-Doorkijk Tranendal- Opruiming Burgemeester Wymbritseradeel SLEAT: MAANDAG DEEL FABRIEK IN PRODUKTIE BEVOLKINGSAANTAL IN SLOTEN GEDAALD I® en van SNEKER>(KOERIER Voetbalklubs in Gaasterland delen mee opbrengst reklame 4W Si Officieel Orgaan de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en ULST na I In 1975 21 inwoners minder in Gaasterland Ijlst: evenveel jongens en meisjes in 75 geboren de 1 Hri r i h* m b «m j NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEK» COURANT, DRUFHOUTS NIEUWSBLAD --------- t - iSlfer - - gelijkspel af Zo De De cijfers kunnen alsvolgt worden ge- aanslag meer op de gewone dienst te Raad dwingt B. en W. een Burgemeester B. W. Cazemier: geen goede koördinatie Het Sneeker Nieuwsblad het blad voor Sneek, MIst, ge heel Wymbritseradeel, Gaas terland en Sloten - huis aan huis - in de oplaag van 18.500 exemplaren. Uw advertentie in ’t Sneeker Nieuwsblad is trefzeker! Lage advertentie-tarieven! Grote lezerskring! Personeelsleden van de veevoeder fabriek te Sloten zijn bezig het ge bouw schoon te maken. Op sommige plaatsen is men zo ver dat de wit kwast gehanteerd kan worden. L. ZIJLSTRA (CDA) reddende engel 1- 1 dat r betrekkelijk goed zijn af- Als ik eraan denk wat er DONDERDAG 8 JANUARI 1976 131ste JAARGANG No. 2 DK Had verschijnt bovendien doaderdag* huis-aan-huls In GAASTERLAND. SLOTEN 0.0 De bevolking van Gaasterland is het afgelopen jaar afgenomen met 21 per sonen. Op 1 januari telde de gemeen te 7037 mannen en vrouwen, een jaar later bedroeg dat aantal 7016. Die af name is te wijten aan het feit dat er minder vrouwen in de gemeente voor komen. Op 1 januari ’76 3456, een jaar eerder 3493. Het aantal mannelijke Gaasterlanders nam toe met 17. Verder werden in Stoten 22 huwelijken voltrokken. Het merendeel van die echtelieden iss evenwel niet in Sloten woonachtig. Tranendal ligt plat (en is momenteel nog een domein voor wad- en water vogels), de tramioodsen aan de Bolswarderweg zijn afgebroken - die twee feiten hebben een aanblik opgeleverd, die men in geen honderd jaar heeft kunnen zien. Komend uit de richting Kerkhoflaan heeft men bij Tranendal een komplete doorkijk. Voor iemand met haviksogen is het zelfs mogelijk te zien wie er in en uit de trein stapt Voor vaste pas santen was het wel even wennen, maar och, wie weet hoe het er over nóg een eeuw uitziet. De foto-van-nü is van studio Ger Dijs. t MOOGLIKHEDEN Timmerman trachtte zijn buurvrouw duidelijk te maken dat de verenigingen Dat wat de gemeente Sloten gevreesd en verwacht had is door de nieuwe sta tistiek vastgesteld: het bevolkingsaan tal van Sloten is gedaald. Weliswaar met 12 inwoners op een totaal van 700 in 1974, maar in een kleine gemeen schap als die van Sloten telt elke in woner. Het is overigens opvallend dat het aantal inwoners van eind 1975, pre cies verdeeld is in evenveel mannen als vrouwen (twee maal 344). De vermindering van het aantal inwo ners wordt hoofdaakelijk veroorzaakt door een relatief groot vertrek, waar tegenover weinig vestigingen staan. specificeerd: 1 januari 1975 1201 man nen en 1168 vrouwen; 1 januari 1976 1184 mannen en 1183 vrouwen. Vesti ging: 49 mannen en 66 vrouwen; ver trek 73 mannen en 60 vrouwen. Geboor ten: 21 jongens en 21 meisjes; overlij den: 14 mannen en 3 vrouwen. Er wer den in Ijlst 13 huwelijken voltrokken. Er werden twee echtscheidingen inge schreven. 19 mannen en 15 vrouwen (totaal 34) vertrokken uit het stadje, en er vestig den zich slechts 9 mannen en 8 vrou wen. Wanneer het van de natuurlijke aanwas zou afhangen was er gleen vuil tje aan de lucht. Stoten kent namelijk een geboorteoverschot. In het stadje werden 5 jongetjes en 4 meisjes ge boren. In totaal overleden 4 personen, 2 van het mannelijke en evenveel van het vrouwelijke geslacht. De voetbalverenigingen in Gaasterland krijgen een beloning voor hun in spanningen om reklame op de gemeentelijke velden te krijgen. Tweederde van de netto opbrengst mogen ze gaan besteden „ter verbetering van de sportbeoefening van de jeugd”. Deze formulering kwam na een lang de bat uit de bus, een debat waarin de meningen binnen de raad en zelfs bin nen de frakties nu en dan behoorlijk verdeeld bleken. over mensen kunnen beschikken die geen beloning wensen voor het trainen van de jeugd. De voorgestelde rege ling zou voor die klubs betekenen dat zij geen inkomsten uit die reklame zou den krijgen. Of ze zouden een trainer in dienst moeten nemen. Het inwonertal van IJlst is in 1975 met 2 teruggelopen. Momenteel telt de gemeente 2367 „Kypmantsjes”. Die te rugloop kan toegeschreven worden aan een vertreksaldo. Er vestigden zich 115 personen, er vertrokken 142. Er werden 42 kinderen geboren; 17 mensen kwa men te overlijden. „Rekreatie” geen „Ik til btisünder swier oan ’e jeugd trainer”, verklaarde de wethouder, die toch al niet van harte, maar desalniettemin bijzonder furieus, dit voorstel verdedigde. In mei was die reklame al in de raad behandeld en toen was besloten dat de opbrengst volledig voor de kommissie lichame lijke opvoedisg en sport zou zijn, iets waar zij wél volkomen achter stond. Deze visie op de financiële gezond heidstoestand van zijn gemeente kwam van burgemeester B. W. Cazemier en werd dinsdag uitgesproken in zijn nieuwjaarsrede in de raad van Wym- britseradeei. Bij het onder de de loep nemen van gemeente, provincie en rijik kwamen de laatste twee er min der goed af. „In 1973 stelde onze re gering, dat de broekriem moest wor den aangehaald. Dat was tijdens de oliekrisisi. Wat is er sindsdien gebeurd, vraag je je af nu het bij de jaarwisse ling ’75-’76 wederom door de minister president is gesteld. Grote werkloos heid, enorme tekorten op de rijksbe- giroting. Ingrijpende maa.treglen wor den gesuggereerd, het lijkt ernst (Vervolg pagina 17) Met de grondgedachte achter het voor stel, het belonen van de klubs voor de verrichtte akwisitie, waren, op één na, alle frakties het wel eens. Alleen de PvdA niet. „Wy hawwe üs yn maeije al dudlik ütsprutsen: wy binne yn prinsipe tsjin alle reklame op ’e sport- fjilden”, verklaarde C. Gaastra nog (Vervolg pagina 17) lu verband met de opruiming zal het Sneeker Nieuwsblad niet op donderdag 15 januari maar een dag eerder, dus op woensdag 14 januari, verschij nen. In verband hiermee die nen de advertentie-opgaven dinsdag 13 januari uiterlijk om 12.00 uur binnen te zijn. 102 kinderen werden geboren, 49 jon gens en 53 meisjes. Er stierven 30 mannen en 26 vrouwen. Een geboorte overschot dus. De rekening van in gekomen en vertrokken personen laat een voor de gemeente nadelig saldo zien, 121 mannen en 123 vrouwen ves tigden zich in Gaasterland. Er ver trokken echter 123 mannen en 187 vrouwen. -i Personeelsleden van de fabriek zijn momenteel bezig het gebouw te reini gen. Met man en macht, en met veel water, wordt de fabriek ontdaan van alle ongerechtigheden, en op sommige afdelingen is men al weer bezig de wanden te Witten. Men probeert de zaak eind maart weer voor elkaar te hebben. Over de oorzaak van de brand tast men nog steeds in het duister. De technische recherche heeft een on derzoek ingesteld, en men vermoedt kortsluiting. Overigens waren de ka bels nog kortgeleden gekontroleerd door de brandverzekering. Ook de omvang van de schade is niet be kend. Behalve de tonnen kunstkalver- mélk die verloren zijn gegaan, moet ook de schade aan het gebouw wor den becijferd. Een gelukkige omstandigheid voor de CCF, waaronder onder meer de fa briek in Stoten valt, is dat enkele ja- ren geleden een tweede fabriek als die in Stoten werd opgericht in Deventer. Het bedrijf in Deventer voorziet voor lopig in de behoefte aan produktie. raakten bijvoorbeeld wethouder mevrouw A. Brandenburg-Vogelzang en haar linlkerbuurman.. CDA-genoot J. Timmerman, met elkaar in de clinch over het al of niet beschikbaar stellen onder de uitdrukkelijke voorwaard e dat het geld wordt aangewend voor Kijkend «aar de begroting 1976 heeft de gemeente Wymbritseradeel het ogenschijnlijk gemakkelijk. Gemakkelijker althans dan onze bestuur ders in Den Haag. We hoeven geen belastingverhogingen toe te passen. In het systeem van de onroerendgoedbelasting heeft de taxatie op eko- nomische waarde echter wel veranderingen en verschuivingen teweegge bracht. Het hoofdstuk „rekreatie” betekende vroeger een belangrijke aanslag op de gewone dienst. Daar is nu - zelfs bjj een lage tariefstel ling - geen sprake meer van. De woonforensenbelasting, de bruggelden, het efficiënter werken van de reinigingsdienst en de onroerendgoedbelas ting hebben het beeld veranderd. het inhuren van een officiële jeugd trainer. Maandag wordt de produktie gedeeltelijk hervat door de veevoederfabriek te Sloten die vorige week in de nacht van dinsdag op woensdag werd ge troffen door een felle brand in de opslagkelder. Bij die brand werden de elektriciteitskabels vernield, waardoor de hele fabriek stil kwam te ig- gen ondanks het feit dat het vuur in de kelder was gebleven en de drogers plus de andere apparatuur onbeschadigd bleven. Wel werd de produktie- ruimte vervuild door rook, roet en bluswater. Het is de bedoeling dat maandag de kleinste droger weer draait. SNEEKER NIEUWSBLAD DJ heer A. Veldman, direkteur van de veevouderfabriek: „Ik vind dat we er nog betrekkelijk goed zjjn af gekomen. Als ik eraan denk wat er niet allemaal had kunnen gebeuren wanneer de brand niet zo snel ont dekt zou zjjn, bijvoorbeeld wanneer er niemand op de fabriek geweest was Het is wel zo dat alle elek triciteit wordt uitgeschakeld wan neer er niemand op de fabriek is, maar er kan ook door andere oor zaken brand ontstaan. We hebben wel alle mogelijke voorzieningen op het gebied van brandpreventie. Zo werd in de drogers waar in ’68 en ’69 brand ontstond, een sprenkelin- stallatie aangebracht die automatisch in werking treedt wanneer de tempe ratuur boven een bepaalde graad komt. /'.-P ■j- V

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1976 | | pagina 1