Rodenstock „School en gezin moeten harmonieus geheel zijn HANDREM BRAK, AUTO TE WATER Gierlozing in open water kost bedrijfsleider f 150,- baas f 250,- Serie kleine diefstallen Zangkoren Wymbritseradeel op een goed peil in Nijland Ma» J. A. LOKKERBOL VERLAAT DE ST. JOZEF MAVO Kantongerecht Sneek Oudega (W.) P. Vroegindeweij m gisteren afscheid Afdeling Sneek van Veilig Verkeer licht het onderwijs voor Nog kaarten voor Vader Abrahamshow D.L.E. TE IJLST HEEFT AULA IN HET VOORMALIG GROENE KRUISGEBOUW WIERDSMA modelbrillen ■■IIIBIlilllllllllllillllllill fflIlllffliilllllllllfflilllIMIIIIIIIIIlilIliffl Pagina 4 8 N E E K E R NIEUWSBLAD Maandag 18 maart 1974 Heeg kwam van geves- Vrijdagmiddag om ongeveer vier uur is de Opel Caravan van de heer P. Lusthof uit Sneek te water geraakt. De auto stond gepakeerd op de Looxmagracht tegen over de Bloemstraat. Op het moment dat de heer Lusthof achteruit wilde rijden sloeg zijn motor af. In een ver twijfelde poging de auto nog voor de wallekant tot stilstand te bren gen rukte hij aan de handrem, maar helaas brak deze, waarna de wagen achteruit in het water dook. De bestuurder kwam met de schrik en een nat pak vrij. De Opel is later door een kraanwagen op het droge gezet. (Foto Studio Ger Dijs). J. A. LOKKERBOL harmonieus Door ziekte zijn nog enkele kaarten voor de Vader Abrahamshow op 28 maart beschikbaar gekomen. Deze zijn te bestellen bij ’t Sneeker Nieuws, blad, Singel 17. „Ik vind dat de opvoeding in het gezin het best tot zijn recht komt wanneer de sfeer op school in het verlengde daarvan ligt. Dan krijg je een harmonieus geheel. Volgens mij zou een katholieke school dan pas geen zin meer hebben wanneer het hele katholicisme verdwenen zou zjjn.” Dit zijn woorden van de heer J,„A. Lokkerbol die dertig jaar als directeur aan de Rooms Katholieke Mavo \ën Mulo) in Sneek verbonden is geweest. In totaal heeft de heer Lok kerbol 44 dienstjaren bij het katholiek onderwijs erop zitten derhalve mag hij iemand genoemd worden die oordeel baseert op kennis van zaken. De behoef te aan katholiek onderwijs is volgens hem voorlopig nog wel zodanig dat er in de zeer nabije toekomst niet behoeft te worden gedacht aan een fusie met een andere school- Het afgelopen weekend is in Sneek op vier verschillende plaatsen ingebro ken. De buit was in alle gevallen vrij gering. trokken is. Indirect heeft tuurlijk zjjn belangstelling, en wee van de school in komst gaat hem nog wel hart, in Sneek heeft hij ge- Nassaustraat een ge- een Grootzand 44 Door giften, renteloze aandelen en dubbele contributie was de vereni ging in staat he<t gebouw te finan cieren. Het gemeentebestuur heeft enorm meegewerkt om de gewenste entourage te verkrijgen. Kosteloos werden het parkeerterrein, het pad er naar toe en de aanleg van ha gen verzorgd- De ligging van het pand is ideaal, aldus de voorzitter. SFEER De goede naam dié de school heeft is volgens de heer Lokkerbol te dan ken aan de omstandigheid dat het ge bouw en het aantal leerlingen niet te groot zijn- De band tussen leraren en leerlingen en leerlingen onderling is veel beter dan op een grote school die In de nacht van zaterdag op zondag werd een portefeuille ontvreemd uit de auto van de heer De Vries aan de Groene Dijk. De wagen stond voor zijn woning geparkeerd. De portefeuille met autopapieren werd later in een sloot teruggevonden. Het geld 235) was toen verdwenen. Tussen zaterdagavond en zondagmid dag is ingebroken in het Advendo-ge- bouw aan de Korte Vreugde. Men drong binnen door vernieling van een ruit- De inbrekers namen een geldkist je met vijf gulden en een blikje worst mee. In de afgelopen nacht werd 60, ge stolen uit het servicestation van de firma Zijlstra aan de Lemmerweg. Ook werd ingebroken in het bijkantoortje van de Amro-bank aan de Frieswijk straat. Hier wordt een portable radio vermist. Hij bracht zijn dank over aan de mensen die aan de tot standkoming hebben meegewerkt (aannemer An dries Visser, schildersbedrijf J. G. de Vries, manufacturier M. van der Veen installateur O. van der Woude, schoonmaakbedrijf R. R. Visser en de stalen meubelen fabriek „De Valk”. Alleen de laatste is in Sneek tigd, de overigen in IJlst). Als beheerder stelde de heer Franke na de heer Sj. Nieuwenhuis voor. Met zijn staf heeft deze de mogelijkheid om alles wat er na een overlijden moet gebeuren te begeleiden. Men heeft veel vertrouwen in hem, aldus de voorzitter. Nog maar nauwelijks had men een gedeelte van het St. Bonifatiushuis tot z’n beschikking gekregen, of de Duit se bezetter vorderde het gebouw. De hele school (twee klassen) verhuisde naar het pand waarin de firma Ber- voets jarenlang is gevestigd geweest, tot men daar ook weer uit moest. Vervolgens nam men z’n intrek in een café bij de veemarkt en na de bevrij- ding kwam men terecht in de school aan de Hooiblokstraat. Deze verhui zingen hadden gelukkig geen nadelige invloed op de studieresultaten: voor de eerste examens die werden afge nomen slaagden alle kandidaten. Een gebeurtenis apart was het op treden van het bejaardenkoor uit Woudsend. Stel ia voor een dirigent die de tachtig gepasseerd is en toch de moed heeft met dit werk bezig te zijn. Niet alles lukte even goed, maar de bijdrage aan het vele zin gen op deze avond werd hogelijk ge waardeerd. Vorige week dinsdag beleefden veel koorzangers een echt fijne avond tijdens het festival van koren in Wymbritseradeel. Er werd veel en vaak heel goed gezongen, de uitgevoerde stukken stonden meestal op een goed peil. De heer K. Bootsma uit Blauwhuis opende de avond met een harteljjk welkom aan alle zangers die in de mooie kerk van Njjland waren samengekomen. Het viel wel op dat de „rijpere” leeftijd het best vertegenwoordigd was. De invloed van het maar laten doen door anderen zonder je zelf in te spannen, schjjnt bij veel dan zou worden geoordeeld dat de be drijfsleider geen schuld zou hebben. In de strafmaat was echter naar zijn mening al rekening gehouden met de opdracht. Hij veroordeelde Ysbrand B. uiteindelijk tot 150,— boete en Adrianus B. conform de eis. stukje sloot. Voor deze voorziening had B. toestemming gekregen. Maar niet voor het graven van greppels in die dam en dat werd geconstateerd door A. K- de Boer, technisch ambtenaar le klas van Provinciale Waterstaat. achtte namelijk de overtreding van de wet verontreiniging oppervlaktewater niet bewezen. Wel was echter het wa ter reglement van de provincie Fries land geschonden. Er zijn afvalstoffen onmiddellijk op open water geloosd. Beide gedagvaarden waren in gelijke mate fout; Adrianus B. had opdracht gegeven en Ysbrand B. had de overtre ding begaan. Van overmacht was be slist geen sprake (dit had M. B. aan gevoerd). Zij eiste dan ook voor de be- en voor de werkge ver f 500,boete, waarvan 250, voorwaardelijk met twee jaar proeftijd. M. B. verzocht mr. Gielen in zijn laat ste woord de boete voor de bedrijfslei der bij die van zijn broer op te doen. Mr. Gielen zag hier niets in omdat Per 1 april gaan de deuren van de St- Jozef Mavo voor hem dicht. Door dat de heer Lokkerbol de pensioenge rechtigde leeftijd heeft bereikt, moet hij stoppen met lesgeven, een feit waar hij op zichzelf geen spijt van heeft, maar dat hij toch wel betreurt, omdat de binding die hij met de school heeft, verbroken wordt. In dat opzicht zal hij zeker met weemoed terug denken aan de tijd die hij voor de klas heeft gestaan. Op tien januari van het vorig jaar gaf de 43-jarige varkensmester Adrianus B- zijn bedrijfsleider, de vier jaar .jongere Ysbrand B., opdracht de dam in een poldersloot langs zijn bedrijf zodanig te veranderen dat overtollig gier kon wegstromen. Bij zijn bedrijf in Heidenschap onder Workum waren namelijk geen gierkelders en daardoor moest het gier gestort worden in een afgedamd Het was niet zo gemakkelijk geweest om het gebouw te verkrijgen, zo ver telde voorzitter Frankena in zijn ope ningswoord. De Bondsspaarbank maakte al gebruik van het voormali ge Groene Kruis-gebouw en was ook één van de gegadigden voor de koop. Toen besloot het bestuur van het Groene Kruis in IJlst om middels een verkoop bij inschrijving het gebouw van de hand te doen. DLE mocht wel wat lager in de prijs zitten, want zo stelde men, de beide verenigingen hebben zo ongeveer dezelfde leden dus zou het een verkoop aan onszelf wor den. Uiteindelijk werd D.L-E. de eige naar en kocht de Bondsspaarbank een gedeelte van het pand over. Voor de heer Lokkerbol speelt dit probleem niet meer, tenminste niet in die zin dat hij er direct bjj be- het na- Het wel de toe- aan het tenslotte, zoals hij zelf zegt, „zijn plezierigste tjjd doorgebracht.” Het feit dat hjj de school gezond achterlaat stemt hem tot tevredenheid. De bravoure bij de negentienjarige electriciën Jan V. uit Sondel was na het horen van de els wel verdwenen. Jan had een brommer en reed daar mee op oudjaarsavond 1973 in Oude- nrirdum toen een dienaar van de Hei lige Hermandad hem aanhield en hem erop attent maakte dait het ach terlicht van zijn vervoermiddel on voldoende werkte. Bij verdere inspec tie bleek het vehikel ook nog opge voerd te zijn. Tja, vroeg of laat word je daarmee gepakt en dat moet je voorkomen, mijmerde mr. Gielen. 15,voor het lampje, 75,voor het opvoeren en 4 maanden voor waardelijke ontzegging van de rijbe voegdheid met een proeftijd van 2 jaar (3 maanden onvoorwaardelijk was de eis). Jan had het er maar moeilijk mee. Over een paar maan den moest hij in dienst en hoe moest hij het dan betalen. Het vonnis was echter geveld en alleen in hoger be roep kon er nog wat aan veranderd worden. De officier van Justitie, mr. M. A. Dijksma, liet in haar requisitoir het primair ten laste gelegde vallen. Zij Burgemeester H. W. F. Mumsen com plimenteerde namens het gemeentebe stuur DLE met de ingebruikname. In de beginfase van de plannen had hij wel enige bedenkingen gehad, met na me wat betreft de financiële conse quenties, maar de heer Frankena had die bedenkingen volledig weggenomen. IJlst heeft nu een gebouw, zo conclu deerde hij, waarin op waardige wijze afscheid van een dierbare kan worden genomen. Namens de Friesche Federa tie van Begrafenisverenigingen kwam de heer A. P. van Geenhuizen, secre taris van het hoofdbestuur, zijn geluk wensen aanbieden. Donderdagavond is in IJlst de nieuwe aula van de begrafenisvereniging „De Laatste Eer” in gebruik genomen. Dat gebeurde tijdens een st ijl volle bij eenkomst die onder leiding van de voorzitter van DLE stond, de heer K- Frankena, en werd bij gewoond on der meer door burgemeester H. W. F. Mumsen. Het bestuur mocht veel complimenten en felicitaties in ont vangst nemen voor de fraaie inrich ting van het gebouw. Ook veel bloem stukken sierden de ruimte- jongeren nog doorslaggevend te zijn. En toch, wanneer men er een keer aan begint is er bij de jeugd zoveel enthousiasme. Daarom zou ik zeggen: jonge- lui probeer het echt eens. Het zal je echt bevrediging geven. Heit kleine koor uit I Jsbrechtum open de de rij met een paar eenvoudige lie deren. Een gelukkiger keus dan ik in jaren van dit koor heb gehoord. Mis schien was een keuze in de richting van het nieuwe kerkelijke liedboek nog wat meer „naar onze tijd” geweest. In elk geval lijkt me dat een overwe ging waard. De koorklank zou nog win nen door een iets meer „gekleurde” klinkervorming en ook door een nog betere manier van zacht zingen. Het interkerkelijke koor uit Oppenhui zen had het in bovengenoemde richting gezocht. Het zong een drietal van deze liederen, en hoe! De stijl van uitvoe ring en de koorklank waren subliem. Het zal je maar zo geleerd worden. De heer Hofman kent zijn vak. Voor ieder die wil luisteren was er veel te genieten en te leren. „De Lofstem” uit Woudsend zong in een vrij hoog tempo een bewerking van Chris Hanegraaf over het lied „Jezus zal heersen als de zon”. Dit hoge tempo bracht af en toe wat on duidelijkheid mee in de snellere noten. In „Ambrosiaans lofgezang” voelde men zich kennelijk wat beter thuis. De koorklank was zeker niet slecht. Er zijn bij dit koor zeker voldoende mogelijkheden bij voortgezette studie. Het gekozen tempo was uitstekend en er werd fris gezongen. „Looft den Heer” van met een paar stevige koornummers. Componisten Srnilde en Stulp. De start was in het werk van Srnilde uitstekend. Door de wat moeilijke harmoniën kreeg de zuiverheid niet altijd wat ze moest hebben. De klank had neiging tot wat verruwing. Daar zal men echt op moeten letten. Er volgde een mooie compositie van Gerrit Stulp. Een hele prestatie om dit goed te zingen. Voor spelen en de koorleden voorzichtig hun toon neuriënd laten zoeken wil wel hens helpen om de accoorden bewust te laten worden. Wei fijn dat dit goede koor zich aan dit moeilijke werk waag de. Na de pauze, waarin de traditionele collecte niet ontbrak, verraste het koor uit Schamegoutum ons met het zingen van een complete cantate van Buxtehude. De begeleiding werd fijn tjes verzorgd door Nynke en Aaltje de Jong fluit, Anneke de Jong cello, me vrouw Schulp gamba en dr. J. Schulp spinet. Het koor zong mooi de niet ge makkelijke partijen. Ik kan me nog wél walt meer enthousiasme in de koorzang denken. Het gevaar voor een zekere steriliteit was nog aanwezig. Als eerste nummer werd een Bachko- raal gezongen, evenals de cantate op Friese tekst. Goed van stijl. Wat meer mannenstemmen zou bij dit koor geen weelde zijn. Het koor ,,TJij Libben” kwam na een gedwongen rustperiode overtuigend tot nieuw leven. Het was het enige koor met een dame als dirigente. Maar haar werk mocht er zijn. Een enkele zwakke plek in de partijen en soms iets geforceerde koorklank, zijn de dingen die nog aandacht verdienen. Goed gezongen. De afdeling Sneek en omstreken Veilig Verkeer Nederland houdt op 26 maart een voorlichtingsmiddag voor het onderwijzend personeel in de Joh. Postschool aan de Jancko Douwama- straat. Dit op verzoek van het college van b. en w. van Sneek. Doel is het verkeersgedrag van de schoolgaande jeugd te verbeteren. Praktische ver- keersproeven kunnen niet door het WN worden afgenomen omdat de man kracht daartoe niet toereikend is. Eén en ander is tot stand gekomen in over leg met de hoofden van de openbare basisscholen en b. en w. misschien door „Den Haag” wordt voorgestaan, maar waar vele nadelen aan verbonden zijn, uitgezonderd het feit dat men kan beschikken over meer mogelijkheden voor wat betreft het lesmateriaal, zo meent de héér Lok kerbol. De ouders van de leerlingen zijn dan ook meestal tevreden over de gang van zaken op de Mavo in kwes tie- ,,’t Is ook niet het dogmatisme dat de school katholiek maakt, maar de sfeer die er heerst,” aldus de di recteur. „Je hebt je werk dertig jaar ge daan, en het zit je dan toch niet helemaal lekker om het aan anderen over te moeten laten. Daar staat te genover dat ik jarenlang met de heer Wijnbergen heb samengewerkt, ik ken hem op en top, en ik weet dat de school bij hem in goede handen is.” De heer H. Wijnbergen was adjunct- directeur van de St. Jozef Mavo en is benoemd tot opvolger van de heer Lokkerbol. 29 Maart is er ter gele genheid van het afscheid van vijf tot zeven uur een receptie in café- restaurant Piso, waar belangstellen den de gelegenheid zullen krijgen de scheidende directeur de hand te drukken. deze school noodge dwongen worden uitgebreid en het is nu zo dat het gebouw al weer te klein is voor de 185 leerlingen en 5 lera ren. Er is behoefte aan een gymnas tiek- en een gewoon lokaal. Momen teel zijn er onderhandelingen gaande die betrekking hebben op het overhe velen van de school naar de leegstaan de Pedagogische Académie aan de Pa rallelweg. Deze onderhandelingen ver keren echter in een dusdanig stadium dat er nog niets met zekerheid kan worden gezegd. dega (W). Ds. P. Vroegindewey :ft gistermiddag om kwart voor :e afscheid genomen van de her- mde gemeente van Oudega, Idse- en Sandfirden in de classis Sneek. gende week zondagmiddag zal hij twee uur, na vooraf in de mor- dienst te zijn bevestigd door zijn titor, ds. L. Kievit uit Gouda, in- ie doen als predikant van de her- mde gemeente van Workum, waar beroepen is in de vakature van L. A. Eygenraam, die op 6 janua- van dit jaar naar Oosterbeek is OVERHEVELEN Na de bevrijding was het evenwel ook niet gemakkelijk het hoofd een beet je boven water te houden- Lesmateri aal was er niet, een schoolbank even min. Pas in 1950, toen men het bouw aan de Jan van kon betrekken had men eindelijk goed onderdak. In 1960 moest Het ontvangende koor „Looft den Heer” van Njjland sloot de avond af. Njjland beschikt over een flink koor met prima stemmateriaal. Dat was te horen in een tweetal werkjes van Srnilde en een prachtig oud koorwerk van een onbekende componist. De uitvoering hiervan was indrukwek kend. Het tempo leek me te traag, waardoor het „Alleluja” wat log uit de verf kwam. Een goede afsluiting van deze fraaie manifestatie, die ho pelijk nog een langdurige voortzetting moge hebben. R.T. Vrijdagmorgen boog mr. J. H. M. Gielen zich over deze zaak, overigens al voor de tweede maal. Beide gedag vaarden waren niet aanwezig, maar hadden de broer van Adrianus, M., ge machtigd voor hen op te treden. Hij erkende het gepleegde feit volledig en verontschuldigde zijn broer met te verklaren dat het ónmogelijk was om met tractoren bij de bewuste sloot te komen door de zachte grond. Daarbij kwam dat het grondwaterpeil zodanig was in januari 1973 dat het gier ver boven het normale peil kwam te staan. Men is nu bezig de nodige voorzienin- ren te treffen door het bouwen van een aantal gierkelders. Daarbij zijn ook nog de nodige moeilijkheden opge treden, wederom, het gevolg van de slappe grond. Voorzitter Frankena werd ook nog persoonlijk bedankt en wel door zijn secretaris, dfe heer R. Boorsma. „U heeft er veel voor gedaan, voorzitter. Toen wij de cijfers zagen, schemerde het ons voor de ogen. Er is veel over gepraat. Wij zijn u erg erkente lijk voor het vele werk”. Naast de aula vindt men in het bouwtje een vergaderruimte en ruimte waarin een mobiele koelkist kan worden opgesteld en welke na verwijdering van het koëlapparaat, ge bruikt kan worden voor extra zitruim te. De vergaderruimte kan overigens ook bij de aula getrokken worden. Ver der is er nog ’n keukentje in het pand. De groei in stemmental en prestatie kon duidelijk geconstateerd worden bij „Lytse Krêft” van Gauw. Onder lei ding van de heer Hoekstra maakt het koor mooie vorderingen. De koor klank Is beschaafd en de voordracht fijn verzorgd. „Nije Moed” van Oosthem-Abbega zong best onder leiding van de nieu we dirigent. Een Benedictus van Bruck ner kreeg wat het moest hebben. Wat heeft dit koor prima stemmateriaal. Wel moeten vooral de sopranen oppas sen voor scherpte. Het tweede num mer had een wat hoog tempo waar door het notenbeeld niet overal duide lijk doorkwam. Het enige mannenkoor deze avond „Ons Genoegen” uit Heeg bleek voor al in artistiek opzicht weer knap ge vorderd te zijn. Met een goede koor klank werden drie nummers gezongen, waarbij vooral „Eram quasi agnus” van Palestrina genoemd moet wor den. In 1944 kwam de heer Lokkerbol van uit Almelo naar Sneek. Het katholiek schoolbestuur in Sneek, had toen be langstelling voor een paar collega’s van hem aan de Mulo in Almelo. De zen hadden echter niet de vereiste be voegdheden, de heer Lokkerbol wel, en men vroeg hem of hjj directeur zou willen worden van de nog op te richten Rooms Katholieke Mulo. De heer Lokkerbol stemde erin toe, waar schijnlijk niet wetende wat hij zich op de hals haalde, want de moeilijkhe den die zich vlak na de oprichting voordeden waren niet voor de poes. r Vroegindeweij werd op 9 au- s 1943 uit een predikantsgezin te linxveen geboren. Hij bezocht het stedelijk gymnasium te ?rtogenbosch, daarna het christe- lyceum te Delft en studeerde >lgens aan de rijks universiteit te hit. waar hij in februari 1967 en De heer A. K. de Boer bevestigde dat het dóórsteken in opdracht van B. ge beurd was, zodat diens bewering in het proces-verbaal dat dit niet zo was op losse schroeven kwam te staan. De verklaring van de getuige S. Bouma uit Stiens, werkzaam bij afdeling Mi lieuhygiëne van Provinciale Water staat ontzenuwde verdachte’s ontken ning volledig. .ii'b, waai mj Aii icuiuaii kandidaatsexamen theologie ruim anderhalf jaar later in oktober - 1968 ook zijn kerkdijk examen afleg de. Nadat de heer Vroegindeweij van oktober 1968 tot februari 1969 eerst nog ongeveer vier maanden bij ds. Tijdens zijn ambtsbediening als predi- L. Kievit uit Gouda, toen nog predi- kant van de hervormde gemeente van kant van de hervormde gemeente van Oudega, Idsega en Sandfirden was ds. drijfsleider"‘f 20to— Leiden, stage had gelopen (werkzaam Vroegindeweij sinds 1971 tevens gees- - was geweest als leervicaris) en hij telijk verzorger van het bejaarden in juni 1969 na een te Utrecht gehou- centrum „Theresiahuis” te Blauwhuis den colloquium was toegelaten tot de en sinds april 1972 vormde de her- evangeliebediening in de Nederlandse vormde gemeente van Wolsum en Hervormde kerk werd hij op 2 no- Westhem een pseudo-combinatie met vember van datzelfde jaar (1969) de hervormde gemeente van Oudega door zijn mentor, ds. L. Kievit uit c.a. Van 1970 tot 1972 heeft ds. Vroeg- Gouda, bevestigd als predikant van indeweij ook nog een paar jaar „part- de hervormde gemeente van Oudega, time” godsdienstonderwijs gedoceerd Idsega en Sandfirden. aan de MAVO-school te Bolsward.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 4