Federatieve Stichting praat over flinke schaalvergroting AANNEMER BOUWDE WEL VOLGENS BESTEK ULST de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan en van - SNEKERMKOERIER GAASTERLAND’S BURGEMEESTER OPENDE NIEUWE RABOBANK BALK I Varend Nederland kan in 1975 unieke aquariumboot’ begroeten Voorzitter Ludwigia wordt kapitein sheekeh ltlEUWSg^5B^1 ■al kW 'lil KOPER H. JANSEN: VERTROUWEN IN HET ARCHITECTENBUREAU GERECHTVAARDIGD p.ja.w.:' pische vissen omgebouwde boot van wal steken. Vanuit Sneek het volgend jaar iets zal hij met de „Ambulant” in alle mogelijke en onmogelijke plaatsen in ons vaderland af meren om daar de liefhebber het nodige „visserslatijn” bij te brengen. (vervolg verslag op pagina 19) Stichting in Sneek eerst zelf wat duidelijker gestalte moet krij gen, zowel naar binnen als ook naar buiten. COURANT, DRUFHOUTS NIEUWSBLAD e> Hei Sneeker Nieuwsblad is een gecoubaeenie uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, De Federatieve Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Sneek, Ijlst en Wymbritseradeel praat en denkt met verschil lende instanties over een eventueel samengaan met instellingen op dit gebied in de Zuidwesthoek. Dit zou een bijzonder grote schaalvergroting inhouden. De besprekingen verkeren overi gens nog maar in een pril stadium omdat de jonge Federatieve Als alles mee zit, dan zal va rend Nederland in de maand mei van unieks kunnen begroeten. De heer J. Wilhelm, nu nog woon achtig in Jutrijp-Hommerts, zal dan als kapitein van een tot propaganda- en verkoop- schip van tropische en subtro- if j. f SNEEKER NIEUWSBLAD De Maatschappelijke dienst (Vervolg op pagina 19) l HUBERT SNEEK SPONSOR VAN rechtvaardige klachten omtrent de woning welke nu pas zijn geuit! I (Foto Studio Ger Dijs), Het bestuur van de v.v. Sneek, daartoe gemachtigd door de bui tengewone ledenvergadering op afgelopen maandag, heeft met de directie van machinefabriek W. Hubert Co b.v. te Sneek een overeenkomst tot het sponsoren van „Sneek” door Hubert Sneek afgesloten. Het contract dat voorlopig drie jaar geldt houdt on dermeer in dat „Sneek” onder de naam „Hubert Sneek” aan de competitie gaat deelnemen. Over het bedrag dat door Hubert Sneek wordt gevoteerd is geen mededeling gedaan. Het bestuur van de KNVB is van deze overeenkomst op de hoogte gesteld. Gaasterland's burgemeester H. L Sixma baron van Heemstra heeft gistermid dag in Balk het nieuwe hoofdkantoor van de Rabobank officieel geopend. Hij deed dit in bijzijn van vele genodigden. De gasten verzamelden zich in het gemeenschapshuis „De Treemter”, waar men door de heer D. Geertsma, voor zitter van het bankbestuur, werd ontvangen. Vervolgens begaf men zich naar het riante bankgebouw, waar de burgemeester de openingshandeling ver richtte. Na een bezichtiging van het nieuwe hoofdkantoor keerde men naar „De Treemter” terug, waar verschillende sprekers het woord voerden. (Zie ook elders in deze krant). (Foto Studio Ger Dijs). Verschijnt: maandags en donderdags DONDERDAG 24 JANUARI 1974 129ste JAARGANG No. 7 UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. ADMINISTRATIE: Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-11.30 uur Na kantooruren telefoon 4234 4235, 2247 Gironr. 932730 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek. Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis» aan-huls in GAASTERLAND, SLOTEN e.o Een kijkje op een afgesloten gedeel te van het ruim, waar de heer Wil helm nu al een aantal bakken heeft tentoongesteld. Wanneer alles klaar is, zal het interieur overigens wel een heel ander aanzien hebben. Een veertig jaar geleden had oud-Sneker en één van de oprichters van de aquariumvereniging Ludwigia, de heer Deutz, ook een dergelijk schip in bezit. Deze had naast vissen ook andere dieren aan boord. Een en an der bleek toen een enorm succes. Eigenaren semie-bungalows Woudsend sloegen de plank wel enigszins mis I De federatieve stichting is feitelijk op 1 april 1973 begonnen, sinds januari van dit jaar is het team van maat schappelijke werkers op volle sterkte. Gezinsverzorging en bejaardenhulp zijn gesplitst en voor beide werksoorten zijn nu vier leidsters beschikbaar. De ze hebben elk hun eigen rayon. In de gezinsverzorging zijn ongeveer 60 da- Tensloitte zegt de heer Van der Muur: „Als de Woningstichting of de make laar aan de adspiranit-kopers in het verkoopboekje een ander huis aanbiedt dan door ons op grond van het bestek De Federatieve Stichting Maatschap pelijke Dienstverlening werd begin vo rig jaar na intensief overleg en veel vergaderingen opgericht. Een instelling die maatschappelijke dienstverlening Friesland distrikt Sneek-Bolsward. De ze instellingen gingen samen omdat men hetzelfde doel nastreefde. De fe deratieve stichting die hierdoor uit de bus kwam is weliswaar zelfstandig, maai- is toch ook duidelijk verbonden met de vijf instellingen die een duide lijke taak en inbreng hebben ten op zichte van de nieuwe organisatie. Bovendien is het volgens de stichting van belang dat een eventueel besluit tot een fusie op nog grotere schaal goed doordacht en besproken wordt. Voor- en nadelen dienen zorgvuldig te worden afgewogen, maar het is niet eenvoudig om alles van te voren goed te overzien en te beoordelen. Het over lég is begonnen, wat er uit de bus komt zal de tijd leren, aldus de stich ting, die sinds kort is gevestigd in het Cruycebroedershof in Sneek. In dit voormalige bejaardentehuis kreeg men de beschikking over twee zieken zalen, die een verbouwing ondergingen en werden ingericht als verschillende werkvertrekken. Eén en ander zal vol gende week dinsdag officieel worden geopend. gers ten goede. De schaalvergro ting, die* tot de federatieve stichting leidde, stond overigens niet hele maal op zichzelf. In de laatste paar jaar zijn er namelijk op verschillen de plaatsen in het land dergelijke nieuwe instellingen ontstaan en er komen nog regelmatig nieuwe bij, mede door bemiddeling van de Stichting Projektiegroep Maatschap pelijke Dienstverlening, een advies bureau van de vijf gezamenlijke pro vinciale samenwerkingsorganen. DE v.v. »SNEEK« nastreeft als de wijze waarop de fe deratieve stichting dit tracht te doen is voor Sneek en wijde omgeving nieuw. Het is tenminste ’n nieuw idee dalt een aantal werksoorten, die door verschillende instelling en onafhan kelijk van elkaar werden uitgevoerd, binnen één nieuwe instelling werden samengevoegd. Anderzijds verandert er niet zoveel omdat dezelfde werk zaamheden gezinsverzorging, be jaardenhulp en maatschappelijk werk blijven bestaan en uitgevoerd zullen worden met bijna dezelfde personeels- samenstelling. De federatieve stichting is een gevolg van het samengaan van de Interkerkelijke Stichting voor Maat schappelijk Werk en Gezinsverzorging en Wymbritseradeel Gereformeerde Gezins- Maatschappelijk Werk Sneek en omstreken Gebleken is dat, wait deze voorlaat ste groep klachten betreft de heer Jan sen en de zijnen het huis niet hebben gekocht op het bestek, doch op een zo genaamd verkoopboekje. Op zijn ver zoek is de heer Jansen later een be stek ter hand gesteld door de archi- tekt ai was dit er één waarin later aangebrachte wijzigingen niet waren verwerkt. Slechts wanneer het huis verschillen zou vertonen met het ver koopboekje zouden de klachten van de heer Jansen terecht zijn, doch hij kan de aannemer zolang deze volgens het bestek heeft bebouwd, daarover geen verwijten maken. In onze editie van 10 januari jongstleden, namen wij het verhaal op van de heer H. Jansen en enige buurtgenoten, waarin deze zich beklaagde over de bouw van de door hem gekochte woning in Woudsend. Met name de aannemer Aannemingsmij- Noppert b.v. te Ouwsterhaule en architekt L. Zijlstra te Bak huizen moesten het ontgelden. Thans blijk het verhaal van de heer Jansen niet alleen vele onjuistheden te bevatten, bovendien richtte hij zijn klachten ten onrechte tot de aannemer. De klachten betroffen enerzijds technische on volkomenheden, anderzijds verschillen tussen het bestek en huis en enige ge- Open brief van de heer Jansen aan de redaktie van het Sneeker Nieuws blad: „Naar aanleiding van het krantenarti kel in helt Sneeker Nieuwsblad van 10- l-’74 over de zeer moeilijke klachten- problematiek ten aanaien van t>nze (koop)woningen in Woudsend, zijn di verse vergaderingen belegd met de Woningsltiehlting, kopers en architec tenbureau L. Zijlsitra in Bakhuizen. De laatste vergadering vond plaats op 16 januari 1974 op het kantoor van archi tect Zijlstra, waar u (de betrokken ver slaggever red.) zelf ook getuige van was. De afspraken die daar ge maakt zijn en de moeite die de ar chitect en de aannemer Noppert geno men hebben om deze klachten-toestan- den te bekijken en te bespreken op 18 januari met ons als bewoners, heeft ons ondanks alle wantrouwen, ver trouwen gegeven, alsook volledige ga ranties ten aanzien van herstel. De heer Zijlsitra toonde zich ook onthutst toen hij onze klachten onder ogen kreeg. Op de bespreking van 21 janu ari jongstleden aangaande onze klach ten en de herstelling er van, heeft de heer Zijlstra mij even achter de scher men laten kijken wat er zoal komt kij ken eer onze woningen klachtvrij kon den worden opgeleverd. (Vervolg op pagina 19) verlening Sneek: uitstrekken over gehele Zuidwesthoek In het algemeen zegt de heer P. van der Muur van Noppert b.v.: „Deze woningen zijn zeer een voudig opgezet, gezien dit eigen lijk woningwetwoningen zijn die ge financierd 'worden door het aantrek ken van ’n lening van derden- Bij de aanvangfa-se was dan ook niet be kend dalt deze woningen zouden worden verkocht. Hiertoe heeft men in een later stadium besloten. Soort gelijke woningen, die wij elders voor eigen verkoop bouwen zijn walt luxer uitgevoerd, maar ook duurder.” Sneek, IJlst Stichting voor verzorging en in de classis Vereniging voor Gezinshulp Sneek, af-, deling Sneek van Humanitas en het Katholiek Sociaal Caritatief Centrum Efficiency en schaalvergroting wa ren de argumenten voor dit samen gaan- Efficiency omdat nu een hele- boek dingen in één keer gedaan kunnen worden terwijl dat vroeger door de vijf instellingen afzonderlijk werd gedaan en kwaliteit omdat een grotere instelling meer mogelijkhe den heeft om de kennis en de kwa liteiten van het personeel en daarmee de kwaliteit van het werk te verbeteren dan een aantal kleinere. Er is nu gelegenheid voor specialisatie en werk- en rayonver- deling. Dit komt aan de hulpvra- is gebouwd, moeten de kopers zich ook bij hén beklagen- Men verwacht nu van ons dat wij naderhand het huis nog gaan veranderen zodiait het wordt zoals de kopers door anderen is voor gespiegeld of zoals de kopers het zich ten onrechte hadden voorgesteld. In overleg met de Woningstichting en Archiitektenbureau Zijlstra echter zul len enige voorzieningen worden aange- brachlt waarin het bestek echter niet voorziet- Wij vinden nogmaals het ar tikel misplaatst en onjuist.” REDAKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-5169 b.g.g. 3779, L. Jellema, redakteur FOTOREDAKTIE: Studio Ger Dijs, Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN Abonnementsgeld f 6,per half jaar (bij vooruitbetaling) Postabonnementen f 10,per half jaar (bij vooruitbetaling) ADVERTENTIETARIEVEN 22 ct. per mm., ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt lagere mm-prijs V

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 1