Firma W. O. RISSELADA. F. WIJMENGA. Proeft s. v. p. Die Porte von ('leve. Echt Oorlhmunder Actiènbrau. Beeldenfabriek, HEfflEIEI’S GERSTE var de al^sw nucht. Wed. Joustra Zoon. POL Bekroond met Zilveren Medaille. BllTMWElT „de Harmonie. Stoom-Steendrukkerij, Groote WITTE BOLLEN, en heerlijke KRENTEBROODEN a 13 cent. BBIMPJES DORDRECHT 1896. F. J. van ELSELO. KAMSTRA’s BOEKDRUKKERIJ, Etiqiietten-Fabriek. Muziekdrukkerij. en Weegt Toegang voor vreemdelingen a 50 ets. Altijd geopend. Aanbevelend, zijn te verkrijgen bij OntvangenDE \AALUUI1IAE. „Het Wapen van Sneek“ Het tanden krijgen der Kinderen. POUWELS FALKENA, tegenover ’t Tramstation, SNEEK. mijne onovertroffen a 12 cent, Tevens lekkere DUIMPJES. Tj. Ouendag. Jf. Blindeman Comp,, buiten het Oost te Sneek. Altijd geopend. De Echte Directeur: K. HOLTZAPFEL, Amsterdam. Robert Holtz, Nijmegen. Sla dit niet over! De Directie. I Oosterdyk, S N E E K. Grootzand, SNEEK. Opgericht 1 Jan. 1898, is door geheel Nederland zeer gunstig bekend. Prijscouranten, Stalen en Teekeningen gratis. en 1 Technician Mittweida '1. NIEUW! NIEUW! welke evengoed achteruit als vooruit werkt, alsmede meer andere soorten, welke verkrijg baar zijn bij verkiezing op wekelijksche of maandelijksche afbetaling. Onbruikbaar geworden NAAIMACHINES worden in ruil aangenomen door S. NOORDHOFF, Kruizebroederstraat, Sneek, die zich beleefd aanbeveelt tot het leveren én repareeren van NAAIMACHINES. v/h DE JONG ZANDHUIZEN, Hoek Wijde Burgstraat, Sneek. BELANGRIJK VOOR OUDERS! Zoodra bij het kind het tanden krijgen een aan vang neemt komen vooreerst de speekselklieren evenals alle deelen van den mond in ongewone werkzaamheid; het kind kwijlt en brengt, als wilde het de plaats aanduiden waar het pijn voelt, alles wat liet in de handjes krijgt naar den mond! Bij teedere en zwakkere gestellen, waar het doorkomen der tanden onder moeielijke omstan digheden geschiedt, ontstaan dikwijls koorts, ontstekingen aan het hoofd en aan het tand- vleesch, opzwelling en ontsteking aan de oor speekselklieren, krampen, en meestal storingen in de onderlijfs- en spijsverteringsorganen, die dikwijls het leven in gevaar brengen. Nu zijn er, om het tanden krijgen der kinderen gemak kelijker te doen plaats hebben, verschillende middelen aanbevolen en aangewend, doch van al die verzachtende en pijnstillende voorschriften heeft zich nog geen zóó uitmuntend in zijne werking bewezen als de door Robert Holtz vervaardigde ELECTROMOTORISCHE TAND HALSBANDJES, zoodat deze een groote bekendheid hebben verkregen, en zoo als uit de voor ieder ter inzage liggende getuig schriften blijkt in het gebruik uitstekend hebben voldaan. Men lette vooral op den naam van den fabrikant Deze bandjes worden alleen na ontvangst van postwissel ad 95 cent, of gelijk bedrag in post zegels verzonden. Verkrijgbaar bij Titos Postma, Hofleverancier, Leeuwarden. R. Vos, Bolsward. J. Drager, Franeker. Mirandet Co., Harlingen. S. Potma, in Galanteriën, Sneek. i NAUWE NOORDERHORNE. Wijd en zijd is het bekend, en haast niet te gelooven, hoeveel geld men krijgt voor Lompen, Beenderen, oud Touw, Zeildoek, Ijzer, Koper, Lood, Tin, Zink, nieuw Wollen Snippers, enz. enz. aan het pak huis van De goederen worden op verlangen van huis gehaald. Tevens inkoop van SOLIEUE MEUBELEÏT. Oude Couranten, Boeken, oud Papier, oude Schoenen en Wit Glas worden tegen de hoog ste prijzen ingekocht. FRAMBOZEN BRANDEWIJN De bekende DUIMPJES zijn gereed bij L. R. VEEN. I k S»oh»ea. 1 JUseUnen - loreniear Sekale Werkm«i»ter-getale. fe Rookt Zandhuizen’s TABAK, uit de Stoom-Tabaksfabriek Geopend van 's morg. 6 tot 's avonds 10 uur. Specialiteiten-Voorstelling vanaf Zondag 14 tot en met Don derdag 18 Augustus a. s.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1898 | | pagina 4