Wegverkeer werd vlot met de hand geregeld Douma en De Jong respectievelijk 25 en 24 jaar Gemeentewerken „Koperkraak" bij P. Hoomans te Sneek is opgehelderd VAN FOUTE FOTO'S KAN JE LEKEN ’[FOTOGRAM rubriek voor amateur- fotografen i Z I burgerlijke stand WYMBRITSERADEEL BURGERLIJKE STAND SNEEK VEEMARKT SNEEK Dieven sloegen in Sneek hun slag DROOBLOEMEN EN CACTUSSEN SPECIAALZAAK ,,'t Phiumke Dinsdag 12 juni 1973 SNEEKER NIEUWSBLAD DE BAARS VING VEEL VIS pagina 5 Pinksterdrukte rond Sneek WWMWMIUWWMWVVWVUWVM op ’t water geconcentreerd voor stig waren. 'Mwwwwwwwwwwwmvtmvi 13 900,—, 400 kalveren 800 57 25 zeggen Berendina Albertha Maria Bos; 55 jaar doening. Johanna door de '■'T' -O-- WCCÖ uit dat de verkopers uit IJmuiden afkom- 1300,—, 49 453 ot deel in han- irters. Ook hier en de deze een Druk pas dan af, als u zoeker kijkend datgene wat u wilt fotograferen kompleet ziet. Een goede u kanten Zaterdag 9 juni j.l. opende visklub „De Baars” het seizoen met een tocht naar het Sneekermeer. Om kwart over zes startten 19 boten met 40 man bemand de reis naar het Kruiswater. Hier werd bekend gemaakt dat er 5 prijzen beschikbaar waren en dat ie dereen om half 2 op de meting aanwe zig moest zijn, mits er baars gevan gen was. Nu die werd er gevangen. Na een half uur meten en tellen bleek er een totaal te zijn van 135 maatbaar- zen en 2 snoekbaarzen. Gebruikskoeien geen aanvoer; Slachtkoeien 4,80, f 5,30. De meeste fotografen letten gespan op het onderwerp. Daarbij- zien De prijzen waren voor: 1. J. de Jong 10 stuk®1, 2. A. Blauw 9 stuks, 3. K. Boom 8 stuks, 4. M. Bos 7 stuks, 5. K. Nijenhuis 7 stuks. Verder waren er nog velen met 6 en 5 en 4. Een prach tige start, die bewijst dat het toeh weer vooruitgaat met ons viswereldje. Dinsdag is ingebroken in het Boger- man-college aan de Hemdijk. Er werd een automaat open gebroken en de die ven verdwenen met circa 130,Uit de zaak van antiquair Sijtsma aan de Gedempte Pol werden in de loop van vorige week een aantal antieke te geltjes ontvreemd ter waarde van cir ca 1000,In de nacht van donder dag op vrijdag werd ongewenst bezoek gebracht aan de sigarenkiosk van de heer Tjalsma aan de Oppenhuizer- weg. De buit bestond hier uit een aan tal wegwerpaanstekers en enkele pak jes sigaretten en shag. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd ingebroken in de nieuwe supermarkt van de fir ma Poiesz. Hier werd een bedrag van ongeveer 1000,ontvreemd. Daar de politie te Sneek over een goede beschrijving van een man en een auto beschikte, die door perso neelsleden van Werkspoor in de nacht van de inbraak op het industrieter rein waren gezien en door wie het kenteken van de auto (hoewel niet geheel juist) was opgenomen, kon den de auto en de eigenaar in IJ muiden worden opgespoord. De eige naar, de 37-jarige los-werkman J. v. d. L. uit die gemeente, die begin vo rige week aangehouden en naar Sneek overgebracht. Hij legde een volledi ge bekentenis af en is donderdag jongstleden voor de Officier van Ju stitie geleid. Zijn mededader wiens naam bekend is, kon tot dusver nog niet worden aangehouden. Op de vandaag gehouden Veemarkt in Sneek werden 1827 stuks vee aan gevoerd. van 1-6 t.e.m. 8-6-73 Geboren: Hendrik f en Jantje Visser ge- afdrukt van uw er niet uit het Van de zijde van Warns Watersport, een bedrijf dat ook boten verhuurt, deelde men ons mee dat „alles nor maal” was tijdens de Pinksterdagen. Alle schepen, een stuk of twintig, wa ren op het water en werden voor on geveer een derde deel bemand door Duitsers. Deze categorie waterspor ters groeit gestaag en vooral dit jaar is er door de oosterburen een grote vraag naar Nederlandse huurboten. Volgens de heer Warns is dat een rechtstreeks gevolg van een artikel in hfet Duitse blad „Schoner Wohnen” dat handelde over de watersport in Friesland. Bij Warns was wel opge vallen dat men de boten voor langere termijn huurt, maar dat is wellicht een gevolg van de late Pinkster. Jach*- verhuurbedrijf Frisia had ook geen en kele van de 35 kruisers en hajuitzeil- jachten meer binnen. QjK deze sche pen waren voor een s den van Duitse watetf valt op dat de interesse van de Duit- sters voor de Nederlandse huurboot steeds grotere vormen aanneemt. Stemming: Slachtvee en pinken onver anderd; nuchtere kalveren lui duur, enkele boven de notering; wolveemarkt prijshoudend; varkens en biggenmarkt onveranderd. Tijdens de afgelopen week is in Sneek op meerdere plaatsen ingebroken en werden verschillende diefstallen ge pleegd. Zo is het vorig weekend een pick-up ontvreemd uit de uitkijktoren van het zwembad. Zoals reeds eerder werd vermeld werd uit deze toren eind april een geluidsversterker gestolen. Eén en ander betekent een geduchte financiële strop. Vrijdag werden uit het zwembad snoepwaren ontvreemd. Ook dit is al vaker gebeurd. nen ze i hoofd van de persoon. Of die tak, die uit zijn oor lijt te steken. Zorg er daarom voor dat het onderwerp los staat van zijn achtergrond. Beweging is taboe, dat wil zeggen tenzij u er bewust naar streeft bete- een ge- te zien, voor een en Voor echte mooie foto’s kan licht een behulpzame vriend zijn. Houd daarom niet angstvallig vast aan de ABC-re- gel, dat u de lichtbron altijd in uw rug moet hebben als u opname maakt. Speel voorzichtig met licht, of het nu zonlicht is, flits- of lamplicht. Laat het van de zijkant komen, schep kon trasten tussen licht en donker, zoek naar motieven waarin het tegenlicht een rol gaat vervullen. Als u nog geen zonnekap hebt, schaf er dan een aan. Dat kapje op uw lens komt de beeldkwaliteit ten goede, omdat de schuin invallende stralen ermee wor den tegengehouden. Een zonnekap is speciaal van belang bij tegenlichtopna- men, waarbij het zonlicht rechtstreeks of bijna rechtstreeks in uw lens valt, dus van voren komt. Bij regen fun geert een zonnekap als regenkap! Veel mislukte foto’s zijn te wijten aan de zeer menselijke gewoonte om te fotograferen vanaf ooghoogte. Vooral bij kinderfoto’s en foto’s van dieren ontstaat vaak het zogenaamde lucht- foto-effekt, waardoor ze tegenvallen. Ga daarom gerust door de knie n, ook als u uw onderwerp eens vanuit een ander gezichtspunt wilt benade ren. Dat zogeheten kikvorsperspektief geeft soms verrassende beelden en voorkomt starheid en eentonigheid. Als u zoekt naar heel boeiende beelden: een stoel of trap doet vaak wonderen en maakt, dat u straks uw fotoverza- meling met opvallende beelden kunt verrijken. Volgens de gemeentepolitie is de ver keersdrukte wel wat meegevallen en was ongeveer gelijk aan vorig jaar. De drukte bereikte gistermiddag om circa vijf uur een hoogtepunt: auto’s stonden bumper aan bumper vanaf de verkeerslichten nabij de S. Pan Bar tot aan Oppenhuizen. De politie heeft de verwerking toen met de hand ge regeld. Om ongeveer half negen was de rust weergekeerd. In die file heeft zich overigens nog wel een beschei den aanrijding voorgedaan. Een zeke re J. H. uit het Heidenschap zou af remmen, trapte het koppelingspedaal in maar verzuimde te remmen. Hij knalde achterop de Opel Kadett van de heer R. Z. Deze wagen liep niet bijster veel schade op aangezien hij was uitgerust met een trekhaak. De BMW van H. raakte aan de voorzij de tamelijk beschadigd. In Gaaster- land concentreerde de verkeerdrukte zich op de tweede Pinksterdag voor namelijk rond Rijs. De politie heeft hier verkeersregelend moeten optre den. Ongelukken zijn hier niet ge beurt. De direkteur van Gemeentewerken, de heer G. J. de Boer, zei de hobby van de heer De Jong altijd erg te hebben bewonderd. Zittend achter zijn schilderspaneel heeft hij de meest fraaie tekeningen of schilderijen ge maakt. Hij had de heer De Jong ge kend als een rustige, prettige mede werker. De heer De Boer bedankte hem voor de manier waarop hij altijd naar beste weten het werk had uitgevoerd. „Ook de heer Douma heeft een hob by, die mijn respect afdwingt. Zelf heb ik ook eens geprobeerd een zeilboot te bouwen, maar dat was niet zo’n succes. Toen hij te water werd gela ten, zonk hij vrijwel gelijk,” aldus de heer De Boer die daarna de heer Douma een enveloppe met inhoud overhandigde. De heer H. J. Pheifer, wethouder, merkte in zijn openingswoord op dat de heer De Jong een altijd bijzonder rustig persoon was geweest en vrij wel niet kwaad te 'krijgen was. Slechts éénmaal, zo herinnerde hij zich, was daarop een uitzondering geweest toen de heer De Jong onder het mes van de kapper werd weggehaald, omdat er ergens een leidinkje was gespron gen. „Zo rustig als de heer De Jong is, zo luidruchtig is de heer Douma,” zo stelde de heer Pheifer. „Een voor deel is dat je hem nooit hoeft te zoe ken, want je hoort hem wel aanko men”. De wethouder prees de heer Douma om zijn enorme bereidwillig heid. In al die tijd werd er nooit te vergeefs een beroep op hem gedaan. Zelfs niet op zon- of feestdagen. Hij sprak de hoop uit dat deze fijne sa menwerking de resterende negen jaar mag blijven bestaan. - - - - - - per uur (fietsers, snelle bewegingen etc.) 1- 125e of l-60e sekonde. Bij wandelsnel- - l-60e tot is aan Namens d’e personeelsvereniging schonk de heer B. Baanstra de ju bilaris een stel bootvlaggen, terwijl de heer De Jong uit diens handen het bekende couvertje ontving. Even daarvoor had de heer Huisman als oud-collega van de beide heren een op rijm gesteld relaas uit het leven van het duo voorgedragen. De heer J. Feenstra tenslotte bedankte uit naam van de beide families de tal rijke aanwezigen poor hun belang stelling. 300,—, 525,—; Bokken en geiten geen notering; Weide- en slachtschapen 180, 250,—, 5,00, 8,25 gesl.; Weide- en slachtlammeren 125,- 160,—, 8,50, 9,25 gesl.; Varkens en slachtbiggen 1,80, f 2,30, 2,80, 3,20 levend. Kleine biggen f 75.95, Het is tijdens de Pinksterdagen in en rond Sneek erg druk geweest, waar bij aangetekend dient te worden dat de meeste drukte zich concentreerde op het water. Het wegverkeer kon nog wel verwerkt worden, ondanks dat men het verkeer gistermiddag met de hand moest regelen. De beide jacht havens in Sneek waren zo goed als volgeboekt, de botenverhuurders had den praktisch allemaal geen schip meer in huis en overal in watersportkrin- gen was te horen dat het aanmerkelijk drukker dan vorig jaar was. Voor al het aantal Duitse watersporters is toegenomen. Reeds enige dagen na de inbraak ont dekte de politie te Rotterdam dat daar voorwerpen van deze inbraak afkom stig werden verhandeld. Aangehouden werden de kooplieden A. B., 32 jaar, M. D., 33 jaar en T. K., 32 jaar. Voorts werd het grootste gedeelte van de buit inbeslag genomen. Men bleek echter niet de daders van de inbraak gevat te hebben doch de helers. Dezen verklaarden dat zij de partij koper in de nacht van 10 op 11 mei hadden ge kocht van hen onbekende personen te Viessingen. Een onderzoek wees uit Op veel foto’s staat tevéél. Teveel mensen, bomen, huizen of wat dan ook, ook binnenshuis. Goede foto’s zijn meestal foto’s van een interessant on derwerp, dat het hele beeld vult. Fotograferen is: in beweging zijn met de kamera, totdat de kern van wat u wilt uitbeelden erop staat en alleen dat. Natuurlijk kunt u dat ook berei ken door naderhand een uitsnede te nemen van het beeld, dus door een deelvergroting van het negatief te (laten) maken, maar oefent uzelf om dat al via uw zoeker te doen. .Druk ke’ foto’s zijn zelden boeiend; beeld- vullende foto’s geven bijna altijd vol- „Het is hartstikke druk tijd van het jaar. We hebben hoop gasten,” aldus de heer J. Ap peldoorn, havenmeester in jachtha ven De Domp I. Z’n haven lag zo goed als vol, maar hierbij dient wel te worden opgemerkt dat de schepen niet, zoals tijdens hoogtijdagen gelijk de Sneek-Week is te doen gebruike lijk, met de kop aan de wal lagen maar gewoon langszij de steigers. Dhr. Van Appeldoorn kon zich niet aan de indruk onttrekken dat de vloot pleziervaartuigen jaarlijks ste vig uitbreidt. „Als het zo doorgaat zitten we over een jaar of vijf met, een overbevolking op het water,” zo zegt de havenmeester, die weer veel Duitse gasten een ligplaats verschaf te. De belangstelling voor de cam ping was nog niet denderend. Een twintigtal enthousiastelingen sloegen hier hun tenten op. Collega-haven- meester D. Douma van de „B.V. Sneeker Jachthaven” heeft het even eens erg druk gehad. Volgens hem wordt het ieder jaar drukker. Nu la gen er tijdens de Pinksterdagen een 75 tot 80 gastschepen in zijn haven afgemeerd, en dat is iets meer dan in „De Domp I”. Ook hier werden de meeste boten door Duitsers ge varen. De Oppenhuizerbrug heeft vanaf vrij dagmiddag één uur tot gisteravond een uur of negen 266 pleziervaartuigen doorgelaten. Dit is naar de mening van brugwachter de heer IJ. Tiche laar wel iets meer dan vorig jaar, maar erg druk is het naar zijn me ning nog niet geweest. „Daar is het nog wat te vroeg voor hé, de school vakanties moeten eerst weer begin nen,” dacht hij. Vrijdagmiddag pas seerden 76 jachten de brug, zaterdag precies 100, zondag was het bar slecht: 26 (de brug is dan echter we gens de zondagsdienstregeling maar een paar uur per dag open), terwijl de brugwachter gisteren 64 maal moest draaien. Ten gerieve van het drukke wegverkeer werd de brug niet eerder voor de scheepvaart geopend dan wanneer in de kolk een stuk of vier jachten op doorvaart lagen te wachten. .Fouten zijn de treden van de ladder naar het volmaakte’. Dat is een mooi spreekwoord, want wie het volmaakte nastreeft, zal dat hoogtepunt alleen kunnen bereiken door onderweg te leren van zijn fouten. En als dat voor een bezigheid geldt, dan zeker voor het maken van foto’s. Nu zijn er voor wie fotografeert, vele mogelijkheden om fouten te maken. Er zijn grote en ernstige missers, die in het begin teleurstellingen zullen geven. Er zijn ook kleinere fouten, die het effekt kunnen verstoren. De laatste zullen vooral door oefening en ervaring voorkomen kunnen worden. De eer ste zijn vooral een gevolg van het gebrek aan kennis. Galigastraat 10 - Sneek Telefoon 2885 Flitslicht is een waardevol hulpmid- middel om geslaagde foto’s te ma ken. Voorkom echter flitsfouter door indien nodig: a. de sluitertijd in te stellen op flitsteken of 1-30 sekonde, b. de lensopening in te stellen volgens het lijstje achterop de verpakking van de fU.tslampjes, of volgens het reken schijfje achterop de elektronenflitser De lensopening is namelijk sterk af hankelijk van de afstand tussen uw kamera en het te fotograferen onder werp. Binnen en buiten kunnen donke re partijen door even bijflitsen verhel derd en dus zichtbaar worden. Gebruik binnenshuis ter vermijding van te har de effekten de reflektieflits door uw flitser te richten op een witte muur of het witte plafond. Diafragma dan twee openingen groter (dus naar een lager cijfer). veooren: Hendrik Piet zv Hendrik de oeren Jantje Visser te Folsgare; uc^e Sylvia dv Eliberthus Dotinga en Grietje Tjeerdema te Gauw. Gehuwd: Matthijs ten Hoeve 25 jaar te Gaastmeer en Adriana Gemtsma 22 jaar te Heeg. Overleden: Geen. Het doel van fotograferen is iets vast leggen. Dat iets of het nu een mens of een tafereel of een landschap is is het waard om in z’n geheel op de foto te komen. Akkoord, maar de foto bij dit artikel toont al aan, dat deze allereerste eis vaak niet wordt bereikt. De oorzaak is: eerst vast stellen wat u wilt fotograferen, ver volgens: recht door de zoeker kijken en pas dan afdrukken als u dat beeld ook kompleet ziét, woonte is daarbijvóór even langs de vier zoeker kijken om te zien of net een belangrijk element beeld is gevallen. van 2 t.e.m. 8 juni Geboren: Sander zv Hatrry Buisman en Sietske Blaauw; Hetzer Menko zv Egbert Wiering Ubbens en Aske Bouwman; Anita dv Klaas Brinksma en Taetske van den Brink van Wom- mel^; Marsha dv Hyronimus Gerar dus Potma en Guurtruiida Martha Schotvanger; Jodhuim zv Gerrit Muurldng en Aulkje Huizinga van Oos- terzee; Johannes Tjeerd Theodoor zv Johannes Visser en Trijntje Dieuwke Wietsma van IJJst; Sally dv Dirk Jan van Drooge en Henriette Ligthart van Ferwoude; Luberto Anton zv Ja cobus Johannes Josephius Agricola en Berendina Albertha Maria Bos; Fre derika Tineke dv Fokke de Bruin en Tine Geesje van der Zwaag; Gerij el dv Rinze Dijkstra en Froukje de Jong van Lemmer; Geertje dv Anne Cnos- sen en Elisabeth Anna Sterk; Marten zv Hielke Feenstra en Mieke Leeuwen kamp; Petronella Gillian dv Nico de Ligt en Geeske Franckena; Anna dv Rinze Lantinga en Janke Knol. Ondertrouwd: Arend Boomsma 22 jaar en Ybeltje de Vries 19 jaar; Geert Groeneveld 21 jaar en Gooitske Antje Kroese 19 jaar; IJpe van der Werf 21 jaar en Antonia Pieters 18 jaar. Getrouwd: Johann Lenk 26 jaar Grietje van Riezen 21 jaar; Jan uc Boer 22 jaar en Reny Riemke Marra 21 jaar; Minne Koopmans 22 jaar en Joukje Christina Otten 20 jaar; Klaas de Vries 26 jaar en Johanna Fopma 20 jaar; Reinier Arnold Rhemrev 24 jaar en Anna Dijkstra 24 jaar; Dre- wes Jellema 28 jaar en Trijntje Koe nen 23 jaar. Overleden: Jan Westers 55 jaar ev Folkerdina Balk van Groningen; Her man de Ruiter 83 jaar wv Lemkje Rinia; Kaatje Maria Martje Hoger- vorst 69 jaar wv Ekke de Wit; Froukje Steneker 77 jaar ev Eibert Mi edema van Bolsward; Emme Griet je de Boer 26 jaar ev Martinus Ru- dolphus Dijkstra van Bolsward; Okke Altenburg 79 jaar ev Intje Veldkamp van Heeg; Johanna Tecla Maria Nij- holt 42 jaar ev Frederik Jacobus Wondt, van Joure; Jeen Postma 74 jaar ev Geertje Brouwer van Oppen huizen; Tjitte Visser 89 jaar wv Trijn tje de Jager van Warns. Het recreatiecentrum „De Potten” had het aardig druk: hier stonden 1200 namen in het gastenboek geschre ven en dat is aanmerkelijk meer dan vorig jaar. In het gelijknamige park- strand aan de overkant van de Pavil- joenweg is het bijzonder rustig ge weest, maar dat is aan het weer te wijten. Het was bepaald geen strand weer, behalve dan gistermiddag. Toen hebben dan ook enkele nieuwsgierigen even een kijkje genomen op het kunst matig aangelegde strand, dat rond Hemelvaartsdag vier dagen lang voor een ieder geopend was. De toegang was toen gratis. De directie van het parkstrand had tot deze stap besloten om iedereen in de gelegenheid te stel len met het dagrecreatieprojekt ken nis te maken. Helaas gooide Pluvius toen danig roet in het eten. 30 Slachtkoeien 4,80, 5,80, 6,25 gesl. gew.; Pinken f 1400,—; Nuchtere 400,—, 425,—, miste fotokans. Moeilijk wanneer een een vuistregel: bij vliegers: snelste tijd, dus bijvoorbeeld Dinsdag is door de gemeentepolitie Sneek op verzoek van de politie te Eindhoven als verdacht van meerdere inbraken de 30-jarige los-werkman J. van R„ zonder vaste woon- of ver blijfplaats aangehouden. Hij is op tran port gesteld naar Eindhoven. Een 18- jarige knaap en zijn tien jaar oud broertje werden door de politie onder houden in verband met een diefstal van f 50,uit een geparkeerd staande auto. De heer P. Jasper vermist sedert vrijdag een wit gekleurd plas tic bootje voorzien van een groen dek. Het scheepje lag gemeerd in de Oud- vaart nabij de jachtwerf Abma. Tij- dns het Pinksterweekend werd inge broken in de kantine van de werkin richting voor mindervaliden Finken- burg. Men drong binnen door vernie ling van een ruit. Er werd een hoe veelheid rookwaren (shag en sigaren) ontvreemd en een bedrag aan geld. Velen hebben moeite met het schatten van afstand, omdat niet iedereen het zgn. timmermansoog heeft. Vaak zal uw foutieve afstandsschatting geen merkbare gevolgen hebben, want uw fototoestel heeft waarschijnlijk een zó grote scherptediepte, dat vooral bij ’n kleine lensopening uw fout door de kamera wordt gekorrigeerd. Bij grote lensopeningen (bijvoorbeeld dia fragma 4 tot 2,8) is de scherptediep te evenwel zeer klein. Bij een afstanas- instelling van bijvoorbeeld 2 meter- komt alles wat dichter dan 1.80 m.l en verder dan 2.40 m. van u verwij-4' derd is al onscherp op de foto. De meeste onscherpe foto’s komen daar om voor bij grote diafragma’s (dus,. kleine cijfers) op korte afstanden .De» afstand goed schatten of desnoods met grote stappen van één meter uit passen is een mogelijkheid om dit soort foute foto’s te voorkomen. In samenwerking met de recherche van verschillende politiekorpsen in ’t land is de politie te Sneek er in ge slaagd de inbraak welke in de nacht van 9 op 10 mei jongstleden in het be drijf van de heer P. Hoomans in Sneek werd gepleegd, op te lossen. Er werd toen een aantal kisten met kope ren voorwerpen ter waarde van 10.000 a 12.000 ontvreemd. De heer J. Smit adjudant van de rijkspolitie te water groep Sneek, kon ons vanmorgen alleen nog maar me dedelen dat het „druk, erg druk” was geweest op het water. Ongelukken waren aan hem nog niet bekend. Wat de heer Smit was opgevallen waren'de sterk in aantal toenemende volgboot- jees, „en dat geeft een hoop extra drukte natuurlijk.” Vrijdagmiddag werden in de kantine van de C. Kan-hal de vrienden, fami lieleden en collega’s van de heren R. de Jong en P. Douma in de gelegen heid gesteld deze beide geluk te wen sen. De heer De Jong had de pen sioengerechtigde leeftijd bereikt, de heer Douma heeft 25 jaar lang bij Gemeentewerken Sneek gewerkt. Was de heer De Jong een jaar eer der in dienst getreden bij de gemeen te, dan had ook hij een dergelijk ju bileum kunnen vieren. De heer De Jong „zat” in het grondwerk. Dit hield in dat hij rioleringsbuizen aan legde en het onderhoud daarvan moest uitvoeren. De laatste jaren even wel oefende hij toezicht uit op soort gelijke werkzaamheden. De heer Dou ma diende zo als gezegd bij de zelf de „firma”, maar dan als onder houdsmonteur bij het woningbedrijf. gespan net niet die rookpluim boven het kent een motief dat beweegt om beweging te snel is bepaalde sluitertijd? Hier is racers, sporters l-500e of l-250e sekonde. Bij dingen, die sneller gaan dan 10 km bewegingei heid, schepen, wolken e.d. l-30e sekonde. (Deze vuistregel tussen twee haakjes ontleend de minikursus „De wonderwereld der fotografie’, die u op aanvraag bij de Stichting Amateurfotografie, Singel 32 in Amsterdam, gratis kunt bestellen.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 5