Ledental groeide tot 200 DE NIEUWE PIET BAKKER SCHOOL MAANDAG IN GEBRUIK GENOMEN 1 „Twee kapiteins op n schip gaat fout” Sfcf? Officieel Orgaan de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL IJLST van en I SNEKERWKOERIER nMkUWum AVV CT IU H111>S»AD< jÈ IJsbrechtum veertig bomen rijker IMn i ZOON WORDT OPVOLGER 1 39M' Dokter D. Ferwerda, Heeg, legt praktijk na kwart eeuw neer SOJS en De Meerpaal zamelen geld in voor boottocht bejaarden „Uit de Marktstraat" ■wj Chris Hinze geeft nachtconcert r WR; M ■Hl In dit nummer is als bijlage opgenomen 1 ySNSEKERNIEUWSBLAD^ Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis In GAASTERLAND, SLOTEN e.o Swöl kfetoiilB (Voorlichtingsorgaan van de gemeente Sneek). tea®» Sift"'77777.. .'7:7 ,,De buitenstaander verwijt ons altijd dat we eigenlijk hele maal niet zulke geweldige na tuurliefhebbers zijn. Daar hoe ven jullie echt niet zo prat op te gaan, zeggen ze dan. In plaats van de dieren te be schermen, doden jullie de bees ten. Toch wil ik dit tegenspre ken. Immers, bij een mogelijke vervuiling van het water zijn wij als hengelaars de eersten, die zo iets zullen ontdekken. Milieubeschermend, zou je kunnen zeggen”. Hel Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRUFHOUTS NIEUWSBLAD en J. -V I A „.U- ArLiïi' 1 f SNEEKER NIEUWSBLAD j DIRECTEUR FLEXA-SNEEK G. P. T JALLEM A TREEDT AF al (Foto Studio Ger Dijs) (Vervolg op pagina lAj S ”«7» b.g.g. '7 r B 3 I 7 Rengelsportvereniging ,De Baars’ vist 60 jaar gang van zaken wordt elke dag de directeur, wanneer je twee DONDERDAG 29 MAART 1973 128ste JAARGANG No. 26 wilt stimuleren, moet je ervoor zor gen dat je een gemakkelijk herken bare naam voert.” Verschijnt: maandags en donderdags 7 J \7 7 A In 1947 werd het pand aan de Oppen- huizerweg, dat inmiddels ook al een paar uitbreidingen achter de rug heeft, betrokken. Er werd toen veel verf ge ëxporteerd, voornamelijk naar Zwitser land, België en Frankrijk, want vlak na de tweede wereldoorlog mocht in Nederland verf op de bon verkocht worden, terwijl men voor het produkt wat uitgevoerd werd, grondstoffen te rugkreeg. „Dat was wel een attrac tieve handel”. Overigens was de verf soort die men in de begintijd produ ceerde heel anders samengesteld dan de huidige. Er werd veel aan de bin nenschippers geleverd. „Bijna het hele vervoer ging toen per schip, de schip pers stelden hoge eisen aan de verf, want behalve dat ze erop woonden was hun schip ook hun bedrijf.” De kleuren moesten eveneens aan bepaal de voorwaarden voldoen. Elk gebied had z’n aparte kleuren. Hier in Fries land werd veel donkergrijs gevraagd voor de boerenwagens.” betrokken en de hele echter het fout, De vijfde- en zesde klasleerlingen van de openbare (basis) Epemaschool gre pen gistermorgen negen enthousiast naar de schop om, in het kader van de Nationale Boomplantdag, 40 bo men in de grond „poten”. Ze begonnen met de aanplant van een aantal iepen en esdoorns rond hun eigen school en de kleuterschool „Yn ’e Govert”. Op de foto zijn Eke Romp uit de vijfde en Gerardus Schengenga uit de zesde klas bezig met het planten van één van de essen rond de speelvijver aan 't Heechsiem. Wethouder G. Miedema en de heer J. van der Wal, direkteur van gemeentewerken, kijken belang stellend toe. Ook kregen een aantal treurwilgen hier een plaats. Na af loop van het festijn werd een film vertoond. Hoe het in Sneek, Gaaster- land en IJlst op de boomplantdag toe ging, kunt u elders in deze krant le zen. Dit zjjn de woorden van de heer W. Faber, voorzitter van de Sneker hen- gelsportvereniging „De Baars”, die 60 jaar geleden werd opgericht. Telde de club de eerste jaren slechts 22 leden, nu staan op de ledenlijst maar liefst 200 namen van enthousiaste henge laars. Daarbij komt dat het ledental nog steeds groeiende is. De sterke stij ging is voornamelijk de laatste drie jaar tot stand gekomen. Volgens de heer J. Hofstra, secretaris van de ver eniging, is het om organisatorische re denen op een zeker moment zelfs noodzakelijk geweest een ledenstop in te stellen. Het 60-jarige jubileum wordt overmorgen op passende wijze gevierd in hotel Hanenburg. dereen toegezongen werd, van de school waarin een mer, een gymnastieklokaal, ken en een bijkeuken met droogruim te zijn ondergebracht, heeft een jaar in beslag genomen. Burgemeester mr. B. van Haersma Buma zal 27 april de officiële opening verrichten. (Foto Studio Ger Dijs) praeses van „De Baars” voor een deel aan het feit dat men „milieubescher- zich zelf komen”. Hij hoopte wel dat velen, die een drukke werkkring heb ben, met een hengel in hun hand en aan de waterkant zittend, helemaal tot zich zelf komen.” Hij hooptee wel dat vele hengelaars, die niet bij een visclub zijn aangesloten, zich als lid zul len aanmelden. „Dit is in de eerste plaats nodig omdat men dan als henge laar in staat wordt gesteld met le vend aas te vissen. Als lid wordt je bovendien automatisch bij de Algeme ne Hengel Bond aangesloten,” meent dhr. Faber. De A.H.B. is een over koepelende federatie, die ruim 600.000 leden telt en dit aantal stijgt gestaag. voor aan Chris Hinze combinatie gevraagd op te tre den tjjdens een nachtkoncert in Amici- tia op Koninginnedag. De combinatie heeft inmiddels aan het verzoek ge hoor gegeven, zodat jong en oud van deze zowel klassiek als modern spe lende fluitist, kan genieten. De Sne ker Rinke Elzinga heeft zich bijzon der ingespannen bij het leggen van kontakten tussen de groep en de orgaT nisatoren. Dinsdag is een brief naar het college van b. en w. gestuurd met het verzoek belastingvrije kaart jes voor het koncert beschikbaar te stellen, zodat er zoveel mogelijk geld voor de boottocht overblijft. De export richt zich nu voornamelijk op Duitsland, België en Frankrijk. Al is Nederland de grootste afnemer, de omzet in het buitenland wordt ieder jaar groter. Dit jaar wordt de eerste paal voor een uitbreiding naast het be staande pand geheid. De heer Tjal- lema verwacht dat het produceren van grotere hoeveelheden zeker niet tot de onmogelijkheden behoort. „Het assor timent zal ook wel groter worden, al moet je wat dat betreft natuurlijk bin nen bepaalde perken blijven.” Momen teel worden in de Flexa fabriek onge veer zestig verschillende kleuren verf gemaakt, waaronder ook de mode kleuren en de hippe tinten die inder tijd door Flexa geïntroduceerd zijn. „We zijn die cirisjaren aardig door gekomen, maar het was wel een moeilijke tijd. In zo’n klein bedrijf ben je van alles: ’s avonds heb je de boekhouding en overdag is het ,wrotten’. Wij hadden nog ’n redelij ke omzet omdat onze zaak tamelijk conjunctuur-ongevoelig is.” Doordat men ook in de dertiger jaren de kwast wel eens ter hand moest ne men, werd er nog aardig wat verf verkocht. Daarvan werden in de oor log nog de vruchten geplukt. „De vrij grote omzet zorgde ervoor dat we konden blijven doordraaien, was het dan op een laag pitje.” ABONNEMENTEN Abonnementsgeld j 5,50 per half jaar (bij vooruitbetaling i Postabonnementen f 9, per half jaar (bij vooruitbetaling i ADVERTENTIETARIEVEN 20 et per mm, ingezonden mededelingen S-dubbel tarief Bij kontrakt lagere, mm-prijs Maandagmiddag werd in Sneek de nieuwe Piet Bakker school, een onder wijsinstelling voor geestelijk gehandi capte kinderen, aan het Plevierenpad officieus door de zestig leerlingen, het bestuur en de zes leerkrachten in gebruik genomen. Half twee werd de vlag gehesen, terwijl leerlingen van de Christelijke Pedagogische Akademie 'n taptoe bliezen. Zij zorgden ook voor muziek bij de polonaise, waarbij de kinderen door een afvalsysteem hun eigen plaats in één van de vier nieuwe lokalen konden „veroveren”. De feestelijkheden duurden de hele middag; het programma was afge stemd op de leerlingen .Met orgelbele- leiding van de heer K. Silvius uit Sneek werd aan „community sin ging” gedaan, goochelaar Tj. Bakker uit IJlst liet in de ruime hal van het gebouw de kinderen versteld staan van zijn ingewikkelde kunsten. Aan de middag werd een extra feestelijk tint je verleend doordat leerling Wytze Hoekstra uit Jutrijp z’n dertiende ver jaardag vierde en uiteraard door ie- De bouw dokterska- een keu- aacmCTP'TF. inEimt BBtatHühHi. ?',.r VOOR raraK SN OMnSSCSN Hij is zijn hele leven bij het bedrijf betrokken geweest. Op vijftienjarige leeftijd kwam de heer Tjallema op de Oude Koemarkt in de zaak van zijn vader Ruurd, die in 1904 met de fa bricage van verf starte. „Er werkten toen zo’n man of vijf personeel, het Dokter D. Ferwerda uit Heeg legt zijn ambt als huisarts neer en doet per 2 april, maandag dus, zijn prak tijk over aan dokter H. Huismans uit Drachten. Dokter Ferwerda is be noemd tot adviserend geneesheer van de Stichting Samenwerkende Ziekenfondsen in Friesland. Hij zal zich in Oudega (W) vestigen. De heer Ferwerda heeft zijn praktijk in Heeg 25 jaar gehad. V 7-7 7 77’r-^W JsffiWiEi'ïWl «aft .,.7, i ui;trjy;.' 'U' 33? UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. ADMINISTRATIE: Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-4233, 5169 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 4234 4235, 2247 Gironr. 932730 Bank: Raiffeisen- en Amro- bank REDAKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 b.g.g. 3779, L. Jellema, redakteur FOTOREDAKT1E: Studio Ger Dijs Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 Onder auspiciën van de Stichting Open Jeugdwerk Sneek en de bezoe kers en de staf van het jongerencen trum „De Meerpaal” wordt dit jaar weer de traditionele boottocht - bejaarden georganiseerd. Om geld te komen heeft men de t-24.2 den tjjdens een nachtkoncert in Amici- was allemaal nog niet zo uitgebreid als nu. Ik wist dus precies hoe alles ging, je zou kunnen zeggen dat ik van toeten en blazen wist,” merkt hij glimlachend op. De produktie nam ge staag toe en in 1923 werd van een gas motor („Dat ding deed het direct als hij een goed humeur had, anders moest je een half uur wachten”) over gestapt op een electromotor. Dokter Ferwerda, 61 jaar, kwam in 1948 naar Heeg. Vijf jaar eerder was hij afgestudeerd en hij heeft tot aan ’t eind van de oorlog op verschillende plaatsen in Nederland als waarnemer gewerkt. Direct na de oorlog moest hij 2,5 jaar in dienst. Zijn opvolger hier, dokter Huismans behaalde zijn „bul” drie jaar geleden. Direkt na zijn eindexamen werkte hij hier en daar als waarnemer en vertrok ver volgens anderhalf jaar geleden naar Cameroun. Hij is pas teruggekeerd in Nederland. In Heeg krijgt dokter Huis mans zijn eerste praktijk. er „Flexa” Dat er de laatste tijd zoveel animo bestaat voor de hengelsport wijt de Nadat men zich aan de Oppenhui- zerweg had gevestigd is de omzet in een fors tempo gestegen. De doe-het-zelf „neiging” betekende ’n enorme stimulans, ook al omdat men genoozaakt werd een groot as sortiment te brengen. „Je moet na tuurlijk wel voorzichtig zijn, zodat je het bedrijf niet teveel versnippert,” vindt de heer Tjallema. „Je moet je op de grote dingen concentreren.” In 1954 sloten de Gebroeders Tjalle ma zich aan bij de Sikkens groep, en sinds die tijd staat „T op de bussen die de fabriek verla ten. „Flexa heeft te maken met flexibel, taai zijn, weerstand kun nen bieden; dat zijn eigenschappen van onze verf”. De naam is ook ge kozen om de klanten in het buiten land te gerieven. „Het woord Tjal lema is voor een buitenlander niet uit te spreken. Als je de verkoop De heer Gerrit Pieter Tjallema uit Sneek legt wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd zjjn functie als directeur van de Flexa fabriek aan de Oppenhuizerweg neer. Zjjn zoon Pieter Gerrit (30) volgt hem op. Sinds vorig jaar is deze al belast met de zorg voor de dagelijkse gang van zaken, terwijl de heer Tjallema senior het beleid bepaalde. De aftre dende directeur zal niet volledig buiten het bedrijf komen te staan; hij blijft verbonden als adviseur. „Als je je hele leven bij het bedrijf bent geweest heb je een grote mate van ervaring oppedaan, tussen ons besproken. Mijn zoon is kapiteins op een schip zet gaat terwijl een loods af en toe erg nuttig kan zijn,” aldus de heer Tjallema. r - IF* - ,.7 - «g» Ui 2 Ö7 I 7 7.. ''J*'

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 1