Ml IHS H llillllll Uli mil 1(1(111 III WE GAAN VOORUIT. No. 11. N E G- E N-E N-V EERTIGSTE 1894. 1 1 door, koelen we weer wat af, met bedoeling j t zoo arm oor- alle tijden, de binnenland. ;d zijn er nu bijna 5, A A Er geschiedt nu eenmaal niets bij geval en zoo is het met die pauze en die afkoeling ook Waarom dan men waarin een ieder onzer in opstand zal ver- Nu dan, we gaan vooruit, erken dit met ons, en begrijp dan onze révolte, onze ré volution tegen onze aardmannigheid, tegen onze kluite- rige wijsheid en onze klonterige verwaandheid. We zijn in opstand gekomen tegen ons-zelven en roepen nu de Haagsche wereld, gerepresen teerd door ’t Dagblad van Zuid-Holland en des-Graven hage te hulp om ons land, ons-zelf, in staat van beleg te verklaren. „Daar is een kracht uit hooger kracht ge sproten”, die ons weer terecht moet brengen, zoodat we als zoete kinderen weer luisteren naar de rare stiefmoeder en de pauze rustig ten eind brengen. En tochwe gaan vooruit Zelfs naar de mythologie van alle tijden, de orthodoxe theologie incluis, moet de mensch strijden om in te gaan niet in den staat der volmaakte gelijkheid dat zou onmogelijk zijn ’t oude; daarna houdt de vooruitgang en na de pauze staat ’t rijtuig voor de stapt de vooruitgang in yen worden. Reeds nu is het vóórgekomen dat in anti-reyol. vergaderingen aan een ongeloo- vigen radicaal boven den anti-revolutionair de voorkeur werd gegeven, omdat deze niet -de mocratisch” genoeg was. Neen, de lenze moet blijven„Voor het Evangelie, tegen de Revo lutie en niet voor de een of voor de andere klasse van het volk. En in een derde artikel waarschuwt het blad art-lkel van zekeren „Haganus”, in de Standaard als hoofdartikel geplaatst, waar in van Tak’s kieswet de heerlijkste vruchten worden voorgespiegeld. Naar aanleiding van deze beschouwing schrijft de Prol. Noordbra- banter: „Dat thans het Nederlaüdscho volk in zijn overgroote meerderheid Gods Woord nog in eere houdt; dat dit volk allereerst en allermeest reikhalst naar christelijk onderwijsdat een groot deel daarvan niet allereerst, in verbin ding met het radicalisme, zijn macht zal bezi gen ter verbetering enkel van maatschappelijke positie, wie waarborgt dat? Eenig nader be wijs ware, voor wie „bet geding bedaard, be zadigd overweegt”, niet overbodig. Het is niet moeilijk het volk allerlei schoo- ne dingen voor te spiegelen. Ook in 1886/7 werd dit gedaan. Reeds ter stond werd ook toen er op gewezen dat door tastende veranderingen in onze staatsinstellin gen met waren te wachten. Aan hervorming van deze moet een andere hervorming vooraf gaan, en deze worut noch bij de stembus noch in een dag tot stand gebracht. Men geloofde dit ook destijds niettoen volg de teleurstelling. Een tweede teleurstelling van dien aard zou noodlottiger gevolgen kunnen hebben dan de eerste. Men kan het bestaande ten strengste afkeu ren, zonder nog in een kieswet, welke ook, zijn heil te zoeken. Ook mr. Groen van Prinsterer heeft dat nimmer gedaan.” Maar om in te gaan daar, waar alleen broe ders, gelijk voor de wet zijn, gelijk in rech ten waar wel de knapsten de baas zijn, maar alleen de knapsten en niet Couponschaar en Co. Dat is het, wat dus voor ons allen mag gel den als een bewijs van den vooruitgang het bewustzijn dat we strijd voeren, dat we in op stand zijn tegen ons-zelf en dat ze er in den Haag ernstig over gaan denken ons in staat van beleg te verklaren niet het gewone pu bliek in den Haag, maar de fine fleur, het puikje, het neusje van de zalm, dat z’n zetel heeft op ’t redactiebureau van ’t Haagsche Dag blad en z’n cultuurveld in den Senaat, gezegd Eerste Kamer. Dat is een bewijs van vooruitgang, ook voor den Haag het toont duidelijk aan dat de plu tocraten de proletariërs begrijpen, en dat ze deze te hulp wenschen te komen. Dat is een bewijs van vooruitgang! Het was reeds lang geen geheim meer voor velen, dat de denkbeelden die opwellen in plutocratische hoofden en de neigingen die de harten en levers der allerarmste proletaren be roeren, eikaars aanraking zoeken. In beiden vinden we de anarchie, het ver goden van stoffelijk bezit, het internationalisme, het slijkwentelen, en het gemis aan idealen; bij beiden een materialisme zonder wetenschappe- lijken bodem, beiden ons herinnerend aan onze dierlijke afkomst. Waar deze twee elkaar zoo juist begrijpen en aansluiting zoeken, wordt de breuk weer geheeld en krijgt de maatschappelijke strijd weer een beter aanzienbeter, omdat het niet ALPER TEN'TIÉN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents; voor e en regel meer 7 */a Cents. Bij abonnement is de prijs belangrijk lager. Voorwaarden daaromtrent te vernemen bij den uitgever. Ettelijke malen hebben we gedacht ook, soms geschreven zelfs, en nu gaan we ’t gelooven ook. Ja zeker we gaan vooruit! Immersde dagen naderen en de uren ko- i Maar we wagen een gissing men waarin een ieder onzer in opstand zal ver- j___, - keeren tegen zich zelf, tegen eigen overtuiging l overwinnen, wordt gestaald immers ook door tigheid, die als een i trokken is als de blaas in den geleipot. De ure komt maar richt u op, broe ders, om hot te zien, ge moet er toch bij tegen woordig zijn wanneer men den mannen broe ders, u en ons, ons allen, verrast met de af kondiging van den Staat van beleg uit over weging dat we in opstand kwamen tegen ons zelf. In den Haag Maar laat u eerst inlichten omtrent de zaken van dien opstand. Uit het stof zijner nietigheid en den staat zjner onmondigheid zal de broeder oprijzen als uit den doode, opgeheven door den anderen broeder, die veel hooger geplaatst werd, dank zij de middeleeuwen maar die nu zelf af- keerig werd van dat feodale overblijfsel en in gezien heeft dat de menschen daarvoor te verstandig zijn geworden Neen, dat niet zoozeermaar wel dat ze twat al te raar beginnen te vinden. En dat is vooruitgang Ja, zeker Immers alle vooruitgang begint met afkeu ring van rusttijd deur en Sinds eenigen tijd zijn de ’menschenbegon nen het raar te vinden, dat de een den ander als zijn kind beschouwt, en toen er nu bij kwam dat die kinderen honger kregen zonder verza digd te worden, het koud hadden maar niet gekleed werden, naar licht vroegen en afge scheept werden met één lampje voor een groote ruimte, en dergelijke stiefmoederlijkheden meer - toen begonnen die kinderen op te spelen en het met alleen raar, maar gek en bespottelijk te vinden dat een ander hun stiefmoeder wil zijn alleen om maar stiefmoeder te kunnen spelen. Zoo iets vonden ze ongehoord zelfs de meest - laUedaagsche stiefmoeder is stiefmoeder om der 'faille van de smeer en beschouwt haar stief moederlijke waardigheid als een noodzakelijk kwaadde meest ordinaire stiefmoeder zou van haar stiefkindertjes gaarne af zijn, en deze stiefmoeder neemt de kinderen vrijwillig onder bescherming om er stiefmoeder over te willen zijn. Zoo iets vonden ze te gek om alleen teloo- [Pen, en zoo was ’t dan ook wel. i Zoo is nu ’t bewustzijn ontstaan dat de zaak piet in orde isdat besef is algemeen daar over hebben we allen ons verontwaardigd ge koeld en in de pauze, we i meer een klassenstrijd zal zijn, een strijd tus- schen de feodaliteit en het vrijheidssysteem, een bloedige losworsteling van de Middeleeuwen. Daarin ligt weer ’t bewijs dat we vooruitgaan. En terwijl aan de knappe en iets minder knappe koppen hier te lande dit nieuwe verschijnsel in den klassenstrijd ter oplossing wordt over gelaten, gelooven we maar vast dat we vooruit gaan, blijven we in opstand tegen onze idolen en vragen we, zoolang de pauze nog voort duurt en terwijl op ’t tooneel de schermen ver hangen worden, om ons-zelf in toom te houden, met de Haagsche-hopjeslui om den staat van beleg BURGEMEESTER en WETHOUDERS van i o herinneren, naar aanleiding van artikel 18 <7orZe1t v.an 4 december 1872 (Staatsblad no. Iö4), de ingezetenen dat steeds aan degenen, die zich daarvoor aanmelden ter Secretarie der gemeente, o-ele- genheid wordt gegeven tot kostelooze inenting en nennenting. Sneek den 6 Februari 1894. Burgemeester en Wethouders voornoemd, ALMA, Burgemeester, BENNEWITZ, Secretaris. KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Sneek brengen ter kennis van de ingezetenen, - - da4 ter Secretarie der gemeente ter lezing is De knapsten en slimsten zijn altijd de baas, “edergelegd de Staat, opgemaakt naar aanlei ding van art. 81, 2e alinea der wet op het la ger onderwijs, waarop voorkomen namen van kinderen van boven de zes en beneden de twaalf jaren oud, die op 1 Januari jl. zich in de ge meente bevonden en de lagere scholen niet be zochten. Ouders of verzorgers van op dien staat voor komende kinderen, verkrijgen geene ondersteu ning, geneeskundige hulp uitgezonderd, van wege de gemeente, tenzij zij aantoonen, dat hunne kinderen ten onrechte op dien staat zijn gebracht of het niet schoolgaan van deze aan hen niet is te wijten. Sneek den 6 Februari 1894. Burgemeester en Wethouders voornoemd, ALMA, Burgemeester. BENNEWITZ, Secretaris. UIT DE PERS. De strijd in de gelederen der anti-revoluti- onaire partij begint zich weer scherper af te teekenen. De Prot. Noordbrabanter (het or gaan van jhr. mr. A. F. de Savornin Lohman) bevat in haar laatste nummer niet minder dan drie stukken, lijnrecht gericht tegen de Stan daard, die allen van eenige bitterheid getuigen althans in niet zeer vriendelijken toon zijn «•e- schreven. In het eerste klaagt de redactie over de wij ze waarop de Standaard handelt tegenover dis- sentieerende geestverwanten. Terwijl zij ruim te. genoeg heeft voor de overneming van aller lei artikelen, wordt alles wat de Prot. Nbr. schrijft zoo saamgevat, dat haar lezers een vol romen onjuisten indruk moeten verkrijgen van ’t geen geschreven is. In het tweede wordt te velde getrokken tegen het coquetteoren van de Stand, met het woord je „democratisch.” Zij poogt het aantrekkelijk te maken door ’t woord „christelijk” er aan toe te voegen, maar ’t mag, volgens de Prot. Noord- orabanter niet op de vlag der partij geschre- De minister van binnenlandsche zaken heeft naar aanleiding van het verslag omtrent het afdeelingsonderzoek van de amendementen, die zijn voorgesteld op het wetsontwerp tot regeling van de kiesbevoegdheid voor de Tweede Kamer en de Prov. Staten, aan de Tweede Kamer wijzigingen medegedeeld en kortelijk toegelicht, welke naar aanleiding der in de Kamer ge voerde gedachtenwisselingen in het wetsontwerp worden gebracht. Volgens den minister is het opnieuw duidelijk gebleken, dat belasting nimmer een maatstaf voor geschiktheid en maatschappclijken welstand zou kunnen zijn. Niet gunstiger, zegt de min., was de uitkomst van het afdeelingsonderzoek voor het denkbeeld om de waarde der woning aan te nemen als grondslag voor de toekenning van kiesbevoegdheid, en hieromtrent deelt de minister mede, dat bij het departement van financiën geen voldoende gegevens aanwezig zijn om een opgaaf te verstrekken, zoo niet van de huurprijzen, dan toch van de huurwaarden van arbeiderswoningen in verschillende deelen des lands. Het aannemen van het stelsel van capaciteiten zou eerst in aanmerking kunnen komen, wanneer de regeling der kiesbevoegd heid ingezetenen, wier geschikthetd en maat schappelijke welstand niet betwist kan worden, van het kiesrecht uitsloot; bij aanneming der regeeringsvoordracht is zulks niet het geval. Voorts ontkent de minister, dat geschiktheid en maatschappelijke welstand zouden afhangen van de omstandigheid of iemand in het huisgezin Deze CO VRANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden f 1.— franco per post ƒ1.25. Alle brieven en stukken, uitgave of redactie betreffende, franco in te zenden. i natuurlijk. ’t gelezen, vaak al. j Ja, de wetenschap is nog Het ijzer, dat taaien, zwaren weerstand moet tegen z’n gemelijke waanwijsheid, tegen z’n def- gloeiend te maken en daarna in ’t koelvat vlies over de onrijpheid ge- te steken i over de onrijpe bessen I 3 i 7 16 6 te ,ra C N ir. n, P- n n u IS IKE It LII C 01 H A T. an ei bet irrwhiw sin. i-

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1894 | | pagina 1