MEIWS ffl IHOIlli:BEAD WK H O MEESTE ffl HET mffllSSfflfflf Ml I K. No. 48 N E G E N-E N-V E ERTIGSTE J A R G A N G. 1894, 1 WEEMOED EN HOPE. I r. Nationale Militie. Loting Schutterij. Z A T EK I> A. 16 J U A I. Bij dezo Courant behoort als Bijblad Fa uil- I leton-nummer 171. leger, dat de tijd der geboorte nog de regeling betreffen- de wijs wijs ervan heeft Cents. Bij abonnement is de prijs i i 1 u -i te vernemen bij A a- >0 1. en u aan troost; daarbij 50 4 0. KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Sneek, Gelet op het besluit van den Commissaris der Koningin dezer Provincie van 7 Mei 1.1. Ie Afd. M/8 no. 502 (Prov. blad no. 46) brengen ter openbare kennis, dat het onderzoek van de ver- I lofgangers der militie te land in deze Gemeen te zal plaats hebben op Woensdag den 20 Ju ni e. k.des voormiddags te 10 ure dat aan dat onderzoek zullen behooren deel te nemen alle binnen deze gemeente gevestigde Milieiens-Verlofgangers voor zoover zij vóór den lsten April jl. in het genot van onbepaald ver lof zijn gesteld, om het even tot welke lichting zij behooren dat de Verlofgangers, behoorende tot de lich ting van 1887 voor zooverre niet gepasporteerd ook verplicht zijn, zich aan het voorschreven onderzoek te onderwerpen dat de verlofganger bij het onderzoek moet verschijnen in uniform gekleed, en voorzien van de kleeding- en uitrustingstukken, hem bij zijn vertrek met verlof medegegeven, van zijn zak boekje en van zijn verlofpas dat, behoudens het bepaalde in art. 130 der onder elkander Van doortasten. Het schijnt of ieder zijn best doet, blijk te geven van zijn weifelenden gemoedstoestand; misschien wel een gevolg van hun veelzijdige ervaring en groote kennis. Wij maken deze onderstelling op grond van de feiten, hier en elders waar te nemen, dat de geleerdheid den mensch weifelend maakt. Zelfs wagen we op dezen grond het vermoe den te koesteren, dat de geboorte van den lang ADVEBTENT1EN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents; voor eiken regel meer 7*/a C„L. belangrijk lager. Voorwaarden daaromtrent den uitgever. wet op de Nationale Militie een arrest van twee tot zes dagen door den Militie-Commissa- ris kan worden opgelegd aan den verlofganger 1°. die, zonder geldige reden, niet bij’het onderzoek verschijnt; 2®. die, daarbij verschenen zijnde, zonder geldige redenen, niet voorzien is van de hiervo- ren vermelde voorwerpen 3°. wiens kleeding- of uitrustingstukken bij het onderzoek niet in voldoenden staat worden bevonden 4°. die kleeding- of uitrustingstukken, aan een ander toebehoorende, als de zijne vertoont. De verlofgangers worden herinnerd, dat de strafbepalingen van art. 144 der aangehaalde wet ten strengste zullen worden toegepast op degenen, die zonder geldige reden niet ver schijnen. Sneek den 12 Mei 1894. Burgemeester en Wethouders voornoemd, ALMA, Burgemeester. BENNEWITZ, Secretaris. KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Sneek brengen ter kennis van de be langhebbenden, dat de alphabetische naamlijst van de personen, die in dit jaar aan de loting voor de Schutterij moeten deelnemen, ter visie zal liggen ter Secretarie dezer gemeente, van Zaterdag den 9en tot en met Maandag den 18en Juni a.s., des voormiddags van 9 tot 12 uur dat de loting zal plaats hebben ten Raadhuize op Donderdag den 28 Juni daaraanvolgende, des voormiddags elf uur, voor hen die geboren zijn in het jaar 1869, terwijl daarna dadelijk zal worden overgegaan tot de naloting der overeenkomstig art. 4 van het Koninklijk Be sluit van 21 Maart 1828 (Staatsblad no. 6) ingeschrevenen van de jaren 1860 tot en met 1868. Wordende ieder ingeschrevene opgeroepen, om bij de loting tegenwoordig te zijn, en, rede nen van vrijstelling hebbende, die alsdan op te geven. Sneek, den 8 Juni 1894. Burgemeester en Wethouders voornoemd, ALMA, Burgemeester. BENNEWITZ, Secretaris. UIT DE PERS. verwachten spruit vertraagd wordt door de i groote geleerdheid en de daaruit volgende wei feling der natuur van de geplaagde moeder. Daarbij nog de overweging, dat de vrouw, die tijdelijk de plichten der huishouding heeft op zich genomen, straks weer op zij gezet en wer keloos zal worden En misschien wel ook hef afschrikkende denkbeeld, dat ze straks niet meer de gepo seerde dame zal zijn en haar figuur medelijden zal wekken Ja, niet onwaarschijnlijk ook het vooruitzicht dat ze na het afleggen van het pakje niet meer zoo op de handen zal worden gedragen door de naaste omgeving. Och, moeder, we begrijpen het dubbel, drie voudig pijnlijke van uwe positie, wanneer ge vernemen moet van een of meer vroedmeesters voor uw niet daar is. Gij wordt geslingerd tusschen weemoed hope en het ontbreekt hindert u het zeuren en dwingen van het neus wijze Heintje Moeder houd moedlaat dit u ten troost zijn, wat de natuur ons leert Voor haas en konijn is de moederzegen zon der veel smart en zonder vroedmeester te ver krijgen. Maar de smart en de behoefte aan assistentie neemt toe, naar de mate der organische ont wikkeling van de soort. Hoe hooger de trap, des te zwaarder de af daling. Welnu, de grootte der smart, die gij door staat, is voor u als voor anderen de maatstaf van uw grootheid. Geduld dus, moederUw lijden vindt in zichzelf de belooning- Geen minimumloon, als waarmee hazen en konijnen tevreden zijn, maar een loon naar verdienste. De Lohmansche Nederlander is nog eens te rug gekomen op het gebeurde met den uitgever van de Zierikzeesche Nieuwsbode in verband met de vrijheid van drukpers. De redacteur blijft van meening dat de gijzeling van den uitgever daarmede wel degelijk te maken heeft. De po sitie vroeger door den heer De Savornin Loh man in onze rechterlijke macht ingenomen, zijn medewerking aan de voorbereiding en invoering van ons Strafwetboek, maken zijn oordeel hier ongetwijfeld tot een punt van gewicht. Wij geven het hier weer: „Onder vrijheid van drukpers zal toch wel verstaan worden de vrijheid van den ambteloo- zen burger om zijn gevoelens te uiten in de pers, zonder daarover van overheidswege te worden lastig gevallen, behoudens zijne verant woordelijkheid volgens de wet. In het geval van den Zierikzeeschen uitge ver hebben wij te doen met de schending van een geheim door een Raadslid. De mededee- ling in de Nieuwsbode bevatte op zich zelf niets ongeoorloofds. Maar de overheid wil weten, of er termen tot vervolging zijn van een raadslid. De „liberale” partij verkeert in barensnood vreeselijk plagen haar de weeën en het is een aandoénlijk gezicht, haar te zien neerliggen op het bed, smachtend uitziende naar het beslis sende moment dat ze van den spruit ontbonden zal worden. Een achtbare kring van vroedmeesters heeft zich rond de legerstede geschaard, in zwijgende afwachting van wat komen zal. Aan hun gelaatstrekken is hot zichtbaar, dat zij den ernst van het oogenblik beseffen de democratische partij staat geboren te wor den de luiermand is gereed en de goeie ouwe baker heeft zich voor de ontvangst gereed ge maakt. De beschuit met muisjes staat reeds te wach ten en de ongeduldige Hein, die zijn voorbarig heid niet meer weet te bemantelen, meesmuilt, terwijl hij de dokters onderzoekend aanziet „Er komt toch niets van.” Neem het den jongen niet kwalijk, moeder Hij begrijpt de zaken nog niet, die hij beoor deelt. Hij meent dat die dokters hun plicht niet doen en weet niet, dat die heeren er slechts zijn om de natuur een handje te helpen, niet om ze te forceeren. Hein is zoozeer onder den invloed van den tijdgeest, dat hij zich den mensch niet kan voorstellen, die los is van de arbeidsduur en loon. Hij verbeeldt zich in zijn naïviteit, dat dok ters onderworpen zijn aan de voorschriften omtrent maximum duur en minimum loon. De drang der omstandigheden, de beschuit met muisjes, prikkelt zijn prikkelbaar gemoed en stampt, wat eigenlijk maar zoo’n lossen inval bij hem was, vast tot de overtuiging, dat de maatschappij, om te blijven bestaan, voorschrijft als conditio sine qua non Maximale arbeidstijd bij minimaal arbeidsloon. Natuurlijk is het eerste, hot voorschrift van don tijd, voor hem op dit oogenblik het voor naamste het andere hoort er zoo bij, meent het jongmensch, pour besoin de la cause maar het hoort er toch bij, hoor De dokters laten zich echter niet van de wijs brengen door het jonge menschals het rund vee in het malsche gras, verwaardigen ze zich niet notitie te nemen van het blaffend en uit tartend hondje. Ze blijven kalm, redeneerende bij zichzelf en onder elkander over het al of niet wenschelijke Wij nomen aan, dat de uitgever zich niet be roepen mag op zijn beroep, ten einde zich van het geven van inlichtingen te verschoonen, en dat hij derhalve verplicht is al de inlichtingen te geven die kunnen strekken tot ontdekking van het feit, dat het raadslid zijn ambtsgeheim schond. Maar mag nu de onderzoekende ambtenaar ook vragen doen, die met de vervolging van dat feit niet te maken hebben? Mag een rechter commissaris zooals het request vermeldtof het waar is weten wij natuurlijk niet - een on derzoek instellen, om te weten of er een kliek bestaat die het gezag van den burgemeester wil ondermijnen en of de uitgever aan het hoofd van die bende staat Dat feit toch zou nimmer strafbaar zijn, en kan dus ook geen aanleiding geven tot het in- winnen van voorloopige information, dus tot het stellen van vragen. De verplichting van den burger om te ant woorden berust op de wet; maar waar is de verplichting opgelegd om aan een rechter-com- missaris voor strafzaken te antwoorden op vra gen, die met kunnen leiden tot de ontdekking van een strafbaar feit? Aan een gewoon burger zou men diergelijke vragen dan ook niet lichtelijk doen. Maar nu doet men tegenover een uitgever waarvan tegenover eiken anderen burger het ongeoorloofde gevoeld zou worden, doch daar mee doodt, men de vrijheid van drukpers. Zoodra iemand, gebruik makende van het schild der anonymiteit, eenig bericht meedeelt, dat hetzij der overheid, hetzij den vrienden van een rechter-eommissaris en een officier van ju stitie minder welgevallig is, wint do rechtercom missaris, op requisitoir van het openbaar mini sterie, informatie in, zonder dat nog maar in de verste verte van een straf baar feit is gebleken. Wie weet of een antwoord op eenige vragen door den rechter-commissaris gesteld, niet zou kunnen leiden tot de ontdekking van een com plot tegen de regeeringZijn die vragen onbe antwoord, dan zal wel dat complot niet ontdekt zyn, maar men zal achter den naam zijn van den schrijver! Dan eindigen de voorloopige in- formatien. Men is nu op de hoogteEn voor taan zal een gewoon burger zich wel wachten eenig bericht mede te deelen aan de pers. Zoo wordt de vrijheid van drukpers een ijdele klank, en herleeft een stelsel van inquisitie, dat om goede redenen in alle landen door den wet gever is afgekeurd. Hier ook geldt het: prin- cipus obsta; hoed u voor don eersten stap. Onder het hoofd niet kunstmatig bijeenhou den, geeft de Nederlander, onder redactie der heer<e!1 J- Ho°g,;ndijk Jr., Borgesius, Kerdijk, v. Gilse, Hartogh en Veegens, in hot no. van oncagjl. eenige wenken, welke alleszins over weging verdienen. „De kieswet-quaestie, zoo lezen we daaro.a. moet het „practisch Shibboleth” zijn, hetwelk voor het grijpen ligt, om de verhoudingen (in de Liberale Partij) zuiverder te maken, dan zij' zyn, en dat niet langer worde uitgesteld, wat onverwyld reeds nu kan geschieden om te bre ken met „de fout, die de langdurige malaise van den politieken toestand heeft veroorzaakt.” „.Wat reeds nu te dien einde kan geschieden: Daarop drukken wij. Want misvatting zou er zyn, indien men gelooven mocht, dat wij ver langen, op den dag van morgen een nieuwe party te zien gevormd met een volledig en af- Pr°gram. Zóó heet gebakerd zijn wij En dat wij het inderdaad niet zijn, het be- wys ervan heeft men reeds kunnen vinden in Deze CO LEAN7'verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden ƒ1.— franco per post ƒ1.25. Alle brieven en stukken, uitgave of redactie betreffende, franco in te zenden. 0. 9. 0, i 18 3 I I 16 16 ir OEKKER COI ItAX It- te ■a. 39 >h ir ,11 La a Jf;

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1894 | | pagina 1