I ÉliBL I IMI p Hl 7'? - BiWI W L Pp 1u H IB H BB I P-: 7'4 iiilil K s V I WW f 7 iw lp BS mp T Pagina 15 NIEUWSBLAD S N E E K E R Donderdag 5 juli 1973 lude foto’ vertellen Foto 5 De muziektent in Sneek heeft diverse staanplaatsen gekend. Zo stond ze aan het Schaapmarktplein (toen nog de montabel), op het Martiniplein op de plaats waar nu het bestelhuis staat en aan de walkant op het Bolwerk ter hoogte van de bocht. De laatste jaren van haar bestaan werd er wei nig of geen gebruik meer van ge maakt, waarna besloten werd de mu ziektent af tebreken. Foto 1 en Foto 2 Onze goede stad Sneek stond 1951 voor wat de woonruimte er in betrof niet al te best voor. De gemeenteraad richtte zich dan ook tot de burgers met het verzoek deel te nemen aan een woningbouwlening. Met opzet werd de lening „burgerzinlening” ge noemd. Dit om het zakelijke aspect iets af te zwakken. De letterlijke ver klaring luidde: „De raad voelt zich door de nood des tijds gedwongen een beroep te doen op het zedeljjk besef van de burgers”. Om de vijfenzeven tig woningen zo snel mogelijk van de grond te krijgen, werd een ieder ge vraagd tien maanden achtereen een tientje te storten .Dat die woningen er moesten komen stond buiten kijf. In vele woningen heersten in die dagen nog werkelijk onbeschrijflijke toestan den. Sneek telde nog vele volksbuur ten, zoals het „Zomerrak”, de Bosch- straten en de Frittemahovenstraten. Foto 1 geeft een kijkje op een van de zijstraten van de le Oosterkade. Foto 2 laat een overzicht zien op de Zomerak- buurten. I B Foto 4 Bruggen speelden (en spelen) een be langrijke rol in het verkeer. De mees ten verdwenen evenwel door de grote omwenteling die zich zo rond de ja ren vijftig voordeed. Steeds meer au to’s en met name vrachtauto’s ver schenen op Neerlands wegen, waar door smalle ophaalbrugjes vervangen moesten worden door bredere en ster kere bruggen of geheel verdwenen. Zo ook in Sneek, waar met de uitvoering van de Singeldempingsplannen in 1953, de fraaie ophaalbrug daar tot ver dwijnen was gedoemd. Evenzo was de karakteristieke ophaalbrug in Offinga- wier (zie foto) ten dode opgeschre ven. Deze werd in 1953 vervangen door een vaste brug. r Foto 3 Een beeld uit lang vervlogen tijden. Deze „kiek” werd gemaakt in 1909 toen het Sneker tramstation nog be stond. De tram was naast de trein in die dagen het belangrijkste middel van vervoer. fc k - k pp Wt? B 1 A

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 17