SNEKER ELPEE-TOP-TIEN DIEREN-SOS DIEREN-SOS KULTURELE AGENDA SNEEK IS UIT: NU VOLLER DAN OOIT ’n wereld kom kijken loop vrij in en uit ZULSTRA Woningbouw Gaastmeer: weinig belangstelling uit het eigen dorp „Ij KORFBAL VAN START wooncentrum Skoalkrantsjes op it provinsjehüs to sjen KI Os sis g|g Pagina 7 SNEEKER NIEUWSBLAD Donderdag 9 september 1976 PETER FABER ALS MAX HA VELAAR dubbelalbum Leeuwarden Amicitia, Nieuwewegia tel 05100-57555 Verder worden deze week nog vertoond Op de Franse Toer met in de hoofdrol Willeke van Ammelrooy, te zien in de nachtvoor- stelling van zaterdag (23.45) en als zondag- middagmatinee. De fakkel van het westen (14.00 uur). Drachten Raadhuisplein tel.: 05120-12780 ."7 sa «sa»; vingerwerk is, vermelden we hier met angst en beven een elpee top-tien van Sneek en omgeving. Deze lijst werd samengesteld noise” van Neil Diamond en het dubbelalbum van Peter Frampton zijn op begonnen worden met de bouw van de andere negen, „en dan kinne wy wol hwat restiger oan”. Overigens mogen de woningen niet voor rekrea- tieve doeleinden worden verkocht, maar moeten ze permanent bewoond worden. (Foto Studio Ger Dijs). hun retour en zullen wel spoedig verdwenen zijn. „Bubbling under”: De laatste elpee van Eric Clapton „No reason to cry”, waarover we het in deze rubriek al uitvoerig gehad heb ben én een wat oudere plaat, namelijk „Fly like an eagle” van de Steve Miller Band. En verder zit er in de opvang een hele kolonie katten te wachten op een nieuwe eigenaar. Enne de tijd van nesten is weer daar, dus hou uw kat in de gaten. Een paar jongen zijn zo gemaakt, en u zit er mee. Is het al te laat, en hebt u geen nieuwe adressen kunnen vinden voor de jongen, breng ze dan direkt na de geboorte naar de mensen van de dierenbescherming, die ze van gevonden of vermiste dieren uitsluitend gegarandeerd pijnloos laten inslapen. Op je wou toesteken. De heer Attema: „Wy woenen ek wol graech dat it doarp in bytsje libben biiuwt”. Dus werd besloten te beginnen met de bouw van een zestal kleine eensge- zinswoningen, speciaal voor Gaast- meerders. Wanneer die verkocht zijn, wordt begonnen met de bouw van de overige negen die in het bestemmings plan zijn opgenomen. De verkoop onder de dorpsbewoners viel evenwel een beetje tegen. „Wy hiene it flotter forwachte foaral ek, omdat se altyd seinen dat er yn’e Gastmar wol bi- langstelling foar wenningen wie”. Drie van de zes woningen zijn inmid dels verkocht, en men heeft besloten de andere drie dan in vredesnaam maar aan buiten het dorp woonachti ge mensen te verkopen. Dan kan ■MM In Gaastmeer is het plaatselijk aan nemingsbedrijf Leenstra momenteel bezig met de bouw van een zestal woningen. Opdrachtgever is Bouw plan Gaastmeer bv, opgezet door de Gaastmeerder F. Attema en de Hage naar M. Boone. Beide heren hadden mekaar al gevonden in een plan tot woningbouw, toen van de zijde van dorpsbelang (waarvan de heer Atte ma voorzitter is) en de gemeente, aandrang kwam om een beetje reke ning te houden met de belangen van de inwoners van Gaastmeer. Doordat er weinig woningbouw in het dorp is waar de eigen bewoners wat aan hebben, loopt het dorp zo langzamer hand leeg, en dat zou enigszins ge keerd kunnen worden wanneer Bouw plan Gaastmeer bv een helpend hand- «OS1 Het Amicitia Theater te Sneek gaat deze week voortreffelijk van start: de première van de door Fons Rademakers geproduceerde film Max Havelaar. Donderdag vindt die eerste voorstelling plaats en wel in het bijzijn van de hoofdrolspeler Peter Faber, een oud-Sneker. Hij zal tijdens die voorstelling, die overigens alleen bedoeld is voor mensen die direkt of zijdelings met de verbouw van het theater te maken hebben, vergezeld worden door zijn moeder en zuster, die beiden nog in Sneek woonachtig zijn. humaan mens, benoemt de ambtenaar Max Havelaar om voor enig tegenwicht te kunnen zorgen. Havelaar pakt het echter allemaal te rigoreus aan en komt in moeilijkheden. Hij wil dat de Regent gearresteerd wordt, maar de G.G. laat hem vallen. Havelaar wordt tenslotte ontslagen en maakt zijn beklag bij de Koning der Nederlanden, maar het blijkt allemaal voor niets. Vanaf morgen is Max Havelaar elke avond vanaf acht uur en tevens komende zondag middag vanaf half vijf te bekijken, ’t Is trouwens een hele zit (tenminste zo op het oog), want de film duurt bijna drie volle uren. Een en ander speelt zich af op Java, in de’arme streek Lebak, waar de plaatse lijke inlandse vorst alleen door genadeloos de boerenbevolking aan te pakken zijn status kan ophouden. De Gouvemeur- Generaal, de onder-koning van Indië, een Nog niet zo lang geleden verscheen het onthutsende bericht dat er met de top 30 van Hilversum 3 geknoeid werd. Om een single toch maar in aanmerking te laten komen voor een zogenaamde stip-notering (wat dan impliceert dat de plaat wordt uitgezonden in het veel bekeken - en bekritiseerde - televisie programma TOP POP) gaven sommige pla tenmaatschappijen verkeerde noteringen door. Dit bericht was natuurlijk koren op de molen van de Veronica top 40, die er op prat gaat dat dergelijke onwelriekende praktijken oij haar niet voorkomen. Zonder te pretenderen volledig te zijn, noemen we er een paar. Als u alles wilt weten kunt u het beste zelf de kulturele agenda maar even openslaan, daar is-ie tenslotte voor. De 24ste september komt pantomine speler Rob van Reijn in het Bolwerk, de I6e oktober het vrouwen- kabaret van Natascha Emanuels. Het Fries Scheepvaart Museum heeft een aantal korte en interessante kontakt- avonden op de agenda staan, en op 3 november komt voor de kinderen De film van Ome Willem in Amicitia. Dat de twintig country-hits (van Jim Ree ves tot de Byrds) aan de top staat zal wel niemand verbazen, gezien de uitgebreide reklame voor deze plaat. Verder treffen we nog één verzamelelpee aan: nr. 3: de beste nummers van de Zweedse-groep Abba, een plaat die overigens al goud is geworden. George Baker en Roxy Music zijn de sterkse stijgers. „River Song” is nog maar net in de platenzaak aanwezig. „Viva Roxy Musix” staat mede door zanger Bryan eerry in het centrum van de belangstelling. Deze zelfde Bryan trekt met zijn singeltje „Let’s stick together” momenteel erg de aandacht. Dit nummer komt overigens niet voor op de elpee van Roxy Music. die manier wordt voorkomen dat de jonge katten, eenmaal volwassen, als overbodige troep uit de auto worden gezet, honger lijden of ten prooi vallen aan de vivisektie. De rommelmarkt van de dierenbe scherming is inmiddels achter de rug. Er is ruim 2500 bijeengegaard, een mooi bedrag, waarvoor de dierenbescherming graag alle kopers wil bedanken. Ook alle vrijwillige medewerkers en de Sne- ker middenstand worden bedankt, in het bijzonder Johan Pelsma die gratis met zijn vrachtauto heeft gereden om de rommel ter plaatse te krijgen. De dierenbescherming doet bij deze meteen maar weer een beroep op dierenvrienden. Dierendag is naderende, en het is de bedoe ling dat er ter gelegenheid daarvan wordt werd gevonden. Het is een bastaard-herder gekollekteerd. Eventuele kollektanten kun- (reu), met trekjes van een whippet nen zich opgeven bij mevrouw Bunt. 1. COUNTRY HITS” 2. ROXY MÜSIC: „Viva Roxy Music” 3. ABBA: „The Best of...” 4. ENNIO MORRICONE: „Het gebeurde in het Westen” 5. NEIL DIAMOND: „Beautiful Noise” 7.QUEEN: „A Night at the Opera” 9. MANHATTANS: „Kiss and say goodb ye” 10. JOHN DENVER: „Spirit” Eenzelfde soort ervaring maakte Eduard Douwes Dekker mee, de schrijver van dit nu verfilmde boek. Als schrijver lukte hem wat hij als ambtenaar op Java nooit bereik te. Onder andere dankzij zijn roman Max Havelaar, geschreven onder de pseudo niem Multatuli (veel heb ik geleden), werd het Cultuurstelsel afgeschaft, hetgeen ei genlijk de afschaffing van de slavernij in Nederlands Oost-lndië betekende. i voor het uitbreiden van het kultureel pro gramma”. Die mogelijkheden zijn duidelijk aangegrepen, want de agenda is beduidend langer dan voorgaande jaren. Oan de oprop fan lêstendeis om in nümer fan de skoalkrante to stjuren oan de Pro- vinsiale Kommisje bifoardering Frysk tael- gebrük is fan ünderskate kanten foldien. It docht bliken dat der hiel hwat skoalkranten binne mei in Fryske namme lyk as Priksyk- je, De Bolkoer, De Boame, ’t Skipperspyp- ke, ’t Is mar niks, Oan it string, Rabbelskü- te, Foarwurknijs, De Utlaet, De praetsje- makker, It Uleboerd, Nijs fan ’e Wrotter- spólle, Krantsje healom, Fan ’t slot ensfh. In great part fan de ynkommen krantsjes is in utstallinkje fan makke yn de vitrine yn de hal fan it provinsjehüs: omslaggen, illustraesjes, nisgjirrige bydragen. Hwa’tyn Ljouwert komt, mei bést ris oankomme om to sjen. Binammen foar bisikers fan it provinsjehüs, dy’t efkes wachtsje moatte, jowt de ütstalling aerdige fordividaesje. Undertusken komme der noch hieltyd skoalkrantsjes yn. Der blike folie mear to wezen as dat der tocht waerd. Ynstjüren is noch mooglik oan de neamde kommisje p.a. provinsjehüs. De earste vndruk is dat de Fryske flagge net altyd de (fryske) lading dekt. Yn it generael is in krantsje sünder Frysk der yn wol in ütsundering, mar der binne dochs krantsjes mei in Fryske namme, sünder fierder ek mar ien wurd yn de eigene tael. De Kulturele Agenda van Sneek is weer uit, bouwd, biedt nieuwe mogelijkheden en hij is weer voller dan voorgaande jaren. Verschillende Snekers hebben hem inmid dels al op de deurmat of in de brievenbus gevonden; degenen die er nog niet een hebben ontvangen kunnen hem binnen af zienbare tijd verwachten. De wethouder van Er is op het gebied van film, muziek (pop kulturele zaken. B. de Vries, memoreert het al in zijn voorwoord: „Amicitia, pas ver- Naast voetbal en badminton gaat ook het komende weekend het korfballen weer van start. Aanvankelijk stond 4 september als openingsdag gepland, maar door de slechte terreinsgesteldheid moest een en ander toen uitgesteld worden. Ook De Water poort uit Sneek komt overmorgen weer met een aantal teams binnen de krijtlijnen. Het programma luidt alsvolgt: Kaatsland: 11.45 uur pupillen 1-Harich 1, 11.45 uur aspiranten a-Lemmer a, 13.30 uur senioren 1-Boelenslaan, 15.15 uur ad- spiranten meisjes-Lemmer. De uitwed strijden zijn: 13.30 uur Stanfries c- Adspiranten b, 13.30 uur Donia 2-Senioren 2, 15.00 uur Kinea 1-junioren 1. •zowel als klassiek instrumentaal en vo- kaal), theater en toneel weer van alles te beleven het komende seizoen. Naast de min of meer traditionele gebeurtenissen als uitvoeringen van het Frysk Orkest, de stadhuiskonserten, de zondagmorgenkon- serten in de Muziekschool, de kerkkonser- ten en de toneelvoorstellingen, staan er ook evenementen op het programma die nou niet elke dag in Sneek te zien zijn. ‘Gezelligheid kent geen tijd' wordt méér dan waar met dit, al dan niet gezand straalde, stoere eiken bankstel, bekleed met een uiterst fraaie poolstof. Fauteuil 1.065.-; 2-zits 1.415.-; 3-zits 1.780.-; Bankstel als af geheeld 3.840.-; Bijpassende salontafel (135 x 75 cm) 650.- Sneek Oosterdijk 7 9 tel. 05150-62 25 We treffen twee gouwe-ouwe platen aan: Queen, waarvan eind oktober/begin no vember waarschijnlijk een nieuwe elpee van zal verschijnen, én de plaat van Ennio Morricone: „Het gebeurde in het Westen”, de soundtrack van de western „Once upon a time in the West”. De muziek van deze film gaat als warme broodjes over de toonbank, zo verzekerde een verkoopster me. Volgens insiders maakt de plaat grote kans om als meest verkochte elpee van 1976 uit de bus te komen. Aangezien elke top-zoveel in feite natte even een elpee top-tien van Sneek en -J 1 aan de hand van de verkoopcijfers van een .aantal platenzaken uit Sneek. De opvang Dier in Nood van de Dierenbe scherming Sneek en omstreken aan de Oude Oppenhuizerweg 206b (terrein ge meentewerken, naast terrein gemeenterei- niging) is dagelijks geopend van tien tot twaalf uur, behalve ’s zondags. Men kan ook een telefonische afspraak maken met mevrouw B. Bunt, Furmerusstraat 3, tel. 5433. Informatie dan wel melding over en via de plaatselijke politie of mevrouw Bunt. In Terhome is een zwarte cockerspaniel van ongeveer negen jaar gevonden. Het dier droeg een rode halsband, met een hondsdolheidspenning die in deze kon- treien niet bekend is. Waarschijnlijk is de hond van een Duitse watersporter. Het dier is nog kort geleden getrimd, en ziet er goed uit. Het verblijft momenteel in het Leeu warder asiel. Mevrouw Van der Bron, Zwettewei 8 te Scharnegoutum, tel. 9171, meldt de vondst van een zwart-witte stabij met zwarte kop. Het is een teef van zo’n jaar of drie, en de hond ziet er goed ver zorgd uit. Wie o wie? Uit IJlst is naar de opvang een hond gebracht, die daar al maanden geleden (reu),"met trekjes van een whippet W

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1976 | | pagina 5