Raad Wymbritseradeel eenstemmig Jeugdige inbreker Gestolen auto teruggevonden W: de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en Officieel Orgaan van Magister Alvinus herdacht vrijdag dekaan De Vries (On r B l nI llo "1 Het Sneeker Nieuwsblad is een Vlam in de (frituur)pan keukenbrand in Sondel Geldlade uit telefoon Dit blad verschijnt bovenu donderdags huis-aan-huis in III CT GAASTERLAND, SLOTEN, IJL3 I RAUWERDERHEM e.o. gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD en de SNEKER^; KOERIER 'WW Mtfife f B SNEEKER NIEUWSBLAD totaal bedroeg de buit in deze gevallen (vervolg zie pagina 3) MM Tarieven van rioolrecht in Sloten naar beneden? MAANDAG 6 FEBRUAR11978 133»te JAARGANG No. 11 D. NAUTA (PW/FNP) - polder met rust laten A. TIEMERSMA (CDA) nu andere inzichten - Q u- O o •5 CZ) o 1 Hei kollege voelt evenwel weinig voor Zeven Sloter panden zullen niet onder de regeling vallen. Dat komt omdat zij niet lozen op waterlopen van de gemeente. Uit Door het inbouwen van deze uitbreiding stijgt het aantal belastingplichtigen in Slo ten van 167 tot 245. schrijven b. en w. in een voorstel, dat vanavond zal worden behandeld. De meeropbrengst heeft men In beide gevallen werkte hij samen met de evenoude MJ.F. uit Deventer. Deze nam de sieraden mee om ze te verkopen. F. werd dpor de politie in Deurne aangehou den en naar Sneek overgebracht. Hij had de sieraden doorverkocht aan een hem onbekende man. Beide verdachten werden aan de officier van justitie voorgeleid. het stadje aan te slaan voor het rioolafvoerrecht. Het bleek dat in de t een recht wordt geheven voor het gebruik van van faecale stoffen en lozing van water en De keuken in de woning van de familie Van der Goot in de Jacob Boonstrastraat in Sondel brandde zaterdagavond geheel uit nadat de vlam was geslagen in een overver hitte frituurpan. Na het alarm van een uitslaande brand bij de brandweer van Balk was die al gauw ter plekke met blusmateriaai. Intussen had kordaat optreden van de hoofdbewoner al erger voorkomen. Die had de pan met brandend vet reeds naar buiten gewerkt en was de vlammen in de keuken te lijf gegaan met een poederblusser. De spuit gasten maakten daarna een einde aan het vuur ‘n de ^uken. De heer Van der Goot liep bij zijn blussingswerk een aantal flinke brandwonden op. In de raad zal vanavond tevens een nieuwe brandpreventieverordening worden behan deld. Bovendien komt het beheer en de eksploitatie van de Poarte aan de orde. Een speciale kommissie, waarin waarschijnlijk de dames A. Swart-Spoelstra en J. C. Schat-van Dokkum en de heren S. Stilma en G. Verhoeff zullen worden benoemd, zal de Poarte gaan beheren. Aan die kom missie is een vertegenwoordiger van de plaatselije horeca toegevoegd (momenteel de heer A. D. W. Peters), welke in dat jaar (gezien de overeenkomst van de Sloter horecamensen) het nauwst bij de Poarte betrokken is. Gistermiddag heeft de Sneker politie, op aanwijzing van een omwonende van de voormalige Boschstraat, een in Nijland gestolen auto teruggevonden. De Audi van de in Bolsward wonende Lijklema Nije- holt, was in Nijland van een boerenerf „geplukt". Na inspektie van het voertuig vertelde de eigenaar dat er twee rijbewijzen en een registratiebewijs uit de auto waren verdwenen. Zaterdag werd weer eens een inbraak bij Finkenburgh ontdekt. Een werkmeester kwam tot de ontddekking dat er een ruit van een deur vernield was. In het gebouw was veel wanorde aangericht. De inhoud van de sigaretten- en snoepkast lag groten deels op de vloer verspreid. Uit een andere kast werd 25.00 vermist. de sugestie van de heer Brouwer om dit ekslraatje te gebruiken voor het omlaag brengen van het tekort op de gemeente begroting. Liever ziet men dat het be drag wordt aangewend om hel recht voor de Slottenaren te verlagen. Dal verlagen kan niet ..onbeperkt" gebeu ren. B. en w. hebben, uitgaande van de jaarlijkse lasten der rioleringen, berekend, dat wanneer dit voordeeltje ten goede zou komen aan de Slotenaren, zij in plaats van de huidige 141 gulden bijna 90 gulden per jaar gaan betalen. Rekening client evenwel te worden gehouden met de minimum norm voor gemeenten zonder zuivering, vastgesteld door het ministerie van Binnen landse Zaken. Die norm is voor 1978 104 gulden perjaar. becijferd op bijna 11.000 gulden. Daarbij wordt uitgegaan van een gelijkblijvend tarief. Vrijdag is in Goutum de leraar Nederlands en dekaan van de Rijks Scholen Gemeen schap „Magister Alvinus" in Sneek. de heer F. de Vries, gekremeerd. Vrijdagmorgen werd hij tijdens een bijzondere bijeenkomst door de schoolleiding, de docenten, de leerlingen en het personeel herdacht. In verband met het overlijden van de heer De Vries zijn twee feestavonden, op 8 en 10 februari, een week uitgesteld. De heer De Vries uit Leeuwarden is ruim 23 jaar aan de school verbonden geweest. Hij was bijzonder populair onder de leer lingen en bij zijn kollegae. niet in het minst door de vele aktiviteiten die hij buiten de lesuren voor de schoolgemeenschap ont plooide. Onder meer regisseerde hij vele malen het toneelstuk, dat op de jaarlijkse feestavonden werd gebracht. De heer De Vries, die 51 jaar is geworden, was verder bekend als boekrecenserli bij de RONO Hij overleed vorige week dinsdag toch nog onverwachts. Het geldbakje van de publieke telefooncel in de hal van het postkantoor aan de Westersingel in Sneek bleek vanmorgen verdwenen. Hoeveel geld er in de uitge broken lade zat. weet men momenteel nog niet. De karnavalsprinsen heersen. In Sneek zwaait Adrianus de Eerste de skepter. in Blauwhuis wordt Hermes de Eerste toegejuicht. Dat laatste gebeurde gister middag onder meer tijdens de optocht, waarin Hermes in een Fries jacht door het dorp werd getrokken. Verschil in stand moet er zijn. De Blauwhuister Raad van Elf marcheerde achter de wagen: de Sneker kollega's werden zaterdag tijdens de optocht op een grote kar door de Waterpoortstad gevoerd. Nog twee dagen feestvieren en het is weer voor een jaar voorbij. Eilaas. Alaaf. (foto het oogpunt van rechtvaardigheid wil het kollege die bewoners verzoeken om een vrijwillige bijdrage gelijk aan de reinigings heffing. Immers, de gelden worden aange wend voor een doel dat in de toekomst verontreiniging van oppervlaktewater moet voorkomen. Het is mogelijk dat de tarieven voor het rioolafvoerrecht in Sloten omlaag gaan. Deze unieke ontwikkeling is een gevolg van een vraag van CDA-er H. Brouwer tijdens de begrotingsvergadering. Hij informeerde toen of er geen mogelijkheid was om meer ingezetenen van f~' - - - - verordening kon worden opgenomen, dat een openbaar gemeentewater voor de afvoer andere vloeibare stoffen. PRAKTISCHE. TIPS Namens hetzelfde CDA kwamen later nog een drietal andere sprekers, die op wat andere wijze getuigden van hun veranderde inzichten. Om toch de drukte in de Harinx- mastrjitte wat te temperen kwam de heer J. S. Hettinga nog met een praktische tip.- LeR hij het vroegere Staalbouw Naula - dus voor de Sylbrug - eenparkeerterreintje aan”. Van daaruit kan men dan te voet naar de winkelstraat en dat maakt de kans op opstoppingen weer kleiner. Het ijsbaan- parkeerterreintje in het hoekje van de Phars zou dan eventueel kunnen vervallen". Het- tinga wilde ook graag welen of er nu een draai- of een ophaalbrug komt en pleitte er voor de beweegbare brug eenzelfde door- vaarthoogte te geven als de oude brug. die 1.20 meter boven Fries Zomer Peil is. Over Syl in Heeg komt een biechtte weer op De 15-jarige Sneker R.H., die in januari woordelijk voor de diefstallen van sieraden door de gemeentepolitie was aangehouden, bij de familie Fijlstra aan de Schierstins en heeft vorige week nog een serie inbraken bij mevrouw Mulder aan de Groene Dijk. In opgebiecht. Onder meer bleek hij verant- -- ƒ22.000.-. beweegbare (ophaal)brug Een beweegbare brug over de Syl - waarschijnlijk wordt het een ophaalbrug -, het bestemmingsplan Van Ommenpolder in de ijskast tot in de negentiger jaren het Molenfinneplan is volgebouwd, en nader beraad over de rondweg om Heeg omdat een beslissing daarover niet meer zo urgent is. Dat waren tenslotte de besluiten die door de gemeenteraad van Wymbritseradeel werden genomen inzake de „toestanden” in en rondom Heeg. Burgemeester B. W. Cazemier kon, nadat ieder zijn zegje had gezegd, zelfs spreken van „grote eenstemmigheid" over de voorstellen van burgemeester en wethou ders. Nu was dat niet zo verwonderlijk, want het kollege had op het laatste moment de angel uit het voorstel gehaald door de vaste in een beweegbare brug te veranderen Bij de bespreking van het Syl-voorstel nam de heer A. Tiemersma van het CDA een aanloop van wel dertig jaar. Reeds in het begin van de jaren vijftig was er sprake van. dat de Harinxmastrjitte in Heeg hel verkeer op den duur niet meer zou kunnen verwerken. Verbreding bleek ook toen al niet mogelijk omdat dan onder meer door het afbreken van vele (winkel)panden het dorp grondig vernield zou worden. Een rondweg zou de oplossing zijn, zo meende men toen. Om gemotoriseerd verkeer in de hart-straat van het dorp te weren zop de brug over de Syl vervangen moeten wor den door een ..heechhout”. een hoogop lopende houten voetgangersbrug. Een rondweg zou dan meteen de Van Ommen polder ontsluiten. ..We zagen het toen zó. Op dit moment kunnen we stellen, dat niet alle besluiten van toen even goed zijn geweest. Ze werden weer achterhaald door de veranderde inzichten en de verdere ontwikkelingen. Onze benaderingswijze en onze konklusies zijn dus nu anders dan in <le nota van januari 1974". En daarmee wilde de heer Tiemersma zeggen, dat het CDA het voorste] ..beweegbare brug" zou ondersteunen.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1978 | | pagina 1