VRAGEN VAN DEN DAG. Handelsdrukwerk. B. FALKENA Mzn. REUKLOOZE die onder garantie worden geleverd, 2 zijn in 15 verschillende soorten in voorraad bij J. SMIT Ez.. èe Wereld- Tourist a IO Samuel lleckscher senr., N. w VIL8fflENA/oicmQ|ior,;; Amslerdam, Haarlemmer Houttuinen H I j l; rj S j l elefoon-lntercommunaal II Millioen 202-000 Mark gewonnen moeten worden. Effecten en andere Waarden, in hunne Safe Deposit-lnrichting, volgens tarief en voor waarden, bij hen verkrijgbaar. A L K M A A R. SNEEK. Redacteur Dr. H. BLINK. S. L. VAN LOOY. BURGSTRAAT, „OPRECHTE” HAARLEMMEROLIE. C. de Koning Tilly, SPOED! 17 November trekt de 371ste Staatsloterij. Fabriek „K E N N E M E R L A N’ I 1 r Men Mede liet geluk de iiand. Populair Tijdschrift voor Nederland. Prijs per jaargang van 12 afleveringen met fraaie gekleurde platen f 5.40. Singel, n e e k 20 November ’sG RAVENHAAGSCHE ALGEMEENE VOORSCHOTBANK, Stationsplein 7. ’s Gravenhage. Bankiers: De Twenisclie Bankvereenigingde Heeren B. W. Blijclenstein en Co., Amsterdam. 500.000 Mark. Uitnoodiging tot deelneming in de Kansen, |/j©lfb ©waring. TEN CATE FENNEMA en ALMA, Kassiers en Com- missionnairs in Effecten, berichten aan belangstellenden, dat zij de gelegenheid verstrekken tot het in bewaring geven van Sneek, 30 October 1902. 5de Groote Culemborgsche Geldverioting „ELK WAT WILS’. ir SAUCEN. 1 Nummer 10 cent. De prijzen zijn door den Staat gega randeerd. 5000 3000 2000 1500 1000 800 250 200 169 100 45, 21 17 Sept. Bekroningen in 1902: 14 Oct. Tentoonstelling' der Holl. Maatsch. van Landb. GOUDEN MEDAILLE. Internationale voedingstentoonstelling te Amsterdam, BEIDE ALLERHOOGSTE ONDERSCHEIDINGEN. (EDM. EM. CROïN. (J. A. J. VAN DE VEN. de dri R< ga tol ve he Sk W( M' te 17 da vr: ge Men teekent in bij eiken boekhandelaar AMSTERDAM, Keizersgracht 198. acl Jo; he gr nie de; ke: alg ge be’ ge, te me viji st; be zij ne or re zo te g« m, ui> rij de er ’t de tei rij lai in’ all fei ra; on all dij en bij den uitgever slu ne ha; dei tot bei wa det te 1 kw De hoofdtekst van dit halfmaandelijksche tijdschrift bestaat uit de Beschrijving een er Reis om de Aarde, die de Heer E. T. Feen- stra Kuiper in op dracht dei' Vennoot schap maakt. Elk nummer is rijk geïllustreerd naar ei gen photographische opnamen. Ieder inteekenaar ontvangt per jaar ongeveer 20 Ansichtkaarten, die hem aan eigen of een ander op te geven adres door onze reizigers worden toegezonden. Voor de eerste maal komen deze uit verschillende plaatsen in Arabië, Perzië, Voor- en Achter-Indië, Birma, Malacca enz. Prijs per jaargang ƒ7.20, incl. de Ansicht kaarten. De inteekening is te allen tijde opengesteld. Ook de Ansichtkaarten worden te allen tijde geleverd. Bureau „De Wereld-Tourist”, Haarlem. NOTA’s, KWITANTIEN, ENVELOPPEN, PRIJSCOURANTEN, ADRESKAARTEN, STROOIBILJETTEN, BRIEFKAARTEN, CIRCULAIRES, POSTPAPIER, enz. met firma bedrukt, wordt zeer netjes en vlug tegen billijken prijs geleverd. Aanbevelend, na afloop der geheele Loterij gratis en franco, rCArELZlTRj;^ Prenu# 1 prijs 1 prijs 1 prjjs 2 prijzen 1 prgs 1 prijs 1 prijs 2 prijzen 1 prijs 1 prjjs 1 prjjs Vraagt by Uwen Boekhandelaar een Proef nummer der Nederlandsche uitgave van Mark 16 prjjzen i 10,000 56 prijzen a 102 prijzen i 156 prjjzen 4 prijzen a 612 prijzen a 1030 prijzen a 20 prjjzen a 77 prijzen i 36058 prijzen a 9989 pr.alöO,148,115,1 10882 pr. a 78, 45, ■F stijgt in de 2e kl. tot 55,000 M., in de 3e tot 60,000 M., in do 4e tot 65,000 M„ in de 5e tot 70,000 M., in de 6e tot 75,000 Mark, in de 7e tot 200,000 Mark en met de premie van 300,000 M. event, tot 500,000 Mark. Voor de eerste prij strekking, die officieel is vastgesteld, kost een geheel origineel lot slechts Gld. 3,50 een half origineel lot slechts Gld. 1,75 een kwart origineel lot slechts Gld. -,90 De inleggelden voor de volgende klassen zoowel als de juiste lijst der prijzen worden aangegeven in het officieele trekkingsplan voorzien van het Wapen van den Staat, welk plan ik op aan vraag gratis verzend. Iedere deelnemer in de loterij ontvangt onge vraagd onmiddellijk na de plaats gehad hebbende trekking de officieele trekkingslijst. De uitbetaling en verzending van prijzen geschiedt door mij direkt en prompt aan de win ners en onder de strengste geheimhouding. Iedere bestelling kan men eenvoudig per postwissel opgeven, ook tegen rembours. Men wende zich dus met de aanvraag om toezending van loten voor de spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogeljjk of uiterlgk tot met vertrouwen tot Bankier en Wisselkantoor in Hamburg, Duitschland. Hierdoor maak ik bekend, dat ik, ten einde den verkoop van namaak sel van mijne „OPRECHTE” Haarlem mer olie onder mijnen naam tegen te gaan, in de fleschjes mijnen naam heb laten gieten en de biljetten, waarin deze gewikkeld zijn, voorzien heb van een WETTIG GEDEPONEERD SLUITETIKET met mijn ROODE hand- teekening. Alle fleschjes waarin dus niet de naam C. de Koning Tilly is gegoten zijn beslist n a m a a k van mij ne alleen Oprechte Haarlemmer Olie. Men eische dus steeds de Haarlemmer Olie, van deze beide kenmerken voor zien, als zijnde de eenige echte. 13 Achterstraat 15, HAARLEM. ITeohnikum Mittweida Sachsen, MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL ƒ.500.000. Verstrekt VOORSCHOTTEN op langen termijn. Geeft 4’/a pCt. OBLIGATIES uit groot 1000, ƒ500 en 100 a 100 °/0, verkrijgbaar ten kantore en bij de Heeren Bru- nings en ten Cate en Egbert Veen te Sneek. De Directie, 92 Gen 92 0. IVlUIIIVliVI M8 3751 Levert heslist gegarandeerd zuiver INLANDSCH GESMOLTEN RUNDVET, in gesloten bussen van 27», 5 en 10 Kilo of aan vormen van 27a Kilo a fiO cents per Kilo. GESMOLTEN SCHAPENVET, 50 cents per Kilo. Bij groote afnamen be langrijke korting. Hoofdprijs ev. van de door den Staat Hamburg gewaarborgde groote Geldloterij, waarin zeker De prijzen van deze veel voordeel biedende Geld loterij, die volgens het plan slechts 118,000 loten bevat, zijn de volgende: De hoogste prijs is eventueel 500,000 Mark. Mark van 300,000 200,000 a 100,000 1 75,000 a 70,000 a 65,000 a 60,000 a 55,000 a 50,000 a 40,000 a 30,000 a 20,000 Totaal 59,010 prijzen. De Hoofdprijs in de le klasse bedraagt Mark 50,000, 512 prijzen van f 120, Een ware schat J voor alien, die door jeugdige verkeerd- heden lijden, is het beroemde werk j r> Or. Retau’s Hollandsche uitgave, met 27 aib, Prijs 1 2 Gulden. Ieder, die aan de gevolgen I van zulk kwaad leidt, moet het lezen. I Duizenden hebben hun herstel er aan te 3 danken. Te verkrijgen bij het Verlags- ;l Magazin te Leipzig, Neumarkt No. 21, I franco tegen inzending van het bedrag I (ook in postzegels) en in eiken boek- handel in Holland. Nog enkele Loten voorhanden der (Eenijste Loterij, waar de prijxen franco gezonden worden). Bestaande uit 5 verschillende Loterijen, alle uit te wijzen door de 371ste Staatsloterij. Alla loten, zoolang niet uitgeloot, zijn geldig op alle klassen der 371ste Staatsloterij. SERIE EEN. 1 Nummer voor 50 ct. 512 geldprijzen van duizend gulden, f 400 f 200, f 170, f 150, f 120, f 100, enz. SERIE TWEE. 2 Nummers voor 50 ct. 1 Nummer voor 25 ct. 512 prijzen van vijf- honderd gulden, f 200, f 150, f 100, f 75, f40,1 25, f15, f 10, f7, f5, f4, f2,50, f 2, enz, enz. SERIE DRIE. 4 Nummers voor 50 cent, 1 Nummer 121/a ct. 512 prijzen van f 250, f 100, f 80, f 60, f 40, f 20, f 15, enz, SERIE VIER. 5 Nummers voor 50 ct. f 60, f 40, f 25, f 20, f 15, f 12, enz. SERIE VIJF. 10 Nummers voor 50 ct. 1 Nummer 5 cent. 512 prijzen van f 80, f 50, f 30, f 20, f 10, f 8, f 7, f 6, enz. Trekkingslijst ontvangt ieder deelnemer alle prijzen ontvangen de winners franco. Een ieder beproeve zijn geluk, zij, die alle 5 series koopen voor f 2.50, ontvangen 22 Nos. en hebben bijna zeker een of meer prijzen. Postzegels worden ook in betaling aan genomen, alle verzendingen van bovenstaande Loten geschieden franco. Deze Loten zijn verkrijgbaar bij den ondernemer A. H. VAN DAM, Boekhandel, Culemborg, en alom bij ruim vijf honderd Agenten. Solide Agenten gevraagd. I» Verschijnt Bnsgroenten Jams. I M ’t t' als: Fransch Dultsch EngeJsch flederlandsch 2-maal per maand. PETROLEUMKACHELS, Maschlnen-IngeBleur-Sohule Werkmelster-Sohule Eloktrotechnhohe» Prsktikum. GroottadBl ii ybiscIi ei [saultsi nuiM. Safe Deposit.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1902 | | pagina 4