nam r i aan ’t han It hemhei BUITENLAND. Zij verbeeldde zich het luid ewt on- pin hem zou positie maar r zoodra ig in het weer by ng; naar wu 'erguld- geluk, een I insehen zijn I de professor I i die Trap- I <je spottend. I •ite genoeg m, als hij j stond teB f teekenen hij maar hij in zijne jogst merk- Te Bolsward had Dinsdag een hardrijderij van mannen plaats, waaraan door 26 rijders werd deelgenomen. Onder dezen waren beroem de hardrijders uit de noordelijke provinciën. De prijs, f 100, werd gewonnen door Gr. Entjes uit Slochteren (Groningen); de le premie, f40, door W. Veldstra uit Oudkerk (Friesland), de 2e premie door B. Dekker uit Zwolle. ij mij ver- p juten." hij in het g mijn laar- 4i bescheiden j ne persoon- I Ie huishoud- I dat kleppert j >t den avond I jn studeer- I lat hij niets “.■hts open, ik hem ook I trok ver-"^ kan toch I Lelijke van I Ikleuren op I at bij hem I Iets niet te I uw schil- s ik henï I tin en hij lenis ook ok niet, als B i wel wat I menpoetser j A. liefhebbersle prijs zilv. med., 2e pr. zilv. med., 3e pr. br. med., 4e pr. br. med. Afdee- ling B. rijders van beroep: le prijs f25, 2e pr. f 10, 3e. pr. f 5. III. Intern, wedstrijd voor rijders van be roep. Afstand 2500 meters, le prijs f 400, 2e pr. f 200, 3e. pr. f 60, 4e pr. f 30. IV. Meesterschap van Nederland (nationaal). Afstand 1500 meters, le prijs gouden med., 2e pr. zilv. med., 3e pr. br. med. Den 13 en 14 Januari zal de Amsterdamsche Ijsclub haar wedstrijd houden. De predikant der Herv. gem. te Stiens zal in het vervolg, na afloop der godsdienst oefening, gelegenheid geven tot debat. De woord voerders der volkspartij hebben besloten van deze gelegenheid gebruik te maken. SNEEK, 30 Dcc. Gedurende 1892 zijn aan de Veemarkt al hier aangevoerd: 827 paarden, 16138 koeien, 560 stieren, 8999 kalveren, 2759 varkens, 5630 biggen en 31643 schapen en lammeren; alzoo 66556 stuks te zamen. Aan marktgeld werd f4715.65 ontvangen. t De Officier van Justitie te Leeuwarden heeft appèl aangeteekend tegen de uitspraak van de Rechtbank aldaar, waarbij II. Poutsma en zes anderen vrijgesproken zijn van ’t hun ten laste gelegde in den avond van 18 Sept. jl. OVERZICHT. De Fransche Kamer heeft Zaterdag haar werkzaamheden eenigen tijd opgeschort. Het woord werkzaamheden is eigenlijk slecht geko zen, want er is in den laatsten tijd feitelijk nigw gedaan en de geheele najaarszitting is zoo goed als onvruchtbaar geweest. Zelfs de begrooting is niet afgedaan. Men heeft met allerlei inter pellaties den tijd zoek gebracht; toen kwam de zaak Carmaux; daarna de val van’t ministerie- Loubet en eindelijk de fatale Panama-historie. Om de kroon te zetten op deze noodlottige zit tingen is Zaterdag het Fransch-Zwitsersche han- delstractaat met 338 tegen 193 stemmen verwor pen, zoodat men bij al het minder opwekkende van den algemeenen toestand, nu nog een ta- riefoorlog krijgt tusschen Frankrijk en Zwit serland. Terwijl men zich voor ’t oogenblik verheugt dat de politiek een wijl tot zwijgen is gebracht de kraampjes die op ’teind des jaars langs de Parijsche boulevards verrijzen en de nade rende nieuwjaarsdrukte, „la trève des confi- seurs" zooals men zegt, dringen de staatkunde tijdelijk naar den achtergrond heffen toch de meeste Parijsche bladen jammerklachten aan over de mislukking der Fransch-Zwitsersche handelsovereenkomst. De Kamer heeft door baar zuiver negatief votum (zij weigerde een voudig de artikelen van het verdrag in behan deling te nemen) haar toch reeds zoo deerlijk geschokt gezag nog dieper doen dalen. De Zwit- sersche bladen voeren een zeer bittere taal te gen ’t naburige groote land, dat door zijn be krompen handelspolitiek eeuwenoude betrekkin gen verstoort. Van 1 Januari af zal Frankrijk zijn maximum-tarief aan de Zwitsersehe waren opleggen; dit komt feitelijk bijna overeen met een sluiting der grenzen. Zwitserland zal zijn algemeen tarief toepassen, maar het regent reeds adressen van industrieelen om de rechten voor Fransche waren nog te verhoogen. Eu dit ver lies is ook voor het groote Frankrijk niet ge ring te achten, als men nagaat, dat de Fran sche invoer een waarde van ongeveer 240 mil- te dat zijl jd omkeek Er lag iets aanstekelijks in zijne overtuiging. Kon hij niet gelijk hebben Was hem wel ooit in zijn leven iets tegengeloopen Men kon er hem geen verwijt van maken, als hij zich niet, zooals andere menschen, inspande om iets te bereiken, de hemel overlaadde hem immers steeds met „goede gaven,evenals haar, rijks te vragen. Gedurende de laatste dagen had hij in ’t ge heel niet meer gedacht aan het meisje dat in ’t eerst zoo’n grooten indruk op hem gemaakt had. Nu stond zij weer voor hem, en het on prettig gevoel rees bij hem op, alsof hij haar niet goed behandeld had. „Dat’s mijn dwaze pedanterie/ zeide hij zich zelf berispende, „die mij elk genot verbittert. Omdat nu eenmaal de gedachte bij mij oprees, dat Dora Forster heel goed bij mij passen zou, voel ik mij verontrust in mijn besluit, gelukkig te worden. En ik vergeet daarbij geheel, dat het volstrekt nog geen uitgemaakte zaak was, of zij mij wel had willen hebben." En toch zei zijn instinct hem dat hij ongelijk hadja, nog meer, hij kreeg plotseling eene gewaarwording, alsof hij op een verkeerden weg was. Een oogenblik vloog hem de ge dachte door ’t hoofddat met Ilse is slechts een droom zij bemint je niet, zij past niet bij je, en de andere Hij dacht niet verder door, omdat hem te binnen schoot dat deze op antwoord wachtte. Wat zou zij dan toch van hem verlangen? Hij berichtte haar dat hij tegen den namiddag bij haar zou komen en vermoedde niet, welk even een opgewondenheid zijn briefje veroorzaakte. 1 Ook vermoedde hij niet, onder welke kwellin gen Dora besloten had aan hem to schrijven en zich tegenover hem te vernederen tot een verzoek, dat, onder welke omstandigheden dan ook, reeds zoo zwaar viel om het te doen. Maar het was de eenige uitweg, dien zij wist, om Heinz te redden. Haar broeder was gedurende de week die verloopen was sedert hij haar zijn biecht deed, vreeselijk veranderd. Zijn opgewekt zelfver trouwen was niet bestand geweest tegen de te leurstellingen, die hij moest ondervinden. Er bestond geen mogelijkheid, om het geld, dat hij noodig had, los te krijgen, en binnen eenige da gen was het de eerste van de maand. Het scheen wel, alsof allen overeengekomen waren hem in den steek te laten, terwijl zij vroeger toch zonder aarzelen aan den zoon van den be roemden professor gegeven hadden, wat deze ver langde. Hij was tot de grootste offers bereid, maar juist dit maakte de voorzichtige lieden angstig, en allo pogingen van Heinz bleven te vergeefs. Hij martelde zijn hoofd af; hij raasde tegen het lot en tegen zich-zelf; hij vervloekte zijne lichtzinnigheid en lei bij zich-zelf de beloftp af van een andere manier van leven, maar op dit oogenblik bereikte hij daarmee natuurlijk niets. (Wordt vervolgd.) professor, den voet egenheid er, hem nrnt J oldoi ,n en c< i 'er w' oest kaarden B ooit Sotter- Schl0UW!u igesto Hesdorf\l waart J uogen zuchtte I il bedi v enom voorbij, .prek HV.p ge- I j als ziebemoe-v 1 1 1 worden uitgereikt. De tegenwoordige beweging is koren op den molen van de sociatisten. Woensdagmiddag ‘rad in „Klein Walhalla" te Franeker T. Stien- stra uit Harlingen als spreker op voor de mis noegde arbeiders. Te Dokkum werden in de vorige week eischen gesteld aan de commissie voor werk verschaffing, welke met het oog op de Kerst- dagen daaraan voldeed. Dinsdagmorgen echter werden andere maatregelen genomen en de voorwaarden vastgesteld, 75 ets. per half mud. Onwilligen wilden hen, die aan ’t werk gingen, daarin verhinderen, terwijl zij de commissie dreigden. De menigte werd daarop door de politie uit het werkhuis gezet. In optocht ging het nu door de stad, waarbij bedreigingen wer den geuit. m Dinsdagavond werd door eene deputatie uit de arbeiders een voorstel gedaan aan de com missie, welk voorstel werd aangenomen. Den tweeden Kerstdag trad als spreker in de zaal van hot café „de Beurs" te Dokkum op de heer Poutsma van Sneek. Deze besprak den socialen toestand, doch, naar Ooste.rgo meldt, op een wijze die het blad verhindert daarvan een verslag te geven. Woensdag avond was het te Leeuwarden on rustig. Ten ongeveer 7’/2 uur trokken eenige opgeschoten jongens zingende langs den Grachts- wal en door de stad, waarbij zich vele nieuws gierigen aansloten, zoodat de menschenmassa tot honderden aangroeide, toon zij op de Voor streek op eenige politieagenten stuitte, die tot uiteengaan sommeerde. Hieraan werd geen gevolg gegeven, zoodat met den wapenstok en sabel een charge werd gemaakt. Langs alle zijden kwamen nieuwsgierigen opdringen, zoo dat de politie eerst na herhaalde uitvallen er in slaagde de menigte uiteen te drijven. Er werd met steenen ep de politie geworpen ook zijn eenige winkelruiten verbrijzeld. Drie per sonen werden gearresteerd. De hoofdwacht was door een afdeeling infanterie betrokken on der bevel van den len luit. Feikes. Te midder nacht was de rust hersteld. Gisteravond was het weder onrustig en moest de politie weer krachtig optreden. r Dora, met verdriet en teleurstelling. Zij trad naar het venster en keek naar buiten, zonder iets waar te nemen. Zij streed haar ouden, zwaren strijd tegen de bitterheid welke haar zoo vaak dreigde te overmeesteren, als zij bedacht: hoe zij steeds van den drempel des geluks was weggestooten. Was ook Diekhof, voor wien haar hart van ’t eerste oogenblik af genegenheid gevoeld had; was ook Diekhof niet reeds begonnen zich voor haar te iuteresseeren, toen dat kind, Ilse, hem prikkelde* B er als deL ,.eeke stemt B itwoordde fl '•■vi zli/n.B heelt mij|en de 'vetCjaan 1,1 ledlrbii I >n en vr 1 agtda: 11 ■t en cc de J waar, ui I n. Hsch I oornigMf,/^' uister zoi t;l| eu toe.Jjfen - ik z<7cfg gekoze1(]iehi fehetB autwoon,,, I, e 1 -i vaiB zijne jar Idig wa B rekt nie,m.<A|J Z1J Le daM vader,r veB en- -crtoon-1 het mft- 'Lts, ar- rte, politie, dan nog blijft do misdaad onverklaar baar, want ook op dit gebied zijn sedert het optreden van het ministerie-Gladstone maatre gelen genomen van zeer verzoenenden aard en is gebroken met het stelsel ouder Salisbury heerschendo. De bladen brengen dat kan niet anders het gebeurde in verband met de staatkunde van Gladstone. De Standard komt reeds tot de conclussie dat de verzoenende politiek geen doel blijkt te treffen en Daily Telegraph denkt er eveneens over. Het liberale blad Daily News qualificeert het gebeurde eenvoudig als een eerlooze daad. Men mag aannemen dat noch Gladstone noch Morley zich door het gebeurde zullen laten afbrengen van den weg, met vol le overtuiging en na langdurig overleg ingesla gen, en het lersche volk niet zullen laten boe ten voor ’t geen een dweepzieke schurk mis deed, maar ook voor hen moet het een pijni gend gevoel zijn hun goede bedoelingen zoo te zien misduiden. Welke besluiten de regeering naar aan leiding dezer diep te betreuren misdaad ne men zal, moet worden afgewacht. Eerst als eenig licht over de daders zal zijn opgegaan, zal men in staat zijn om de gedragslijn, die tegenover Ierland behoort gevolgd te worden, te bepalen. Uit Limerick wordt de arrestatie van zekeren Kemans gemeld, tegen wien ver denking gerezen is. Woensdag zou de plechtige begrafenis van ’t vreeselijk verminkt overschot van den 27jarigen detective Patrick Synnott plaats hebben. Naar uit Londen gemeld wordt moet de regeering reeds voor bijna drie weken een en ander van misdadige plannen vernomen hebben, zoodat zij eenige voorzorgsmaatregelen had bevolen. Men vermoedt, dat dit aanleiding zal gegeven hebben om den aanslag niet te Londen maar te Dublin te doen plaats vinden. Terwijl de moesten ’t als ontwijfelbaar vaststel len, dat het de onverzoenlijke uiterste linker vleugel der Ieren is, in wier rijen de aanleg- gers te zoeken zijn, gaan toch ook enkele stem men op, die op de waarschijnlijkheid wijzen, dat tegenstanders der Home rule door een zoo misdadig middel het streven van Gladstone en Morley pogen te verlammen. De conservatieve pers valt den minister Morley scherp aan over de juist dezer dagen verleende gratie aan de vier veroordeelden, die drie jaar geleden wegens deelneming aan de vermoording van den poli tiebeambte Martin tot langdurige gevangenis straffen verwezen werden. In Duitseh la nd wordt de algemeene aan dacht getrokken door een artikel in de Nordd. Allg. Zeit. over de legerwet. Het offioieuse orgaan verklaart ten duidelijkste, dat de re geering er niet aan denkt toe te geven ter za ke der legerwet eu tot geen enkele concessie bereid is. Zij' zal nimmer toestemmen in den wensch van het centrum om den diensttijd op twee jaar te stellen zonder tegelijkertijd tot verhooging van het contingent te besluiten. Daardoor zou het leger verzwakken en dat wil de regeering niet. Het blad voegt er bij dat, voor ’t geval de Rijksdag weigert de noo- dige gelden beschikbaar te stellen, de regee ring verplicht zou zijn terug te keeren tot den driejarigen diensttijd, niet alleen in principe maar metterdaad, hetgeen wil zeggen, dat de regeering dan af zou zien van den tot dusver gebruikelijken weg om de manschappen zes of zeven maanden vóór de verstrijking vau den offi- Het programma van den schaatsen wedstrijd, 11 Januari te Paterswolde bij Groningen te houden, luidt als volgt: I. Intern, wedstrijd voor liefhebbers. Afstand 5000 meteis. le prijs een gouden med. en zilv. beker; 2e pr. een zilv. med. en kunstvoor werp 3e pr. een zilv. med.4e pr. een bronz. med. II. Nationale wedstrijd voor jongens van 1418 jaar. Afstand 5000 meters. Afdeeling en keek er onafgebroken naar. „Weet gij wel, Dora," zeide hij, „dat gij ei genlijk het Zondagskind zijt Wie een studie weet te scheppen zooals deze, zóo levenswaar, zóo vol uitdrukking, die mag toch wel met zijn lot tevreden zijn." Dat klonk als een antwoord op ’tgeen zij gedacht hadmaar als een antwoord dat haar niet be vredigde. Zij schudde het hoofd. Heinz omhelsde haar. „Trek nu niet zoo’n zwaarmoedig gezicht, zuster. En maak er u niet boos om, dat zoo’n groote jongen u dergelijke zor gen op den hals haalt. Ik ben al weer volko men gerust, ’t Zal op de een of andere ma nier wel terecht komen. Ik zal er dadelijk moeite voor doen en u van alles op de hoogte houden. Mama blijft er natuurlijk buiten an ders zou zij zich ook maar ongerust maken." Na haar gekust en moeder een vluchtigen groet te hebben toegeroepen, ging hij heen om de hem bekende geldschieters een bezoek te brengen. Na die vruchtelooze bezoeken dacht hij vol strekt niet meer aan een bezoek bij Ilse Hilmer. Diekhof stond met een brief van Dora For ster in de hand, waarin zij hem verzocht, even bij haar te komen. Zij had hem iets belang- I lioen frs. jaarlijks vertegenwoordigde en dat zeer belangrijke artikelen, z. a. wijn, voortaan wel grootendeels uit Oostenrijk en Italië, waar mede een gunstig verdrag gesloten is, zullen betrokken worden. Ook zullen de Fransche ha vens ’t spoedig merken, dat de belangrijke uitvoer naar Engeland en elders voortaan den weg over Antwerpen, Rotterdam enz. zal kiezen, nu de protectionisten onder Méline het land met een Chineeschen muur hebben omringd. Hier bij komt nog dat Zwitserland de spoedig afloo- pende letterkundige overeenkomst wel niet zal willen hernieuwen. Dit wapen heeft ook Ne derland tegen Frankrijk in handen, zoodat het wel begrijpelijk is dat de degelijkste bladen als de Temps en de Débats de gevallen beslissing zeer betreuren. In de Panama-schandalen heeft het Kerstfeest ook een korte pauze gebracht. De enquête heeft door eenige haver leden de 17000 chè- ques, door de maatschappij afgegeven, doen na zien; het resultaat blijft geheim, de zittingen zijn weder hervat. Figaro maakt met eenigen ophef van het te verwachten verslag van pro fessor Brouardel over Reinach’s lijkschouwing gewag en weet reeds mede te deelen, dat het doodelijk vergift 7 of 8 uur vóór ’t overlijden zou zijn ingenomen. Hieruit zou ’t vermoeden rijzen, dat Reinach wellicht geen zelfmoorde naar maar door een ander vergiftigd is, daar hij anders wel een sneller werkend middel zou hebben gekozen. Men zal wel doen aan deze sensatie-nieuwtjes weinig waarde te hechten, daar deze beweringen vermoedelijk niet op weten- schappclijken grondslag rusten en dr. Brouardel wel geen ontijdige mededeelingen over zijn on derzoek aan de pers zal prijsgeven. Men meldt dat in de rues de Lissabon en St. Roche weder dynamietbommen zijn gevonden. De zware taak, die op het Engelsehe mi nisterie rust ten opzichte van Ierland, is zoo mogelijk nog verzwaard door hetgeen op den avond vóór het Kerstfeest te Dublin is geschied. Een dynamietbom is ontploft in het gebouw waar de minister van Ierland, de heer John Morley, zich bevond en waar tevens een poli tiepost is gevestigd. Het gebouw is zwaar be schadigd en ook de naburige woningen hebben veel geleden, maar gelukkig is de minister niet gekwetst. Het is echter niet zonder persoon lijke ongelukken afgeloopen. Een commissaris van politie, de heer Synnott, die juist zijn bu reau binnentrad, waar de ontploffing plaats greep, is zwaar gekwetst eu kort daarop, bij liet overbrengen naar het gasthuis, bezweken. Of deze schandelijke daad gericht is tegen den minister, dan wel tegen de politie, is voor alsnog niet uit te maken en wie de ellendelin gen zijn, die er toe hebben medegewerkt, even min. Dat de partij, die voor Ierland hoopt op Gladstone, en vooral op de medewerking van den hoogst bekwamen man, die hem als minis ter van Ierland ter zijde staat, tot zulk een daad zou aansporen of haar billijken, is moei lijk aan te nemen. Morley’s benoeming is iu Ierland met welgevallen begroet. Zijn karakter, zijn onbesproken eerlijkheid, zijn on verzettelijke standvastigheid, is allen een borg, dat hij zal trachten te verwezenlijken ’t geen hij heeft beloofd en waaraan hij reeds sedert jaren al zijn krachten wijdt. Men vertrouwt op hem en men is overtuigd dat vreesaanjaging gesteld dat dit'iets kon helpen op hem zonder invloed blijft. Maar ook al is het eenvoudig gemunt op de in den weg trad? Een plotseling opkomende gedachte deed haar hart sneller kloppen. Als Heinz zich nu met Ilse verloofde, dan was Diekhof vrij en dan dan „FoeiZij verbeeldde zich het luid te hebben uitgeroepen. Welke lage gedachten en daarbij hoe dwaas en onlogisch Zij kreeg een gevoel, alsof Heinz haar die gedach ten uit de oogen moest lezen, maar deze lette niet op haar hij stond voor het portret van Ilse i

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1892 | | pagina 3