DIT WERELDTSJE LANGS DE WEG VAN ONS STAND TWEEDE RONDE BRIDGECLUB „SNEEK" BETTEN^ Breuker en Arema schaakten door tot het allerlaatste stuk Uit de tijd h. doe Broederlijke remise De Wymerts-Oudemirdum Volle winst (en beker) voor damclub Oosterend tegen kansloos Oosthem Voorlichtingsavond over „de Rat" IJlst Kerstvieringen van het Leger des Heils JUBILEUMPOT EENDRACHT MET f 60.- VERSTERKT HOGE KLASSERING VAN DC. EENS GEZINDHEID HOOFDKLASSE ZUID HANGPARTIJ BEIJERT BIJ SDC HET HETE HANGIJZER OPEN BRIEF AAN DE FRAM-ONDERNEMING pSwaans nv singel 11-13 sneek telefoon 05150-4233 „Welkomstdienst" AUTOVERHUUR I 1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN INGEZONDEN INGEZONDEN dBiiiiiiiiiiiiiniiiiniiiiiiiiiiiN SCHUTJASSEN INGEZONDEN Donderdag 5 december 1974 S NEE K E R NIEUWSBLAD pagina 21 B. nog Totaal 5—15 Totaal 414 vindt u bij u 14—6 70 150, REV1 in MEUBELEN - TAPIJTEN Na een pracht kollektie Mogelijkheid tot inruil en financiering De gedetailleerde uitslag van dit tref fen ziet er aldus uit: (die eerste naiaim is die van een Lemmer-speler). Plaats: Noorderkerk, ingang kerksteeg. Tijd: zondag 8 december, 19,30 uur. De commisise raadt u aan een uurtje voor deze dienst te reserveren: u zult er vast geen spijt van hebben. MODELLEN VOOR FAMILIEDRUKWERK aan die ervaring wordt De leerlingen van de Christelijke ba sisschool te Heeg hebben zich da nig geweerd voor die aktie „Geven 0—2 2—0 0—2 0—2 0—2 2—0 0—2 0—2 0—2 1—1 0—2 1—1 0—2 0—2 0—2 0—2 0—2 1—1 2—0 De gereformeerde evangeliesatiecom- missie te Sneek organiseert weer een „welkomstdienst”. Dit is dan de tweede opwekkingssamenkomst in dit seizoen. Er wordt over het Evangelie (de blijde boodschap) gesproken, terwijl er tevens aan de muizikale’ begeleiding de no dige aandacht wordt besteed. De damclubs „De Wymerts” uit Jut- rjjp-Hommerts en „Oudemirdum” heb ben deze week na een uitermate span nende partij broederlijk en volkomen terecht - gezien het weinige onderlin- A. BakkerG- Keuning W. WeersmaM. Miedema P. Hemstra-D. van Beem J. DotingaD. ten Dam T. v. d. KooiJ. Steginga J. v. BerkumL. Douma Sj. ScholteJ. Nauta H. BoschmaL. Zijszeling A. BrouwerT- Posithuma 1—1, W. Ats- J. Bijlsma-M. Kos- voor WSWWWVWWVWWVWWWVWWWWW 62 128 Echt- 70 150, Dms. Dms. Roorda- daarvan, 8 liederen staan op de plaat en muziek voorzien door niets voor „Kom dan Lekker ver- moest ik dte Hardstikke Volgende week donderdag zal er het Wapen van IJlst een voorlich tingsavond worden gehouden over het uitbreidingsplan „De Rat”. Met name zullen aan de orde komen de plan nen voor de koopwoningen in ’t nieu we gedeelte aan de zuidoost kant van het stadje. wist af te incasseerde opdoffer, die Maandag hebben b. en w. geen spreek uur, dit in verband met de begro- tingsvergadering. Degenen die dan met de burgemeester of met de wethouders willen spreken krijgen dus nul op rekest. Hun komst is dan echter toch niet voor niets ge weest, want de begrotingsvergade- ring is openbaar, en dus toegankelijk voor iedereen. Gelukkig was de concierge van dé Sipkensschool dinsdagavond éven soe pel want tegen het middernachtelijk uur was de spannende schaakpartij tussen S. Breuker en F. Arema op een °or na gevild. Nog een viertal zetten en Breuker zou moeten capituleren. Arema vond de genadeslag, een afruil met offers, die eindigde in twee ko- ningen en één zwarte vrijpion. Hij be hield daarmee de leiding in de eerste klasse. M, Ferwerda jr. hoofd le Kuiper-G. Mulder, hoofd 2e B. Kortstra-S. Reekers 02, O. Dijk- stra-iH. Lansbergen. 02, W. Scher- penzeel-Sj. Reekers 02, J. Wferinga- S. Berkepas 11, J. Vissetr-H. Visser 20, L. Deinum-S. Sijsma 11, A. Beenhakker-H. Jonkman 02, N. Rippen-Fr. de Vries 11, J. Wissing- P. die Boer 02, A. Hartstra- P. Na gelhout 02. Einduitslag 515 voor Woods end. A. BootsmaL- Stuiver J. WiersmaA. Feitsma F. BoschmaD. Louwsma P. de WitteU. Bouma A. TerpstraTj. Tjalsma S. de WitteH. Bergsma H. DamstraH. de Jong J. SikmaJ. TwijinStra R. de JongM. Tjalsma F. DotingaP. Hiemstra snelle levering variërende pnjzen Op 28-11 was er een vergadering van de Kaatsvereniging Sneek, en. waar ik als oud-Sneker uit Haarlem aan wezig was, kwamen hier dien avond sombere gesprekken te horen voor wat bereft deze gezande Friese sport. Daar deze vereniging het volgende jatar haar 75-jiariig jubileum zal her denken en nu verzoek ik alle Sne- kers er voor te zorgen dat deze sport een goed jaar voor te berei den kracht bij te zetten. Hoogach tendenz. Ook het tweede, tiental van Eensge zindheid is tegen Offingawier niet in moeilijkheden geweest. Het eerste succes voor die Wouidsendlers, want de eerste twee gespeelde competitie wedstrijden waren verloren gegaan. De uitslag was alsvolgt: Aanwezig zullen zijn vertegenwoordi gers van het architectenbureau dat het ontwerp gemaakt heeft, het ar chitectenbureau Van Heelsbergen en Jansen B.V. te Arnhem, De Kinkel der Woningbouw b.v. en Makelaardij L. D. Faber te Leeuwarden en Sneek. Ook vertegenwoordigers van het ge meentebestuur van IJlst zullen pre sent zijn. De aanvang is om acht uur. Bosch. Terwijl de vaders bouwden, moesten moeders en kinderen fabrieks werk doen. Ook werkten tot 1817 veel „gastarbeiders” in de fabriek, buiten landers, die bekwamer in hun vak waren dan onze arbeiders. Zo waren broodbakkers, brouwers, slagers, bui tenlanders die technische instrumenten beter bedienden dan de inheemsen, Aan hen werd bovendien allerlei slechts toegeschreven: luiheid, zwakke li chaamskracht en gebrek aan ontwik keling. De buitenlander, die géén ge zin tot zijn laste had, was ook toen een begeerde arbeidskracht. Er is maar weinig veranderd! de uitslagen van de maandag avond in de hoofdklas gespeelde par tijen ziet het er bij SDC naar uit dat J. Veld en J. Beijert met gelijke kansen de strijd om de clubtitel zul len voortzetten. Veld moest remise toestaan aan H. de Boer, terwijl Beijert er vrij zeker in zal slagen zijn hangpartij tegen H. Jelsma tot een goed einde te brengen. Dooper-D. S. Boot 1—1, D. J. Derde klas: D. Brouwer-E. Brandin- ga 11, J. Seekles-D. Nota 02, B. Couperus-A. van Keimpema 11. Voor die competitie eerste klas lever de SDC 3 een knappe prestatie tegen het sterk geachte eerste tiental van Bolsward. Zelfs schiep het zich mo gelijkheden om dit treffen winnend af te ronden. Uiteindelijk zal wel met e§n gelijkspel moeten worden vol staan, omd!at een hangpartij tussen J. Dooper-H. van Hes met materieel voordeel voor eerstgenoemde werd afgebroken. Singel 82-84-88 Sneek Verhuur zonder chauffeur aan bedrijven en particulieren Betrouwbare en volledig gecontroleerde wagens Opel’s - VW’s - busjes - VW bestelwagens BEL 05150 - 3807 Uw auto staat voor u klaar. Echtpaar Matla 64 133, Hr. Brennink- meijer-Eppinga -59 129, Dms. Boon- stra-Potma 64 126, Echtpaar Visser 65 124, Hr. Boot-Braak 54 122, Dms. Brenninkmeijer-V. d. Poel 64 119, Dms. Kerstma-Krook 54 117. E: Mevr, en hr. Makken 61 142, Echt paar De Vries 76 141, Dms. Holkiema- Vogelzang 67 133 Dms. Bron- Kleinjan 61 129, Dms. Schram-Smid 69 129 Echtpaar Lanskroon Hr. Boonstra-Speelman 56 115, paar Noordimans 54 96. G: Dms. De Haan-Silvius 69 141, Hr. Felkers-KIaibeda 62 134, Dms. Beke- ma-Cuperus 76 133, Echtpaar V. d. Schouw 67 133, Dms. Oranje-Volkers 67 124, Dms. Makken-v. d. Sluis 56 120, Dms. Hofmeester-Prijs 58 113, Dms. Jansen-Verplanke-Meijer 55 110. H: Echtpaar Bunt 74 163, Echtpaar V. d. Veer 79 132, Dms. De Jong-De Vries 61 127, Hr. Walda-De Haan 61 124, Echtpaar De Jong 65 123, Echt paar Van Beek 57 120, Dms. Silvius- De Vries 51 115, Hr. Schilstra-Speel- man 59 107. I: Hr. Roorda-Tensen Boelens-Visser 72 137, Tensen 77 131, Dms. Schilstra-Speel- miain 56 130, Dms. Ammeriaan-Phei- fer 59 127, Mevr. De Jong-Hr. Sinne- ma 57 118, Dms. Sbeegstra-Zelle 56 111, Dms. Brouwer-Kampen 57 104. zal de lang de heer A. C: Mevr. Faber-Hr. Steegstra 87 165, Echtpaar Beetstra 68 140, Hr. Potma- De Rooij 57 133, Mevr. Bos-hr. Poiesz 72 128, Mevr. Tromp en Zn. 50 121, Hr. Ciaziemier-Kerstma 61 114, Hr. De Rae-Schaap 56 109, Echtpaar V. d. Berg 53 104. D: Echtpaar V. d. Werf 87 156, Mevr. Ferwerdla-Hr. Posithuma 72 138, Echt paar Jedeloo 76 138, Dms. De Boer- Koning 58 126, Echtpaar Looper 63 120, Hr. Schaap-Zoethout 51 116, Hr. De Boer-Koning 58 114, Dms. Silvius- Silvius 51 112. E: Dms, Mfedemia-V. d. Veen 79 137, De stand aan de kop van de eerste Hasse; F. Arema 6 uit 7, P. Tjoelker Uit 6, W. van Moosel 5 uit 7. W. Binnema 4 uit 8, R. Bosma 3 uit 4 en M- Bergsma 3 uit 6. Van de hoofdklasse volgende week sens een doorlichting van de situatie. Zeker is wel, dat clubkampioen Th. Haiitjema fier aan de leiding gaat. L. Zowel het eerste als het tweede tien tal van de damclub Oosthem heeft een vernietigende nederlaag geleden tegen het bezoekende Oosterend. Door deze zege kwamen de Oosterenders naast de winstpunten voor de competitie- strijd van de federatie „Westergo” te vens in de door de beheerder van het Himsterhüs, de heer Th. van Berkum, beschikbaar gestelde beker. De gede tailleerde uitslag, die zich halverwege de avond al min of meer aftekende, ziet er alsvolgt uit: (de eerste naam is steeds die van een Oosthem-speler) Dinsdag namen 39 spelers deel de jaarlijkse Sint Nicolaaspartij de schutjasclub ’Eendracht Onder Ons’ in de Koetslantaarn hield. Het zal nie mand vreemd voorkomen dat deze avond in het teken van de Goedhei- ligman stond, en één van zijn Pieten was dan ook aanwezig, om, mocht het nodig zijn, op te treden tegen al te fel spelende kaarters. Mevrouw E. Schurer-Snijder had gezorgd voor de speculaas, tevens had ze de attractie georganiseerd die ervoor zorgen moet dat de jubileumpot wordt versterkt. Het bleek dat haar bezigheden niet zonder succes waren gebleven, want aan het eind van de avond kon een bedrag van zestig gulden aan een glunderende penningmeester worden overhandigd. De eerstvolgende wed strijd zal dinsdag 7 januari plaats vinden. Sloten heeft deze week zijn itepenbe- stand drastisch moeten besnoeien. Langs het bolwerk, in die buurt vian de Woudsenderpoort leden de 'bomen aan de gevreesde iepziekte en daar helpt zelfs het besta paardemiddel niet tegen. Behalve natuurlijke nieu we bomen planten, wat dan ook gebeurt. Wanneer?, nog niet bekend. We houden u op de hoogte. Onder de schreeuwende kop „On derwerp: „Kaatsvereniging Sneek” schreef ene heer P. Siksma van de dr. Schaepmanstraat uit Haarlem, een oud-Sneker en abonnee van dit blad, ons het volgende trieste be richt. De gedetailleerde uitslag: (de eerste naam is die van een Bolsward-spe- ler). Door een dubbele overwinning tegen G. A. Brouwer schoof J. v. d. Hem van de laatste plaats op naar die ne gende plaats. W. Rusticus eiste beide punten op tegen de hoger geklasseer de Tj. Zijlsitra. In de eerste’ klas raakten G. Huitema en K. Krot verder achterop bij koploper W. Coupe rus. Huitema tastte namelijk mis te gen H. Nauta, hetgeen hem de par tij kostte. K. Krot moest remise toe staan aan D, Boot. Een zelfde resul taat leverde de partij P. Jorritsma- C. de la Ferté op. De verdere uitslagen: Tweede klas: H. van Hes-A. Zoethout 20, M. Dijkstra-H. Haagsma 11, P. Stoel- winder-J. Faber 20, J. Bremer-II. Twijnstra 20, L. v. d. Kooij-J. Oudega 11, L. Betrgsma- Tj. Betten 20, K. v. d. Kooij-J. Zui- dema 20, A. Bruimsma-Joh. Leeve- rink 02, A. de Boer-A, die Jong 20, G. Haringa-K. Abma ma-P. Huitema 20, Hylkema 20, E. Wiersma-A. ter 02 einduitslag Woudsend, G. Stoker-R, de Jong 20, H. Witter- mans-G. v. d. Goot 02, H. Raap- J. Schots 20, G. Harkema-W. Jaar- sma 20, H. Rienstra-R. Schots 11, J. Wittermans-J. Schokker 02, P. Dijkstra-K. Muizelaar 20, G. Huite- ma-D. Visser 02, Sj. Boonstra-H. Zeldenrust 02, Th. Muller-G. de Heij 11, totaal 1010. I. Osinga-B. Fol- kentsma 0—2, H, Ozinga-Sj. Faber 2— 0, W. Pander-E. Schokker 11, W. Gaastra-A. Keulen 11. Totaal 4—4. J. Maas en H. Binnema, die vorig jaar de subtop vormden, traden dins dag tegen elkaar aan. In verband met z’n nieuwe werkkring houdt Maas zich dit seizoen niet zo intensief met schaken bezig. Daarmee willen we echter de keurige zege van Binnema allerminst kleineren! De jongere gar de hakte er weer flink in: overwin ningen van Keulen, Wind en Theunis- se. De uitslagen waren: Hoofdklasse: H. Keulen-S. de Vries 10, G. Faber-E. Wind 01, IJ. J. Dijksitra-Fr. Theunis- se 01, S. van Scheltinga-L. Albada afgebr., T. Potjes-Th. Haitjema 01, G. Wiersma-N. Andriesen 01, L. J. Maas-H. Binnema 01 en D. Zwaan- Tj. Wiersma Va’/a. Eerste klasse: A. M. Brouwer-V. van Dijk Va, P. Tjoelker-W. Binnema 10, S. Breuker- F. Arema 01 en W. van Moosel-M. Bergsma 10. Tweede klasse: G. E. van der Veen-S. Speerstra 01, W. v. Dijk-H. Bos 1—0 en W. Kingma-H. Spoelstra 01. Jeugdgroepen: 1. Wijt- ze van der Zee-Kees Bijlsma 10, Henk Balt-Herman Bergsma 01, Christina Balt-Wiebe Wfestra Va en IJge Visser-Bart Zwart 01. Groep 2: Lieuwe Rozema-Perter v. d. Muizen berg 01, Wybo Beetsma-Ids Kingma 10, Jacob Bijlsma - Douwe Zwart 10, Martin van Groninger - Roelof Wielinga 01 en Wim Ykema-Ronald Jasper 01. Eensgezindheid uit Woudsend is door de 5-15 overwinning in en tegen Lem mer in staat gebleken zich in de kopgroep van hoofdklasse zuid-rang- schikking te werken. De Woudsenders stonden maandag zelfs bovenaan, maar moesten die reeds weer overdoen Koudum De uitslag van de dinsdag gespeelde wedstrijd is: Hoofdprijs R. v. d. Werf- E. Uddinga hoofdpremie G. die Boer- afval H. afval R. Koopstra-J. Jongsma, troostprijs J. v. d. Meer-J. Luinstra, troostpremie R. Pereboom-P. Nota, troost le afval D. Remerij-L. Boom sr., troost 2e afval D. Smeding-N. D. Nota, poedelprijs S. Siemonsma-mevr. P. v. d. Meer (v.v. W. v. d. Eems), poedelpremie H. Smit-M. v. Vliet (v.v. Ger- Jansen), poedel le afval H. Ferwerda sr.-J. Nutters, poedel 2e afval L. S. Müller- H. Ligthart. Voor de onderlinge competitie was het in de hoofdklasse aan Sj. Ree kers de eer koploper Lansbergen de volte winst af te snoepen. Omdat S. Reekers klop kreeg van S. Berkepas, was de laatste in de gclegnheid de leiderspositie van Lansbergen over te nemen. Met evenveel punten maar met een wedstrijd minder zit Berke pas momenteel goed in het zadel. Verder won in de klasse S. Sijsma van H, Jonkman en hielden H. Visser en P. de Boer het op een aardige puntenverdeling. Het Leger des Heils in Sneek wil een ieder die een bijdrage gegeven heeft voor de kerstcollecte hiervoor harte lijk bedanken. Al deze giften hebben er voor gezorgd dat ook dit jaar het opgestelde programma uitgevoerc! kan worden. In de Technische School - van Schou- wenburgstraat 19 wordt zaterdag 14 december, ’s middags van twee tot half vijf een kerstviering gehouden voor invaliden en alleenstaanden. Het vervoer van de bezoekers is in handen van het Roode Kruis irt Sneek. In hotel „Hanenburg” wordt dinsdag 17 december, ’s middags van half drie tot zes uur een kerstviering ge geven voor bejaarden. Opgaven voor de Technische School kunnen t.e-m. woensdag 11 december gedaan worden. Kaarten voor de kerstviering in hotel „Hanenburg” kunnen uitsluitend gehaald worden op woensdagmorgen 11 december van af tien uur tot 12 uur. Het is niet meer mogelijk dat be zoekers voor „Hanenburg” via het Leger des Heils gehaald en gebracht worden. In de praktijk is nl. geble ken dat dit teveel verwarring en mis verstanden met zich mee brengt. Namens het L^ger des Heils te Sneek, M. K. Breidenbach kapitetae In de tweede klas ging de leiding ook al over in andere handen. De jeugdige Hans van Gosliga versloeg de nog ongeslagen Faber en dat be tekende een eerste plaats. Bouwe de Jong bezorgde V. d. Brug een neder laag en klom daardoor naar de nog kansrijke positie vlak achter Van Gos liga. K. Busscher boekte in zijn twee de partij (tegen A. Attema) z’n eer ste winstpunten. Uitslag van en stand na tweede ron de van de tweede competitie bridge club „Sneek”. A: Hr. Slob-mevr. Veldman 76 149, Hr. Van der Veen-Vis 62 146, Hr. Bron-v. d. Leij 88 144, Echtpaar Lok- kerbol 66 141, Hr. Poiiesz-Ubbink 52 Meijer-Silvius 54 105, Hr. Vain Brug- 118, Hr. Damstra-Hemmes 58 112, Hr. Meijer-Silvius 54 105, Hr. Van Brug- gen-Lichthart 48 93- B: Echtpaar Nijburg 70 150, Mevr. Kroon-hr. Silvius 79 142, Dms. Dam- stra-Vrolijk 61 137, Echtpaar Draisma 66 1 30, Mevr. Brandsma-hr. Veldman 69 121, Hr. Kleinjian-V. d. Leij 70 121, Echtpaar Kooistra 47 104, Echtpaar V. d. Zee 42 103. J. Peters-G. Huitema 20, J. Altena- C. de la Ferté 20, J. Lammertsma- E. Pietersma 02, JM. Boot 02, Sj. Tigchelaar - 02, F. Mol-P. Stoelwinder van Foek.en-W. Oldenkamp 11, Dooper-H. van Hes afgebr., Tj. An dringa-A. Zoethout 20, J. de Jong- F. Gerlofs 02. Voorlopige eindstand 8—10. In deze klasse delen Arema, Tjoelker cn Van Moosel tot nu toe de lakens kit. Tjoelker kreeg het aan de stok tiet W. Binnema, tegen wie het altijd Wassen is- In het middenspel ston den aanvalsstukken van wilt diep in de zwarte stelling en omgekeerd was het zelfde het geval. Secuur haalde Tjoe- ker ten slotte het punt binnen. Van Moosel doorzag de valstrikjes van Bergsma en haalde opnieuw de volle winst binnen. Brouwer en Van Dijk rookten de vredespijp: V2V2. Be stand aan de kop van de 1-’ - - 5 uit 6, W. voor Leven”. Een karweitjesafctie' bracht 640,51 op, een bedrag dat een slimme rekenaar de opmerking „In ieder miljoen zat tenminsten een tientje van ons”, ontlokte. Enkele opmerkingen van de kinderen die hierover in de schoolkrant werden geplaatst zijn: „Wij kwamen bij een Oude man. En die had ons te doen. Hij zei: maar theedrinken! diend!”„En toen baby de fles geven, leuk! Alleen de baby was nat en ik ook”,Ik moest met een hond wandelen waar al een stuk of 8 kin deren mee gewandeld hadden” Over een dag of tien speelplaat waarvoor Blok uit Sondel de teksten maakte, in de etalages liggen. Zoals bekend maakte de heer Blok verscheidene geestelijke liederen en psalmen, 14 en 6 psalmen werden van de bekende componist Adriaan Kousemaker. Het unieke aan de LP is dat alles wat er op staat volkomen nieuw is, zo wel de melodie als de tekst. De langspeelplaat wordt uitgegeven bij Mirasound onder de naam: „Wjj trekken naar het Vaderland” en kost 14,50. Gaande van hot bijzonder naar het algemene hebben wij al enkele malen ons licht laten schijnen over onze stad in de negentiende eeuw. De onderne mer heeft dan nog tijd voor schone letteren. In 1838 zei een Sneker fa brikant nog: we maken geen reclame, het werk moet de meester loven en niet omgekeerd. In 1844 constateert men dat de onder nemingslust in een heilloze rust ver keert. De kleine fabriekjes dreven op de goede naam en de oude meester knecht. De beste waren staan op de zolder, als voorraad, er wordt ge werkt op bestelling. Tussen 1850 en 1870 komen de eerste stoommachines hier, toen er al enkele honderden wa ren in Holland en Brabant. In 1871 wordt de helft van alle fabriekspro- ducten nog helemaal met de hand vervaardigd: de manufactuur is helemaal in stand. In 1862 was de huisnijverheid nog tien keer zo sterk als in de fabrieken. Ma chines werden het eerst gebruikt in de suikerfabrieken en in de zuivel. Machinefabrieken dateren van die tijd. Friesland liep hierin nog achter op Holland^ dat op zich achter liep op de rest van de wereld: steenkolen wa ren hier ver, en er lag een hoge ac cijns op. Wie iets wilde teren op dit gebied moest naar het buitenland: de polytechnische school in Delft is van 1864. Bedrijfsuitbreiidiing mag alleen nog ge financierd worden uit de winst, lenin gen zijn pas na 1870 mogelijk. De groei van industrie eist geld, mensen en energiebronnen, en aan dat laatste ontbrak het hier, tót de spoorwegen steenkolen konden aanbrengen. De tex tiel concentreert zich in het oosten des lands, en valt hier helemaal weg. It Beaken heeft diit voor Leeuwarden uitgezócht, voor Sneek is het overvloe dige materiaal nog niet bewerkt. In 1859 blijkt uit de volkstelling, dat de kleinere steden op hun retour zijn, tot dat jaar groeiden ze sneller als de grote. De echte urbanisatie, de trek naar Amsterdam en Rotterdam begint pas in deze tijd. Na 1870 is de modern-kapitalistische maatschappij voltooid. Op 31 augustus 1816 had de regering een telling van de werkenden doen houden, in 1820 doet Minister Falck een nieuw onderzoek. Vaste arbeiders, thuiswerkers en huisbedienden zijn voor onze streken dan het overgrote deel van alle werknemers. Jongens en meisjes van 8 tot 16 kre gen toen in industriesteden werk in de fabrieken, die ze ook te eten gaven. Weeskinderen en andere kinderen ten laste van de armenzorg werden uitbe steed: dit bespaarde de armbesturen zestig gulden per jaar. In november 1818 werden 52 stenen huisjes gebouwd onder toezicht van de Maatschappij van Weldadigheid, de beroemde maatschappij van Van den ge krachtsverschil de punten ge deeld. De eindstand was derhalve 1414. De damstrijd, die gestreden werd in Hommerts-Jutrijp, zag er ge detailleerd als volgt uit: (de eerste naam is die van een Wymerts-speler): zelfs positie dinsdag aan Grouw die klop had weten te geven. Eensgezindheid gaf Lemmer de ge nadeklap toen S. Berkepas topspeler J. Wieringa een remise dwingen. De thuisclub daarmee een mentale het in feite niet meer, te boven is ge komen. Eetn hoop ellende brengt de nieuwe dienstregeling van de FRAM voor de Friese Z. W. Hoek, Na overname van de gelijknamige busonderneming vergeten „verre bu reauplanners” de belangen van regio nale bevolking. 1. De schoolbusdiensten toch een gro te bron van inkomsten) - zijn af ge schaft. Scholieren kamen nu of veel te vroeg óf veel te laat aan: nl. om 7.59 in Emmeloord, om 8.07 of 8.37! in Sneek, om 8.44 in Heerenveen. De FRAM weet toch ook dat de scholen om 8.30 beginnen? Gevolg: a. scholieren maken onaan vaardbaar lange dagen. b. indirecte invloed van busmaat schappij op de schoolkeuze van 12- jarigen, men kiest nl, sneller, onge acht capaciteiten da diohltebijzijnde school. 2. Bejaarden staian in die kou. Op het traject Lemmer-Heerenveen moet je nu niet alleen overstappen in Span nenburg, maar nogmaals een paar km. verder in Joure. Zodra er één bus te laat is bij Span nenburg, mis je aansluiting in Joure. Zo stonden woensdag' jl. vijftien, voor namelijk bejaarde mensen daar een half uur in da kou, terwijl aan de overkant vier FRAM bussen elkaar in de weg stonden. Da bus waarin we zaten ging niet verder en had tien minuten vertraging gehad. 3. Doorgaande verbindingen: De enige rechtstreekse verbinding van Emme- loord naar Groningen loopt via Heer enveen. Daar is nu de aansluiting op geheven want de volgende bus is net vier min. weg bij aankomst in Heer enveen. Als je van Groningen komt, gaat het om één luttele minuut. Uit weet ik dat er niet op elkaar gewacht. Nee, zij die van het openbaar ver voer afhankelijk zijn, mogen 55 min. wachten. Indlien u ook „klachten heeft over de nieuwe regelingen mopper dan niet 'binnenkamers of tegen buschauffeurs, maar wendt u tot het hoofdbureau van de FRAM. Misschien komt er dan een verbete ring. Het is uw eigen belang! Mej, R. te Stroete Ruitten N.O.P.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 15