Balkster feestweek start op 28 augustus Drie bezwaarschriften tegen ’t Zouw DIEREN-SOS snekerWoerier 1 de gemeenten SNEEK, WYMBRITSER AD EEL Officieel Orgaan en van Huldiging PC-winnaar IJLST F d iwl Feike Asma concer teert in Bolsward COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD NIEUWE SNEEKER COURANT, iiiiiiiiiiiiiiinoimiiiiiiiiiiiiiiiw I.' I - T W MEEKEK NIEUWSBLAD ea de 274 W g g SNEEKER NIEUWSBLAD KINDERLIEDJES VORMEN uit IJLST MOET LETTEN OP EEN EVEN een WICHTIGE BEVOLKIN GSSTRUCTU UR De bezwaarschriften Verschijnt: maandags en donderdags UITGEVERS: Drukkerij H. Doevendans b.v. sche overhoek en de landschappelijke integraltie. DONDERDAG 8 AUGUSTUS 1974 129STE JAARGANG No. 63 een de DH blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN e.o ge- half ne- Vandaag is weer een einde gekomen aan de 39ste Sneekweek. 1048 zeilers hebben volop genoten. Zaterdag en dinsdag, de eerste dagen van respectievelijk de Sneeker Zeilclub en de Koninklijke Zeil Vereeniging Sneek, werden gekenmerkt door stralend weer, maar de wind liet ver stek gaan. De opname van de Flitsklasse tijdens de start werd dinsdag gemaakt. Zij geeft een beeld van het grote wedstrijdwater wat de Sneekweek voor vele zeilers zo aantrekkelijk maakt. Vanavond (donderdag) wordt het festijn officieel besloten met een zeilnacht in het Amicitia Theater, waarin opgenomen is de prijsuitreiking. Meer nieuws over de Sneekweek elders in dit nummer. (foto Studio Ger Dijs) Volgende week dinsdag zal in IJs- brechtum de huldiging plaatsvinden van het winnende PC-partuur, Jarich van der Veen, Flip Soolsma en Ger rit de Jong. De laatste is afkomstig uit het dorp. De bijeenkomst vindt plaats in het dorpshuis en wel na een huldigings-demonstratie party die aan vangt om kwart voor zeven ’s avonds op het terrein de Finne in IJsbrech- tum- THEMA »GONDELVAART« FINANCIËLE KOPPELING „Het voordeel van de ligging van de bungalowwijk is onder meer dat een financiële koppeling gelegd kan wor den tussen de woningbouw en de recre atieve voorzieningen. De aanleg van met name de dagrecreatieve voorzie ningen in het recreatieobject (oever strook met visstekjes en dergelijke) worden voor een deel bekostigd uit de toeslag die op de bouwkavels is ge legd.” Van het plan De Rat menen b. en w. dat het aantal bungalows die er gebouwd kunnén worden veel te klein is om aan de behoefte, zoals die in het verleden is gebleken, te vol doen. Hiermee zou de weegschaal naar de andere kant doorslaan. De toegang voor kinderen is gratis, volwassenen dienen een rijksdaalder te betalen. Omdat de inwoners van Gaas- terlands hoofdplaats normaal gespro ken voor niks de gondelvaart zouden kunnen bijwanen, wil de feesitweek- kommissie het hele dorp rondgaan om te proberen kaarten te verkopen. en w. schoon Zij heb ben het gevoel dat de waarde van het gebied rond IJlst wordt overtrok ken. Er is ruimte nodig en dat is een ontwikkeling die in een maatschappe lijk proces als in Nederland gaande, niet kan worden stopgezet. IJlst is een van plaatsen met groeipotenties voor al door de nabije ligging van Sneek. Ten overvloede somt het college de ar gumenten die gehanteerd zijn bij de plaatskeuze nog eens op: de plaats van bestaande ingrepen, de plaats van de recreatieve voorzieningen, de agrari- De vrijdag staat in het teken van de wielerwedstrijd van Gaasteriand. De wielerronde begint om vijf uur, wan neer jongeren van acht en negen jaar hun krachten op de pedalen kunnen be proeven. Vervolgens komen de fietsers van 10 en elf jaar aan de beurt en men besluit met 12, 13 en 14 jarigen. Om een uur of half zeven kunnen de oudere cracks van start. Het parcours voert door Balk, is precies 810 meter lang en wordt gereden over ongeveer 45 rondes. Dit jaar wordt de wieler wedstrijd voor de derde maal gehou den. Het aantal aanmeldingen stijgt ge- Dat er een verstoring van de bevol- kingsstructuur zal ontstaan, zien b. en w. niet. In iedere samenleving vindt men een schakering van mensen uit hogere en lagere inkomensgroepen. Dit dient gemeentelijk gezien als een ge geven geaccepteerd te worden. Ook de woonverlangens lopen voor deze mensen uiteen, alhoewel er lang niet altijd een duidelijk verband bestaat tus sen inkomen en huisvesting. De over heid dient te streven, aldus het weer woord op het bezwaarschrift, naar een gevarieerd woningpakket, waardoor vestigingsmogelijkheden voor perso nen uit vrijwel iedere inkomensgroep ontstaan. „Hoe paradoxaal het ook klinkt, ook het plan „Het Zouw” past in deze gedachtengang”. Met percen tages wordt aangetoond dat in IJlst het accent ligt op de rijenbouw. GEEN AANTASTING Naar de wordt het van IJlst Jong muisgrijs poesje, wit halskraag je, witte pootjes, in de hand vaag cy pers, werd afgelopen vrijdag zwervend aangetroffen op de Leeuwarderweg in Sneek- Een ieder die inlichtingen kan verstrekken of wil hebben, wordt Ver zocht zich in verbinding te stellen met mevrouw V. d. Noord, Leeuwarderweg 18, Sneek, tel. 7201. De bezwaren van de heren Walsweer, Gantzert, Westerdijk en Kingma, al len inwoners van Oud-IJlst richten zich tegen de landschappelijke gevol gen die de aanleg van het bungaiow- wijkje zal hebben, tegen het feit dat door de komst van mensen met een hoog inkomen de bevolkingssitructuur van het stadje onevenwichtig zal wor den en zij menen dat in het bestem mingsplan De Rat er al voldoende ruimte is gelaten voor dure woning bouw. Tegen de eerste twee punten zo als die aangehaald zijn door de vier heren uit Oud-IJlst richten zich ook de bezwaren van de afdeling IJlst der Partij van de Arbeid. Voor de woendagmiddag heeft men een bejaardenmiddag in de Treem- ter gepland, met een koffiemaaltijd en muziek van „The One Man Band” uit Sneek. Donderdag ver volgt men de feestvierderij met een gezelligheidsmarkt langs de v. Swin- derenstraat. De markt zal op dezelf de leest geschoeid zijn als de tot nu toe op donderdag gehouden kunst en nijverheidsmarkt. ’s Avonds gaat men meer op de culturele toer. De plaatselijk harmonie „Concor dia” onder leiding van de heer Ple be Bakker en de zangvereniging „It Kritekoar” onder aanvoering van de heer Johan van Strien geven te zamen een uitvoering in de Treem- ter die besloten zal worden met een gezamenlijk optreden waarbij enkele zeer bekende liederen uit de licht klassieke muziek zullen worden ge zongen. Dit laatste onderdeel staat eveneens onder de supervisie van de heer Van Strien. mening van b. landschappeli j k niet aangetast. het huidige voetbalterrein achter met zaterdag 31 augustus wordt gehouden, is dinsdagavond in hotel Boon- de Lapidostraat wordt zaterdagmiddag een tweekamp gehouden. De strijdende partijen worden gevormd door de bei de buurtverenigingen „Nij Libben” en de „Griemmank”. Een en ander ge beurt op zeskamp basis en van de NCRV heeft men tips gekregen om de tweekamp, waarbij water zeker njet zal ontbreken, zo goed mogelijk te doen slagen. Tenslotte wordt ’s avonds de winnaar van de tweekamp gehuldigd in de Treemter waar tevens gedanst kan warden op muziek van het trio Koomen uit Marknesse. Het programma voor de feestweek in Balk die van woensdag 28 augustus tot I Op -« xJiSr» hnfol Pnnil Hp en 1.—o- -- stra bekend gemaakt door de feestweekcommissie. Gestart wordt met de tra- ditionele gondelvaart die dit jaar „kinderliedjes” als thema heeft. Er hebben zich reeds ’n elftal „gondelvaarders” aangemeld, de verwachting van de kom missie is dat er nog wel enkele bij zullen komen. De muziek zal woensdag avond verzorgd worden door de boerenkapel van „Nij Libben” uit Koudum en de Blauhüster dakkapel. Tegen het bestemmingsplan Het Zouw in IJlst dat vanaf 77 juni ter inzage ge legen heeft zijn drie bezwaarschriften ingediend. Zo heeft de afdeling IJlst van de Partij van de Arbeid de nodige opmerkingen over de plannen, terwijl de heren S. Walsweer, G. Ganzert, S. E. Westerdijk en R. Kingma ook een aantal bezwa ren naar voren brengen.Tenslotte is de heer J. de Jong, veehouder woonachtig aan het watertje het Zouw, niet erg gelukkig met een onderdeel van (iet plan. Ten aanzien van het bezwaarschrift van de heer De Jong, die vreest dat de oevers van zijn land door dc toe name van de pleziervaart als volgt ge- van de jachthavenaccommodatie in het Zouw, wijst het college op de ver antwoordelijkheid van hel Waterschap Hommerts-Sneek in dezen. Het is te hopen, aldus het antwoord, dat bij in voering van een vaarbelasting compensatie wordt gegeven voor hogere lasten van het waterschap. ADMINISTRATIE: Singel 17, Sneek, Postbus 11 Telefoon 05150-4233 Kantooruren maandag t.e.m. vrijdag 8-12 en 13.30-17.30 uur Na kantooruren telefoon 4234 4235, 2247 Gironr. 932730 Banken: Rabobank en Amro- bank te Sneek. REDAKTIE: Singel 17, Postbus 11 Telefoon 05150-5169 b.g.g. 3779, L. Jellema, redakteur FOTOREDAKTIE: Studio Ger Dijs, Grootzand 81 Telefoon 05150-3596 Wil Steunebrink Telefoon 05150-5323 ABONNEMENTEN Abonnementsgeld f 6,50 per half jaar (bij vooruitbetaling) Postabonnementen f 11, per half jaar (bij vooruitbe taling ADVERTENTIETARIEVEN 25 ct. per mm., ingezonden mededelingen 3-dubbel tarief Bij kontrakt lagere mm-prijs zullen vrijdag avond in dc raadsvergadering aan de orde komen. Ten aanzien van de eer ste twee stelt het college voor deze ongegrond te verklaren, terwijl dat van de heer De Jong, door de ver keerde adressering niet ontvankelijk moet worden verklaard. Zaterdag, maandag en dinsdag werd er op de Oosterdijk, naar een initia tief van de winkeliersvereniging, een braderie gehouden. Achteraf gezien mag de braderie als geslaagd be schouwd worden. Alle ingrediënten om de markt tot een succes te maken - waren dan ook aanwezig. Het weer werkte mee, er waren veel kijkers en kopers en er waren leuke kramen. Verschillende middenstanders hadden een stand op de Oosterdijk ingericht, er was een poffertjeskraam, en men kon er poppenkastkyken. Verder kon men een spinster bezig zien (zie foto), konden er poffertjes geproefd worden en was er een grabbelton. Het was ook mogelijk een eenvoudig houten krat te kopen. Enkele jongens probeer den de kistjes te slyten a raison de f 1,50. (Foto Studio Ger Dijs) Zaterdag, de laatste dag van de feest week, vormt uiteraard het klapstuk. Het begint ’s morgens om tien uur al, wanneer de ouderen in de foyer van de Treemter terecht kunnen voor een A matinee. Tegelijkertijd is er voor de kinderen in de grote zaal een optre den van Bitsko van Vliet (zowel se nior als junior) die met goocheltrucs, poppenkastvoorstelling en wat dies meer zij, het jonge publiek vermaken, zodat ouders gerust kunnen feestvie ren. De entree is zo laag mogelijk ge houden: een gulden per kind. Onder auspiciën van de Stichting Or- gelcenltrum wordt op dinsdag 13 augus tus a.s. in de Martinikerk te Bols ward een concert gegeven door de or ganist Feike Asma Het programma dat z la worden uitge voerd vermeldt achtereenvolgens: Toccata Ps. 146 en Elegisch voorspel Ps. 51, Jan Zwart; Preludium en Fu ga in D, J. W. Kersbergen; Concert (trio) in Es, J. S. Bach; Toccata, J- L. Krebs; twee koraalvoorspelen van G. Merkel en J. Schneider; Preludium en Fuga in c, Felix Mendelsshohn; Variaties op een thema van Purcell, J. Bonset en Fantasie over Ps. 42, Fei ke Asma. Aanvang 20.00 uur. De PvdA-afdeiing dringt op uitstel aan. Wacht met de uitbreiding van IJlst tot het plan De Rat nagenoeg voltooid is, aldus de socialisten. Het college is het daar niet mee eens- Het Zouw is in haar ogen ’n aanvul ling van De Rat en niet een geheel nieuwe uitbreiding. Dat het plan niet past in de snel veranderende opvattingen betreffende de ruimtelij ke ordening in Friesland, wijst het dagelijks bestuur van IJlst van de hand. De feestweekkommissie bestaat vertegenwoordigers van verschillende instanties uit Balk. Het zijn de heren C. J. Romeyn (Nij Libben). S. Rie- mersma (de Griemmank), J. Vogel zang en A. Visser (Balk Vooruit), J. Jongstra (Winkeliersvereniging) en W. de Jong en mevrouw S. A. Post- ma (Oranjevereniging). De kommis sie zou graag zien dat de inwoners van Balk ter verhoging van de fest- vreugde in het dorp hun tuinen en voorgevels versierden. FILM In de Treemter wordt vrijdagavond voor de jeugd een film gedraaid. Men is druk doende „Jesus Christ „Superstar” te bemachtigen, wan neer het niet lukt deze film te pak ken te krijgen wordt er een andere rolprent van eenzelfde gehalte draiaid. De aanvang is om gen. staag: kon men de eerste maal 38 fiet sers laten starten, vorig jaar meldden zich al 48 wielrenners aan en nu heeft men al 60 inschrijvingen. ■ai w 261

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 1