ROUWBRIEVEN Briidegoïnspijpen, BIotiB&am&nden worden naar keuze gemaakt bij BOELGOED. Boekdrukkerij SNEEK. SJOERD ÏÏAAGSMA. Advertexitien. Handels- en Marktberichten. Plaatselijk Nieuws. Burgerlijke Stand. De Oorlog den a 10 icht- zich I per- s in-1 had eval k ïru-1 lier- I i zijn i gaan a om is te I roep van I 'ond, trap, ;oo’n I oren j wil- an- aet en, e- ’ij ft t- )r :e a d eft :he ar- lik ;d. ’g, en ri- Beekhuis geven kennis ner Dochter GRIETJE. GRONINGEN, 22 April 1900. De Heer en Mevrouw BRUGMANS van de geboorte hun- rits- isch be-1 de I ers-1 gers I [au-1 zijn I van I De het I ten I en: ge- teel net de iar- Bruidskransen en Firma G. de BOER, Oosterdijk 9899. Terstond ^gevraagd, tegen llOOg 10011, een bekwame Knecht, voor de ANSJOVIS-VISSCHERIJ. Aanbiedingen in persoon, bij GEBRs. LAS - SCHE te Sneek. I en I l en itig-1 ibrs. I het I liiis Terstond gevraagd een JONGMAATJE, 15 a 16 jaar, als INLEGGER, en twee flinke Jongens ter opleiding bij de ZETTERIJ. Aanbiedingen ten Kantore van POUWELS FALKENA, tegenover het Tramstation, Sneek. een uur vóór den verkoop. zijn meisje thuis in de woning van haar vader, W. F. K. van Sprang. Toen Rook en zijn meisje twist kre gen, mengde de vader zich daarin, rukte de brandende lamp van het plafond en sloeg Rook op het hoofd. Hevig bloedend zakte hij ineen en werd bewusteloos naar het Ziekenhuis overgebracht. Volgens de buren heeft S. reeds vroeger te Amsterdam wegens mishan deling 3 maanden gevangenisstraf ondergaan. Verbetering van vrouwenkleeding. Gisteren avond ■was er eer o zeer druk bezochte vergadering, van bij na allen vrouwen. Mevr. Bouman-De Lange sprak over verbetering der vrouwenkleeding. Vooral het corset kreeg er danig van. Ook Burg, en Weth. van Amsterdam zijn tegen het corset. Op de openbare scholen mogen de meisjes niet meer aan de gymnastiek-lessen deelnemen, als zij een corset dragenen zij mogen het ook niet enkel voor den duur van die lessen afleggen. Niet aangekomen. Het Amerikaansche telegrambe- stellertje, dat een groet van 30.000 schoolknapen voor president Kruger bij zich heeft, is Zondagochtend niet in Den Haag aangekomen en zal er vermoedelijk ook niet meer komen, omdat de tijd te beperkt is. Hij zal waarschijnlijk in Frankrijk direct scheep gaan naar Zuid-Afrika De commissie van jongelieden van het gymnasium en de H. B. S., die den jongen Amerikaan een eenigs- zins feestelijke ontvangst dachten te bereiden, moest dus gisterochtend onverrichter zake huiswaarts keeren van het Hollandsche spoor-station, waar zij James Francis Smith hadden willen verwelkomen. Zij waren getooid met strikjes in de Nederlandsche en Zuid Afri- kaansche kleuren. Op het perron en op het stationsplein hadden zich een honderdtal nieuwsgierigen geposteerd om knaap te zien aankomen. De Amerikaansche telegrambesteller James Fran cis Smith zal den 25en dezer van Napels de reis aan nemen naar Zuid-Afrika om president Kruger het schooljongens-adres te gaan aanbieden. Gisteren heeft het buitengewone Z.-Afrikaansche ge zantschap den knaap een telegram gezonden, waarbij hem een gelukkige reis en een behouden terugkomst wordt toegewenscht. De afloop van den oorlog. Hoe in spiritistische krin gen over den afloop van den oorlog tusschen Engeland en de Republieken gedacht wordt, werd door een hun ner als volgt medegedeeld «Engeland krijgt op een verbazingwekkende manier «klop. Het verloop is eerst verscheidene klappen, dan •een soort van tijdelijken wapenstilstand daarna trekt •Roberts Noordwaarts; er heeft een groote slag plaats •waarbij veel Boeren sneuvelen, doch de Engelschen •totaal verslagen worden, Roberts en Kitchenerlaatst- •genoemde met een kogel door zijn kop sneuvelen •en de heele troepenmacht wordt uit Transvaal en Vrij- •staat gejaagd en waarschijnlijk uit geheel Zuid-Afri- •ka, minstens uit Natal. Dit is het begin van de totale «nederlaag van Engeland dat 6 koloniën zal verliezen». Ook op deze voorspelling is meenen wij van toepas sing wat men hoopt gelooft men. In ieder geval is het de moeite waard haar te ont houden om te zien of zij uitkomt. Bij H. M.’s besluit d.d. 15 Maart j.l. No. 27, in de plaats van wl. den Heer AREND MIEDEMA, benoemd tot Notaris te Sneek en heden als zoo danig beëedigd zijnde, bericht de on- dergeteekende dat hij le. bij beschikking der Arrond.- Rechtbank te Leeuwarden, d.d. 30 Maart j.l., is aangewezen als BEWAAR DER der door hem, op zijne vorige standplaats BOZUM, verleden minu ten, aangehouden registers en re pertoria, en 2e. te SNEEK zijn kantoor voor- loopig heeft gevestigd in de huizing der Holl. Spw. Maatsch., naast de apotheek der familie Risselada, in de Wijde Burgstraat. Sneek, 12 April 1900. SNEEK. Van den 17 tot den 24 April 1900. Geboren: Eelke, zv. Lolke Hornstra en Hendrikje de Wolf. Alida Titia, dv. Siebe Stellingwerff en Janke Beintema. Anna Maria, dv. Johannes Weldring en Maria Smeekink. Elisabeth, dv. Sjerp Hofstra en Jikke Kuipers. Gehuwd: Johannes van der Zee en Johanna f’utto. Overleden: Johannes Dijkstra, 48 jr.echtg. v. Sjoerdje Kuiper. Joukje Smit, 52 jr. Evert Metz, bijna 13 mnd. Hotske Weijma, 3 mnd. Minke Witteken, 13 mnd. schijnt nog niet voordeelig voor de Engelschen te gaan. Roberts zit te Bloemfontein. Wegen onbruikbaar door den regen. Wepener nog ingesloten door de Boeren. In Natal naderen de Boeren Ladysmith weder. Me thuen gaat misschien weder aan het achterwaarts coneentreeren, hetgeen toch niet de manier is om Mafe- king te redden. Van opstandelingen hoort men in de laatste dagen niets meer. Zouden de Kaapsche Afrikaan- ders onderworpen zijn? Of zou de Eng. telegraaf weer slecht werken Zeker schijnt te zijn, dat de censuur op de telegraaf drukker dan anders werkt, om de bewegingen van het Eng. leger niet bekend te maken. Naar uit Maseru geseind werd, zouden de Boeren zich zoo nestelen in ’t Z. Oosten van den Vrijstaat, omdat hier de rijke graandistricten Wepener, Ficksburg en Ladybrand lig gen; hier halen de Boeren eerst de oogst binnen. Bij Boshof (’t N. W. van den Vrijstaat) werd een vooruitgeschoven post van Methuen’s leger aangevallen. De Eng. lieten 20 dooden op het slagveld. Volgens een Eng. bericht omsingelden de Boeren 8 mijl van Methuen’s hoofdmacht, een Eng. kampde Eng. werden gevangen genomenéén gewonde ontkwam en kon aan Methuen verslag geven. Deze liet een sterke verkenning uitvoeren en zag daarbij overal Boerentroepjeshij liet daarom de vooruitgeschoven posten intrekken. Zou Methuen met omsingeling bedreigd worden? Deze generaal heeft nog niet veel anders dan domme zetten uitgehaald en toch wordt hij niet door Roberts onder handen genomen, zooals Warren en Buller. Zou Me thuen misschien te veel aandeelen in diamantmijnen bezitten? Warren is ontheven van zijn commando. Zaterdagochtend ging hij te Durban scheephij krijgt eene burgerlijke betrekking in den Vrijstaat, d.w.z. in dat deel van den Vrijstaat, dat in Eng. handen is. Te Wepener, of bij die plaats te Jammersberg krijgt Dalgety het benauwd. Zaterdag seinde Reuter De in sluiting duurt voort. De Boeren schijnen vast besloten Dalgety tot overgave te dwingen voor het ontzet nadert. Drie Eng. generaals trachten Dalgety te redden en wel: Rundle en Pole Carew, die uit Bloemfontein ko men en Brabant van de Oranje-rivier. De eersten zijn reeds bezuiden De Wetsdorp, doch sedert Donderdag zijn ze geen stap gevorderd en ze vreezen zelf een om trekkende beweging van de hen terughoudende Boe ren. Brabant is bij Boesmanskop, een 40 KM. van Wepener. Zondagmorgen had hij een artilleriestrijd met de 2 daar aanwezige Boeren-kanonnen. Middelerwijl wordt Wepener dagen achtereen door de Boeren bescho ten met hunne vijf kanonnen en vele Mausers. Het Eng. garnizoen moet dag en nacht in de loopgraven blijven, die door de slagregens in minder aangenamen toestand verkeeren. Volgens een Boeren-telegram heeft alleen reeds het 500 man sterke gedeelte bereden Kaapsche infanterie, dat mede te Wepener zit, 120 man verloren. Buitendien zullen er wel meer troepen zitten, die schade leden. De Boeren hebben een sterke stelling bij Spitskop, 8 mijl ten N.O. van Boshofook hebben ze een com mando te Frankfort, 24 K.M. ten O. van Kimberley en op den weg naar Boshof. Bij Frankfort zijn overal kop jes. Methuen zit er dus nog al warm tusschen. Om Bloemfontein hebben de Boeren de waterwer ken en Leeuwkop bezet. Ook is de spoorweg naar het Zuiden stuk. Benoorden Bloemfontein liggen ze nog 5 mijl ten Z. van Brandfortdaar, tusschen Glen en Boes manskop kregen de Eng. bij een schermutseling 6 ge wonden. Twee Eng. correspondenten seinen uit Delagoa- Baai de sterkte van ’t geheele Boerenlegerde eene, Moneypenny, spreekt van 80.000 Boeren; de andere van 30.000, nl. 6000 in Natal, 1300 te Kroonstad, 1000 in Pretoria, 6000 bij Veertienstroomen, 700 bij Mafe- king, 200 bij Zoutpansberg en 4000 onder De Wet in den om trek van Wepener. Bij Kroonstad zouden 39 kanonnen staan en te Pretoria nog 7 Creusots. De Johannesburger forten zouden ontmanteld zijn en 8 mijl vóór Pretoria versterkingen zijn aangebracht. Nu eerst blijkt, dat de Eng. te Ladysmith bij den aanval der Boeren 147 dooden en 269 gewonden hadden. Over ’t algemeen zijn de Portugeezen tegen het door laten der Eng. troepen over Beira naar Rhodesia. Boerenkamp bij Thaba Nchu, 22 April. Hedenmor gen kwam generaal De Wet te Jammersbergdrift in het bezit van een nieuwen voorraad ammunitie. Hij concentreerde het vuur van al zijn kanonnen op één punt in het Engelsche kamp. Een kanon der Engel schen werd vernield. Londen, 23 April. Een telegram van Lord Roberts, heden ^lit Bloemfontein verzonden, bericht het volgen de: Generaal Rundle rapporteert, dat 25 man, behoo- rende tot een convooi, dat na het vallen van den avond naar de buitenposten gezonden werd, vermist worden. De elfde divisie onder generaal Pole Carew en 2 bri gades cavalerie onder generaal French, gisteren uitge zonden om generaal Rundle te steunen, bereikten Kar- reefontein, zonder veel tegenstand te ontmoeten. De verliezen bedroegen twee man gesneuveld, negentien gewond, waaronder een officier doodelijk en elf vermist. Pole Carew’s bereden infanterie nam den Leeuwkop en Hoogeheuvel, enkele mijlen verwijderd van hun kampplaats van den vorigen avond. De Boeren ontruim den deze posities overhaast, daarbij eenige geweren en ammunitie achterlatende. Madrid, 23 April. Het Jornal do Commercio te Lis sabon toont aan, dat Portugal slechts aan niet bij den oorlog betrokken reizigers en koopwaren en niet aan soldaten en ammunitie den doortocht over Beira kon verleenen. Door troepen het doortrekken toe te staan, verkracht de regeering artikel 15 paragraaf 9 der grondwet. In dien men aan Engeland het recht toekent, troepen te Beira te ontschepen, zou men het eveneens het recht moeten toekennen, aan den mond der Taag een arse naal te bouwen. Notaris GOSLINGS zal Woensdag 25 April 1900, ’s middags 2 uur, ten sterf huize van Joukje Smit, aan de Kleine Palen, publiek a contant verkoopen Eenige nette MEUBELEN als: mah. Lin nenkast, dito Tafel, dito Stoelen met open zit tingen, Spiegel, Klok, Schilderijen, Bloemta- fel, Kleerkist, Kolom- en Kookkachel, Bed met toebehooren, 2 Karpetten met Kleedjes, Koper-, Tin-, Glas- en Aardewerk, Keuken gereedschap, enz. Te bezichtigen SNEEK, 24 ipril. êotcrprijs le keur f 32.00. Aanvoer 142, '4, 14/s. Vereeniging: le keur f 38,a f 2e keur f37,a f36,3e keur f a f 4e keur f 35,a f Laagste keur f Fabrieksboterf 38.50. a f 40, Aanvoer 81/„ 35/a. Nagelkaas f 31.Oude f Kanterkaas f a f Aanvoer 5312 Kilo. Aan de Veemarkt waren heden aangevoerd: 501 Koeien, 9 Stieren, 235 Kalveren, 353Nuchteren kalve ren, 489 Schapen, 170 Lammeren, 86 Varkens, vette en magere Biggen, 110 Kleine biggen, 3 Paarden. Prijs der Koeien f 100 a f210; Stieren f90 af 155; Kalveren f25 a f 55Nuchteren Kalveren f5 a f 8; Schapen fl3a f 25; Lammeren f 5a f8; Varkens, vetteen magere biggen f25 af60; Kleine Biggen f 6 af8; Paarden f af Vette koeien 23 a 28 ets. idem kalveren 25 a 35 ets. Idem varkens 19 a 20 ets. Idem biggen. Lon- densche Markt 18 a ets. Idem schapen 23 a 25 ets. Alles per */s kilo. De handel in koeien gunstig. Vette kalveren prijshoudend. Varkens vlug. Biggen idem. Schapen prijshoudend. SNEEK. Rechtbank te Leeuwarden. In de zitting van verleden week kwam ook Lolke C., 12 jr. oud, alhier, op de bank der beschul digden. Hij had ten nadeele van zijn baas, Haaije de Vries aldaar, eenige gespen en schroeven gekaapt en die verkocht of trachten te verkoo pen bij den uitdrager Jakob Ringnalda. Deze schijnt niet een gewoon opkooper te zijn, die meestal maar aannemen, wat aange boden wordt. Hij vertrouwde het zaakje niet, onderzocht bij wien de jongen woonde (deze had een ver keerden naam opgegeven) en zoo werd de dief stal ontdekt en aangebracht. Het misdrijf leverde het ventje in ’t geheel 17 ets op, die hij versnoepte. De voorzitter zegt den jongen, die de oudste is van twee broers (zijn moeder is weduwe), dat hij zich zeer slecht heeft gedragenhij had een voorbeeld moeten geven aan zijn jongeren broer en in plaats daarvan gaat hij stelen en zal hij misschien in de gevangenis terecht ko men. Bij het woord gevangenis” schiet den jongen het gemoed vol en begint hij te schreien. Niet gaarne”, zegt de Officier van Justitie, «breng ik jongens van jeugdigen leeftijd voor de Rechtbank. Slechts bij uitzondering ge beurt dit. Hoewel hier nu feitelijk geen termen aan wezig zijn om in te grijpen in de opvoeding van dezen jongen, meende ik t<^ph, dat de bru tale wijze, waarop deze te werk is gegaan eeni ge correctie noodzakelijk maakt. Waar, gelijk mij gebleken is, de aard van den jongen al niet te best is, zal eenige straf misschien gunstig kunnen werken. Het blijkt, dat hij op het oogenblik reeds on der den indruk van het feit verkeertdit wijst er op, dat hij niet geheel bedorven is. De straf zal daarom ook niet zwaar behoeven te zijn. Het 2 worden ter Stoomdrukkerij van POU- WELS FALKENA te Sneek steeds W terstond na bestelling vervaardigd W ft en desverkiezende van adressen en ft ft postzegels voorzien. ft Alle soorten W" vlug, net en goedkoop. X Plaatsing van Advertentiën in alle I bladen zonder verhooging van kosten. JkZ is te hopen, dat ze hem moge leeren zich niet meer schuldig te maken aan dergelijke ver grijpen.» Wegens het voortgezet misdrijf van diefstal wordt tegen Lolke 7 dagen gevangenisstraf gevorderd. Te Leeuwarden slaagden voor het on derwijzersexamen: Vrijdag: F. deBoer, alhier; Zaterdag: D. Bijkersma te Wolsum; Maandag: D. Demmer en heden, Dinsdag, D. Flapper beiden alhier. De heer A. Hazelhof te Langweer is be noemd tot onderwijzer te Spanbroek. De heer K. Jongsma te Scharnegoutum is benoemd tot onderwijzer aan de bijz. school te Broek onder Akkerwoude. BOLSWARD. Hedenochtend gebeurde te Witmarsum een ongeluk. De aannemer van het bouwen eener boerderij onder Witmar sum, die hier verblijft, gaat alle morgens per tram naar zijn werk. Ook dezen morgen. De man trachtte, zooals hij gewoonlijk scheen te doen, even buiten de kom van het dorp, van den nog in vollen gang zijnden tram te sprin gen. De sprong mislukte en één been werd overreden, zoodat het brak. Per tram werd de ongelukkige weer naar hier teruggebracht. Uit een 42-tal sollicitanten naar de be trekking van dijksopzichter van Wonseradeels Zuiderzeedijken is door volmachten benoemd de heer J. J. v. d. Leij, timmerman en archi tect te Arum, met 11 van de 15 stemmen. Vier stemmen werden uitgebracht op den heer E. Feenstra te Makkum. Aan den heer A. Kool, die gedurende 23 jaar de betrekking tot groote tevredenheid van volmachten heeft waargenomen, werd voor trouwen dienst en als blijk van erkentelijkheid een étui met zes zilveren lepels vereerd, met toepasselijke inscriptie. Het vorig najaar heeft onze stadgenoot T. v. G. bij het jagen in «de Meeren” het on geluk gehad, zijn gouden horloge, een familie stuk, nog al van waarde, te verliezen. Ver schillende pogingen om het terug te vinden waren vruchteloos, en nu een half jaar om trent later was alle hoop om het terug te krij gen bijna gevlogen. Toch is het horloge weer terecht. Dinsdag vond een der bewoners in de meer het horloge terug en stelde het den eigenaar weer ter hand. Het was nog in ongeschonden toestand. LEEUWARDEN, 21 April. De Provinci ale Staten van Friesland hebben heden het voorstel van Ged. Staten tot verlaging der ta rieven van kanaal-, brug- en opslaggelden op de kanalen van Harlingen naar Nieuwezijlen en van Strooöos naar Lemmer en Stavoren, bij de voormalige zijl en aan de brug over de Boorne te Nes in Utingeradeel en bij de Terbandsterbrug bij Heerenveen strekkende dat de opbrengst, de f 56,000, niet te boven gaat behandeld. Het voorstel werd onveranderd aangenomen. ÈH» fl Notariaat )St- het Are ide zee i r i. i 1 e i. e- 3D I in ■d Pnliüeïe WcW van het GRASGEWAS van den Mac-Adam- weg van Sneek naar Bolsward op WOENS DAG den 2 MEI e. k., ’s middags 12 uur in het hotel Bangma te Sneek. SCHIPPERSKNECHT.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1900 | | pagina 3