Afbraak van paviljoen Sneekermeer begonnen fes w Officieel Orgaan de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL van en Fleurich nijjierskongres yn Snits Boerderij bij IJsbrechtum geïsoleerd door verbreding rijksweg Bolsward - Sneek IJLST snejkoMWRIER WYMBRITSERADEEL GROEIDE MET 548 INWONERS Verschijning van het Sneeker Nieuwsblad PLANTING, IJLST WIL SCHEPEN VAN OVERZET NAAR HET KOLMEERSLAND VAN DE HAND DOEN ibbsê 'X? VERBINDING MET HET STARTEILAND IN GEVAAR? VEEL BELANGSTELLING VOOR WONING IN IJLST Neffens de hear Jan Bearn Singelsma, fraktielieder fan de Fryske Nasjonale Partij yn de steaten. is de tiid dat men de F.N.P. as in libbend fossiel biskóge foarby. Eltsenien, fan heech tot leech, sjucht der nou wol hwat yn. ofskoan men de partij seker net mei hantsjegeklap ynhelle hat. Hy sei dit sneon- tomiddei yn hotel Hanenburg yn Snits,' hwer de partij ta gele- genheit fan it tsjienjirrich bistean in nijjierskongres haldde, dat troch seker in sawntich Fryske nasjonalen bywenne waerd. HSNEEKER NIEUWSBLJkDm^ Het Sneeker Nieuwsblad is een geaunlMieeide uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRUFHOUTS NEUWSBLAD en de SNEEKER NIEUWSBLAD ,Tiid dat FNP biskóge waerd as in libbend fossiel foarby’ UUUUUHUUUUUUHHUUHW Eind vorige week is een begin gemaakt met de afbraak van het oude paviljoen aan het Sneekermeer. ’t Interieur is al so goed als verdwenen, terwijl ook het terras is ontluisterd. De uitspanning werd geëxploiteerd door de heer E. van der Leij uit Sneek, die eind vorig jaar ontkende dat het gebouw binnen enkele maanden met de grond gelijk zou worden gemaakt, aangezien zijn pachtkontrakt eerst, over enkele jaren zou aflopen. Hij heeft, evenwel bespre kingen gevoerd met de BV Paviljoen Sneekermeer, waarna een bevredigende overeenkomst is opgesteld. De BV is zoals bekend eigenaar van het gebouw. Het moet plaats maken voor een modern hotel, geflankeerd door een zes tigtal appartementen. De bouw hiervan ligt momenteel stil, de minister moet nog ’n uitspraak in deze kwestie doen, nadat gedeputeerde staten de afgifte van een bouwvergunning door de gemeente Wymbritseradeel blokkeerden. Men achtte de realisering van het projekt in strijd met het publieke karakter. In verband met de balansop ruiming, die op donderdag 17 januari begint, verschijnt het Sneeker Nieuwsblad volgende week, behalve op maandag 14 januari, op woensdag 16 janua ri. Dus niet op donderdag 17 januari. Advertenties voor het nummer van woensdag 16 januari moe ten uiterlijk dinsdag 15 januari ’s middags om 12 uur in ons bezit zijn. Ook redactionele bij dragen voor het nummer van woensdag 16 januari graag vroegtijdig. Uitg. Sneeker Nieuwsblad. Verschijnt: maandags en donderdags UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. De boerderij van de heer H. Schrale aan de Alddyk onder IJsbrech tum is volkomen geïsoleerd. Het gebouw is niet te bereiken, terwijl men de boerderij evenmin kan verlaten, tenminste als men zich strikt aan de letter van de wet houdt. Eén en ander is een gevolg van de baanverdubbeling van rijksweg 43 Bolsward-Sneek. De boerderij van de heer Schrale staat aan de westkant van deze autoweg, waarop de uitrit uitkomt. Rijkswaterstaat heeft, toen de rekonstruktiewerkzaam- heden gereed waren, borden geplaatst, die het verkeer op de rijks weg verbieden bij de uitrit van de heer Schrale rechts of links af te slaan, waardoor de boerderij dus onbereikbaar is. Op de uitrit van de heer Schrale is evenwel ook een bord geplaatst dat aangeeft dat men niet de rijksweg op mag rijden. De familie Schrale mag alleen de weg oversteken, maar moet dan wel te voet gaan. De Alddyk, die de rijks weg kruist en verbindt met de oude weg van Sneek naar Bolsward, namelijk verboden voor mptorvoertuigen. „We moeten een helicopter hebben om hier weg te komen”, zegt mevrouw Schrale, „dit is een unieke situatie”. De politie weet ook niet recht hoe men in dit geval moet optreden. De gezagsdragers hebben al eens een enkele maal bezoekers van de familie Schrale aangehouden, omdat men in over treding was, maar een andere manier om bij de boerderij te komen is er niet. Het verlenen van ontheffingen is een onbegonnen zaak, want wie moeten er naast de familie Schrale dan uiteraard, dan alle maal een vrijstelling krijgen? Een interessant probleem Tenslotte de doorvaart van schepen in IJlst: in 1973 paseerden 12.104 sche pen het stedeke en dat is 1544 meer dan in 1972. In 1967 was dit aantal slechts 6217 en dat betekent dat in zes jaar tjjds de doorvaart door Ijlst bij na verdubbeld is. MAANDAG 7 JANUARI 1974 129ste JAARGANG No. 2 ADMINISTRATIE: Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 4234 4235, 2247 Gironr. 932730 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek. Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huls in GAASTERLAND, SLOTEN JAN BEARN SINGELSMA schizofreen Uit het jaaroverzicht van de gemeen te IJlst over 1973 blijkt onder meer dat de openbare kleuterschool per 31 december 1973 in totaal veertig leer lingen telde en het bijzonder kleuter onderwijs 98 leerlingen. De woningvoorraad bedroeg in 1965 in totaal 445 woningen en in 1973 maar liefst 732. Hier is dus een sterke stij ging te constateren, ’t Aantal woning zoekenden van personen buiten Ijlst bedroeg per ultimo 1973 118 en van personen binnen de gemeente 5, in to taal dus 133. In aanbouw per 31 de cember zijn vijftien woningen. en „De Tele- him tige Per 1 januari 1973 bedroeg het aan tal inwoners van deze gemeente 10553. In 1973 werden 93 mannen en 112 vrou wen geboren. Er vestigden zich 510 mannen en 502 vrouwen en dat bete kent in totaal een groei van 1217 zie len. Er kwamen evenwel 62 mannen en 41 vrouwen te overlijden, terwijl 566 Wymbritseradelers (279 mannen en 287 vrouwen) zich elders vestigden. Dit houdt een verlies in van 669 personen, de nettowinst bedraagt 548. De bevol king van Wymbritseradeel bestond op 1 januari 1974 uit 5663 mannen en 5438 vrouwen. De heer B. Planting uit IJlst wil de schepen die werden gebruikt voor de overzet naar het starteiland in het Sneekermeer van de hand doen, waar mee de verbinding met het Kolmeers- land in gevaar kan komen. De heer Planting was in onderhandeling met het recreatieschap Sneekemeer, die de schepen een Ulster vlet en de pont met een gezamenlijke waarde van circa 85.000 voor een gunsti ge prijs kon overnemen. Volgens de heer Planting leek het er op dat de transaktie tot stand zou komen, tot dat naar zijn mening de Stichting Kol- meersland „roet in het eten gooide”. Ta bislüt wiisde hy der op dat de FNP net in partij is dy’t allintne foar de lokale bilangen sltriidlt. Wy rinne parallel mei dy fan de Kluib fan Ro me en. de Britse deskundigen dy’t in blaudruk makke hawwe foar iit oerlïb- jen- Dermei hearre wy by de foar- oanmannen. Wy dogge dfit fanüt in bi- drige posysje dêrby wittende dat üs krêfiten mar lyts binne. Dêrom haw we wy it wurd polarysearen ek net yn in findel skreaun”, sa sei de hear Singelsma dy’t bisleat mei in fers fan Fedde Schurer 5' 5 Konden wij donderdag slechts de voor lopige cijfers geven van de bevol kingsaanwas in Wymbritseradeel, thans zijn de definitieve cijfers be kend. De bevolking nam niet toe met 539, doch met 548, dus negen meer. Het totaal aantal inwoners van Wym britseradeel bedroeg per 1 januari dan ook 11101. men het groepsbelang boven landsbelang stelt,” sa sbie yn EOTOREDAKTIE: Studio Ger Dijs, Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN Abonnementsgeld f 6,per half jaar (bij vooruitbetaling) Postabonnementen f 10,per half jaar (bij vooruitbetaling) ADVERTENTIETARIEVEN 22 et. per mm., ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt lagere mm-prijs I It wie in sfearfolle gearkomste dy’t under lieding stie fan de hear S- Cnossen üt Snits. Yn syn iepenings- wurd sei hy dat de measten fan de leden van de FNP jonger binne dan 40 jier. „Dit jowt alle reden om de forkiezingen optimistysk tomjitte to sjen,” sei de hear Cnossen. De par tij sil de striid oanbine under it mot to „Fryslan fordwine? Nea!”, wylst de propagandakommisje bisykje sil it ledental yngripend to forgreatsjen mei Het openbaar basisonderwijs groeide van 34 leerlingen in 1966 tot 67 in 1973 en dat betekent een vooruitgang van bijna honderd procent. Het bij zonder basisonderwijs had in 1966 in totaal 170 leerlingen en in 1973 in to taal 214, hetgeen een stijging van 26 procent betekent. Ut de wurden fan de foarsiitter waerd düdUlik dat net eltsenien tige lokkich mei dlizze üntjowing wie. De froegere minister „Molly” Geert- sema wie de earste dy’t reagearre- Hy stjürde in brief hweryn hy de oprjochting fan de FNP skerp for- oardielde. „Het is uit den boze dat het .de brief. In oare biwenner fan in stêd yn de Randstad skreau dat „het Friese volk met wortel en tak moest worden uitgeroeid.” „Ik haw de man mar net werom skreaun, der wie gjin bigjinnen oan,” sa sei de hear De Jong, dy’t ek net folie goe de wurden oer hie foar de forslag- gen yn de forskate. Hollans Fryske kranten. Foaral graaf” makke it neffens bünt- „In forslachjower fan De Tijd frege my hwat ik tocht fan it houlik fan prinses Beatrix mei Claus von Arns berg. Neffens my hat Beatrix de leeftiid haw ik sein. Ja, dat is dochs har .,i ae.-. De foarsitter fortelde noch dat Fedde Schurer letter syn foruntskuldigingen foar syn stikje oer Binnema en Kramer oanbean hat. It giet nou goed mei de FNP- De partij wurdt greater. Yn 1970 krige men twa sitten yn de steaten en tweintich sitten yn fyftjin gemeeniterieden- De hear Singelsma koe dit ünderstre- pe. „Men hat op alle moochlike ma- nearen bisocht üs lyts to krijen, mar wy binne der noch.” De fraktielieder sei dat der alle reden wie om fleurich to wezen, hwant de partij is waech- sende. Dat komit neffens him troch it geheim fan de FNP: Frysk sprekt de minsken oan. „Wy ruilje de memme- tael net yn foar in soart Bokwerder Nederlansk- It docht üs goed dat der al in protte minsken binne dy’t har ren bést dogge Frysk to praten. In stilkmannich foruntskuldigje harren foar it feit dat sy it net kinne en dan fiel ik my as in sendeling under de wyldenr” Wi® Deze stichting zou in een bepaald deel van de op te stellen overeenkomst geen haalbare kaart zien en wilde daarom nog eens vergaderen met het recreatieschap. De heer Planting voel de hier niets voor, „want dan komt de zaak in de ambtelijke molen en dan weet ik het wel. Daar kan ik niet op wachten. Bovendien heb ik gevraagd of alles voor het eind van vorig jaar rond zou kunnen komen.” Dit alles is tenminste de lezing van de heer Plan ting, die zijn onderhandelingspartner evenwel niet van zijn besluit de sche pen te willen verkopen op de hoogte had gesteld. (Vervolg op pagina 5) De fraktielieder wiisde der op dat de partij wis wol in konkrete basis hat, ofskoan dy net troch eltsenien oan- fiplt wurdt. Sa forset men him under oare tsjin it ynheljen fan „projektont- wikkelingmaatschappijen,” dy’t de hear Singelsma de moderne röfridders neamde om’t sy it kostlike fan Frys lan to jilde meitsje wolle, somtiden holpen troch koartsichtige bistjürders. „Yn de rin fan de tiid is hjir troch in nij ras fan schizofrene Fryske po litici üntstien. Dy wolle altiid mei twa fuotten yn ien hoas, mar dat is mei de tsjintwurdige Panty-P’s net sa noflik. It is gjin wünder dat er sa’n great forrin under de Fryske steaten- leden is-” REDAKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-5169 b.g.g. 3779, L. Jellema, redakteur Yn in humoristysk petear die de hear I Tsjerk Jehannes de Jong, forsiitter fan de FNP, üit de doeken hoe de partij üntstien is, ofskoan hy net tofolle fan de oprjochters fortelle koe, om’t hy dy net meimakke hat. Hy koe him lykwols noch de nammen fan de op rjochters herinnerje. Dat wiiene Binne ma en Kramer. Troch harren tadwaen seach de Fryske Nasjonale Partij yn 1964 it libbensljocht. De bigjintiid is dreech west. Men krige genóch oan- d'acht fan de kranten, „mar de FNP waerd tige de gek oanstutsen,” sa sei de hear De Jong, dy’t op dat stuit noch neat mei de partij fan dwaende hie. Doe’t hy lykwols lies hoe Fedde Schu rer de hearen Binnema en Kramer yn ’e kranite „ófmakke” hat er bislet- ten himsels as lid op to jaen- Hy bi socht dêrnei gjin inkelde gearkomste, mar dat foroare doe’t hy bisite krige fan in trijetal bistjürsleden. It woe net rjocht mei de partij, dy’t op it punt fan fordwinen stie, óf de hear De Jong moast foarsiitter wurde- „Ik haw it oaninommen hwant ik hie it ge- foel dat beide op itselde del kaem.” Yn 1965 waerd hy „praeses” en in jier letter hat men bisletiten oan de forkiezingen mei to dwaen, dêrby der fan ütgeande dat iit hiele libben in gok is. De forkiezingen dus ek. Dat de gok goed wie mei bliken dwaen üt it feit dat de FNP in sit yn de Steaten fan Fryslan krige en ek ien yn fïif ge meenterieden. De hear Singelsma for- itsjiinitwurdige de partij yn de steaten „en iit is in pearsoanlike prestaesje fan my west dat ik him safier krigen haw,” sa sei de foarsitter- de siacnsln „De RIJP meat fo;dübbel- je.” Om de kongresgongers hwat yn ’e stimming to bringen bigoun men mei it sjongen fan „Hwer’t de dyk it lan omklammet” mei bigelieding fan it duo Boersma, dat letter noch it striidliet fan de partij „Wy roppe” hearre liet- A i f x -

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 1