I p A I b o d L< J Lambriquins, Draperiën. BOL- en AFSLUITGOBJJOTEN in alle breedtes. Alles Haute Nouveauté. F. H U I S M A N S. ECHT NIKKEL. CTW Jongelui exira korting! JOHs. STELLINGWERF?, WIJDE BURGSTRAAT, Schoenmakerij. SNEEK. Schoenwinkel. Complete Stoffeerden], tapijten, Coopers, JCarpetten, GORDIJNSTOFFEN, vitrages IAMSTR A’S Theeverbruik Vereeniging AMSTERDAM. ZEEPPOEDER J I 11 I Goedkoop en best Veevoeder. 1 IR I STELLINGWERFF’s Schoenhandel. Degelijke kwaliteit. Billijke prijzen. De echte Kinadruppels van Dr. DE VRIJ Jongelui, die gaan trouwen, zoekt uw voordeel en vergeet dus niet een bezoek te brengen in het Meubelmagazijn van G. van der Meulen Sz., Farine-laclee H. Kestle, uitmuntend voedingsmiddel voor kleine Kinderen. Fer bus f 0.80. Zomer WO1. HUKerkvoogdenAannemers enz. I 8 r VOOR VOORJAAR EN ZOMER. Prijzen Concurreerend. Beleefd aanbevelend. Specialiteit OOSTEBBUZ. SNEER. Buiaie keuze. Billijke grijzen. Grootzand, S^EEl^. Meubel-. Bedden-en Matrassenfabriek beveelt zich beleefdelijk aan voor de levering van alle het vak betreffende Artikelen. C. de Koning Tilly, A chter straat 1315, Haarlem. welke alleen de echte is, is het beste voorbehoed- en genees middel tegen influenza en koorts. Probeer ze en gij zult de goede, wonderbare uitwerking daarvan ondervinden. Om elk fleschje is eene gebruiksaanwijzing gewik keld, voorzien van mijne roode handteekening, welke ook op het etiket van het fleschje voorkomt. Grootzand 2. SNEEK. Grootzand 2. Ruime uitgebreide keuze in alle soorten. i €77777. j €77 In alle genres. r GEBR. DOBBELMANN, HET ANKER HVPOTHZKEIT EN VOORSCHOTTEN worden op billijke voorwaarden en rente verstrekt. Centrale Credietbank, Wegens verplaatsing in Mei, sterk verminderde prijzen. Magazijn van Bericht de ontvangst der 777€7^^€€€Z€77 HOLLANDSCHE I C. REMKES, 1 JAN DE VRIES, Krutzebroederstraat. Grootzand, Sneek. COMESTIBLES, Bericht de ontvangst en gereedheid eener uitgebreide Col lectie gegarneerde P. KOOLSTRA ZONEN, Lood-, Zink- en Leiwerkers, enz., 1 Vriendelijk aanbevelend. - I Lekkere Geurige verdient door hare deugdelijke samenstelling verre de voorkeur boven andere goedkoopere soortenr Zeepfabrikanten, NIJMEGEN. met Inlichtingen met postzegel voor antwoord. Nieuwegracht 147, UTRECHT. i Grootste keuze. Billykste pryzen. 55 65 Grof Souchon Bijzonder wordt aanbevolen: 65 ct. 75 100 75 80 100 De HAARLEMMER OLIE van Verkrijgbaar bij P. K GROENVELD en Th. D. JAARSMA, beiden te Ylst. Puik KIPPENVOEDE R, bestaande uit Tarwe, Gerst, Haver, Mals, enz. per HL. f 3.40. VOERROGGE, per HL. f2.90, iets lich ter f 2.60. OCHTENDMEEL voor Kippen, per 50 Kilo f2.90. Gewoon MESTMEEL, Gemalen ROGGE, GERST en WIKKEN, per 60 Kilo f 2.80. Licht VOERMEEL z.g. fijne ZEMELEN, per baal van 40 Kilo fl.10. Zuiderkerkstraat 10, GRONINGEN, r ter bestrijding van bloedarmoede, bleekzucht, Malaria (binnenkoorts) en algemeene zwakte, worden uitsluitend verkocht in vierkante ver zegelde flacons met mijn naam buiten op de roode doos. Alom verkrijgbaar a/1.en tegen toe zending van postw. a f 1,15 rechtstreeks en franco uit de Chemische Fabriek van H. NAN NING, Den Haag. Ontvangen eene ruime keuze van de nieuwste modellen MEUBELEN, als Lin nenkasten, Spiegels en Buffetten, Tafels, Penant kastjes, alle soorten Stoelen. Concurrentie ónmogelijk. N. B. Koopt en verkoopt nette halfsleten MEUBELEN. HANDEL IN ZALM, SARDINES, BOUILLON (Nieuwen huis), Potjes en losse GEMBER, GROEN TEN IN BLIK, JAM’s, MIXED PICKLES, PICCAL1LLY, AUGURKJES, Spoor’s en Colman’s MOSTERD. Aanbevelend. Frijsnoteering’ per 5 ons. China Congo Stof OntbijtThee Namiddag Extra fine China Congo Uitsluitend verkrijgbaar bij: JOH. W. MHIJEK, Fabrikant, Sneek. Thee 50 en 55 ct. 55 60 65 75 80 100 Ondergeteekenden bevelen zich bij voort during aan, voor de hun vak betreffende werkzaamheden tot herstelling van Ker ken en Torens, enz. enz. Solied werk en behandeling. Leeuwarden. t 11“ 'iMoiiiel® SU ttltiiHrlifc JOH. VOLKERS ZOON, Nieuwe Artikelen Haarlfimmer-Olie. j T HEEREN-, DAMES- ei KINDERSCHDEISEL, G. STOCKMANN 4 ZONEN HaRi.EMSNS|5 3

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1901 | | pagina 4