RAADSLID R. TUINSTRA Antieke Ford van Sneker Zeilers werden met huisarts in de steigers argusogen gevolgd I de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan en van FA. KB1KKE Advendo naar ALS IK DE Sovjet Unie? BAGGERT DE WOUDVAART MOTOR START BEN IK AL f2,50 KWIJT" M 5HEH(ER IJLST SNEKERgfKOERIER DOKTER W. L. BOGTSTRA. B f Ml I W MBS Station Snsek-Noord is vanmorgen geopend Ml de WMIIIBIBIIIIB VOETGANGSTER (61) IN LYTSHUZEN GEWOND BIJ OVERSTEKEN Het P.v.d.A. raadslid R. Tuinstra te Sneek heeft bij schrijven van 29 mei j.l. Hare Majesteit de Koningin verzocht om vernie tiging van de bouwvergunning, verstrekt door de gemeente Wymbritseradeel aan de B.V. Sneekermeer ten behoeve van de bouw van appartementen aan het Sneekermeer. De reden van dit verzoek is, dat de gemeente Wymbritseradeel zich, volgens de heer Tuinstra, niet heeft gehouden aan het bestemmingsplan De Potten en dat buiten het dagelijks bestuur van het Recrea tieschap Sneekermeer, de andere leden van dit bestuur niet ge kend zijn in de verstrekking van de bouwvergunning. Hei Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uHgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRUFHOUTS NIEUWSBLAD «WW j. «Ik fe r SNEEKER NIEUWSBLAD bouwvergunning bv Sneekermeer door de Kroon bten vernietigen I j b.g.g. Verschijnt: maandags en donderdags De kleine Sneek-Week van de Koninklijke Zeilvereniging ’Sneek’ en de Sneeker Zeil Club zit er weer op. Het vier dagen durende evenement, dat voor de tweede maal werd gehouden, trok circa dertig deelnemers meer dan vorig jaar, toen zich ongeveer 160 zei lers hadden laten inschrijven. Men trof over het algemeen knap zeil- weer, alleen zaterdag maakte hier op een uitzondering. De publieke belangstelling kan redelijk ge noemd worden. De zeilers op het wedstrijdwater werden wel, zoals uit deze foto blijkt, met argusogen gevolgd MAANDAG 4 JUNI 1973 128ste JAARGANG No. 45 DK blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis In GAASTERLAND, SLOTEN m BONNEMENTEN: Abonnementsgeld J 5,50 pen hal] jaar (bij vooruitbetalingi Postabonnementen f 9,— per half jaar (bij vooruitbetaling UV ERTENTIETAR1EV EN 20 et. per mm, ingezonden mededelingen 3-dubbel tariej Bij (contralet lagere mm-prijs UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. ADMINISTRATIE: Singel 11, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-4233, 5169 Kantooruren maandag t.e.m vrijdag 8-12 en 13.30-11.30 uur Na kantooruren telefoon 4234 4235, 2241 Gironr. 932130 Bank: Raiffeisen- en Amro- bank De auto heeft al een hele geschiede nis achter de rug. Zo belandde hij in de oorlogsjaren op het eiland Corsi ca, waarna de wagen via een Gro ningse nachtclubeigenaar in studen tenhanden viel. De heer Bogtstra bleek de laatste student te zijn die de wa gen tot zijn eigendom wist te maken. Op het moment dat de heer Bogtstra het geval in bezit kreeg, had de wa gen reeds een half miljoen kilometer „gelopen”! Aan dit kilometers De heer Tuinstra verzoekt aan het slot van zjjn bezwaarschrift Hare Ma- jestein ’n onderzoek in te laten stel len en in afwachting van ’t resultaat hiervan, op korte termijn een voorlo pige bouwstop af te kondigen aan het adres van de B.V. Sneekermeer, die onmiddellijk na het seizoen wil begin nen. Vanmorgen om kwart over tien heeft burgemeester mr. B. van Haersma Burna de voorstadhalte van de Ne derlandse Spoorwegen te Sneek-Noord officieel geopend. Hij gaf in het bij zijn van de wethouders, verschillende raadsleden, vertegenwoordigers van de spoorwegen en vele andere genodig den het vertreksein voor de trein van twintig over tien naar Leeuwarden. Alle genodigden, inclusief een vijfen twintig kleuters, die met oranje vlag gen wapperend de trein stonden op te wachten, stapten in en reden mee naar Mantgum. Hier „pikte” men de trein die naar Sneek terugkeerde. Het station restau- volgde. De heer Tuinstra is van mening dat de totstandkoming van de apparte- mentenbouw aan het Sneekermeer een gevaar is voor het sociaal toerisme en dat voorts praktisch de gehele bur gerij van Sneek en wijde omgeving de dupe wordt van het commercieel belang van de enkeling, temeer daar de oeverruimten verboden zullen wor den voor het publiek. gezelschap stapte uit in het „Sneek-centraal”, waar in de ratie een informeel samenzijn Zo nu en dan kreeg de wagen last van kuren. Een rare gewoonte was onder meer het na een honderd kilometer „moe” worden. De motor sloeg dan plotseling af, waarna deze voor een korte poos rust werd voorgeschreven. Meestal was dat al voldoende om de machine opnieuw op volle toeren te laten draaien. Ook het stationair lopen van de motor gaf vaak problemen. De benzineleiding raakte dan verstopt door een door de hitte ontstane lucht bed. totaal komt de ge- behoeve van de aanleg van de parkeerplaats en het aanbren gen van diverse groenvoorzieningen. De rest wordt bekostigd door de N S. De kosten van de aanleg zijn nogal hoog uitgevallen omdat de seininstal latie verlegd moest worden. De bewo ners die denken dat him woningen door de aanleg van de halte in waar de verminderd zijn kunnen een claim indienen bij het provinciaal bestuur, dat zal bekijken zo ja en hoeveel schadevergoeding er eventueel uitge keerd zal worden. Het Tamboer- en Trompettercorps „Advendo” uit Sneek staat duidelijk op het punt zich nationale, maar ze ker ook internationale faam te ver werven. Reizen naar ondermeer Ame rika, Sicilië en Frankrijk werden reeds gemaakt. Dat één en ander niet aan het opmerkzame oog van het belang rijke publiciteitsmedia, televisie, voor bij gaat moge blijken uit het aan het Sneker corps gedane verzoek op vrij dag 29 juni op te treden in een life- uitzending van de befaamde „Vuist” van Willem Duys. Advendo zal in de ze show, die in het licht zal staan vap de in Scheveningen van start gaande Tour de France, met mede werking van het „Majorettenpeloton” uit Bergen op Zoom een tweetal num mers ten beste geven. Los hiervan staat een zo mogelijk muzikaal bezoek aan de Sovjet Unie. De eerste bespre kingen hiertoe zijn reeds door beide partijen gedaan. Doorgaans reed de heer Bogtstra al leen ’s zomers met deze auto, omdat er overal „tochtgaten” waren ont staan en daardoor de „vloerkleedjes je om de oren waaiden”. De benzine was in die tijd behoorlijk goedkoop, zodat het verbruik van „één op zes” buiten de stad en „één op vier” bin nen de stad niet zo bezwaarlijk was. „Dat is tegenwoordig wel anders. Wanneer ik de wagen nu start, ben ik al een rijksdaalder kwijt”, zo zegt de heer Bogtstra, die in de beginperiode diverse malen door de politie is aan gehouden Slechts één keer liep hij bij een dergelijk onderzoek een bekeuring op. REDAKTIE: Singel 11, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 3119, L. Jellema, redakteur 'OTOREDAKT1E: Studio Ger Dijs Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 Naast zijn eigen wagen heeft de heer Bogtstra slechts tweemaal een auto van een dergelijk type gezien. Dat ge beurde eenmaal in Amsterdam en een keer in Malmö. Geconcludeerd kan worden dat er slechts nog een handje vol van deze Ford’s op ’s Heren wegen rondtuffen. „Schrijf maar dat ik de auto niet verkoop, anders wordt het zo’n geloop hier. Of het moet iemand zjjn, die ik noem maar wat een half miljoen biedt.” De Ford staat momenteel bij garage H. Pheifer waar hij door monteur, de heer Ozinga, on der handen wordt genomen. Mevrouw J. T.-H., 61 jaar en wonen de te Heeg is zaterdagmiddag om kwart over twee gewond geraakt in Lytshuzen. Zij stapte uit de bus, liep er achterlangs en stak zonder vol doende uit te kijken de weg over. Juist op dat moment naderde een auto, die werd bestuurd door de 53 jaar oude veehouder B. Minnema uit Westhem. Hij kon de voetgangster niet meer ontwijken en raakte haar met de lin ker voorzijde van zijn auto. Mevrouw T. liep hierbij een open beenbreuk op. Zij is, nadat dokter W. Hoogwater uit Nijland eerste hulp had verleend, met een ambulance naar het ziekenhuis in Sneek vervoerd. In zijn bezwaarschrift voegt de heer Tuinstra de volledige tekst van arti kel 4 bij. Het betreft hier vakantie- accommodatie klasse A. waarin onder andere staat dat de als zodanig op de plankaart aangegeven gronden be stemd zijn voor een hotel-restaurant, met de daarbij behorende gebouwen, terreinen, andere bouwwerken en an dere werken, met dien verstande dat ten hoogste twee dienstwoningen ge bouwd mogen worden en dat andere bouwwerken geen grotere hoogte dan twee meter zullen verkrijgen. De heer Tuinstra schrijft tevens in zijn verzoekschrift dat Gedeputeerde Staten van Friesland enige jaren gele den een soortgelijk plan hebben afge wezen in verband met het gevaar voor de beroepsscheepvaart. Het ging in dit geval om de bouw van een water- sporthotel, waarbij overigens de oe vers toegankelijk zouden blijven voor het publiek. Op grond van artikel 4 van het bestemmingsplan De Potten meent de heer Tuinstra van het recht ge bruik te mogen maken, als bestuurs lid van het Recreatieschap Sneeker meer, als lid van de Sneker ge meenteraad en als mondig burger, de verstrekte bouwvergunning voor te dragen voor vernietiging. Er zijn van die mensen die vroeger eens een automobiel hebben gekocht, deze daarna veilig opborgen nadat zij zich een betere hadden aangeschaft en dan pas na jaren tot de conclusie komen, dat he oude karretje een museumstuk is geworden. Zo iemand is nu ook dokter Bogtstra uit Sneek. In 1961 gekocht voor hel luttele bedrag van vierhonderd gulden reed hij een zevental jaren mea een Ford Cabriolet VB, bouwjaar 1936, tot dat hij een andere aotu kocht en het „vehikel” ergens in een schuur in St. Jacobiparochie onderbracht. Onlangs werd de Ford weer van stal gehaald om een „restauratie” te onder gaan. ongelofelijk hoge aantal voegde de heer Bogt stra zelf nog eens een ruime zeven tig duizend toe. In gezelschap van zijn vrouw maakte hij ondermeer een trip naar Scandinavië zonder noemenswaardige moeilijkheden. Slechts één keer werden ze met een defect aan de koelwaterslangen ge confronteerd. „We moesten toen over nachten in een berghut. Best eens leuk voor de verandering.” De voorstadhalte heeft in f 585.0000 gekost. Hiervan 85.000 voor rekening van meente ten behoeve van Morgen zal het aannemingsbedrijf de firma Krikke uit Heerenveen be ginnen met het baggeren van de Woudvaart, die zoals bekend op plaatsen nog maar zestig centime ter diep is. Men streeft er naar dat het kar wei in een week geklaard zal zijn, maar of dat een haalbare kaart zal zijn is nog niet bekend. De vaart wordt gebaggerd op last van de Pro vinciale Waterstaat. Wie voor de kosten op zal draaien is nog een vraag. Hierover zal een, naar het zich laat aanzien erg lange juridi sche strijd gevoerd worden. Provin ciale Waterstaat heeft echter het be lang van de watersporter en de ove rige scheepvaart voorop gesteld, van daar dat men opdracht tot baggeren heeft gegeven. F

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 1