Kantoor Westergo geopend Mi ww gig IJLST van Laaf G.S. nader onderzoek in Zuidwesthoek instellen SNEKERMKQERIER de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan en ■lil MM B. en w. Gaasterland vragen raad Gemeentebestuur van Leeuwarden op bezoek bij Sneker collega's „Hulp" aan Anton B. kost negen maanden I iL> - s WW'41 IIH 1 W»: Meineedpleger veroordeeld illlliffllIlllllllBIBBffl Het Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD en WW I f SNEEKER NIEUWSBLAD Gouden speld: jubilerende J. Feitsma bij Ulster C. J.V en dit werkelijk ook de gedachte van de bevolking is”, aldus b. en w., welk punt wij juist het rapport aan- geopend was. het plan nu is zal er primair bij de nutsbedrijven! Verschijnt: maandags en donderdags UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. dat in de het rapport voorbe- MAANDAG 1 APRIL 1974 129ste JAARGANG No. 26 ADMINISTRATIE: Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-4333 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 4234 4235, 2247 Gironr. 932730 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek. FOTOREDAKTIE: Studio Ger Dijs, Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 Dik blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis In GAASTERLAND, SLOTEN e.o ABONNEMENTEN Abonnementsgeld f 6,per half jaar (bij vooruitbetaling) Postabonnementen f 10,— per half jaar (bij vooruitbetaling) ADVERTENTIETARIEVEN 22 ct. per mm., ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt lagere mm-prijs Met het overhalen van de handel ontstak de heer A. J. Kaland de lichtjes op de kaart (linksonder), waarmee het nieuwe kantoorgebouw van Westergo officieel (Foto Studio Ger Dijs). In zijn toespraak pteiitte hij er tevens voor om niet iedere boerderij aan te sluiten, die als aanduiding van perce len die grote investeringen behoeven. De gulden kan maar één keer wor den uitgegeven en er is vaak nog een andere energiesoort beschikbaar. Hij Ook de bestuursplanologische aspecten van de herindeling zitten de bestuur ders van Gaasterland niet lekker. „Naar onze mening”, zo schrijven ze „drive- en sail-dn” Met het overhalen van een handel, gemonteerd op een gasbuis, heeft de heer A. J. Kaland, voorzitter van de Vereniging van Exploitanten van Gas bedrijven in Nederland, vrijdagmiddag het nieuwe kantoorgebouw van de N.V. Intercommunaal Gasbedrijf Westergo geopend. Het gevolg van deze handeling was dat op een aan de muur hangende landkaart een aantal lampjes branden die aangaven welke gemeenten aangesloten zijn op het gas net in het gebied van Westergo. Daaraan voorafgaand had de heer Kaland een aantal meningen naar voren gebracht over de huidige situatie in de gassector. Als belangrijkste bericht kon hij de aanwezige genodigden mee delen dat de aardgasprijs voor de kleinverbruikers dit jaar niet meer ver hoogd. zal worden. Hoe de situatie voor 1975 zal zijn hangt nog af van de Minister van Economische Zaken. Men heeft hem een verhoging van één cent voorgesteld. De heer J. Feitsma, leider van de CJV „Jonkheit en Ropping” in IJlst, is zaterdagmiddag in het Mienskipshüs in het „stedeke” gehuldigd voor het werk dat hij gedurende veertig jaar voor de CJV in z’n totaliteit heeft gedaan. Dit gebeurde tijdens de eeuwviering van de vereniging. De gouden speld die bij een dergelijk veertigjarig jubileum hoort, werd hem opgespeld door ds. C. J. van Eysinga uit Sint Nicolaasga, landelijk bestuurslid van de CJV. Ook de overige sprekers op deze bij eenkomst die onder leiding van de president-commissaris der N. V., bur gemeester B. van Haersma Buma van Sneek, stond kwamen niet met lege handen. Ing. J. Bakker die de direktie gasvoorziening van het Mini sterie van Economische Zaken verte genwoordigde, had het presentje al aan de raad, „wordt in het geval Gaasterland geen enkele rekening ge houden met het aspect van de be staande ruimtelijke grenzen. De nieu we gemeente wordt gescheiden door het Heegermeer, de Fluessen, de Mor- ra het Stroomkanaal, zodat een «x» nam m Dominee C. van Eysinga speldt de heer J. Feitsma de gouden CJV-speld, op de revers. (Foto Studio Ger Dijs). adviseerde de gasbedrijven in deze po litiek bijzonder voorzichtig te werk te gaan. „U moet naar mijn mening niet het water naar de zee dragen.” De heer Kaland vond dat de dienst verlening bij de nutsbedrijven voorop moet staan. Tegen een kleine winst marge in verband met het behoud van rendement en heit kweken van een klei ne reserve, had hij geen bezwaar. Wel vroeg hij zich af of het grote aan tal gasbedrijven wel efficiënt genoeg was. Centralisering was beter vooral ook om de continuïteit te waarborgen. Dominee Van Eysinga merkte in zijn toespraak op dat „Jonkheit en Bop ping” zijn eeuwfeest viert in een tijd van engagement met politieke of soci ale zaken. De achtergrond moest vol gens hem nog steeds steunen op de waarheid die men in de beginperiode al kende, namelijk het gestalte geven aan de liefde Gods. „Het is een gro te kunst om vanuit de achtergrond van toen, de dingen van nu tegemoet te treden”. Het positieve in de mens voor te staan zou daarbij helpen kunnen. Namens de hervormde kerkeraad trad dominee K. den Hartog naar voren. Hij bood het bestuur van de jubileren de vereniging een enveloppe met in houd aan met het consigne deze niet te besteden ter bestrijding van de on kosten van het eeuwfeest, maar aan het spelmateriaal. Hij was blij dat de vereniging enige jaren geleden had be sloten de C in z’n naam te handha ven en de rode driehoek (maatschap- B. en w. van Gaaster- vinden echter dat Koudum aan de omschrijving omdat Waarom, vragen burgemeester en wet houders zich af, worden diverse ge bieden in Noord-Friesland en bijvoor beeld Sloten en omgeving nog aan een nader onderzoek onderworpen en de Zuidwesthoek niet? En dat terwijl in het rapport wordt gesteld dat de pro blemen in de Zuidwesthoek in wezen nog groter zijn dan die in Noord- Friesland. B. en w. stellen de raad dan ook voor om bij GS aan te drin gen op een nader onderzoek in de Zuidwesthoek. De 30-jarige Hagenaar J- M. is vrij dag door de rechtbank in Arnhem tot negen maanden gevangenisstraf, waarvan drie maanden voorwaarde lijk met een proeftijd van drie jaar, veroordeeld. M. heeft in 1972 naar het oordeel van de rechtbank tijdens de zitting tegen de Sneker Anton B. naar aanleiding van zijn kraak in het Apeldoornse postkantoor, meineed ge pleegd. A.J. Kaland: dienstverlening In de C. Kan-hal in de Noorderhoek werd thee gedronken. Via de Stadsfen- ne reed het gezelschap vervolgens naar het recreatiecentrum „De Pot ten” waar een wandeling werd ge maakt. Men keerde in Sneek terug via de wijk De Domp. Hier werden de „_W. Z woningen bezich tigd. In de Muziekschool voor Sneek en Omstreken werd een aperatief ge nuttigd terwijl men kon luisteren naar fluit- en pianospel van Froukje en Et-Anna Wijbenga. Na een rit door de binnenstad eindigde het bezoek met een diner in Hotel Hanenburg. natuurlijke afscheiding is getrokken door het gehele gebied van de nieu we gemeente-” De gemeente hangt als los zand aan elkaar als deze grenzen door gevoerd zouden worden, terwijl ook de mening vastgelegd in het oorspronkelijke rapport lijnrecht tegen wordt gesproken. van te voren overhandigd en de heer M. Roepert, direkteur Lemsteriand der n.v„ bood zijn eigen bedrijf een bandopname van de opening aan. De heer C. H. C. Ek, die ondanks zijn gebroken been de opening bijwoonde, had cadeaus bij zich voor de heren S. Breuker en T. J. Radsma, die na mens gemeentewerken toezicht op de bouw hadden gehouden. De heer Ek meldde de instelling van een „gas- wacht Zuidwesthoek” door de erkende gasinstallateurs in het rayon van Wes tergo bracht dank aan oud-burgemees- ter L. Rasterhoff voor het vele werk dat hij gedaan heeft voor de nv en sprak de verwachting uit dat over twee jaar het bedrijf in rustiger vaar water zal zijn beland als fase drie van het ontsluitingsplan gereed is. Burgemeester en wethouders van de gemeente Gaasterland hebben grote kritiek op het Rapport Gemeentelijke Herindeling. Dat komt duidelijk naar voren in één der voorstellen die dinsdag aanstaande in de vroedschap be handeld zullen worden. Als conclusie wordt in de toelichting gesteld dat naar de mening van het college de thans geplande gemeente „Klein Zuidwesthoek” onaanvaardbaar is. Er wordt echter aan toegevoegd dat de ze mening niet gefundeerd is „want wij hebben geen onderzoek ingesteld of dit werkelijk ook de gedachte van de bevolking is”, aldus b. en w., die ver der stellen: „indien wij dit standpunt innemen zal ons een niet gefungeerde mening kunnen worden verweten, op vallen.” Zoals het plan nu is zal er een grote gemeente in de Zuidwesthoek komen met als mogelijke kern Kou dum. land niet aan de omschrijving kern met omgeving voldoet, omdat het niet een kernfunctie uitoefent. In de toelichting worden een aantal cijfers gegeven waarmee deze stelling wordt ondersteund. Balk telde vol gens de gegevens van 1964 1570 in woners tegen Koudum 1920 (Workum beschikte over 3890). De inwoner tallen van de verzorgingsgebieden waren respectievelijk 4760, 1920 en 5270. Momenteel telt Gaasterlands hoofdstad rond de 2400 inwoners. Het gemeentebestuur van Sneek heeft donderdag de gemeenteraad van Leeu warden ontvangen. De ontvangst be gon ’s middags twee uur in het stad huis, waar burgemeester mr. B. van Haersma Buma in zijn welkomst woord in het kort de historische ban den tussen de twee Friese steden schilderde. Daarna vertrokken de gemeentebesturen, een gezelschap van circa 60 personen, in twee bussen voor een rondrit door Sneek. pij en cultuur bovenaan, het geestelij ke onderaan) niet los te laten. Als dank voor zijn bemoeienissen met de jongelingsvereniging bood de heer Feitsma de predikant twee foto’s aan, die hij in de consistorie en de pastorie kan hangen. Ook burgemeester H. W. F. Murnsen had een enveloppe met inhoud meege bracht Voor hij deze overhandigde zei hij dat de toekomst van de ver eniging belangrijker moet zijn dat het verleden. „Het CJV heeft er blijk van gegeven bij de tijd te zijn, dat is mede te danken aan de leiders.” Voor wat betreft die belangrijke toe komst wenste de burgervader de CJV toe dat het nog maar lang zijn plaats in de Ijlster gemeenschap mag blij ven innemen. Hierna maakte een lange stoet van sprekers gebruik van de microfoon en de gelegenheid om de „eeuwige” CJV gelukwensen aan te bieden, zoals do minee Venema, voorzitter van het pro vinciaal bestuur van de CJV, die evenals zijn collega Van Eysinga op merkte dat „de waarheid waarvoor we staan is dezelfde als altijd al pro beren we daarvoor wel steeds een ei gentijds jasje te zoeken.” „Meester” H. Schraa, het vroegere schoolhoofd en nu vertegenwoordiger van de kerk voogdij was van mening dat de vitale aanwezigheid van het CJV doorwerk te in de hele gemeenschap, met name in de kerk, omdat zij doorgaans het kader levert dat leiding moet geven op kerkelijk terrein. Dominee J. C. M. Jansen bood even eens zijn gelukwensen aan. Als toen- malig-predikant van IJlst had hij bij het 60-jarig jubileum van het CJV ook al het woord gevoerd, evenals „mees ter” W. J. Dokkum, die nu ook niet bij dominee Jansen achterbleef. De heer Minkema, een oud-lid, bekende met genoegen altijd lid te zijn ge weest van „Jonkheit en Ropping”. De heer Jaasma, die namens de bejaar- densoos aanwezig was, was blij dat de springlevende CJV ook aan de ou de mensen van Ijlst had gedacht. Tenslotte voerde Bram Dekker, pro vinciaal functionaris van het CJV het woord. „De zaken waarom het CJV in 1874 werd opgericht, spelen nu nog”. Dat waren volgens hem gezel ligheid en ontmoeting, de geïnspireerd werden door het evangelie. Met het einde van deze feestelijkhe den in het Mienskipshüs was de vie ring van het honderdjarig bestaan van „Jonkheit en Ropping” voor IJlst nog niet afgelopen. Diezelfde avond werd er namelijk nog een broodmaal tijd gehouden, werden er films van IJlst vertoond die in de jaren ’47-’48 werden gemaakt, en werd ér tenslotte een revue opgevoerd, door alle huidi ge leden van de jongerenvereniging. Gisteren was er tot slot een kerk dienst, waarbij alle oud-leden die in middels buiten IJlst wonen ook van harte welkom waren. De oud CJVers waren namelijk in de gelegenheid de nacht in IJlst door te brengen. Over de voorgeschiedenis van de bouw vertelde dhr. G. J. de Boer, directeur van Gemeentewerken- Er zijn in totaal drie plannen ge weest: verbouw van de oude direc teurswoning (in gemeentekringen ’t Loo genoemd), een nieuw kantoor met maar een kleine verdieping en het nu tot stand gekomen gebouw, De beide eerste plannen waren weer in de la gestopt toen bleek dat de groei van het bedrijf sneller ging dan de ambtelijke molens draaiden. Twee cadeaus had hij voor Wester go, een elektrische klok van de in stallateur en een skütsjefqto (van gemeentebedrijven en een aantal on deraannemers). De overige bij de bouw betrokken bedrijven boden la ter bij monde van de heer Jorrit- sma uit Bolsward een bloembak aan. Namens het personeel sprak de heer W. Capelle, hoofd admini stratie. Zo merkt het college op werkgroep die reid heeft van de 7 leden en 2 rap porteurs geen enkele vertegenwoordi ger van de gemeenten is opgenomen. Waarom, zo vragen de bestuurders van Gaasterland zich af, ter wille van de eventuele partijdigheid de Vereniging van de Nederlandse Ge meenten niet ingeschakeld? REDAKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-5169 b.g.g. 3779, L. Jéllema, redakteur Wat betreft de richtlijnen die de werk groep had te beoordelen, aangegeven door het college van Gedeputeerde Staten, merken b- en w. op dat niet de gehele provincie in het onderzoek betrokken is, want de gemeenten met een inwonertal boven de tienduizend zijn vrijwel buiten schot gebleven. Het criterium van 10.000 inwoners speelt een grote rol omdat gemeenten bene den deze grens voor herindeling in aanmerking komen, als niet verwacht mag worden dat zij binnen afzienbare tijd boven deze grens zullen uitgroeien. Gaasterland valt hier onder, want het zit er niet in dat deze grens in de nabije toekomst gepasseerd wordt, zo geeft het college toe, maar de groei prognose voor 1980 komt hen te laag voor. Het voorspelde getal van 7000 is namelijk al gepasseerd. De N.V. Inter Communaal Gasbe drijf Westengo beschikt nu over een uit twee verdiepingen bestaand ge bouw. Boven zijn de vergaderruimten, het direktiekantoor, de debiteurenad ministratie en het archief gevestigd, terwijl men op de benedenverdieping de verbruiksadministratie, het hoofd van de Centrale Boekhouding, de ty pekamer, de machineruimte en het dagarchief kan aantreffen. Het ont werp voor het gebouw is gemaakt door gemeentewerken; als bouwer trad op fa. Jorritsma uit Bolsward op. De overige bedrijven die aan de tot stand koming meewerkten zijn allen in Sneek gevestigd met uitzondering van Feensitra verwarming bv uit Heeren- veen die de centrale verwarming le verde. Het zijn de Fa. Baankamp (adviesbureau), N. Silvius (sanitair), L. van der Wal (elektrische installa tie), S. G. Ruiter en Zn (staalcon structie), Kooistra en Co (schilder werk), C. Wester (stoffering) en Don ker BV (tuinaanleg). -■ 'I- 7

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 1