KRONINGSFEESTEN Bier- IJZEREN SPIHIOEG-MAATSEIIAPPIJ. K. ZANDHUIZEN. GROOT M S. Joustra Zooi. Lezing Hotel PINO. Specialiteiten-Voorstelling Bewaarschool- feesten. Inhuldigingsfeesten. Kroningsplaat FRIESCHE BOERENJONGENS THE MUTUAL Life Insurance Company ol New-York. Grootste en belaiiflriikste LöVGnsYerzekerlnB-MaatsciiaMi- Zuiver onderling. Opgericht in 1843, PAR L GAILLARD, 'BUITEN-SOCIETEIT UITVOERING MUZIEKONDERWIJS. Optocht 2 Sspé&mbsr a. Hollandsche FRAMBOZEN BRANDEWIJN. Kronings Likeur, per flesch f 1,15. Gediplom. Muziekleeraar, hervat zijne Privaatlessen op 5 September. gebruikers in huis, die een best en lekker glas bier verlangen en van uiterst zindelijk bottelen ver zekerd wenschen te zijn, betrekke uitsluitend van W. Bakker. Kronings FRAMBOZEN LIKEUR. R. van HASSELT STAAKT le. 2e. Van en met 1 September 1898 tot en met 10 September 1898 wordt de uitgifte GE- van ADVOCAAT van A. L. HANSMA, HF HF Een OE.CHEST zal den Zang begeleiden. Kronings Kwast, per litersflesch 75 cent. Bitter, te SNEEK. Verkrijgbaar bij 3e. D. POSTHUMUS Bz. Per fl. f 0.80; per fl. f 0,45; per Amersfoort. Utrecht. Goedkoope Uitstapbiljetten op alle lijnen. Amsterdam, 30 Augustus 1898. De Raad van Administratie, Het Gedelegeerd lid, TRIBUNE Gezelschapsbiljetten van en naar Amsterdam; Biljetten voor Gezelschappen School- en Weeskinderen op de lijnen RotterdamAmsterdam en Amsterdam VOOR HET OMLIJSTEN a f 1,50 en hooger, beveelt zich aan J. W. MULLER, (Eerste Neflerlandsclie Algrapliisclie Drukkerij). Vraag de echte SNEEK. door circa 300 Zangers en Zangeressen onder directie van den Heer W. JACOBS, van Bolsward, fl. f 0,27%. G. C. v. GORKUM. L an. SNEEK. Het Bestuur. 2. 3. Inspecteur voor de >ur >ur Verzekerd kapitaal en Lijfrente Ontvangsten in 1897 Uitgaven in 1897 Bezittingen op 1 Januari 1898 Surplus of extra-reserve Directie voor Nederland an .e.) en.” PROSPECTUS op aanvrage. 0; )0 ns PILSENER BIER wordt bijzonder aanbevolen. Kruizebroederstraat 45. j e 1 1, )9 u- )n 10 'e- 18 er- d. ke, rd. ra, Aanvang ’s namiddags 1 uur. en veiligheid Bestuur der Kroningsfeesten SOLI DEO GLORIA SEMPRE CRESCENDO IMMANUEL HALLELUJAH DE LOFSTEM Ps. 150: 6a SOLI DEO GLORIA HARMONIE AMERIKA en de Nieuwe Holland sche Kolonie „NEDERLAND", in Zuid-Oost Texas, op Donderdag 8 Sept. 7 uur ’s avonds te YSBRECHTUM, bij J. VAN GOSLIGA. Vrij Entrée. Ook voor DAMES toegankelijk. Gedurende de OPTOCHT bij de KRO NINGSFEESTEN zijn op de welingerichte voor bovengenoemd Hotel plaatsen tegen 25 cent en boven op de KAMERS tegen 50 cent gedurende den geheelen dag beschikbaar. Leeuwarden bij de H.H. BoekhandelarenH. van BELKUM, Kelders, R. v. d. VELDE (Firma C. Noë) en A. B. OERLEMANS, Nieuwestad, G. AMSING en C. A. J. LUITING, Voorstreek, C. JONGBLOED Az., Tuinen en M. O. JONGBLOED, o/d Kelders. Voor zoover nog voorradig ook op den dag der Uitvoering aan den Tuin verkrijgbaar. De Pachters van den Prinsentuin, van GOETHEM en NEUTEBOOM. Woensdag 31 Augustus, Donderdag 1 en Vrijdag 2 September 1898. Directeur: de Heer K. HOLZAPFEL, Amsterdam. Entree voor HH. Leden, hunne Dames en Kinderen beneden de 10 jaar d 25 ets. Niet-leden, Dames en Vreemdelingen d 50 ets. AANVANG Woensdag 31 Augustus 91/, uur ’s avonds. Donderdag 1 September 9 Vrijdag DIRECT NA HET VUURWERK. DE DIRECTIE. HET BESTUUR deelt mede, dat de FEES TEN in de BEWAARSCHOLEN zullen wor den gehouden 1 September, van 14 uur, en verzoekt, dat de kinderen vanwege de ouders gehaald en gebracht worden. van den heer R. Feen- 31 Augustus: Feestrede in de Kerken. Gymnastiekuitvoeringen. Electrische verlichting van de Marktstraat. Opvoering van een Feestcantate door 200 personen. Soiree musicale. 1 September: Aubade door 1700 Schoolkinderen. Onthulling van den Wilhelminaboom. Algemeene verlichting der Stad. 2 September: Groote allegorische Optocht. Volksspelen. ’s Avonds herhaling van den Optocht bij fakkellicht. Schitterend Vuurwerk. Volledige PROGRAMMA’S ad 15 cents zijn te verkrijgen bij de H.H. R. V. D. Meu- len, G. Jongbloed, B. J. Boerrigter, E. Priester en J. H. Bont. V ertegenwoordigers: W. DEINÜM en Wvan GORKUM SneekA. J. van MESSEL van der WERFF J.Hzn. Leeuwarden; S. H. KAMSTRA FranekerIJ. van der VEEN, Dallum; L. STÜUT, DokkumANT. CORN. SCHIERE BoornbergumB. 8. GAASTRA, Workum EL F. van der WERF Dzn., Bolsward; A. VENEMA, Dantuma- wou de; E. BEI JER, Meppel. van de GROOTZAND. en de FIJNE f 2,329,936,558,78. - 134,732,856,29. 89,860,848,23. - 631,309,546,42. 88,328,842,26. r-3 Noordel. Provinciën Gebouw Mercurius, Spui hk. Kalverstr. Amsterdam. J. S. KRAUS, Groningen, Ossenmarkt H.258. W. DEINÜM en W. van GORKUM Sneek; T „de Harmonie." Directeur der Chr. Zangvereeniging .,SOLI DEO GLORIA” te Leeuwarden. Medewerken zullen de Christelijke Zangvereenigingen: te Leeuwarden. Sneek, Franeker, Wans werd a. d. Streek, Berlikum, Hallum, Scharnegoutum, Menaldum, allen aangesloten bij den Bond van Christelijke Zangvereenigingen in Nederland. Ai&ggBg®* PROGRAMMA’S, tevens BEWIJZEN VAN TOEGANG a 25 cent, verkrijgbaar te per flesch f 1,00, Verkrijgbaar bij Ondergeteekende beveelt zich aan tot het geven van grondig onderwijs op piano en orgel en in theorie der muziek. Billijke voor waarden. In het belang der goede orde verzoekt het dringend dat niemand zich bevindt op de bruggen, waarover de optocht plaats vindt. dat niemand uit het publiek met den op tocht meeloopt. dat niemand zich bevindt: a. tusschen de brug over de Leeuwarder vaart en het huis van den heer de Graaf. b. op de stoep stra Johsz. c. in de Brouwersteeg. d. in de Peperstraat. e. in de Nauwe Noorderhorne. f. nabij al de hoeken van straten of grach ten, welke de optocht moet maken. g. dat ’s avonds bij het passeeren van den stoet geen Zwermers worden afge stoken gaarne echter Bengaalsch vuur. Het Bestuur. 1. z JCj'VVVvW ö- it Kronings-Zangersfeest met toestemming van Burgemeester en Wethouders, in den Prinsentuin te Leeuwarden op VRIJDAG 9 SEPTEMBER a. s. j, z. jer, en- OVER DOOR den Heer P. STAPEL, (die deze streken heeft bereisd), KROON CHAMPir vervaardigd uit zuivere fijne Vruchtenwijnen, (ZONDER ALCOHOL.) ïisiwöffliij.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1898 | | pagina 3