JIJKGHfS’ HARMONIKA’S. Lofodinsche Levertraan ZALM, KREEFT, SARDINES, Bouillon, enz. enz. firma YME BAKKER Oosterdijk 65. SNEEK. g Joustra’s Cognac sedert 1887 steeds met succes geannonceerd. Franco proefflesch f 1.20 Wed. S. Jouslra Zoon, SNEEK. BRIEVENHOOFDEN (ASflialtEravIlFB), Etiquetten enz. enz. k 1.18 TI! I’s Theeverbruik Vereeniging Op de Fiets Vorstenhuis en Vaderland. B. G. AIKEtt Co, Rotterdam. De echte Kinadruppels van Dr. DE VRIJ KERK-, KAMER-, HANG-, Wand- en Cooplampen, alsmede de losse Artikelen in ’t Lampenvak in Bleekerij „Het Vertrouwen" bij K A M P E N. J. ten DOESSCHATE te Zwolle. 5 45 cents per pond 22 2 cents per 2 pond SOLO Steen druk werk, B. FALREKA Mzn. HYPOTHEEKBANK L. R. VEEN, Firma F. van der Vegt. Overal verkrijgbaar. SOLO ONTVANGEN: Vraag BOOMiïAARD's fijne Gmiw W en zijn overheerlijke KRUIDKOEK- Meubel-, Bedden-en Matrassenfabriek beveelt zich beleefdelijk aan voor de levering van alle het vak betreffende Artikelen. JOH. de HEER ROTTERDAM. I groote keuze in voorraad, billijke prijzen. Aanbevelend, N oord-Nederlandsche HOLLANDSCHE Vermeerderd, verfraaid, in prijs verminderd. Bij Jac. C. van der Stal, Utrecht, verschijnt de tweede, vermeerderde GOEDKOOPE uitgave Verkrijgbaar bij B. F ALKEN A Mzn., Singel, Sneek. De Verf der Toekomst IS ASBESTINE de echte koudwaterverf. In Cartons x 1 C. de Honing Tilly, te GRONINGEN. vervangt Natuurboter. DE VAX OUDS BEKEND ZUIVERE vlugge be- zuiver Afgehaald - 1.1 o Alle voorkomend Bijzonder wordt aanbevolen: Geeft4 ®/0 Pandbrieven uit tegen den koers van 99*/, °/0. Geeft geld op eerste hypotheek. AMSTERDAM. Prijsnoteering per 5 ons. 60 75 I Munt uit door nette en handeling der Wasschen in rivier- en bronwater. CITROEN BALLEN. Magazijn „Lemsterland”, Groolxand 18, Sneek. Handleiding voor zelfonderricht i» MARGARINE ^jjONDE OUDf van 9 (Orgeltoon) I Grof Souchon 3 4 /3.75 4.50 5.50 K li ii b n v e d 65 ct. 75 100 h li P di t£ k; VI ol d oi ol di v c e v v it g g z ’t E k g b 1< b <3 r h h d b v Technikum Mittweida Sachsen. Maschlnen-lngenleur-Schule Werkmelster-Schule Elektrotechnlsches Praktikum, Scheikundig onderzoek op aanvraag voor onze rekening. ALS wordt zeer voordeelig geleverd door Grootste keuze. Bilhjkstc pryien. Thee 50 en 55 ct Grot Souchon Correspondenten de H.H. EGBERT VEEN Co. te Sneek. China Congo Stof Lekkere Geurige 55 65 80 100 men wel iets verfrisschends onder het Ik ben er in Het zijn mijn BANKETBAKKER. het prachtige, interessante werk, getiteld Gedenkboek door R. Husen, A. A. Kley'n, P. Kloppers, H. B. van Lummelen G. Schutte. Het bevat de levensbeschrijvingen der Prinsen van Oranje-Nassau en van Hare Majes teiten Koningin Wilhelmina der Nederlanden met de Historie des Vaderlands uit hun tijd. Het boek is bijgewerkt tot op het huwelijk van H. M. Koningin Wilhelmina met Z. H. Her tog Hendrik en met een belangrijk overzicht der geschiedenis van Mecklenburg-Schwerin door N. van Hesteren. Het is compleet in 26 afleveringen van 16 pagina’s, die om de 14 dagen ver schijnen in kwartoformaat, 121/, cent per aflevering, versierd met 6 prachtige portret ten en platen, waarvan 8 in fijnen kleurendruk. Het is ook onmiddellijk compleet ingenaaid verkrijgbaar a f3,25 of compleet gebonden in prachtigen, smaakvollen stempelband a f 4,25. De prijs der eerste uitgave was f 4,80 ingenaaid en f 5.90 gebonden. Op aanvraag wordt het prospectus gratis en franco toegezonden. Werkelijke VERF (geen kalk met lijm). De Verf is goedkoop en Water kost niets. Brochure, kleurkaart en gebruiksaanwijzing wordt op aanvrage gaarne toegezonden door Na genomen proeven op de Nat. Schilder-Tentoonstelling te Bolsward bekroond met de Vervuld Zilveren Medaille. ter bestrijding van bloedarmoede, bleekzucht, Malaria (binnenkoorts) en algemeene zwakte, worden uitsluitend verkocht in vierkante ver zegelde flacons met mijn naam buiten op de roode doos. Alom verkrijgbaar a 1.en tegen toe zending van postw. a f 1,15 rechtstreeks en franco uit de Chemische Fabriek van H. NAN NING. Hen Haag. OPGERICHT AÏ9 1782 Gedeponeerd. zoo gunstig beoordeeld in de Geneesk. Courant en het Pharmac. H. WEFERS BETTINK te Utrecht, aanbevolen door vele Doctoren, is in dende flesschen verkrijgbaar bij S. H. van den OEVER, Bolsward-, A. SPANDOUW, Woudsend. Wegens den namaak mijner vierkante flesschen en nabootsing mijner verpak- king, wordt men verzocht op het merk ,,De Gekroonde Oude Gaper” en op den naam te letten. OntbijtThee Namiddag Extra fine China Congo Uitsluitend verkrijgbaar bij: JOH. W. MEIJER, Fabrikant, Sneek. van Weekblad, door Prof, maathou- v. d. WERF, Sneek-, D. E. ROLLE MA, Ijlst-, M. wil men wel rijden in den mond hebben. geslaagd om u dit te leveren. heerlijke Ik wil ze u niet verder aanbevelen; pro beert u een ons voor 10 cent en u beveelt ze zelf een ander aan, om ze zoo spoedig mogelijk te halen. Aanbevelend, vervctugu Mübuuruuwr. De HAARLEMMER-OLIE van A chterstra at 13 15, Haarlem welke de eenige echte is, is het ge leesmiddel, dat meer dan 200 ja ren het beste succes heeft ter wereld en aan vele lijdenden verzachting van lijden en genezing heeft ver schaft. Verkrijgbaar bij P. K. GROh NVELD en TH. D. JAARSMA, beiden te Ijlst. Degelijke Volksharmonika’s volgens nevenstaande teekening 2 Reg. 2 koorig 3 4 Prachtige volle toon. Talrijke dankbetuigingen Bij elk instrument cadeau: een om zonder notenkennis direct verschillende liederen en koralen te kunnen spelen en kleine reparation zelve te doen. Franco levering tegen toezending I van postwissel. Grootste sorteeiing in Nederland van Mond-, Blaas- en Hand-Harmonika’s. Hoofddepót der ECHTE CREFELDERS. Vraagt gratis geïll. Prijscourant. Wederverkoopers bij minstens 3 stuks hoog rabat.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1901 | | pagina 4