i LEESGEZELSCHAP. „HENNEBERG ZIJDE SPAAHBAMMGING BURGERHUIS TE SHEER SPSSLBJURTRH (JAS-, IIOMBRE-, WHIST-,) en Boston-Kaartjes, -en fijne soorten voorhanden bfi Aanbesteding GBEDIETWEiai- Thibet’s Papillottenpapier voorhanden bij W. COOL VAN BOKMA. F Buitenlandschs Tijdschriften, TE AMSTERDAM OPGERICHT 26 MAART 1853. Hoe de Rougons fortuin maakten, terwjjl tevens duidelijk wordt uiteengezet, hoe het klerikale en legitimistische stadje door de uitingen van de kliek van Rougüïl zeer warm Bonapartistiscll wordt uitlafhartigheid, Seta-Fabriken d Hennebsrg (k. u. k. Hofj.J, Zürich TE SNEEK. het Onderhoud van Behou wen, Wallen, Bruggen, Bestra ting en verdere Oerneentewer- kan, gedurende 1808, in negen perceelen. W. COOL VAN BOKMA. Leeuwarden Wirdummerdijk 30, MAAKTEN. HOF. DE ROÜGONS FORTUIN Een ware schat Dr. RETAU’S g ellbewaring.l PER TELEGRAAF. na* BS Portugal ADVERTENTIE N. in ordinaire 3 4 4 4 Bij leton genheid zich van 87,3/18 19s/16 Voor liefhebbers van BUITENLANDSCffl PERIODIEKE LECTUUR bestaat weer gele i aan te sluiten bij den leescirl L B geirn op d j' tus j a f 140; Kalveren f 15a f32Schapen fl6a I I 1 T >QTV» TV. rn*nn f 1 O X 1 fï. TT I z x I waar dit jaar in lezing zijn TIIE GRAPHEI l LE MONDE MODERNE^ GARTENLAUflj 2. 3. Alge: 4. 5. feestt 6. ding 7. hier UEBER LAND UND MEER, ZUR GUTE' I STUNDE en EüR ALLE WELT. Leesgeid pl. m. f 6. De te lezeff Tijdschriften worde op de jaarlijksche vergadering doo de leden gekozen. Belangstellenden kunnen nadere inlichtingei 25%e 98% c Ö313/1# 84% 22% RECLAMES. alleen echt, als zij direct uit mijne fabrieken betrokken wordt zwart, wit en gekleurd, vanaf 35 Cts tot f 14.65 per meter glad, gestreept, geruit, volgens monster. Damast etc. (in circa 240 onderscheidene kwaliteiten en 2000 verschillende kleuren, dessins etc.) Vrij aan huis zonder vracht of inkomende rech ten. Monsters worden direct toegezonden. Briefport naar Zwitserland 12’/a Ct. DIRECTEUREN berichten dat MAANDAG 3 JAN. 1898 van 101 uur, de overige Maan dagen van Januari en 7 Februari van 111 uur, gelegenheid is in het gewone lokaal, tot inschrij ving der rente en tot ontvang en uitgaaf van gelden. SNEEK, 22 December 1897. Notaris FENNEMA zal op Woensdag 22 December 1897, ’s avonds 8 uur, in de Nieuwe Doelen, provisioneel veilen Een in den laatsten tijd veel verbeterd en sterk BURGERHUIS met BLEEK en TUIN, aan de Prinsengracht, groot volgens kad. 221 vierk. el, in huur bij Tj. van Dijk, voor f 180 ’s jaars. Aanvaarding 12 Mei 1898 of 1899. Bezichtiging op den verkoopdag van ’s voorm. 11 tot ’s nam. 1 uur. W. COOL VAN BOKMA. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente SNEEK zullen op Donderdag den 30 December e. k. des namiddags ten één ure, ten Raadhuize aanbesteden De inschrijvingsbiljetten moeten een uur vóór de aanbesteding ter gemeente-Secretarie zijn ingeleverd. De bestekken zijn ad 50 cents op franco aanvrage verkrijgbaar bij den Gemeente-Ar- chitect, die nadere inlichtingen geeft. Sneek den 20 December 1897. Burgemeester en Wethouders voornoemd, ALMA, Burgemeester BENNEWITZ, Secretaris, i bekomen bij de firma A G E N T SCHAP: X erleent credieten tegen eeue gemiddelds rente thans van 5% met inbegrip van commissie, Neemt gelden a deposito; rente thans: met één dag vooraf opvraging 2°/, een maand vast 2%%, Belast zich met inkasseeren, uitbetalen enz, Verdere inlichtingen worden door den onder- geteekende op aanvraag gaarne verstrekt. De Agent, J. F. L. TENCKINCK. VERGADERING van den Gemeenteraad van Wymbritseradeel op Zaterdag den 18 December 1897, ’s voormiddags 10'/j uur. Tegenwoordig zijn 14 leden. Afwezig de heer D. L. Tromp. I. De notulen der vorige vergadering wor den gelezen en onveranderd vastgesteld. II. Wordt mededeeling gedaan van de volgende ingekomene stukken, als a. het door Heeren Gedeputeerde Staten goedgekeurd raadsbesluit tot onderhandsche ver pachting van het recht van tolheffing bij de draaibrug in het dorp Heeg, voor den tijd van drie j iron, aan Tjeerd Zijlstra aldaar b. resolutie van Heeren Gedeputeerde Sta ten ten geleide van het Koninklijk besluit hou dende goedkeuring van bet raadsbesluit tot het heffen van 50 opcenten op de hoofdsom der rijksbelasting op het personeel. III. Wordt overgegaan tot de benoeming van algemeene Armvoogden en Boekhouders tengevolge peiiodieke aftreding op 1 Januari 1898. Na mededeeling van de aanbevelingen van de colleges van Armvoogden en van Burge meester en Wethouders weiden met algemeene stemmen benoemd de heeren, voor: Oppenlvuizen en Uitwellingerga: Aant F. Reits- ma en tot boekhouder Tjalling P. Koopmans, beide aftredenden Jutrijp en IlommertsTussiju A. Vliuk en tot boekhouder Gerrit van Koningsveld, idem; Woudsend, IJpecolsga, Indijk en Smallebrug ge Pictor Folkcrts Postma en tot boekhouder Jan Gerrits Krol, idem HeegAbraham Waslander Nauta en tot boekhouder Jacob Gerkes Nieuwland, idem. Gaastmeer en Nijhuizum Herre Johs. IJke- ma, aftredende, en tot boekhouder Johan Ge orge Tennissen. Oud&ga, Idsega en SandflrdenBenedictus B. Kramer en tot boekhouder Jochem de Jong, aftredenden. Oosthem, Abbega en Folsgare Sijtze Ulbes de Boer en tot boekhouder Jobs. Corstiauus de Puij, idem. Westhem en Woïsum Jacob Sjoerds Rusti- cus en tot boekhouder Simen Rtiarda, idem. NijlandSjouke Wijnia, buitengewone va cature Molis Wals weer en tot boekhouder Hen drik Pollema, aftredende. IJsbrechtum, Tirns en TjalhuizumJarig van Gosliga eu tot boekhouder Sijtze Hanzes Réitsma, nftredenden. Scharnegoutum eu Loënga,Epke Jans Zon derland en t >t boekhouder Roelof’ Walda, aftre- dènden. Goënga, Gauw en Of/lngawierWiebe Wie bes Gaossen en tot boekhouder Jippe Wielen- ga, aftredenden. IV. Aan de orde is het in de vorige ver gadering gelezen adres van A. F. Doting en anderen, om vergunning tot het houden van de oefeningen van het te Oppenhuizen bestaande fanfare corps in een der localen van de open bare school aldaar. Na mededeeling van het daarop ingewonnen bericht en advies van bet hoofd der school, wordt door don heer Th. P. Hettinga het voor stel gedaan om het verzoek toe te staan op de door ZEd. gestelde voorwaarden. den Coup d’Etat in het Zuiden van Frankrijk. I van Plassans zijn uitvoerig en Papiefen hervetten voorhanden bij W. COOL van BOKMA. GEDRUKT EN UITGEGEVEN BIJ W. COOL VAN BOKMA, TE SNEEkT BOEKAANKONDIGING. Bij de firma MAjer Schaafsma te Leeu warden is verschenen de nieuwe jaargang (1898) van de Friesche Volksalmanak. In zijn eenvoudig kleedje, nette druk en uit voering, maar natuurlijk in de eerste plaats om de interessante bijdragen die het jaarlijks levert, wordt dit jaarboekje bij zijn verschij nen telkens mot belangstelling ontvangen door hen, die gaarne eeus een bladzijde voor zich zien opslaan uit Frieslands verleden: zijn ze den en gebruiken van ouderen en jongeren da tum, zijn antieke of meer moderne maar toch altijd merkwaardige gebouwen, stichtingen enz. Ook deze nieuwe jaargang bevat daaromtrent weer belangrijke bijdragen, zooals blijkt uit den inbond, dien we hier laten volgen Het Armwezen in Aengwirden voorheen en thans, door P. J. D. v. Slooten De Kerk van Westergeest in Kollummerland c. a. (met eene afbeelding), door A. J. Andrew In Skoalle-examen ut de 18e ieu, door W. Faber; Praten ais Brugman, door II. Mohrmann Eene bijdrage tot de geschiedenis van de abdij van St. Odulfus te Staveren, door A. J. Andrew; Eeuwenoude, edele Sport, door H. Mohrmann; Herinneringen uit den tijd der lijfstraffelijke rechtspleging, door Johan Winkler De Zoo genaamde „Steenen Berg“ bij Kollum, (Jnet afbeelding), door A. J. Andrews Eene ver gissing van eenen braven man, door G. H. v. Borssum Waalkes; Bladvulling. Het boekje in veler handen en veel be langstellende lezers toewenschende, sluiten we ons geheel aan bij den wensch der Redactie dat ook dit jaar de Friesche Volksalmanak moge bijdragen tot het verlevendigen van de belangstelling in Frieslands heden en verleden. dels heeft de parlementaire commissie van en quête aan de regeeriug medegedeeld dat zij handelingen van de Ethniké Hetairia ontdekt heeft, die de leden dier vereeniging strafbaar voor de wet maken. Zij richt daarom aan den minister van justitie de uitnoodiging zij nerzijds een onderzoek in te stellen. Zoo be gint men dus te Athene aan de schoonmaak, die zeker niet gemakkelijk maar hoog noodig is. Het is intusschen de vraag of Koning en regeering genoeg moreel gezag behouden heb ben om het werk van intiiganten en duister- lingen te ontmaskeren en het rotte bestuur te zuiveren, opdat Griekenland uit zijn diepe vernedering herleve. De tijd moet ’t leeren. De Spaanse he regeering beraamt ook voor de Philippijnen ingrijpende hervormingen. De minister van koloniën zal, zoodra de vre de op genoemde eilanden hersteld is, een ge- heele reorganisatie in den ministerraad voor stellen. De gouverneur-generaal Primo de Ki- veira seinde op 12 dezer, dat hij dc aangebo den onderwerping der aanvoerders, onder voor behoud dat Spanje hun middelen zou verschaf fen om zich buiten de Philippijnen te vesti gen, als overeenkomstig met Spanje’s eer wenschte aan te nemen. Op die wijze zou de oorlog ten einde zijn gebracht, terwijl men anders nog een sleependen guerillakrijg zou te voeren hebben. Alvorens te beslissen, vroeg Riveira echter de goedkeuring der Madridsche regeering. Deze werd hem verleend met den gelukwensch wegens zijn goed beleid. Een nieuw telegram is nu te Madrid ontvangen, waarin Riveira mededeelt, dat Agninaldo zijn aanhangers overal bevolen heeft zich te onder werpen. Op 27 dezer zullen de aanvoerders onder geleide uit Lingaien naar Hongkong vertrekken. Door WILMS Co. to Amsterdam zal worden uitgegeven EMILE ZOLA, ZOLA beschrijft hierin de geschiedenis van f De omstandigheden van een boerenkrijg in de nabijheid scherp geteekeud in: In dit werk treden op den voorgrond Silvére Mouret en een jong meisje Mistte, een allerbekoorlijkst paar kinderen, wier naïve genegenheid met dichterlijken gloed wordt be schreven. Wijste van aitgtive: ZOLA, Hoe de Rougons fortuin maakten, zal worden uitgegeven in 10 afleveringen van 2 vel druks of 32 pagina’s, in gr. ,8o formaat tegen den prijs van .15 cent de aflevering. Amsterdam. WILMS Co. Bij de stemming over dat voorstel verklaar den de heeren R. F. Hettinga, Ages, Okma, Huistra, Th. P. Hettinga, de Jong en Oppedijk zich daar vóór en de heeren Nauta, Gerbran- dij, de Boer, v. d. Gaast, van Berkum, J. H. Reijenga en Jelle Reijenga daar tegen, zoodat de stemmen staken en het voorstel wordt aan gehouden tot de volgende vergadering. V. Wordt gelezen een adres van den heer P. Postma te Woudsend, houdende verzoek dat zijn tractement als Opzichter der gemeente met f300 worde verhoogd. Na discussie wordt door den heer de Jong voor gesteld des adressants tractement met f 100 te verhoogen, welk voorstel wordt verworpen met 12 tegen 2 stemmen, die van de heeren Th. P. Hettinga en de Jong. De heer Jelle Reijenga stelt daarop voor de verhooging te bepalen op f200. Zijn voorstel wordt aangenomen met 11 tegen 3 stemmen, die van de heeren Nauta, Gerbrandij en Oppe dijk. VI. Alsvoren een adres van IJ. Bruinsma, veldwachter te Oudega, verzoekende eenige vergoeding voor het gemis van emolumenten die door zijne collega’s worden genoten. De beslissing daarop wordt aangehouden tot de volgende vergadering. VIL Ter vergadering met gesloten deuren worden behandeld eenige reclames tegen het suppletoir kohier van hoofdelijken omslag over 1897. VIII. Na de heropening der openbare ver gadering komt ter tafel een plan van verbete ring van het voetpad te Gaastmeer, zoo als dat in overeenstemming met belanghebbenden en de betrokken eigenaars van gronden is ont worpen. Volgens de daarbij overgelegde be- grooting zullen de gezamenlijke kosten der uit te voeren werken bedragen de som van f1690, behalve die van het opmaken der noodige ac- ten enz., zoodat het een eu ander eene uitgaaf zal vorderen van pl. m. f 2000. Na examinatie en toelichting der stukken wordt het plan goedgekeurd en tot de uitvoe ring besloten met 12 tegen 2 stemmen, die van de heeren van der Gaast en van Berkum. Niets meer te behandelen zijnde wordt de vergadering door den Voorzitter gesloten. voor de ongelukkige slachtoffers der ZELFBEVLEKKING (Onanie) en GE- HEIME UITSPATTINGEN is het be-|| roemde werk V] Hollandsche uitgave, met 27 afb. Prijs ^2 guidon. Ieder, die aan de verschrik- kelijke gevolgen van deze ondeugd lijdt, K moet het lezen de oprechte leering, die 9S het geeft, redt jaarlijks duizenden van een H zekeren dood. Te verkrijgen bij hot Ver- H lags-Magazin te Leipzig, Neumarkt 34, II franco tegen inzending van het bedrag, M(ook in postzegels) en in eiken Boekhan- 8 del in Holland. BURGERLIJKE STAND. HANDELS- en MARKTBERICHTEN- Joure, 20 Dec. Boterprijs le keur f43,00 a f—,00, 2e keur f42,00, 3e keur f—,00, 4e keur f,00 Aanvoer 2/4, l/8. Landbouw le keur f 42,50 a f - ,00, 2e keur f 42,00 a f ,00, 3e keur f ,00. 4e keur f -,00 5e keur f -,00. Aaftv. 4/„ l/8, geh. aanv. 2/8. SNEEK, 21 Dec. Boterprijs le keur f 44,00 Aan voer 10%, 26/8. Vereeniging: le keur f 44,00 a f45.00, 2e keur f 43,00 a 44,00, 3e keur f 43,00 a f .00 4e keur f42,00 a f—5e keur f—,00. Aan de Veemarkt waren heden aangevoerd: 96 Koeien, 3 Stieren, 43 Kalveren, 200 Scha pen, 648 Lamineren, 3 Varkens, 70 Biggen, 1 Paard, 55 nuchteren kalveren. Prijs der Koeien f 40 a f200; Stieren f60 f 21 Lammeren f 12 a f 19; Varkens f 45 a i f 90Biggen f 10 a f 50; Paarden f 0J Af 00Q; j nuchteren kalveren f3 A f9. Handel in Melk- en Wolvee zeer traag in Varkens levendig. EFFECTENBEURS VAN AMSTERDAM. van 20 Dec. 21 Dee. 2% pCt. Nat. Werkel. Schuld 87n/,„ Portugal 19% x Buitenl. Spanje Rusland 1889/90 Hope 98%, Binnenl. Russ. Staatsrente ’94 Oost. Zilv. Jan./Juli 84%, Geconv. Turkije D 22% Peru vian pref Union Pacific 25*/g f r VAN In isss Scboi BÜR Gelei Justus va Bren dier w ouder Art. manne hou 15 Vooi 1. h zijn be van dt 2. b witste tijdstip r* hield 3. b r.ijn houdt Voor reede plichtc dienst] romen Art. i 1 v is dezt voogd i 2. v L jraar 1 r 3. v dezen tigd is 4. V lander woont Neder. Art. 1. c gezete 2. van e> 3. .v dienst Art. fichrev boude - Bij ot, is zijn V' Art. doch verpli geven iusch] I baai Fart. Zijn» toe hi Naa uieestf 5eu JA ting z; gezete ingetr Ten te kaï SNEEK. Van den 14 tot den 21 Dec, Geboren: Ilarmeu Keopmani, z Jan Jongsma, z. - Johann Ludolnh Walt, man, z. Karst Greidanus, d Johannes Groenendal z. GenuwdSiebc Seheffer en Eeke de Leeuw. Overleden Paulina JohannaBuitenpost, 7 mnd. Johannes van der Horst, 36 jr. Jan Teppema, 20 jr.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1897 | | pagina 4