Direkteur van het postdistrikt Leeuwarden in Balk IJLST snekerWkoerier I Dieven namen telefoon mee WERKSTUKKEN LHNO IN 3E WERELDWINKEL iiii de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan en van Tentoonstelling gedurende gehele februorimaond Geld voor Stichting Open Jeugdwerk Sneek? Overspannen jongeman ging voor trein staan SLIPPENDE TOYOTA RIJDT GEPARKEERDE AUTO'S IN DE PRAK Machinist kon tijdig stoppen PRAKTISCH NIEUWE AUTO OP GROENE DIJK BIJ SNEEK IN BRAND - eo de Het Sneeker Nieuwsblad een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT. SNEEKER COURANT, DRUFHOUTS NIEUWSBLAD - .1 P.T.T. wil het ziekteverzuim pro- HOTELSCHIP BALTIC IJLST LIGT OPNIEUW OP EEN OOR herschijnt: maandags en donderdags Daartoe behoren de ombouw van de oliestookinstallatie in een gasgestookte installatie van de Rijksscholengemeen- schap aan de AlmaStraalt in Sneek en de verbouw van de vroegere Bolwerk- school voor de Stichting Open Jeugd werk, eveneens in Sneek. In de nacht van vrijdag op zaterdag zijn van het terrein van de autosloper Rozenberg te Sneek vijf gebruikte ra diatoren ontvreemd. politie maakt. MAANDAG 11 FEBRUARI 1974 129ste JAARGANG No 1? UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. ADMINISTRATIE Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.80 uur Na kantooruren telefoon 4234 4235, 2247 Gironr. 932730 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek. de Goeman een wat pu- Dft blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis In GAASTERLAND, SLOTEN ex» bij postbestellers bestrijden via flinke schaalvergroting le kilometers te voet of op de fiets af- Daardoor was er veel ziekte, vele bestellers haalden de 65 niet eens en gingen met vervroegd pensioen”, aldus de heer Wolters- f SNEEKER NIEUWSBLAD ft s Tegen de 16-jarige scholier B. J. uit Haskerland is door de gemeentepolitie van Sneek proces-verbaal opgemaakt. De knaap heeft enkele pakjes sigaret ten en eau de cologne uit de super markt van Albert Heijn gestolen. Hij heeft zich de laatste tijd bij herhaling aan diefstal schuldig gemaakt. Ook maakte de politie proces-verbaal op tegen de 18-jarige R. G. en de 22-ja- rige M. P., gastarbeiders die in Sneek wonen. Ze hadden bij V. en D. een paar schoenen gestolen. In de nacht van zaterdag op zondag is uit de conciërgekamer van de Rijksscholengemeenschap in Sneek een telefoon van de muur gescheurd en meegenomen. De ongewenste bezoe kers drongen binnen door vernieling van een ruit. Uit het Fries Scheep vaart Museum is donderdag tussen drie en vier uur een drie-kilogram-ge-, wicht van een Friese staartklok ge- stalen .De schuldigen zijn zeer waar schijnlijk enkele jongetjes, die zich tussen drie en vier uur in het mu seum aan het Kleinzand ophielden. PTT-ers Namens S. Volbeda bloemstuk, gevat in houten ton voorzien van een kope- inscriptieplaatje, aanbieden. Voorts konden alle beambten van het kantoor in Balk een foto van het team in ontvangst nemen terwijl er nog een behoorlijk bedrag was overgebleven dat i de kas van de personeelsver eniging werd gestort- Het hotelschip annex zeilschool de „Baltic” in IJlst, eigendom van de heer G. J. Boertjens uit Langweer, ligt opnieuw op één oor. De elektrische pompen, die de oude, houten schuit boven water moeten houden omdat het schip door de lekke bodem voortdurend water maakt, waren volgens de heer Boertjens als ge volg van een tout van het PEB waardoor de elektriciteit werd afgesneden uitgevallen. De boot ver dween oktober vorig jaar eveneens als gevolg van uitgevallen pompen half onder water. De heer Boertjens zei ons desgevraagd nog niet te weten wanneer het schip gelicht zal worden. Hij voert momenteel bespre kingen met het gemeentebestuur van IJlst over de toekomst van de schuit die door aanslibbing finaal aan de grond ligt. Waartoe het overleg zal leiden kon hij ons niet zeggen. Vorig jaar heeft de heer Boertjens pogingen gedaan het schip te verkopen, maar de nieuwe „eigenaar” ging enkele maanden na onderteke ning van het voorlopig koopkontrakt failliet. komen dat een bestelling niet is uit gevoerd. Dit kwam omdat de buiten wegen wegens ijzel onbegaanbaar wa ren. Verder had naar zijn mening de heer Hielkema, de kantoorhouder, een groot bezwaar tegen het nieuwe ge bouw en dat is de gepantserde glas wand die de loketüst van het publiek scheidt. De heer Hielkema vond het jammer, zo zei de burgemeester, dat er niet meer zoals vroeger een open gesprek met de klant mogelijk is, hoewel hij wel begrip kan opbrengen voor deze veiligheidsmaatregel- Ter aanvulling en afronding van de in december 1973 gedane voorstellen inzake uitvoering van aanvullende werken in het kader van het extra werkgelegenheidsprogramma 1973 zijn door de provinciale commissie voor de werkgelegenheid in Friesland een aantal werken met een totaal subsi diebedrag van rond vijftien miljoen gulden aan ’t coördinaitiecollege voor openbare werken voorgelegd. Dankzjj het goede opletten en snel handelen van de personentrein die za terdagmiddag om 13.23 uur uit Leeu warden was vertrokken en om bijna kwart voor twee in Sneek aan kwam, kon erger worden voorkomen. Een overspannen jongeman uit Sneek was namelijk op het moment dat de trein uit de richting Leeuwarden naderde op de overweg aan de Parkstraat op de spoorbaan gaan staan. De machi nist wist de trein echter tijdig tot stilstand te brengen. Op advies van een arts is de jongen door de politie naar het Sint Antoniusziekenhuis ge bracht. De trein liep enkele minuten vertraging op. Zondagmiddag om ongeveer kwart voor vier raakte de NSU van de heer A. Blaauw uit Arnhem op de Groene Dijk tussen Sneek en Offinga- wier in brand. De auto, die nauwe lijks een jaar oud was, werd aanzien lijk beschadigd. Tweedeklas leerlingen van de Christe lijke School voor Lager Huishoud- en Nijverheidsonderwijs aan het Kaats land hebben in de derde wereldwin kel aan de Prins Hendrikkade een hoek ingericht, waarin ze hun eigen visie op de derde wereldproblematiek hebben gegeven. Dit gebeurde op ini tiatief van de heer J. Slagter (leraar algemeen vormende vakken), die uit drukkelijk stelt dat wat er van de leerlingen te zien is hun eigen werk is. Hij is van mening dat de vor men van ligt op 1 meer in de aandacht bliek mogen komen. Donderdagavond om kwart voor acht is de 28-jarige S. P. uit Sneek gewond geraakt toen hij met zijn bromfiets op de hoek Bloemstraat-Loliestraat tegen een personenauto bestuurd door de 24 jaar oude G. W. uit Nijland bot ste. P. kwam uit de Leliestraat en nam de bocht naar rechts zo ruim, dat hij tegen de linkerkant van de uit de richting van de Parallelweg ko mende auto knalde. P. kwam te val len en is op advies van de arts C. P- Dros met de ambulanue naar het Sint Antoniusziekenhuis vervoerd. Hij heeft vermoedeüjk «en hersenschudding. Dat ook de Gaasterlandse burgerij bijzonder met het nieuwe gebouw is ingenomen moge blijken uit het feit dat enkele Gaasterlanders de „kop pen” bij elkaar hebben gestoken ten einde een comité in het leven te roe pen dat de waardering van de bevol king voor de Balkster PTT-ers tot uitdrukking moest brengen, dit comité kon de heer uit Harich een een ren Daarnaast beoogde hij met het ject dat na 2 maanden dan zijn be slag heeft gekregen in de expositie van werkstukken, te bereiken dat de buitenwereld meer belangstelling voor de school krijgt- In samenwerking met de derde wereldwinkel die mo menteel druk bezig is op allerlei ma nieren naar buiten te treden, heeft hij hiertoe dus ook een poging onderno men, die geslaagd mag worden ge noemd. Tevens heeft de heer Slagter bereikt dat de scheidslijn tussen be paalde vakken doorbroken is- Zo zijn de door de leerlingen gemaakte affi ches tot stand gekomen in samenwer king met de leraar handenarbeid. De ze opzet is tamelijk uniek. De heer Blaauw was met zijn echtge note in Sneek naar een ligplaats we zen kijken. Toen hij over de Groene Dijk reed begon de motor plotseling te sputteren. De bestuurder stopte met een, waarna de wagen direkt in brand vloog. Met een eigen brandblusser en met assistentie van de zeer snel ter plaatse verschenen brandweer lukte het de vlammen vrij gauw te doven, maar toen was de wagen al flink be schadigd. Men vermoed dat de brand is ontstaan als gevolg van kortslui ting. Zondagmorgen tussen drie en vier uur zijn twee verkeerszuilen nabij (k. spoorwegovergang bij de Borgesiuslaan vernield door een tot dusver onbekend gebleven automobi list. De politie stelt een onderzoek in. „Vele bestellers halen de 65 jaar niet zonder kleerscheuren. Het ziektever zuim is groeit. Het is een trieste zaak en wij hopen hieraan door schaalver- De heer M- Hebly, architekt, offreer- groting een einde te maken”. Dit zei de heer L. L. Wolters, directeur van het de namens het bouwteam een radio- postdistrict Leeuwarden vrijdagmiddag ter gelegenheid van de opening van installatie, terwijl de heer Hielkema het nieuwe postkantoor in Balk, een hulpkantoor van Sneek. De heer Wolters de dark van het personeel voor het legde uit dat de schoolvergroting onder meer een rayonuitbreiding betekent, nieuwe gebouw onderstreepte met de waardoor de bestellers gebruik kunnen maken van een auto. Om die renda- aanbieding van een aquarium en een bel te maken is het nodig dat men lange trajekten rijdt met gemakkelijk be- ets voor het oude gebouw. Mevrouw reikbare afgiftepunten (brievenbus aan de weg). „Die motorisering is echter A. van Beek-Boyenga uit Balk compli- ook een sociale zaak. De besteller legde vroeger v kilometers te voet of menteerde de PTT met het kantoor op de fiets af- Daardoor was er veel ziekte, vele bestellers haalden de 65 als voorzitster van het plaatselijke co- -,J-- j- -«r-io.miité kinderpostzegels. sfs i onderwijs waarbij de nadruk het technische best eens van het De heer Wolters noemde het nieuwe gebouw een „geslaagd complex Hij zei dat de schaalvergroting bij de PTT tot gevolg heeft dat een aantal kantoren reeds verdwenen zijn en nog zullen verdwijnen ten einde meer effi ciënt te kunnen werken- Daardoor heeft men ook de besteldienst gemo toriseerd. Burgemeester Sixma baron van Heemstra was van mening dat „Tante Pos” een enorme omwenteling in het maatschappelijk bestel teweeg heeft gebracht. Vroeger was het al leen voor de rijken weggelegd er een koerier op na te houden om het kon- takt met de relaties te onderhouden, nu kan iedereen hier middels de PTT in voorzien. De burgemeester wist te vertellen dat het in Balk de laatste acht jaar maar één maal is voorge- De heer J. D. Modderman, directeur van hot Sneker postkantoor, zei dat de Balkster PTT-ers jarenlang hebben moeten werken in een omgeving de PTT onwaardig. Het oude kantoor, dat in 1877 werd gebouwd en eigen dom is van de gemeente, was erg verouderd. Het kalk viel regelmatig van het plafond, terwijl vorig jaar een zwerm wespen kans had gezien een nest onder de vloer te maken. De naargeestig zoemende beesten maakten overdag het leven van de ocamoten de klanten erg zuur. Regelmatig was een PTT-er met een krant in de weer te trachten de ondieren naar de ande re wereld te helpen. „Om desondanks de moed er in te houden tekent de mentaliteit van de Balkster PTT-ers. Het offer wat ze gebracht hebben is echter de moeite waard geweest. Er staat nu een kantoor waarvan we kunnen zeggen dat Balk en wijde om geving er trots op kan zijn”, aldus de heer Modderman. REDAKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-5169 b.g.g. 3779, L. Jellema, redakteur FOTOREDAKTIE: Studio Ger Dijs, Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 l BONNEMENTEN Abonnementsgeld f 6,per half jaar (bij vooruitbetaling Postabonnementen f 10,per half jaar (bij vooruitbetaling) D VERTENTIET ARIEVEN 22 et. per mm., ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt lagere mm-prijs Mevrouw S. v. d. Bergh-Hettema, medewerkster van de derde wereld winkel, heeft op de school enkele lessen over het onderwerp gegeven. Ze vertelt dat de winkel bijvoor beeld door voorlichting aan wijk- kerkeraden, medewerking aan ge spreksgroepen en voorlichting op scholen, probeert in de belangstelling te komen. De voorlichting aan de Christelijke school voor Huishoud en Nijverheidsonderwijs was één van de facetten hiervan. In de nacht van zaterdag op zondag om ongeveer één uur heeft een slip pende personenauto op de Singel in Sneek flink wat schade aangericht. De auto, een Toyota die werd bestuurd door de 21 jaar oude L. P. uit Wouds- end, raakte ter hoogte van de Kleine Palen in een slip, hobbelde over de afscheiding met de parallelweg, raak te daarbij een boompje en knalde te gen de geparkeerde Ford van de heer J. Jetzes uit Sneek. Deze auto werd daarop tegen de daarachter staande Ford van iemand uit Franeker ge drukt. Zowel de Toyota als de beide Fords werden zwaar beschadigd. De heeft proces-verbaal opge- De officiële openingshandeling van het nieuwe kantoor aan de Dubbelstraat, dat één geheel vormt met de onlangs in gebruik genomen Rabobank, werd verricht door Gaasterlands burge meester H. L. Sixma baron van Heemstra. Hij deed dit door de nati onale driekleur bij het nieuwe onder komen te hijsen. De vlag werd hem overhandigd door de 12-jarige zoon van de kantoorhouder D- Hielkema, Jelle Hendrik- Vóór de plechtigheid kwamen vele genodigden bijeen in „De Treemter”, waar velen het sprekers- gestoelte beklommen. 1 w i; A» -ƒ*'

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 1