MOTIEFONDERZOEK! J i Rb j|||31 ationale Actie Rode Kruiswoord puzzel nr.11 Friesland Bank SOYffl /r KAó/rg/r Tempoverhoging Sporty teveel voor damesploeg Gala Menhir VAN KAFFERKRAAL TOT STRUCTUURPLAN 7) O ZANGDIENST IN CHR. GEREF. KERK BH23 24 BOCREANA CV Horizontaal: ra Uw eigen bank Verticaal: Prijzenpakket Alle leerlingen Chr. Lom-school deden mee aan feestavond RONO Sport voor Sport Restaurant v.d. WAL I MMMM.... slaatjes en kroketten Doel van de actie Met medewerking van Uw nieuwsblad Zó inzenden U» DAMMEN SNEEK S*1 MARKIEZEN ROLSCHERMEN LUXAFLEX Inl.: io n ra 22 IT ra /vu. e&sv osr/so - OOK r pï >1 11 Donderdag 11 april 1974 S N E E K E R NIEUWSBLAD Pagina 9 we zo’n motief. (45) F 3 6 1 15 16 14 [20 17 18 [36 40 38 43 46 45 24 45 38 37 26 144 12 35 41 34 44 2Ï 7 16 3 1. Een kleurentelevisie van Philips Nederland HOOGEVEEN B.V., PR. HENDRIKKADE 31, SNEEK A een een Gala Menhir nam reeds in de zesde minuut via treffers van Feikje Lux wolda en Agnes Klein een voorsprong Men kent er de Friese verhoudingen en is bereid plaatselijke en provinciale belangen te dienen. Na de hervatting ging het aan Gala- zijde duidelijk moeilijker. Sporty kon SNEEK Het reserve herenteam van de Sneker basketbalclub behaalde een vrij forse overwinning op Ymir 2. Door doelpun ten van Sipke de Ree, Lex Dorlas en Peter Schuil liepen de Snekers vrij snel uit naar een veilige 620 voor sprong. Ook Hille v. d. Kooij was op nieuw goed op schot; hij werd diver se keren op prima wijze door z’n team genoten aangespeeld. Doelpunten: Boudewijn Wolthuizen 5 8, Rob Toonstra 43, Anne Nij- dam 42, Ab. Woudstra 4, Joop Nij- dam 3. Doelpunten: Aukje Brandsma 104, Feikje Luxwolda 68, Agnes Klein 6—1, Aukje Kroeze 4. 5e, 34, 45 (2), 47, 50. In een van deze standjes zit een b.o. welke? Van alle 5 dus: zwart begint en wit winst. f uit de SNACKBARS van: Jaarlijks brengen vijfduizend gehandicapten een week vakantie door aan boord van de (nieuwe) J. Henry Dunant en in de twee vakantiehuizen van het Nederlandse Rode Kruis. Dat kost geld. Geld dat U nu bijeen kunt puzzelen. Talloze chro nisch zieken en invaliden zuilen er U dankbaar voor zijn. En niet alleen zij, ook hun familieleden door wie zij week in week uit worden verzorgd. Indirect krijgen ook die de gelegenheid even op adem te komen. Doe dus vooral mee aan deze Rode Kruiswoordpuzzelactie. HOOGEVEEN B.V., PR. HENDRIKKADE 31, SNEEK dan wo- Tot slot voor de liefhebbers om zelf ook eens aan het oplossen te gaan. Ie, 34, (46), (5), 33, 36, (46) en (5) dus resp. een zwarte en witte dam. 2e, 34, (46) (4), (5). 3e, 34, (45), 40, 42, 44, 47. 4e, 34, 45 26, 35, 37, 44, 50 deze is mood! X Leeuwenburg 5 Telefoon 3863 X Bolswarderweg 8 - Tel. 4631 F||||28 32 U“ Vragen over deze rubriek te zenden aan A. J. de Vries, Jan van Nas- saustraat 28, Sneek. Amsterdam - 24. 12. Een kussenpakket van Kon. D. S. van Corporation Amsterdam - 25. 10. Een kalkoen van drie kg van het Produkt- schap voor Pluimvee en Eieren Zeist - 25. 11. Een doos kauwgommix van Maple Leaf Voor deze week zijn de volgende fantas tische prijzen uitgeloofd: foort - 439. 4. Een 8-daags kris-kras NS-abonnement 1e klas voor twee personen - 144. 5. Een koffiezetautomaat van Siemens Neder land Den Haag - 79,90. 6. Een schoenenwaardebon van Herman's Schoenen Utrecht 50. 7. Een tricot herenpyjama van Sir Edwin, 2595. 2. Een Starlet 353 naaimachine van Singer Amsterdam - 549. 3. Een koelkast van Vereniging Centra Amers- Wildervank - 36,50. 8. Een handzaag van Sandvik Staal Schiedam - 35,50. 9- Een blikradio van Coca Cola Export Sneek, Leeuwenburg 6, tel. 05150-3963 Deersum, Rijksweg 3, tel. 05152-244 De vergunning voor deze puzzelactie ten bate van de Rode Kruis-vakantieprojecten voor chronisch zieken en invaliden is ver leend door de Staatssecretaris van Justitie, bij besluit van 31-10-’73, nr. L.O. 700/143/230. Ook al omdat de financiële haalbaar heid geen overheersende rol hoeft te spelen kan een structuurplan een bij uitstek ideale situatie schetsen. Reke nen we daarbij het feit dat formeel geen goedkeuring van de provincie no dig is, de gemeenteraad is de beslis sende instantie, dan lijken de voor waarden aanwezig voor een maximale betrokkenheid van de burgerij. Uiter aard vraagt dit meer tijd waarbij al ternatieven niet vergeten mogen wor den, maar het betreft dan ook een be langrijke ingreep in het welzijn van alle burgers! in de zevende Leeuwarders in de elfde minuut dermaal langszij 3333, Hoewel Feik je Luxwolda en Aukje Brandsma nog een paar maal tot scoren wisten te ko men, kon het over veel wissels beschik kende Sporty door tempoverhoging fel doorgaan en via 4437 in de voorlaat ste minuut de winst pakken met de cij fers 5039. Het doet dan ook wat vreemd aan dat het Sneker vroedschap al medio augustus over dit belangrijke stuk moet beslissen. De gemeente wil toch Doelpunten: Hille v. d- Kooij 1520, Sipke de Ree 92, Gertjan Klein stra 64, Louis Hummel 45, Peter Schuil 43, Bram Blom 24, Lex Dorlas 4. Op tweede Paasdag, ’s morgens om half tien, zal in de Christelijk Gere formeerde Kerk aan het JuÜanapark weer een zangdienst worden gehouden. Iedereen is van harte welkom. Mede werking zal worden verleend door het koor „de Loofstem”, o.l.v. de heer B. R. de Vries en door de heren P. Hoekstra, orgel en G. de Boer, trom pet De meditatie wordt gehouden door ds. J. Dol. Het ordenen van de ruimte werd op een tentoonstelling eens uitgebeeld met het model van een kafferkraal; een aantal hutten, ordelijk gegroepeerd en daartussen, keurig in de lijn, twee rij en palmbomen. langzaam terug komen en via 26—29 minuut kwamen de an- Ruim vierhonderd belangstellenden be zochten donderdag de feestavond van de Christelijke Lom-school. Deze school heeft de gewoonte eens in de twee jaar zo’n avond te organiseren: een produkt van veel inzet en creati viteit van leerlingen en leerkrachten. Schuppen Veenendaal - 18,95. 13. Een puzzelwoordenboek met 150.000 tref woorden van Uitgeverij Luitingh Publishers Laren N.H. - 16,90. In mei kunt'U in aanmerking komen voor de eindhoofdprijzen zoals een Dickson stacaravan van 10.000 en een Mark-orgel van 2295. Daarvoor dient men alle letters E van de op lossingen van de in totaal 13 puzzels te tel len. Wie de vorige opgaven niet meer heeft, kan vast een krant met alle puzzels tesamen bestellen. Men kan daarvoor een briefkaart met 1 extra aan postzegels aan het Neder landse Rode Kruis, Prinsessegracht 27 in Den Haag richten of een bedrag van 1 stor ten op giro 3046000 van datzelfde Rode Kruis. 14. Een koffieset Modern van Filtropa Maastricht 16,50. 15 Een autowashandschoen Giemme NT van Fa. G. van Amersfoort te Zeist - 10,95. Bovendien zijn er meer dan honderd blocnotes met ballpoint in een bijzondere omslag ter be schikking gesteld, zodat de kans op een prijs erg groot is. 1. stellig - 4. pijnlijke ziekte - 8. reeds - 10. en andere (afk.) - 11. spil - 13. harde duw - 16. opper- vlaktemaat (afk.) - 17. houding - 19. lof - 20. groente - 21. ijzerhou dende grondsoort - 23. schaakterm - 25. bron - 26. speeltattribuut - 28. wintersportartikel - 30. bevel - 32. voorzetsel - 34. nieuw - 36. voor naam van Uilenspiegel - 38. rooms katholiek (afk.) - 39. de kweek - 41. muzieknoot - 42. voertuig - 43. oosterlengte (afk.) - 45. gaarne - 46. gave voor godheid. Het resultaat was een gevarieerd en zeer vermakelijk geheel met als onder delen: Pipo-musical, circus Taraboem- sjidee, Lucky-Luke sketch, klucht van een koe en boer, zangspel„Naar he<t museum”, Farce Majeure -regionaal en de mini-musical „Poen, pegels, jild”. In het kader van het laatste on derdeel paste een inzameling voor Uni cef welke 100,opbracht. is volgens ons meer een eindspel dan motief. We vermoeden, dat de auteur bedoeld heeft 28, 44, (50), 12-1, (28), 17, 17, (50), 6 en wint, waarbij de na slag niet vastligt. Maar op (28), 44, (50), wint ook. 2, (28), 17, 16, (50), 11, (45), 1, (50), 11-6, 45. 50 win>t ook, b.v. 17 wiint. Moeilijker wordt het als zwart (11) speelt, zijn dam dus offert met 50 na. Schijf 17 kan wit niet ver dedigen. Zit er nu nog winst in? Wij vonden dit. 1, (11 de beste) 8-12. Zwart moet nu van de 6/50 lijn af we gens 44, 6 op (7) wint wit door 40 (45) 44 enz. (16 de beste) 29! (2) gedwon gen 34. Nu dreigt 30, 40 (16), 34, 43 (11) 6 en zwart staat verloren. Een mooie demonstratie, wat alzo op het dam bord mogelijk is. Een ander verschilpunt is dat bestemmingsplan doorgaans beperkt gebied beslaat (bijvoorbeeld De Stadsfenne, Tinga), een struc tuurplan geldt meestal voor het ge hele gemeentelijke grondgebied. Erg belangwekkend is verder dat het structuurplan géén bindende kracht heeft. In feite is dit plan dus zowel voor de gemeentelijke overheid als voor de individuele burger meer een leidraad voor de meest wenselijke ontwikkeling. In de aula van de Christelijke LTS kregen de bezoekers een zeer ge slaagd programma voorgeschoteld, waaraan alle leerlingen van de school meededen en waarbij elke klas een programma-onderdeel vulde. U stuurt de gevonden slagzin op een brief kaart naar het speciale adres van het Nederlandse Rode Kruis, Postlaan 84, 's-Gravenhage. Plak naast de gewone frankering (30 cent) minimaal ƒ1,(maximaal 5,aan gel dige postzegels. U kunt net zoveel oplossin gen inzenden als U wilt, mits voldoende gefrankeerd. U kunt ook uw oplossing op een girobiljet (geen girobetaalkaart) schrijven. Maak dan tenminste 1.óf zoveel U wilt over op giro 30 46 084 van het Nederlandse Rode Kruis te 's-Gravenhage. Uw oplossing moet op 25 april binnen zijn. 3p 29 april trekken in Bergen (N.H.) notaris Van Beusekom uit 's-Gravenhage en notaris 3rons uit Bergen de fantastische prijzen. „Geef gehandicapten een vakantie" blijft de slogan voor deze nationale Rode Kruisactie, waarbij U ook deze week weer voor duizenden guldens aan prijzen kunt winnen. U lost de puzzel op, stuurt de gevonden slagzin vóór 25 april in en dingt mee naar onderstaand prijzen pakket. Het derde Gala Menhir herenteam leverde een goede prestatie door Pen ta 2 in eigen huis te verslaan. Vooral in de eerste helft was Gala sterker en werden de bezoekers bij de rust met een achterstand van 1117 geconfron teerd. In de tweede helft kwam Penta vooral in de slotfase nog even sterk terug, maar Gala wist toch de winst verdienstelijk voor zich op te eisen: 32—33. Waarmee we maar willen zeggen dat er in feite niks nieuws onder de zon is, en dat de mens al vroeg de zaken „op orde” had. Nemen we de forse sprong naar onze maatschappij dan blijkt dat de roep om orde, in wetten vertaald, steeds groter wordt. En geen wonder, in onze steeds ingewikkelder wondende wereld knokken steeds meer belangen om eenzelfde schaarse arti kel; ruimtespeelruimte, werkruim te, leefruimte. Hoe complex dat af wegen van belangen wel is blijkt uit het feit dat maar liefst 11 ministers de laatste nota van de Ruimtelijke Ordening ondertekenden! Omdat onze lezers het meest met de gemeentelijke taak op dit gebied te maken hebben, zullen we ons hier ver der bij bepalen. In het gemeentelijke bestel nu, kunnen we ruwweg twee soorten plannen onderscheiden, waarin de visie op de ruimtelijke ontwikkeling kan worden neergelegd. Bij het be stemmingsplan valt vooral de zeer ge detailleerde beschrijving op, waarin de plaats van een boom tot de nokhoogte van de gebouwen wordt vastgelegd. Een structuurplan daar-en-tegen geeft alleen het wegenplan en het wenselijk grondgebruik. Dat gebruik kan weer verdeeld worden in de trits nen, werken en recreatie. jarenplan er gedurende de zomermaan- sterk terug en liep halverwege de eer- ste helft uit naar 128. Aukje Brand sma (Gala) kwam evenwel steeds be ter in haar spel en scoorde vlot ach tereen tien punten, waardoor de be zoeksters in de dertiende minuut weer bijna op gelijke hoogte kwamen: 1816. Terwijl de verdediging goed funktioneerde, ging Gala door. Agnes Klein scoorde aldus 18-20. In de laat ste minuten gelukte het Aukje Kroeze een paar maal goed door de Sporty verdediging te breken en Gala op een voorsprong te zetten van 2026 bij de rust. P. S. U helpt toch ook mee op zater dag 20 april; „Himmeldei” weet u wel! Graag even een telefoontje naar 4241 toestel 246 (stadhuis). In de RONO-uitzending „Sport voor sport” wordt a.s. zaterdag tussen 19.45 en 20.00 uur aandacht besteed aan het zaterdagamateurvoetbal, de volleybal eredivisie, de Nederlandse damkampioenschappen in Apeldoorn en wielrennen: de ronde van Drenthe. 18.00 en 19.00 uur staan reportages van het betaald voetbal op het program ma uit Nijmegen en Groningen. Daar naast o.a. aandacht voor motorsport uit Oirschot, Borgharen, Oldebroek, Balkbrug, Geleen en Norg, zeilen op de Beulakkerwiede en het Sneeker- meer en het interland tafeltennistoer- nooi in Deventer. De gemeente zal zodanig beleid moeten voeren dat de gemeentegrens niet de horizon van de beslissingen is, maar slechts een begrenzing om de ge dachten te kunnen ordenen. Zoals in onze vorige rubriek reeds is uiteengezet; motiefjes zjjn kleine standjes, waarbij zwart aan zet is, maar wit gaat winnen. Als een mo tief de toets der kritiek wil doorstaan, dan mag er voor wit maar één winst- gang mogelijk zjjn. Voor „sneupers” is het dan altijd wel aardig te onder zoeken of dit altijd klopt. Met andere woorden is er de mogelijkheid om ook behalve de auteuroplossing nog op an dere wijze te winnen? Via 1831 was Gala in staat geble ken nog voor de rust al flink uit te halen: 2544. In de tweede speelperio de kon met name Hille v. d. Kooij zich uitleven. Ook Bram Blom rondde een aantal fast breaks doeltreffend af. Na 3760 in de negende minuut was de resterende speeltijd volledig voor de gasten. Louis Hummel zette Gala na een kwartier op een ruime 3974. De wedstrijd werd tenslotte gewonnen met 45—82. Een ernstig door uitvallers gedupeerd Gala-Menhir damesteam moest zater dag in Leeuwarden aantreden tegen koploper Sporty. De Snekers, die be zig waren aan een sterke opmars en met name tegen Rebound een bijzon der goede wedstrijd speelden, beschik ten over slechts vijf speelsters. Toch zag men kans Sporty met de rust op een achterstand te zetten. Het ver schil bedroeg toen zes punten. Door vermoeidheidsverschijnselen konden de Gala-dames het tempo in de slot fase niet meer bijhouden en moest men alsnog de volle winst in Leeu warden laten. 1. veel wegend - 2. kauw - 3. priem - 5. boom - 6. ongeveer (afk.) - 7. oogvocht - 9. droog - 12. muziek noot - 14. voorzetsel - 15. klap - In onderstaand diagram vult U nu de letters in die U op de gelijk- inhoudsmaat (afk.) - 18. oxyda- genummerde vakjes van de puzzel hebt gevonden. De zin die bij tie - 20. land - 22. ieder - 24. hoofd een goede oplossing ontstaat, stuurt U op elders aangegeven van een abdij - 27. gloeiend - 29. wijze in.meisjesnaam - 30. muzieknoot - 31. heester of boom - 33. pers. vnw. - 35. Engels bier - 37. koude lekker nij - 39. open plek in het bos - 40. gezellig - 42. rivier in N.-Brabant 44. laag frequent (afk.). MET Aangezien wij zelf meehelpen aan mo- tiefonderzoek er zijn zo voor en na wel een 25000 motiefjes, die alle op de helling gaan kunnen wij uit eigen ervaring wel enige voorbeelden tonen van bij-oplosbare motiefjes. In de stand: 6, 15, 31/(2), 20, 24 zien Schijf 15 staat ge klemd, wit dreigt met 19. Daarom is (11) gedwongen 16 en nu dus (37). Wit terug naar 2 en is aan 19 met 46 of 47 niet te ontkomen. Nu de b.o. s.v.p. naar 2 te gaan, kan wit ook 38 spelen (41), 32! Op (46) 5 wint dus (47) de beste. Wit offert nu zijn dam 10, daarna 15, 24 en gaat ook winnen. Zelfs hier zit nog weer een b.o. in. Ook een motief als 45 (3), 39, 44 is onzuiver. Eerste oplossing (50), 12, (45), 1. (50), 45. Opsluiting. Tweede oplossing 50, 12, (45), 1 (50), 6 39-33, (23), 40, 1 enz. wint ook. Het motief op diagram niet de schijn op zich laden dit meer- I van 6—8. Sporty kwam hierop echter iomrirxl on on rrrx/41 imn r\ zT zs -vzswi zxtsts-s o <-» vs 1 +«-> wi rr zsvs 1-izvrs Vs zTzs zszsss den door te willen jagen? Tenslotte willen we de belangstellende lezer er op wijzen dat bovenstaande niet meer wil wezen dan een aanzet, binnenkort hopen we op deze plaats nader in te gaan op het dezer dagen te verschijnen Structuurplan van Sneek. Voor nadere inlichtingen of voor men sen die aktief mee willen doen met onze werkgroep, geven we hier nog even ons kontaktadres: Parallelweg 32, tel. 3205. Werkgroep „Milieu van de Stad” 34 3b 33 139 42 44

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 5