeer, in zake uitbreiding dor diensturen aan de post- on telegraafkantoren op christelijke feestdagen. De Voorzitter vestigt de aandacht op het steeds voortdurende gemis aan aansluiting tus- schen den Hollandsch Ijzeren Spoorweg en den Staatsspoorweg, wat aangaat de eerste trein van Leeuwarden naar Groningen; vertrok de trein uit Sneek oenige minuten eerder, dan werd de aansluiting niet gemist, schebjk voor 1 worde gebracht. Na discussie wordt met algemeene stemmen besloten, zich ter zake tot de Hollandsche Spoor wegmaatschappij te wenden. Ter tafel wordt gebracht drie missives ingezonden door de heeren A. Terwisscha van Scheltinga, R. Regenbogen en P. van Haga, houdende opgaven om te doen blijken dat zij de bevoegdheid bezitten leden der Kamer te zijn. Zonder discussie en hoofdelijke stemming wordt besloten de heeren van Scheltinga en Regenbogen toe te laten. Omtrent de toelating van den heer P. van Haga ontstaat eenige discussie, waarna met 4 tegen 1 stem tot zijne toelating besloten wordt Tegen stemde de heer van Driessen. De heer Bouma brengt ter sprake de ver lichting van het Tjeukemeer, wat hem in het belang der scheepvaart noodzakelijk voorkomt. De Voorzitter acht dit punt van genoeg be lang dat de kamer er zich mede bezig houdt en verzoekt den heer Bouma een schriftelijk voorstel in te dienen, om nader behandeld te worden. De heer Bouma zal hieraan voldoen. De heer van Scheltinga deelf mede, dat vracht en ijlbrieven voor de Hollandsche Spoor niet anders te krijgen zijn dan aan het station, ter wijl het een groot gemak zoude zijn dat deze ook verkrijgbaar waren aan het bestelkantoor in de Burgstraat, alsmede dat te Sneek deze brieven niet te bekomen zijn voor de Staats spoorwegen, waarom wenschehjk was deze aan het tramstation beschikbaar te stellen, daar de goederen voor de Staatsspoor meerendeels per tram op Heerenveen worden verzonden. Algemeen wordt deze opmerking gedeeld, waarom wordt besloton te verzoeken, ten ge rieve van den handel, bedoelde brieven, als is aangevoerd, verkrijgbaar te stellen. De Voorzitter deelt mede dat hij vernomen heeft, dat te Bolsward eene beweging is op touw Hg voor de ongelukkige slachtoffers der I fflZELFBEVLEKKING (Onanie) en GE- I HHEIME UITSPATTINGEN is het be-g BB r o e m d e werk Hollandsche uitgave, met 27 afb. Prijs st®2 gulden. Ieder, die aan de verschrik- H kelijke gevolgen van deze ondeugd lijdt, m moet het lezende oprechte leering, die 9 het geeft, redt jaarlijks duizenden vaneen zekeren dood. Te verkrijgen bij het Ver- ga lags-Magazin te Leipzig, Neumarkt 34, i franco tegen inzending van het bedrag, I (ook in postzegels) en in eiken boekhan- M del in Holland. BURGERLIJKE STAND. Leeuwarden, 16 Dec. Boterprijs f 53.00, 2e keur f50.50, f51.00 en f 00.00. EFFECTENBEURS VAN AMSTERDAM, van 15 Deo. 16 Dec. 83% 21'%8 92% B 60% 68% 6 80% The State Insurance Department noemde deze Maatschappij officieel Laat u over hare Levensverzekering- en Lijfrenten-coutracien inlichten door de vertegen- j woordigers W. DEINUM, Lemsterweg, Sneek, C. F. F. RINIA van NAUTA, Grouw, C. 2 VAN DER HEIDE J.Wzn., Klokstraat, Leeuwarden, GEORGIUS JEPKEMA, Bergum, S. 11. Ai PRINS, Bolsward, P. POSTHUMA Zoon, Franeker; of dooi' den HOOFDAGENT-INSPEC- TEUR voor de 3 Noord. Prov. Onder dankbetuiging aan de 1 gevers bericht ondergeteekende, I dat voor het SCHOOLFEEST, dat heden (16 Dec.) door de leerlingen van School No. 4 ge- 4 21% 38% Cu Aandeelen pref. Denverrio grande Uninon Pacific 38 Groote Russ. Sporen 123 123% - ƒ12.07. CACAO it $5 ■- •n 'J 1 t I I I 1 j l 5 C I I I n n 5) SC 01 d< h< 01 k A .-1 t V t’ VJ EN 21% TROOST. .GROOTES." I. r Ifl I om hei SNEEK. Van d&u 9 tot deu 16 December. Geboren t Sütze Zoethout, d. Overleden Janke Straatsma, 72 jr, Maria Jozephine Bren- ninkmeijer. 60 jr, Jan Zondervan, 13 mnd,] SInneke van Zanten, 7 mnd Antje Hooghiemstra, 80 jr. WYMBRITSERADEEL. - Van den 9 tot en met 15 Deo, Geboren: Froukje, dv Auke Visser en Alike Hornstra te IJpe- colsga. Sjoerd. zv Jan Hobma en Jantje vd Zee, Hendri- cus Maria, zv Theodorus vil. Loos en Jansje Vermeulen beiden te Wcsthem, Afke, dv Wiibe Brouwer en Dirkje Rodenhuis, Lolke. zv Hessel Nettinga en Akke Twijnstra beide te Fols- gare. Rins, dv Beernt Sietsma en Jetske Unteina te Hom- inerts, Carel Gerard, zv Meinhard Steven Lingbeek en Alber- tha Margaretha Kruk, Sjoukje, dv Hendrik Veldkamp en Andrieske Kamstra beiden te Woudsend, Hessel. zv Hossel Hoekstra en Leentje Jaasma te IJshrechtum, Een zoon bui- ton echt. OverledenWijtze Bouma 3 dagen te Westhem, IJke van Zanten 8 dagen te Oosthem, Jaike Bakker 2 dagen te Oudega,

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1892 | | pagina 4