JYlclassc-Voedermeel Samuel llecksclier senr., SIGAREN. Joustra’s Cognac sedert 1887 steeds met succes geannonceerd. Wed. S. Joustra Zoon, Nieuwste uitvinding, I t it fel II Millioen 349.325 Mark gewonnen moeten worden. De Wapenfabriek R. Eberhardt-Doehler, te L U 1 K (België), Dubbelloops Jachtgeweer, centraal, kaliber 12 of 16, sleutel tusschen de hanen, dubbele grendelsluiting, chokebored-loop van echt damast, terugveerende in de bascule ingevoegde hanen, automatische patroonuiiwer per, driemaal vanwege het gouvernement gekeurd, op de factuur gegarandeerd voor den prijs van f 37.50 (magazijnprijs f75.) Franco, vracht en verpakking inbegrepen. Geïllustreerde Prijscourant gratis en franco. Rekeningen, Kwitanties, Wissels enz. enz. tegen billijke prijzen geleverd. T. G. van Slooten, HARLINGEN. Lange turf, kXh h- i /I Mei; Mede het Firma H. WESTERHOF, SHEEK. L Asthma Cigaretten s Tamarinde Bonbons LIMBURGSCHE KAASJES. r GEBR.V.BEST, Fabr. te Valkenswaard, opgerieht 1864, MUOO Mark. 1“ Groote Voorraad STALEN BALKEN, U, T en l_. TFË~O VING Jr. SI üitnoodiging tot deelnemin in de Kansen, 3 Mei e.k. /f Gebr. LASSCHE, Conservenfabriek, Maastricht. Hi Geen 2e soort, doch le SOORT Steenwijker SPONTURF Hoofdprijs Sa Draagbaar spoor 70 c.M. en Kipwagons, te koop en te huur. ROTTERDAM, Gebruiksaanwijzing. KRAEPELIEN HOLM, Hofleveranciers, ZEIST. L^>Ai een geheel origineel lot slechts Gld. 3,50 een half origineel lot slechts Gld. 1,75 een kwart origineel lot slechts Gld. ,90 De uitbetaling en verzending van de prijzen geschiedt door mij direkt en prompt aan de win ners en onder de strengste geheimhouding. Beleefd aanbevelend. ding br Fabrieksmerk s Sn 29 - Ter SNELPERSDRUKKERIJ van De prijzen zijn door den Staat gega randeerd. ve ge g« zi on 00| de ha; 7, P- 7. P- P- 1 w v< G V( w te ei ui Da hij he Ec zij To er thi f 1.50. f 0.75. f 1.75. 1.10. f 1.10. f 1.20. f 0.80. 0.55. f 0.55 0.55 0.45 f 0.65 0,65 ƒ0.70 0.80 Mark 10,000 5000 3000 2000 1000 400 300 200 155 Door Geneeih. algemeen aanbevolen. Met Eere-Diploma en Goud Bekroonde PRAEPARATEN VAN ui gf oi be im all vei dit wi la. al Wl tij ee ov hc - met vertrouwen tot Bankier en Wisselkantoor in Hamburg, Duitschland. TC 2E g« te ta da werken met ruim 300 werklieden, laten niet reizen, maar leveren solieden koopers goede Sigaren aan de laagste prijzen. CV. 1 Eu Premie 1 prijs 1 prijs 2 prijzen 1 prijs 1 prijs 1 prijs 1 prijs 2 prijzen 1 Prijs 1 Prijs 2 prijzen Kantoor Geldersehekade 3133 (Plan C). Stapelplaatsen Binnenhaven O. Z., (Feijenoord). Gegalvaniseerde gegolfde platen in verschillende lengten. Prima kwaliteit GELE ZEEP. Idem GROENE ZEEP. PLEINES ZEEPPOEDER. STUIVERS ZEEPPOEDER. SUNLIGHT ZEEP. ANKER WASCH ZEEP. STUIVERSZEEP. CARBOLZEEP. TEERZEER SINCLAIR’S KOUDWATERZEEP. SCHEERZEEP bij ’t gewicht. DOBBELMAN’S SCHEERZEEP. TOILETZEEP met de roode streep. DOERING’s ZEEP MET DE UIL. Vijf cents Eau de Cologne ZEEP. Tien idem Fijnste kwaliteit LELIEZEEP. Gewone idem. Palinitine ZEEP. Miniatuur Palmitine ZEEP. Cocos ZEEP. Cocos ROZENZEEP. TRANSVAAL COCOSZEEP. Transparant GLYCERINE ZEEP. HUISHOUDZEEP. ROZENZEEP. WINDSORZEEP. MUZIEKZEEP. MUSCUSZEEP. VIOOLTJESZEEP. IVY ZEEP (Zij drijft). Reclame VETZEEP. Bovenstaande Harde en Zachte ZEEP- SOORTEN en ZEEPPOEDER zijn steeds voorradig. Winkeliers betalen fabrieksprijzen. samengesteld uit 75 °/0 Melasse en 25 °/0 geprepareerd Turfmeel, is het voordee- ligste veevoeder, aangezien door het verbruik belangrijke winsten worden verkregen. Prospectus met gedetailleerde berekeningen dier voordeelen franco verkrijgbaar bij den Generaal-Agent J. Chr. VAN SCHAICK te Amsterdam. Fantasie tafelkistjes, inh. 12 stuks extra fijne KAASJES, geheel crème. Fr. postw. ƒ1.25, remb. 15 cents verh. Per 10 kistjes 12. Franco proefflesch f 1.20 Afgehaald - 1.10 Scheikundig onderzoek op aanvraag voor onze rekening. S N E E K. Cornassiers Eksteroogenborstel verwijdert binnen eenige seconden Eksteroogen en Huideelt, zonder het vel te beschadigen. Gebruik gemakkelijk, zonder pijn of gevaar. Prijs 75 cent, fr. p. p. tegen postw. Remb. 15 ct. meer. Bureau des Nouveautés, Postbus 16, Maastricht. Men neme den Cornassiers Eksteroogenborstel in de rechterhand en wrijft alleen van rechts naar links op het Eksteroog of Eeltknokkel, dewelke na eenige seconden totaal verdwijnt zonder pijn. 'CUME d 7T/V0E/VA/E. I ge bi oi re IS ee sb vi |P» 4 - d DOOR GWEH. I IfeWIKCWVER tmffit DOORRÖOKEH KUMIWEERSCWIWI.EWORTEURSEH V \l\OTRMRWS01?(jRWH KMI HET ADRK-. ■f VtacMastM iii ML Kalfstong cognac gelei 1 pds. blik Varkenstong 7» pds. Ossentong in gelei 2 pds. Varkenskop in gelei 4 pds. Kluifjes in gelei 4 pds. Hamrollade in Madeira Vfpds. Galant de veaw (getruff.) 7s pds. Paté de volatile fpds. Paté de voie gras 7, pds. Leverpastei (getruff.) 1fpds. Vleeschpastei (getruff.) 7« p. Schildpadpastei (getr.) p. Kuikenpastei Haxenpastei Patrijspastei Van elk een blik als proef fr. remb. Maastr. Stoomstachtery, Maastricht. van de door den Staat Hamburg gewaarborgde groote Geldloterij, waarin zeker De prijzen van deze veel voordeel biedende Geld loterij, die volgens het plan slechts 118,000 loten bevat, zijn de volgende De hoogste prijs is eventueel 500,000 Mark. Mark van 300,000 a 200,000 a 100,000 a 75,000 a 70,000 a 65,000 a 60,000 a 55,000 a 50,000 a 40,000 a 30,000 a 20,000 C^lllfia."LarOChe demeest krachtige en versterkende KINA-W1JN tegen zwakte, - zoowel bij kinderen als volwassenen, gebrek aan eetlust, slechte spijsvertering, zenuwhoofdpijn, ter versterking na ziekte of kraambed, koorts en hare gevolgen. QUINA-LAROCHE FERRUGINEUX in het bijzonder tegen Bloedgebrek, Bleekzucht, kwalen van Kritischen leeftijd, enz. Verkrijgbaar in flacons 4 f 1.90 en f 1. Pj kei -Cacao voedzaam> versterkend, aangenaam van smaak, voor dagelijksch gebruik, vooral voor kinderen, zwakken en klierachtige gestellen zeer aan te be- 4 velen. Als geneeskrachtige drank bij stoornissen der spijsverteringsorganen en diarrhée, ook voor zuigelingen en kleine kinderen. Prijs per bus a Kgr./1.7O,i Kgr./0.90, A Kgr. 0.50. «j Czhu”ereCh MelkSUlker *Peeiaal^^voor Kindervoedingen bussen i Kgr. ƒ0.90, J Het rooken eener halve Cigarette is voldoende ter bestrij- 4 J van de hevigste aanvallen van Asthma etc. In biedt als specialiteit voor het seizoen te koop: Reparaties, verandering van voorlaadge weren in Lefaucheux-geweren met bascule. p. doosjes a f 0.80 en f 0.50. voor kinderen, bewijzen de Tamarinde Bonbons van KRAEPELIEN HOLM belangrijke diensten, daar de vorm voor het kind begeerlijk en de smaak aangenaam is. Prijs per doosje/0.90 en ƒ0.50. Salttliïïk-Pa^tiHp^ algemeen erkend als het BESTE huismiddel oainiKXK i aaiiaics bij Hoesti Verkoudheid en Keelpijni het is een slijmoplossend en verzachtend middel bij uitnemendheid, uitsluitend in fleschjes verkrijgbaar. Prijs f 0.20 per fleschje. ï)n SPraeparaten van KRAEPELIEN HOLM te Zeist, aijn allen voorzien van etiquelten, waarop de naam en handleekeninp en verkrijgbaar bij de meeste he kers en Drofftslen, 26 prijzen a 56 prijzen a 106 prijzen a 206 prijzen a 812 prijzen a 1518 prijzen a 40 prijzen a 140 prijzen a 36952 prijzen a 9959 pr. a 134,104, 100 9451 pr. a 73, 45, 21 Totaal 59,180 prijzen. De Hoofdprijs in de le klasse bedraagt Mark 50,000, stijgt in de 2e kl. tot 55,000 M„ in de 3e tot 60,000 M., in de 4e tot 65,000 M., in de 5e tot 70,000 M., in de 6e tot 75,000 Mark, in de 7e tot 200,000 Mark en met de premie van 300,000 M. event, tot 500,000 Mark. Voor de eerste prijstrekking, die officieel is vastgesteld, kost De inleggelden voor de volgende klassen zoowel als de juiste lijst der prijzen worden aangegeven in het officieele trekkingsplan voorzien van het Wapen van den Staat, welk plan ik op aan vraag gratis verzend. Iedere deelnemer in de loterij ontvangt onge vraagd onmiddellijk na de plaats gehad hebbende trekking de officieele trekkingslijst. Iedere bestelling kan men eenvoudig per postwissel opgeven, ook tegen rembours. Men wende zich dus met de aanvraag om toezending van loten voor de spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelijk of uiterl^k tot Agent voor informatie, enz.: B. HOOGLAND, Lemsterstraatweg, Sneek, welke jaren in Amerika was en eerstdaags weder derwaarts gaat vertrekken. tegenover ’t Tramstation, worden alle voorkomende HANDELSDRUK- WERKEN, als We hltP wtjlF I 1Ï1P enz’ Geregelde wekelijksche Snelrlienst naar New-York, Phi- llllu Midi Julllü ladelphia en Quebec. Koninklijke Post. Grootste, best inge- richtste en snelvarendste Stoomschepen ter wereld. Oceaanreis gemiddeld vijf dagen. Reinheid en zindelijkheid onovertroffen. f 4.50, per duizend (kosten voor den kooper.) f 5. franco aan huis. Tevens le soort tegen scherp concurreerenden prijs. Aanbevelend, SNEEK. KOOPMANSGRACHT.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1900 | | pagina 4