snekerWkoerier BURGM. EN WETH. VAN GAASTERLAND MENEN: life-. KALF MET TWEE KOPPEN |a ’a I de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL IJLST en M. WIERSMA ZONDAG VOOR HET LAATST DE BOER OP II Officieel Orgaan van Sli i o iBi Schornegoutumer melkrijder: te druk ALTENBURG-ELFTAL TREEDT WEER AAN TEGEN P0IES2-TEAM Ds. J. J. NIJENHUIS VERTREKT NA 9 JAAR UIT SCHARNEGOUTUM Het Sneeker Nieuwsblad is een gecombineade uUgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, COURANT, DRUFHOUTS NIEUWSBLAD en de :.x lllllllllllffllllllllllllllllllllfflfflllll «IINIIIIII1IIIIIHIIH J ySHEEKER NIEUWSBLAD^ <•- - *-r* KnRHNWIMIVSBrBWnWWLAP^ <^VÖC® 8WEKK XX CM9TBSKWW 'v-V Rapport over Wyldemerk van de provinciale advies commissie te lichtvaardig (Foto Studio Ger Dijs). Vervolg op pagina 17 b.g.g. van Verschijnt: maandags en donderdags DONDERDAG 3 MEI 1973 128ste JAARGANG No. 3€ A Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND. SLOTEN ex> Bouw van appartementen langs ’t Sneekermeer nazomer van start? ABONNEMENTEN; Abonnementsgeld f 5,50 per half jaar (bij vooruitbetaling i Postabonnementen f 9,— per half jaar (bij vooruitbetaling ADV ERTENTIETAR1EVEN 20 ct. per mm, ingezonden mededelingen 3-dubbel tariej Bi] kontrakt lagere mm-pri)s f SNEEKER NIEUWSBLAD Na het de „Btim”. straks ont- De ring- UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. ADMINISTRATIE: Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-4233, 5169 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 4234 4235, 2247 Gironr. 932730 Bank: Raiffeisen- en Amro- bank c De heer Wiersma tijdens één van zijn laatste rondes langs de boeren,in de funktie van melkrijder. Een vertrouwd beeld dat na zondag tot het verleden „Wyldemerk spreekt ons juist daar om zo aan omdat een belangrijk uit gangspunt is de verbetering en uitbrei ding van recreatiemogelijkheden. Gaas- terland heeft reeds een aantal bedrij ven in de recreatieve sector, doch vrijwel allemaal zonder goede bijvoor- zieningen als een zwembad enzovoort De mogelijkheden voor de vrijwel alle maal kleine bedrijven zijn daartoe niet aanwezig, omdat deze voorzieningen door de kleinheid van de ondernemin gen niet rendabel zijn te maken”, al dus het college, dat vindt dat voor de Blijkbaar zat de heer Wiersma het melkrijdersvak in het bloed, want ook z’n vader verdiende op deze manier zijn dagelijks brood. Toen hij in 1952 tijdens een rit in dichte mist in bot sing kwam met ’n tegenligger en daar bij 't leven liet, volgde zijn zoon Murk hem op. Eerst reisde hij met een paard en wagen bij de boeren langs, later schakelde hij over op vrachtwa- Als de laatste onderhandelingen met sukses verlopen is de kans niet uit gesloten dat de B.V. Paviljoen Snee kermeer na de vakanties begint met de bouw van appartementen en een nieuw paviljoen langs het Sneeker meer. Het oude paviljoen zal worden afgebroken, op praktisch dezelfde zal dan het nieuwe gebouw verrij zen. In totaal worden er zestig ap partementen gebouwd, die zijn on dergebracht in zes gebouwen. De „units” krijgen een royale woon- slaapkamer, een pantry, een keuken en een badruimte. Een aantal zal worden verkocht, de rest wordt ver- hhurd. De camping nabij het pavil joen zal ten behoeve van de aanleg van het projekt een eind in westelij ke richting (in de richting van het Kruiswater dus) worden verplaatst. De B.V. is hiervoor met de gemeen te Wymbritseradeel een grondruil overeen gekomen. Vast staat ook dat de huidige steigers voor het pa viljoen zullen worden afgebroken. Ze worden vervangen door nieuwe, en naar het zich laat aanzien ook grotere. „De plannen zijn tot stand gekomen nadat met verschillende instanties overleg is gepleegd. Het is wel allemaal fijn geworden, want we realiseren ons donders goed dat het Sneekermeer voor de Friezen hetzelfde betekent als de Dam voor Amsterdam”, aldus een woordvoer der van de B.V. Paviljoen Sneeker meer. Zondagavond zal de melkrijder Murk Wiersma uit Scharnegoutum zijn laat ste ronde maken. Een trieste zaak, zeggen de boeren uit de „omkriten” van het dorp. „We weten immers wie we hebben en niet wie we krijgen.” Ondanks deze wetenschap is de heer Wiersma niet te vermurven. Nietegen- staande zijn vrij jeugdige leeftijd (ruim veertig jaar) en zijn enorme werklust werd het hem allemaal toch iets te veel. Wanneer straks de route ook nog wordt vergroot en hij meer dan 250 bussen per keer bij de zuivel industrie „De Takomst” te Wommels moet afleveren, zou het werk hem te veel tijd kosten, waardoor hij zijn ne venberoep als boer naar zijn zeggen niet meer naar behoren zou kunnen uitoefenen. Het hele v-oetbalgebeuren is georga niseerd in het teken van een Alten- burg-reünie. Meestal houdt deze fa milie omstreeks Koninginnedag een familiedag, het gezin was echter nooit compleet, omdat verschillende broers „in den lande van Overzee” vertoefden. Nu is het zo geregeld dat alle broers voor het eerst sinds 22 jaar, bij elkaar zijn. REDAKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 l 3779, L. Jellema, redakteur F O TOREDAKTIE Studio Ger Dijs Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 Ds. J. J. Nijenhuis zal op zondag 17 juni afscheid nemen van de Hervorm de gemeente te Scharnegoutum. De predikant heeft oen beroep aangeno men naar Ede, waar hij zich gaat bezig houden met een buitengewone wijkgemeente in wording. Ds. Nijen huis heeft, wanneer hij weg gaat, op drie dagen na negen jaar in Scharne goutum doorgebracht. x-. B. en w. van Gaasterland vinden dat de opmerking van de commissie als zouden er tegen „Wyldemerk’' 'ruim 2100 bezwaarschriften zijn ingediend, niet juist is, Er werden in totaal 2149 van dergelijke geschriften naar Leeu warden gestuurd, maar hiervan werden slechts 894 ontvankelijk verklaard. „Dit werpt een heel ander licht op de zaak,” aldus het college, dat, wanneer de commissie over bezoekersaantallen spreekt, uitdrukkelijk stelt dat Gaas terland landelijk als een vakantie- streek wordt aangezien. De opmerking als zou de gemeente haar verblijfsre- creatie-funktie alleen voor de regio mo gen vervullen, is volkomen onterecht, omdat rekening gehouden moet wor den met de praktijk. Uit onderzoekin gen in het verleden is gebleken dat Gaasterland als recreatiegebied meer dan regionale betekenis is. «Zondagmiddag vijf uur vindt op het Zuidersportpark een unieke voetbal wedstrijd plaats. Alle dertien gebroe ders Altenburg zullen dan trachten ’t familie-elfta) Poiesz in een vriend schappelijke wedstrijd de loef af te ste ken. Het was niet zo eenvoudig om de dertien Altenburgen hij elkaar te krijgen. 22 jaar geleden emigreerden Thijs en Wiebe namelijk naar Nieuw- Zeeiand. Ze zijn sindsdien nooit weer thuis geweest en zullen na een afwe zigheid van bijna een kwart eeuw weer voet op Nederlandse bodem zet ten. De predikant zal in de middagdienst, die om kwart voor twee begint, af scheid nemen van de gemeente, de dienst is er nog gelegenheid voorgangersechtpaar persoonlijk hand te drukken in gebouw In de vacature die dus staat is nog niet voorzien. De ring- predikanten zullen waarnemen tot dit wel is gebeurd. bestaande Gaasterlandse bedrijven „Wyldemerk” een uitstekende uitbrei ding van het voorzieningenpakket be tekent. De exploitanten van die bedrij ven zijn over het algemeen dan ook in genomen met het plan. Piet, Joost en Anton Altenburg arrive ren zaterdag op Schiphol. Zij voetbal len al jaren als middentrio bij de Ca nadese „Footballclub AG”. De „chef d’equipe” van deze „familie-reünie” is Koos Altenburg, trainer is broer Theo. Zij zullen ervoor moeten zorgen dat de Altenburgen die in het verleden meer malen sterker bleken dan de „poes- kes”, zoals de familie Poiesz werd genoemd, ook nu weer in een optima le conditie verkeren. De wedstrijd is uiteraard gepland in nauw overleg met de familie Poiesz, die de tegen standers een warm onthaal zal berei den. Maandagmiddag om ongeveer twee uur werd in de stal van de boer derij van de gebroeders Cnossen te Koufurderrige een wel heeL bij zonder kalf geboren. Het beest bezat twee koppen. .Een niet alledaagse gebeurtenis, waarvan men dan wel eventjes vreemd op keek. Direkt nadat deze foto was gemaakt (dinsdagmiddag), werd het kalf in het abattoir in Sneek ”een kopje kleiner gemaakt” (Foto Studio Ger Dijs). 1 'N Op grond van adviezen van de Commissie Gemeentelijke Plannen van de Provinciale Planologische dienst hebben Gedeputeerde Staten de boot afge houden voor wat betreft het recreatieplan „Wyldemerk” van de gemeen te Gaasterland. Het college van b. en w. van die gemeente is verre van gelukkig met het advies van de commissie, dat naar de mening van Gaas- terland’s presidium bijzonder doordacht is uitgebracht. Deze indruk wordt volgens b. en w. tenminste gevestigd omdat in de brief, waarin het advies vervat is, een aantal zaken vermeld staan die geheel niet of niet geheel juist zijn. Uit die brief blijkt volgens het college ook dat de commissie reeds een standpunt over het recreatieobject „Wyldemerk” heeft ingeno men en dat men bij de argumentatie naar dit standpunt heeft toegerede neerd. Burgemeester en wethouders hebben dit vanmiddag naar voren ge bracht tijdens hun onderhoud met de commissie, bestaande uit leden van de provinciale staten, in „De Treemter” in Balk. versleten. Vervolg o>p pagina 17 gaat behoren. (Foto Studio Ger Dijs). WilsSKx ‘- .i

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 1