Hollandsche IJZEffl Wmfi-lWim. Wörishofener Allheii Stift rar Liederen voor 't Kroningsfeest Prijs 5 cent. Advocaat. ORANJE LIMONADE Beeldenfabriek, 8 de nieuwe vruchi. Wed. Joustra Zoon. hiliiildiginssleesten. 4. L. EABSHA. Coew ChoeotcLcLe' Ontegenzeggelijk zijn de BUSTE’s van H. M. de KONINGIN de beste, welke door de dames Schwartze bewerkt zijn. IJme Bakker, XoaHeUs Oats Vraag overal PRIMA MEDICINALE Speciale goedkoope uitstap-biljettenj zeer verlaagd tarief. VLAGGESTOKKEN, met of zonder goud, worden geschilderd, afgehaald en op gewenschten datum terug be zorgd, door Tlieeverbriiik-Voreeniging "HE MUTUAL Life Insurance Company of New-York Grootste en tiolaoorijkste LevemerzeMo-MaatscliaiJiiij. feil 8. Jonstra Zoob. -< A T. HUISMAN, BOERENJONGENS H. M. KONINGIN WILHELMINA, door T. van der WERF, Hoofd der School te Roordahuiznm. KAMSTRA’s LAMPIONS, Sijberexi Fotxxia. Het tanden krijgen fler Kinderen. Gedurende de maanden JULI, AUGUSTUS en SEPTEMBER 1898 worden eiken Dinsdag en V r ij cl a g uitgegeven Geldig. ÉÉN MAAND. VeMe’s Waxine Tlieeliclit A ECHTE FR1ESCHE i l Verschenen bij de Uitgevers POUWELS FALKENA: van 'i I OntvangenOE XAALUUIHXE. LEVERTRAAN van de Firma H. WESTER HOF SNEEK. per Vi flacon 40 ct. tegen Inlichtingen verkrijgbaar aan de Stations en de Be- stelkantoren. Hollandsche AMSTERDAM. Zuiver onderling. Opgericht in 1843, fijne gnatifeit. W. DEIN UM en W. van GORKUM Sneek Waag. lste kwaliteit ar~ te bekomen, die bovendien '1 ii Lekkere Geurige Fijne Grootzand, SNEEK. Opgerieht 1 Jan. 1896, is door geheel Nederland zeer gunstig bekend. Prijscouranten, Stalen en Teekeningen gratis. Nog in voorraad eenige duizenden in diverse modellen en kleuren, welke tot einde Juli nog tegen fabrieksprijzen worden geleverd. Rijke keuze Trophee’s, Wimpelketens, Wapens, Kronen, Schilden, llliiniineer- glazen, Gelatine-Lampions, Wimpels, Kindervlaggen, Insignes enz, enz. WILHELMINA-ALBUMS met 14 verschil lende portretten van H. M. Koningin Wilhelmina 4 cent per stuk. Voorts ruime sorteering CADEAUX, voor Kinderfeesten en Wedstrijden. Aanbevelend, 50 ets. 55 60 75 90 100 125 is het beste heilmiddel voor wonden, insectenbeten etc., dus voor touristen, wielrijders en allen die zich veel in de open lucht ophouden, onmisbaar. Prijs 5 stuks f0.75; Winkeliers rabatt. Hoofd-depót voor Holland en Koloniën Verzendhuis „Sanitas” Amsterdam, Technicum Mittweida aan- NIEUWNIEUW welke evengoed achteruit als vooruit werkt, alsmede meer andere soorten, welke verkrijg baar zijn bij verkiezing op wekelijksche of maandelijksche afbetaling. Onbruikbaar geworden NAAIMACHINES worden in ruil aangenomen door S. NOORDHOFF, Kruizebroederstraat, Sneek, die zich beleefd aanbeveelt tot het leveren en repareeren van NAAIMACHINES. De verkoop voor Sneek en Omstreken uit sluitend bij firma Oosterdijk, SNEEK. Er kunnen nu reeds bestellingen worden aangenomen. BELANGRIJK VOOR OUDERS! Zoodra bij het kind het tanden krijgen een aan vang neemt komen vooreerst de speekselklieren evenals alle deelen van den mond in ongewone werkzaamheid; het kind kwijlt en brengt, als wilde het de plaats aanduiden waar het pijn voelt, alles wat het in de handjes krijgt naar den mond! Bij teedere en zwakkere gestellen, waar het doorkomen der tanden onder moeielijke omstan digheden geschiedt, ontstaan dikwijls koorts, ontstekingen aan het hoofd en aan het tand- - vleesch, opzwelling en ontsteking aan de oE?5^ speekselklieren, krampen, en meestal storingen in de onderlijfs- en spijsverteringsorganen, die dikwijls het leven in gevaar brengen. Nu zijn er, om het tanden krijgen der kinderen gemak kelijker te doen plaats hebben, verschillende middelen aanbevolen en aangewend, doch van al die verzachtende en pijnstillende voorschriften heeft zich nog geen zóó uitmuntend in zijne werking bewezen als de door Robert Holtz vervaardigde ELEC TRO MO TO RIS CHE TANDHALSBANDJES, zoodat deze eeK groote bekendheid hebben verkregen, en zoo aS? uit de voor ieder ter inzage liggende getuig schriften blijkt in het gebruik uitstekend hebben voldaan. Men lette vooral op den naam van den fabrikant Robert Holtz, Nijmegen. Deze bandjes worden alleen na ontvangst van postwissel ad 95 cent, of gelijk bedrag in post zegels verzonden. Verkrijgbaar bij Thus Postma, Hofleverancier, Leeuwarden. R. Vos, Bols ward. J. Drager, Franeker. Mirandet Co., Harlingen. S. Potma, in Galanteriën, Sneek. Verlangt men deze over de geheels wereld gezochte voortreffelijke tikelen, dan is men zeker, zuivere waar rijk aan vleeschvormende bestanddeelen is. !/3 20 45 en 50 Verzekerd kapitaal en Lijfrente Ontvangsten in 1897 Uitgaven in 1897 Bezittingen op 1 Januari 1898 Surplus of extra-reserve Directie voor Nederland Inspecteur voor de 3 Noordel. Provinciën Gebouw Mercurius, Spui hk. Kalverstr. Amsterdam. J. S. KRAUS, Groningen, Ossenmarkt H. 258. V ertegenwoordigers: W. DEINUM en W. van GORKUM Sneek A. J. van MESSEL van der WERFF J.Hzn. Leeuwarden S. H. KAMSTRA FranekerIJ. van der VEEN, HallumL. STUUT, DokkumANT. CORN. SCHIERE Boornbergum B. S. GAASTRA, WorkumH. F. van der WERF Dzn., Bolsward; A. VENEMA, Dantuma- woude; E. BEIJER, Meppel. - Groote Kerkstraat, SNEEK. f 2,329,936,558,78. - 134,732,856,29. 89,860,848,23 - 631,309,546,42 88,328,842,26. Overal verkrijgbaar. Door de ctoren bevolen. Een gemakkelijk verteerbaar, krachtig voedsel. PRIJSNOTEERING. Java Stofthee grof Souchon grof Pecoo Souchon grof Alleen verkrijgbaar bij H. ZANDSTRA, bij de 70 cent per flesch. 9- AA7" A A "R houdt CT uw thee koffie g A -A-LaJA Op Warm? Op een petrole- a um-com fooitje? Dat is niet zonder gevaar. Op 7 een spiritus-fichtje’Dat geeft öf te veel warmte, 7 A öf waait bij het minste tochtje uit. Op een 1 patentolie-lichtje? Zindelijk in ’t gebruik is V dit laatste niet. V bestaat uit een blokje waxine met pit. Men v 4 brandt het in een glaasje, ’t Kan uitgeblazen l s? en weer aangestoken worden. Het is een J volkomen zindelijk en veilig, daarbij zuinig j en practisch theelicht. Aan één doos heeft 4 X men weken genoeg. J Prijs per doos 12 lichtjes 35 cent. Glaasje A 7 cent, (slechts éénmaal aan te schaffen). V Verkrijgbaar bij Firma H. WESTER HOF. FRAMBOZEN BRANDEWIJN «2 o 1O o QUAKER ÏIJMa-CKIMIJ V a I Saehsen. kiMhiie* iBgeiiear - Male Werkmeister-8«tal«. o r ll 1 aaE—rai _wt mw. w nm IÏ-' l/8j

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1898 | | pagina 4