JOVD-voorzitter De Grave in Sneek: Spoorlijn „libbensbelang” voor regio Het Ulster kollege wil kamping laten bestaan Volgende week maar één krant Tussen VVD en PvdA in toekomst samenwerking? I en Oosterend hield zaterdagmorgen het „HIMMEL JEN” weer in ere Egbert Wind Fries schaak kampioen St ||b Officieel Orgaan van de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL en IJLST ■f i B - GROOTZAND-LOOP TRADITIE REEDS Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN, RAUWERDERHEM e.o. NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRI1FHOUTS NIEUWSBLAD en de SNE.KER® KOERIER Ba 'AA Sneker trachtte door met mes te dreigen bijstand te krijgen en de Het Sneeker Nieuwsblad verschijnt volgende week in verband met Hemelvaartsdag slechts éénmaal: op woens dag 3 mei. In verband met deze „midweekse” krant dienen de advertentieteksten bij ons binnen te zijn op dinsdag 2 mei om 12 uur. Alkohol kontrole in Zuid-Friesland Hei Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van Kermisklokjes boven water 4 I Het gevolg MAANDAG 24 APRIL 1978 133ste JAARGANG No. 33 De atletiekvereniging Horror houdt in samenwerking met de winkeliers van het Grootzand op woensdag 3 mei weer de traditioneel geworden Grootzand-loop. Dit in het kader van „Trim U fit”. Scholieren van vier tot en met vijftien jaar worden deze avond weer verwacht om rond het Sneker Grootzand de nodige meters af te leggen, met de mogelijkheid in de verschillende groepen de fraaie Grootzand-bokalen in de wacht te slepen. SNEEKER NIEUWSBLAD Het bedreigen van een ambtenaar der Sne ker sociale dienst met een mes leverde de 20-jarige Sneker N.J. vrijdag geen geld op, eerder het tegendeel. J. dacht een aanvraag om geldelijke bijstand, ondersteund door bedreiging met geweld, meer kracht bij te zetten. Vrijdagavond werd J. aangehouden en ingesloten op het bureau van politie. De inschrijving kan geschieden vanaf vier uur ’s middags in de tent naast de brug op het Grootzand. Het in schrijfgeld bedraagt één gulden. Er kan bij reisbureau Sypersma, eveneens aan het Grootzand, worden ingeschreven. Iedere deelnemer ontvangt na afloop een herinnering. weer Verschillende malen werden zij uit het water van het Sneekermeer en er weer in gegooid. Het was ook de bedoe ling om het blussen van een brandje te oefenen, maar hier werd om wille van de lijd van afgezien In het Foaründer Het eerste korfbalteam van De Waterpoort heeft zaterdag op het Kaatsland een enigszins verrassende nederlaag geleden tegen „buur” Lege Geaen. (Foto Studio Ger Dijs). Volkomen verdiend wisten de bezoekers de Sne- kers twee punten af te snoepen en een stijging te maken op de tweede klasse-ranglijst. Het verschil in punten tussen beide middenmoters be draagt nog zes punten, al heeft De Waterpoort twee wedstrijden meer ge speeld. Suksesvotler was het tweede twaalftal van de Sneker korfbalvereni ging. Dat wist namelijk via winst op Marfügels 2 uit Grouw het kampioen schap te behalen. Zie daarvoor en andere sportgebeurtenissen elders in dit Marrekrite of geen Marrekrite, in Oosterend houdt men de kop er voor wat het „himmel- jen" betreft. In dit Hennaarderadeelse dorp heeft men zelfs twee schoonmaakdagen inge voerd en daarbij het begrip een beetje ruim geïnterpreteerd door ook een aantal herstel werkzaamheden te verrichten. GEEN OPBRENGSTEN Er worden een tiental argumenten voor (vervolg zie pagina drie) Zaterdagavond kwam het op het Martini- plein in Sneek tot een kloppartij tussen de mannelijke helft van een echtpaar dat Cassablanca niet binnen mocht en de bar keeper van dit uitgangsoord. Het echtpaar V. werd de toegang geweigerd en dat zette kwaad bloed bij de mannelijke helft van het echtpaar. De Grave betrok ook nog even D ’66 in zijn politieke visie ..Hij zag Nederland in de toekomst wel tot een „driestromenland” worden en vond, dat D ’66 zich beter moet gaan profileren. Wil D‘66 een bijwagen- funktie blijven vervullen of wil ze een moderne progressief-liberale partij zijn", zo vroeg hij zich af. Frank de Grave vertelde ook nog iets over het mediabeleid waarover op het JOVD- kongres ook een motie was aangenomen. Daarin werd onder meer gesteld, dat de overheid een goed funktionerende pers met een breed skale van informatie moet steunen. Onder meer door lagere posttarie- ven. spoorwegen, btw enz. en door adver- tentiekompensatie te verlenen aan die kranten, die een goede afzet hebben maar door te weinig advertenties niet rendabel zijn. Wat betreft het omroepbeleid meent de JOVD. dat het huidige systeem van de dubbele koppeling (je bent lid als je de omroepbijdrage betaalt èn lid van het omroepblad bent) afgeschaft dient te wor den. Op de volgende JOVD-vergadering komt op 19 mei als spreker de heer Jacobse. VVD-raadslid van Amsterdam. Geprezen wordt het beheer, dat de familie Van der Velde voert. Praktisch al het onderhoud wordt door hen ge daan. terwijl hun uitgiftebeleid zodanig is dat er zowel voor de vaste mensen als voor de passanten voldoende plaatsen beschikbaar zijn. Ook watersporters kunnen terecht, aan de steiger en op de kamping. „Als één der elf steden en als doorgangs- plaats in dit rekreatiegebied is deze akko- modatie wel het minimum dat IJlst moet kunnen bieden. Ons kollege is zeker niet voornemens de rekreatiemogelijkheden in IJlst uit te breiden, maar vindt dat datgene wat er is. niet tot nihil kan worden terugge bracht.” Gewezen woTdt in dit verband op het feit dat IJlst jaarlijks bijdraagt aan de provinciale VVV-uitgaven. Voor het kleine maar aandachtige gehoor in deze door de liberale jongerenorganisa tie Vrijheid en Demokratie belegde avond, stelde De Grave, dat naar de mening van de JOVD het CDA te veel haar eigen weg gaat en dat er al leden van de VVD-fraktie in de Tweede Kamer zijn die een beetje beginnen te morren. „De JOVD heeft deze verhouding al zien aankomen en heeft dat reeds in een motie op het kongres in Staphorst uitgesproken”. Frank de Grave stelde daarop de vraag: Wat kunnen we in de toekomst van het CDA verwachten? Het zag het zó: Ten eerste is het mogelijk dat VVD en CDA de Samenwerking tussen de rijkspolitiegroe- pen van Lemmer, Gaasterland en Hemelu- mer Oldeferd leidde in de nacht van vrij dag op zaterdag tot een alkoholkontrole waarbij ongeveer zestig auto’s werden aan gehouden. Twee bestuurders moesten na een blaas-, een bloedproef ondergaan, kre gen een proces verbaal en mochten (na tuurlijk) niet verder rijden. In vijf andere gevallen werd een blaasproef afgenomen. Het gevolg was dan ook dat zij naar het ziekenhuis moest om zich te laten behan delen. Met enkele krammen in de hoofd huid mocht ze later huiswaarts gaan. Haar echtgenoot „zocht" zijn heil in het politie bureau. waar hij de nacht doorbracht. En waar tegen hem en de barkeeper T.P. proces verbaal zal worden opgemaakt. V. sloeg vervolgens met een bako- sleutel een ruit in. Het kwam prompt tot een algemene vechtpartij in het nachte lijke duister, aldus een woordvoerder van de politie. Hierbij liep mevrouw V. de meeste klappen op. De volgende groepen worden onder scheiden; meisjes t.e.m. 9 jaar, 18.30 uur 1 ronde; jongens t.e.m. 9 jaar, 18.35 uur 1 ronde; meisjes t.e.m. 12 jaar, 18.40 uur 2 ronden; jongens t.e.m. 12 jaar, 18.50 uur 3 ronden; meisjes t.e.m. 15 jaar. 19.00 uur 3 ronden; jongens t.e.m. 15 jaar 19.10 uur 4 ronden; trimloop voor iedereen 19.20 uur 6 ronden, veteranen en dames 19.45 uur 10 ronden; heren senioren 20.15 uur 12 ron den. meerderheid gaan verliezen. Ten tweede zouden de tegenstellingen weer aange scherpt kunnen worden door polarisatie zoals in de jaren 1969-’7O. En als derde signaleerde De Grave dan die mogelijk heid - op lange termijn - van een samen werken tussen VVD en PvdA. Wat dat laatste betreft zag De Grave in de PvdA tendenzen die wijzen op een veranderde opstelling tegenover de liberalen. Het kollege van IJlst voelt er weinig voor de kamping aan de Geeuw over een periode van vijfjaar af te bouwen. In een voorstel aan de raad wordt gesteld dat van dit onzalige idee moet worden afgestapt. Wel zal het kollege doorgaan met het zoeken naar alternatieve NIET MEER ZO SCHERP „De frustraties bij de PvdA door de laatste kabinetsformatie, voorstanders van samenwerking zoals Pronk en Duy- senberg en de grote overeenkomsten tussen VVD en PvdA op niet-materieel gebied, wijzen duidelijk in die richting. Wat betreft het sociaal-ekonomisch be leid zijn de verschillen ook niet meer zo scherp als voorheen, aangezien veel aangelegenheden op internationaal nivo- vastgelegd worden. De JOVD juicht deze samenwerking toe en wil haar kritisch blijven begeleiden en stimule ren”, aldus de landelijk voorzitter van de JOVD. Zaterdag was het weer zo ver. Om half negen verzamelden zich voor café Bergsma in Oosterend een twintig-tal volwassenen en ongeveer vijftig schoolkinderen om de handen uit de mouwen te steken. De schooljeugd trok van hot-naar-her door het dorp met plasticzakken om alle zwerfvuil te verzamelen. De oogst aan rommel bleek na afloop te bestaan uit een vrachtauto vol met gevulde plasticzakken. Een ploeg ou dere vrijwilligers nam de „Berne- boarterstün” danig onder handen, pleeg den allerlei herstelwerkzaamheden en ga ven de speeltuigen hier en daar een verfris send kwastje verf. Drie amateur-metselaars begaven zich naar de Nederlands Hervormde kerk, waar men het betonnen trapje voor het hoofd toegangshek sloopte en er daarna een leuk trapje van gele steentjes voor in de plaats „bouwvakte”. Het karweitje bleek later uitstekend te zijn geslaagd. Tussen de be drijven door werd er in het gebouw van Dorpsbelangen een kopje koffie ge dronken. Voor de schoolkinderen was er limonade. De himmeldei was op touw gezet door het bestuur van de Vereniging voor Dorpsbelangen, die vast van plan is ook in het najaar weer een bijdrage te leveren in het kader van een goed milieu. Zaterdagmorgen hield de Sneker hulp organisatie „Stand-By” voor en op het Kolmeersland haar jaarlijkse oefendag. gehaald (zoals blijkt op de foto) Telkenjare wordt dit festijn herhaald om de vaste kern van vrijwillige water sporters de gelegenheid te geven de kennis weer bij te spijkeren en de nieuwe lichting op de hoogte te brengen werd namelijk een kop snert geserveerd van het binnenhalen van drenkelingen en het werken met de mobilofoon Het eerste hulp van De vorige week gepleegde diefstal uit de kermistent van de Asser C.W. Seggers, is opgelost. Er verdwenen toen een aantal klokjes en polshorloges uit de kraam aan het Martiniplein. De dader blijkt de 14- jarige Sneker T.H. te zijn geweest. Van de buit had hij nog twee koperen klokken en zes polshorloges over. Deze zijn inmiddels teruggegeven aan de benadeelde. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd een snoepautomaat in de hal van het N.S.-station opengebroken. Voor ongeveer veertig gulden aan snoep werd gestolen. De heer W. Koenen mist een stuurstoel uit zijn kajuitjacht, dat afgemeerd ligt in de Looxmagracht. uit Sneek schaakkampioen van Friesland geworden. In de eindstand van de tien finalisten, die hun partijen in de CCF- kantine in Leeuwarden speelden, eindigde Wind mei een half punt voorsprong op Jan Boersma en Karel Greben. die beiden al eens de Friese titel voor zich hebben opgeëist. Egbert Wind is lid van de Schaakclub Sneek. Hij ging daverend van start met drie uit drie en had toen een voorsprong van 2'/z punt op Boersma, die dus vreselijk slecht begon, maar later zes partijen achterelkaar won. Elders in de krant kunt u er meer over lezen. Als één van de mogelijkheden van de politieke ontwikkelingen noemde Frank de Grave, student in de rechten in Groningen en sinds enkele maanden landelijk voorzitter van de JOVD, vrijdagavond in Hotel Bonnema in Sneek; de denkbare mogelijkheid, dat op lange termijn de PvdA en de VVD gaan samenwerken. Mensen als Geertsma en Vonhoff hebben zich al in die richting uitgesproken en met name de eerste is voorstander van een kabinet met „wisselende blokken”, dat wil zeggen elke regeringsperiode twee andere partijen in het kabinet. Op die manier komt iedereen aan de bak en ontstaat er geen machtspositie, aldus de heer De Grave. Eigenlijk toch wel een beetje verrassend - want wie had dat van tevoren durven voorspellen? - is de 22-jarige Egbert Wind mogelijkheden voor de plaatselijke bevolking. De PCP-fraktie was namelijk op de gedachte gekomen om het terrein van de huidige kamping om te vormen tot plantsoen met daarbij vissteigers en dergelijke. De reeds twintig jaar bestaande kamping is beperkt van omvang, dat is een feit, maar een ideaal gesitueerde rekreatiemogelijk- z’j ligt bijzonder rustig en centraal ten heid, zo schrijft het kollege de raad. Zij is opzichte van de watersportgebieden in 1 Zuidwest Friesland. De laatste jaren zijn een aantal voorzieningen getroffen, waar door het mogelijk is een beperkt aantal sta- en gewone caravans op het terrein te plaatsen. en dat wilde niemand zich de neus voorbij laten gaan Bovendien nam de onderdeel werd beoefend met bezichtiging van de nieuwe boot der duikers van de Sneker brand- Rijkspolitie groep Sneek veel tijd.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1978 | | pagina 1