CLTS Sneek start cursus over installatietechniek Beppe Schotanus uit Sneek wordt zaterdag 100 jaar Burgemeester opende zaterdag de deuren HEEG KRIJGT ER EEN DERDE ZEILSCHOOL BIJ IJLST snekerWoerier nmaumtmnuifmmc ra ownim Shl 1 O de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan van en s K -8 fc Hl 'Si S-I|^ 99 L J Is 'I II Plannen voor uitbreiding schoolgebouw WIL WIJKVERENIGING WERKGROEP IN 'TINGA' LC <1 GEESKE SIJBESMA UIT SNEEK TWEEDE IN STRIJD NATIONALE TURNTITEL Over enkele maanden zal Heeg drie zeilscholen rijk zijn. In een uit de twintiger jaren stammende Friese stelpboerderij, gele gen op een eilandje tegenover de jeugdherberg „It Beaken”, wordt momenteel namelijk de laatste hand gelegd aan een in grijpende interne verbouwing. Eén en ander moet voor zestien juni klaar zijn want dan worden bij de in de boerderij te huis vesten zeilschool „Heegermeer” de eerste cursisten verwacht. De school is eigendom van de heer J. Versloot uit Oegstgeest, zijn echtgenote zal de leiding op zich nemen. U SNEEKER NIEUWSBLAD I Hel Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRUFHOUTS NIEUWSBLAD 1% 1 1’1 H I I Ü&i/S H SNEEKER NIEUWSBLAD Terzool erg ingenomen met bejaardenhuis „Nij Wigara (Foto Studio Ger Dijs). keren. fuervolp op pagina 7) - Verschijnt: maandags en donderdags Tijdens een „planaire” vergadering, uit geschreven door een werkgroep uit de wijk „Tinga”, is het donderdagavond in de Christelijke MTS aan het Perk te Sneek, niet gekomen tot het oprich ten van een wijk vereniging. De in ge ringe getalen opgekomen belangstellen den stelden voor eerst een enquête te houden, voordat men verdere stappen onderneemt. De mogelijkheden wat betreft de in stallatietechniek liggen veel beter. In Friesland zijn tot nu toe slechts twee plaatsen waar lessen op dit gebied ge- MAANDAG 2 APRIL 1973 128ste JAARGANG No. 27 ADMINISTRATIE: Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-1,233, 5169 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 1,231, 1,235, 221,7 Gironr. 932730 Bank: Raiffeisen- en Amro- bank UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. Dit blad verschijnt bovendien donderdags huls-aan-huls In GAASTERLAND, SLOTEN <m> In een oude stelpboerderij in Heeg wordt een zeilschool gevestigd. De interne ver bouwing schiet al aardig op, uiterlijk is er weinig veranderd. (Foto Studio Ger Dijs). van het uit het dorp. De woningen zijn overigens eerste bewoners namen vorig jaar juni hun intrek, van de inrichting betaald is door het weken geleden klaar gekomen, het worden. oftwni o>im« wm fMMriu wm, inmmtustu uur eSGfer Geeske Sijbesma uit Sneek heeft op de Nederlandse kampioenschappen turnen voor dames van de KNCGV een uitste kende prestatie geleverd door direkt na Elly Schotz beslag te leggen op de tweede plaats. In de Gemeentelijke Sporthal in Almelo scoorde Geeske 43.70 punten en dat was slechts 2.15 minder dan Scholz. De 18-jarige Sne- ker turnster, die op het onderdeel rin gen met 9.45 punten de eerste plaats bezette, eindigde vorig jaar op de vier de plaats van de eindrangschikking. Bij de adspirant-dames werd Klasien Laanstra, ook afkomstig uit Sneek, zes de. Zij is evenals Geesje lid van de gymnastiekvereniging Advendo. ABONNEMENTEN: Abonnementsgeld f 5,50 per half jaar (bij vooruitbetaling i Postabonnementen (9,— per half jaar (bij vooruitbetaling ADVERTENTIETARIEVEN 20 ct. per mm, ingezonden mededelingen 3-dubbel tarie] Bij kontrakt lagere mm-prijs Volgens de werkgroep is er tussen de circa 3000 Tinga-bewoners te weinig onderlinge saamhairigheid. De vrou wen komen elkaar tegen in de super markt, maar van enig kontakt is geen sprake. Dat moet opgeheven worden, aldus de werkgroep, die stelt dat een wijkgebouw waarin een ieder zich thuis kan voelen, hetzij via een hobby een gespreksgroep, Na een levendige voeten in de aarde gehad, voordat de opening van het bejaardencentrum een feit kon worden. Het bestuur van de Vereniging voor Dorpsbelangen is vele malen naar Rauwerd gereisd om te trachten het college van b. en w. te doen inzien dat Terzool dringend be jaardenwoningen nodig had. Dorpsbe- langen-praeses A. Abma: Er was hier niks. De oudere mensen vertrokken naar plaatsen waar wel bejaardenwo ningen waren en Terzool liep langza merhand leeg. Het is toch al niet zo groot. Om dit tegen te gaan moesten we zelf wel accommodatie hebben. Na vele besprekingen lukte het b. en w. te overtuigen van de noodzaak en werd aan het aannemingsbedrijf Dou- ma uit Scharnegoutum opdracht gege ven met de bouw te beginnen. vervolg op pagina 7) FRIESE STELP WORDT INGRIJPEND VERBOUWD Alhoewel de gemiddelde leeftijd van de Nederlander elk jaar hoger wordt, komt men niet iedere dag een hon derdjarige tegen. Binnenkort is Sneek weer iemand die een eeuw op aarde heeft rondgekeken rijk: zater dag viert mevrouw Ybeltje Schota- nus-Lautenbach haar honderdste verjaardag in het bejaarden- en ver- zorginscentrum Frittemahof aan de Leeuwarderweg. Officieel valt die honderdste verjaardag, of eerste eeuwdag, wat men maar wil, niet op de zevende april maar op de vierde. De vader van mevrouw Schotanus was een eeuw geleden ietwat aan de late kant met het aangeven van de geboorte van zijn dochter, vandaar. Mevrouw Schotanus, geboren in Uit- Wéllingerga, wenst niet veel drukte op haar verjaardag. „Hwant dan bin ik aensens siik, ik sal je heerlijk danke”. Een beetje belangstelling van kennissen stelt ze echter wèl op prijs. Familie heeft ze niet meer; haar man is overleden en kinderen heeft ze niet gehad. Haar tante- zegger Klaas die ze in huis nam toen hij zeven jaar was, is vorig jaar overleden. Feest komt er overigens wel, daar zorgt het huis voor. „Bep pe” Schotanus, zoals iedereen haar noemt, heeft de verhuizing van Crwycebroedershof naar Frittema hof goed doorstaan. In het vorige bejaardentehuis had ze, in tegen stelling tot de andere bewoners al een eigen kamertje, omdat ze nogal slecht ter been was en niet elke dag naar beneden, naar het dagverblijf, kon worden gebracht. Wat dat be treft was de verandering niet groot. Wèl een nieuwtje voor haar was de douche waarmee ze voor het eerst in haar leven kennismaakte. Géluk kig viel de „brüs” haar niet tegen, „eh, wél né, je mutte er even an wenne, mar ’t is niks”. Behalve dat het lopen wat moeilijk wordt, al kan ze wel bij haar „buren” op visite gaan, wordt het gehoor wat minder, maar verder mankeert beppe nog niks. Ze is voortdurend bezig de keuken van het huis aan pannelap- pen te helpen, die door haar hoogst persoonlijk gebreid worden. Vroeger haakte ze veel, maar dat gaat nu niet meer, „de fingers wurde hwat stiif”. Zes jaar geleden kwam de familie Versloot, die toen nog in Arnhem woonde, met de watersport in aanra king, toen men in Holland een zeilva kantie hield. Dit sloeg erg goed aan, zo vertelt mevrouw Versloot, en in de loop der jaren groeide het idee zelf een zeilschool te gaan beginnen. Twee jaar geleden begonnen de plannen wat meer vaste vormen te krijgen en ging men op zoek naar een geschikt ge bouw. Noord- en Zuid Holland werden afgestroopt, maar er werd niets ge vonden. Tijdens een vakantie in de „Pharshoeke” in Heeg viel het oog op een boerderij, waarop toen nog een agrarische bestemming rustte. De stelp beantwoordde geheel aan de ei sen die de familie Versloot er aan stelde. Enkele maanden na het kon- jaar met een cursus gestart en in Leeuwarden bestaat de opleiding al enige jaren. Verder is de werkgelegen heid voor de cursisten beter. De cur sus installatietechniek houdt zich be zig met het bestuderen van de aan leg en het onderhoud van verwar- mings- en sanitaire installaties, ter wijl tevens aandacht zal worden be steed aan hydraulische en pneumati sche systemen. Deze laatste worden o.a. gebruikt bij melkmachines. Het ligt in de bedoeling in 1974 met deze opleiding te beginnen. Op de „openbare les”, die vrijdag op de school gegeven wordt en waar ie dereen verwacht wordt die zich om de een of andere reden interesseert voor (vervolg op pagina 7) of een uitkomst is. een levendige discussie besloot men de commissie opdracht te geven een enquête samen te stellen. Met de verkregen informatie zal er dan ver der gewerkt kunnen worden. Dat Terzool erg is ingenomen met het centrum, het vierde in deze vorm ’n de gemeente Rauwerderhem - de anderen staan in Sijbrandaburen, Rau werd en Imsum -, mocht blijken uit de vele vlaggen die de dorpelingen zater dag hadden uitgesteoken. Er was prak tisch geen woning die niet vlagde met de Nederlandse driekleur of de Fryske pompeblêdden. Het is ook geen won der, want er was wel degelijk reden om in een feestelijke stemming te ver- Het heeft namelijk flink wat REDAKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-1,233 b.g.g. 3779, L. Jellema, redakteur FOTOREDAKTIE: Studio Ger Dijs Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 de t naowra Nadat de Christelijke Lagere Techni- I geven worden. In Dokkum wordt dit sche School aan de Van Schouwen- jaar met een cursus gestart en burgstraat drie maal op de nominatie van het Rijksscholenplan heeft gestaan voor een cursus motorvoertuigentech niek, is in overleg met het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen be sloten aan deze school niet een derge lijke cursus in te voeren, maar in plaats daarvan onderwijs in installa tietechniek te gaan geven. Verschil lende redenen liggen ten grondslag aan dit besluit. Allereerst zijn in het noorden van het land genoeg moge lijkheden voor hen die zich in de mo torvoertuigentechniek willen specialise ren. Bovendien heeft men de indruk dat de vraag naar jongens met het diploma motorvoertuigentechniek da lende is. „Wij voelen er niets voor potentiële werklozen op te leiden”, zegt directeur van de CLTS, de heer C. van der Schouw. Men gaat lessen met acht schepen: ze ven Fly Tours en één Centauer. Vier boten zijn eigendom van de school, in het hoogseizoen worden er nog eens vier bij gehuurd. „Heegermeer” kan per week maximaal 32 cursisten plaat sen, die aan het einde van de oplei ding in tegenstelling tot de meeste andere scholen, geen getuigschrift of diploma ontvangen. „Dat zegt ons niets”, zegt zoon Erik, die straks voor instrukteur gaat spelen. Burgemeester J. van der Bent van Rauwerderhem heeft zaterdagmiddag de officiële opening verricht van het bejaardencentrum „Nij Wigara” in Terzool. Het complex bestaat uit een achttal zelfstandige woningen, die verbonden zijn door een gang, en een recreatiezaal, welke niet alleen be stemd is voor de bewoners van het centrum maar voor alle 65-plussers al bijna een jaar bewoond, de De recreatiezaal, waar- hele dorp, is evenwel eerst enkele parkeerterrein moet nog afgewerkt yjZ i

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 1