Waterloop in HOOG-GAASTERLAND Eindfase tunnelbouw nabij Mi! snekerMKQE?® 1 I de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL Officieel Orgaan en van I IJLST ^9 KONINGIN NAAR SNEEK Schade groter dan buit bij inbraken •I ’.Si Speelterrein in de omgeving Botfinge H s -.S i -• I I Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN e.o Uil en de Hef Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uHgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRUFHOUTS NIEUWSBLAD A.. W SNEEKER NIEUWSBLAD CDA doet suggesties voor hulp aan boeren Zinkmoot november naar bodem kanaal! DONDERDAG 9 SEPTEMBER 1976 131ste JAARGANG No. 72 Dit in tegenstelling tot wat door enkele andere bladen is gemeld. Nadere berichten volgen nog. M. STEEGENGA(CDA) - Vertrouwensman nodig - Koningin Juliana zal op 14 oktober a.s. naar Sneek komen om het' standbeeld van Prof. Gerbrandy op het Schaapmarktplein te onthullen. Maatregelen om de Gaasterlandse boeren te helpen in het overwinnen van de gevolgen van de droogte zijn beslist noodzakelijk. Dit stelde de heer M. Steegenga dinsdagavond in de raad van de gemeente Gaasterland. Hij en zijn CDA- fraktiegenoten L. Zijlstra en J. Timmerman hadden een onderzoek ingesteld naar hoe het er voor staat en zij meldden dat de zaak niet al te florrisant er uit zag. „Hiel hwat boeren sitte der yn de moeilijkheden en straks wurdt it noch moeilijker”, aldus Steegenga die er voor pleitte dat er bij de gemeente een ambtenaar wordt belast met agrarische zaken. Na het betoog van de heer Steegenga kwam de heer Zijlstra met de suggestie om op de hoog gelegen gebieden van Gaasterland een soort „waterleiding” te kreeëren, waar water in gepompt wordt en dat door stuwen op peil wordt gehouden. 1 Verder bleken de boeren bijzonder bang te zijn te zullen verdwalen in de bureaukratie. Wat is er heerlijker dan kliederen met klei. Niets natuurlijk. Dat hadden 221 kinderen ook in de gaten, en ze deden dus met z’n allen mee aan de boetseerwedstrijd die de winkeliers van het Grootzand gistermiddag op touw hadden gezet. Feest dus. Bij de meeste winkeliers stond een oude tafel voor de deur met daarbij een of meerdere „zitelementen”, plus een flinke homp klei. Opdracht: maak er wat moois van. Hetgeen geschiedde. In no time hadden 2210 vingertjes de homp klei omgevormd tot een onafzienbare rij keramieken, daarbij en passant de kleren niet vergetend. Juryleden Coby Doevendans en Ferenc Gelencser hadden dan ook een zeer moeilijke taak. Ze zijn er toch uit gekomen. De eerste prijswinnaars werden: Anja de Ree (3 jaar), Hendrik de Haan (4), Rea Hummel(5), Annette Lautenbach (6), Marianne Marocho en Sjimmie Nauta (8), Dita Kedde, Gerda Mintjes, Marcel Andringa en Saskia Nooitgedagt (11). De mensen van Studio Ger Dijs hoefden niet ver van huis om een aktiefoto te maken. Daarom dient naar de mening van het CDA de zaak ten gemeentehuizen bijzon der goed te moeten worden georganiseerd. Mevrouw A. Brandenburg-Vogelzang had in de regeling die door het minstene ge maakt is en die door de gemeenten gehan teerd zal worden, ontdekt dat er al een soort vertrouwensman is „aangewezen”. De getroffenen kunnen namelijk het aan vraagformulier ook halen bij hun dis- triktsboekhouder. Ze wees er nog eens nadrukkelijk op dat het een recht is, waar van de boeren gebruik kunnen maken. Met een daverende klap knalde gistermorgen rond half twaalf een goederenwagon op een tankwagen van J. H. van der Weij B.V. Deze stond voor onderhoud boven de smeerkuil in een gebouwtje op het spooremplacement. Een deel van de wagen stak evenwel buiten de garage en stond over de rails. De machinist was bezig een aantal wagens geladen met olie af te leveren bij de oliehandel. Hoe het ongeluk is ont-f staan, is nog niet duidelijk. Dei machinist was bezig af te remmen. Toen hij de gevolgen in de gaten kreeg, waarschuwde hij met de hoorn onmiddellijk de mensen die bij de wagen konden zijn. Toevallig waren deze net vertrokken. „Anders drinken we altijd eerder koffie, nu waren we een minuutje voor het ongeluk weggeroepen”. Chauffeur R. Blom was in de kabine van de wagen bezig geweest, terwijl monteur W. de Jong tussen de voorwielen onder de auto lag. De tankwagen werd flink be schadigd, de tank zelf werd niet geraakt. Foto studio Ger Dijs maakte een opname van de ravage. Onder meer werd een tussenmuurtje finaal gekraakt. KOSTBAAR De heer Zijlstra haalde nog een ander aspekt van de zaak naar voren. Een aantal boeren hadden hun land kunnen berege nen, anderen konden dat niet, vooral op de hoge gebieden van Gaasterland in de om geving van Bakhuizen, Rijs en Oudemir- dum. Hij kwam daarom met de suggestie een waterloop in dit gebied aan te brengen, waarin water gepompt kan worden, met stuwwen kan het op peil worden gehou den. Het zal een ingreep in het landschap betekenen en het zal wel kostbaar zijn, maar het is van groot belang om soortgelij ke situaties in de toekomst het hoofd te kunnen bieden. De boeren krijgen ook al problemen met de drinkwatervoorziening van hun vee. Ver schillende voeren het al aan per kar of gierwagen. Ook de ruwvoervoorraad slinkt aanmerkelijk. Hem was gebleken dat een koe minimaal zes kilo per dag moet hebben, terwijl de opnamekapiciteit van de herkau wers ligt op zeventien kilo. Hij had gehoord dat de boeren momenteel de beschikking hebben over een wintervoorraad per koe van twee tot vier kilo per dag. Daarom is een waterloop van zo’n groot belang. Een en ander zou eventueel als ACW-objekt kun nen worden uitgevoerd. Burgemeester H. L. Sixma baron van Heemstra zag wel problemen rijzen bij een mogelijke realisatie van de ideeën van de heer Zijlstra. Niet alleen wat betreft de financiële kant van de zaak, maar ook vanwege de technische zijde. Het is name lijk niet één hoge rug in het landschap, maar er zijn ook vele uitlopers. Hij onthul de dat er al een paar watergangen zijn gemaakt, waar water ingepompt is. Eind november zal het zinkstuk van de tunnel in de A 7 (de vroegere rijksweg 43) bij Uitwellingergd^bp zijn plaats worden gebracht. Als deze fase achter de rug is, uiteraard met afdichtingswerkzaamheden, dan rest nog het afwerken van het kunstwerk dat een belangrijke verbetering gaat betekenen in de verbinding tussen de Afsluitdijk en Groningen. Waarschijnlijk zal het verkeer niet direkt van de onderdoorgang in het Prinses Margrietkanaal gebruik kunnen maken. Eerst zal het vierbaansgedeelte van de Rijksweg tussen Sneek en de tunnel, en dat tussen Joure en het viadukt, gereed moeten zijn voor de automobilisten er op los gelaten kunnen worden. De verwachting leeft dat eind volgend jaar een en ander zijn beslag heeft gevonden. De heer Steegenga wees er bij de behande ling van dit op verzoek van het CDA aan de agenda toegevoegde punt op dat Gaas terland, ondanks dat het weer wat groen begint te worden, nog steeds één van de droogste gebieden van Nederland is. De ruilverkaveling is praktisch afgerond, zodat de afwatering goed funktioneert, maar waar men niet op ingesteld blijkt te zijn is de Jnwatering”. Verder memoreerde hij dat het feit dat de boeren nu al ruwvoer gebruiken dat voor de winter bestemd was. Dat heeft tot gevolg dat er straks ekstra aankopen dienen worden gedaan, terwijl door de krapte op de markt de prijzen hoog zullen zijn. BEGELEIDING Naar zijn idee dient het aanvragen van financiële steun via de gemeente begeleid te worden en dese begeleiding moet bij zonder goed gebeuren. Er moet op ruime schaal duidelijke voorlichting worden ge geven. Een vertrouwensambtenaar die voorstudie van de problemen maakt en kontakten heeft met de stadsorganisaties en de bedrijfsvoorlichting, zou van pas komen. Hij moet op de hoogte zijn van de situatie, van de voetangels in de diverse regelingen, kortom volledig zijn ingevoerd; Bij de bezoeken aan de getroffen be drijven was duidelijk geworden dat er twee grote weerstanden zijn te overwin nen. Via de voorlichting dienen de slachtoffers te worden overtuigd van het feit dat zij recht hebben op steun, anders zullen ze zolang mogelijk de boot afhouden. Het strookt immers niet met de ondernemersgeest van de Gaas terlandse boeren om bij de gemeente voor hulp aan te kloppen, aldus de heer Steegenga. Maandagavond zijn een viertal inbraakjes gepleegd, in het Bogermankollege, de i huishoudschool aan de Ooievaarslaan, bij brandstofhandel Jorritsma aan de Bolswarderweg en bij Lankhorst visserij- afdeling. Bij Lankhorst werden slechts een paar flesjes frisdrank ontvreemd, verder i miste niemand iets. Gewaarschuwd namelijk door de veie inbraken van de i laatste tijd, haalt niemand het nog in zijn i hoofd geld achter te laten in in het weekend onbeheerd staande panden. Wel werd voor enige honderden guldens schade aan gericht. De inbrekers kwamen namelijk binnen door ruiten en deuren te vernielen. M De politie van Sneek heeft begin deze week aangehouden de 29-jarige loswerkman S.J., wegens diefstal van duizend gulden in kafé Casa Blanca aan het Martinipiein. S.J. heeft inmiddels be kend. één van kon worden men een graven zal overi moeten gebeuren.o heeft ten opzichte van de wanden bedraagt 7 centimeter aan weerskanten. Momenteel is men bezig met het ver wijderen van de damwand. Aan de Sneker kant hoopt men vandaag klaar te zijn. De firma Van der Meulen uit Woudsend verwijdert nu aan de Jouster zijde de grondlaag achter de stalen muur. Gegraven wordt tot men op kanaalpeil is, omdat anders het gevaar bestaat dat de aarden muur in het .kanaal stort en er stagnatie voor de scheepvaart gaat optreden. De laatste kategorie zal rekening moeten gaan, houden met vertragingen. Na het van de damwand wordt de i van het kanaal weer benut. Er zal echter wel weer een „ver men gaat van Vorige week heeft men de afritten onder water gezet Aan de Jousterkant rust nu het zinkstuk op een grindbed. Eerst maakte men gebruik van een viertal vijzels, die men nodig had voor het berekenen van het gewicht. De zinkmoot is overigens, in tegenstelling tot wij maandag meldden, niet volgelopen met water. Men heeft slechts ballasttanks gevuld. Wanneer men zover is dat het zinkstuk op zijn plaats gebracht kan worden, wordt water uitgepompt waardoor het zinkstuk omhoog komt en als een soort caisson kan - worden verplaatst. Men heeft het grote verdwijnen voordeel gehad dat één van de volledige breedte toevoerwegen benut kon worden als l-- --- droogdok. Anders had men een speciale smallifig” optreden omdat bouwput moeten graven met alle baggeren in verband met het plaatsen moeilijkheden en ekstra kosten van dien, het zinkstuk. Het varen van de zinkmoot uit zijn „dok”' Achter het schip met de dragline zijn de igens bijzonder nauwkeurig uitstekende delen van de tunnel zichtbaar. ïbeuren. De speling die men Te zien is ook dat de oprit onder water staat, j (Vervolg op pagina 15) Het kollege van burgemeester en wethouders is ook deze week weer in vergadering bijeen geweest. Besloten werd onder meer op verzoek van de bewoners een speelterrein voor kinderen in de om geving van de Bottinge aan te leggen. Het ministerie van Ekopomische Zaken heeft subsidie verleend voor het inrichten van de Oosterdijk als voetgangersgebied. Op ver zoek van een inwoner zullen binnenkort de schelpenpaden in het parkbos langs de Zwette worden afgesloten met „sluisjes”. Deze maatregel is genomen om ver nielingen door paarden en pony’s tegen te gaan. Er zal verder een eenvoudige stalling voor fietsen worden gebouwd.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1976 | | pagina 1