VEEL POSITIEFS, WEINIG KRITIEK OP BEGROTING Naam en faam als accountant i aangetast door uitspraak van gemeente in een kranteartikel Jongste en oudste leerling MHNO openden nieuwe keukens IJLST snekerMkoerier nau outw» Staatssekretaris wil zich niet bemoeien met MHNO’s in Sneek I Jacquelien Rodenburg benoemd tot bedrijfsleidster Manege Sneek EN Per Postma in kort geding tegen gemeente Sneek I Officieel Orgaan en van de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL „Uit de Marktstraat” X i N Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN, RAUWERDERHEM e.o. „Hier en daar heb ik een kritische noot-over-nood kunnen beluisteren, maar in grote lijnen zijn de algemene beschouwingen positief bij mij overgekomen Aldus karakteriseerde burgemeester B.W. Cazemier van Wymbritseradeel dinsdag de intenties van de redevoeringen waarmee de woordvoerders van de diverse frakties de begroting 1980 in vogelvlucht doorliepen. De ramingen van inkomsten en uitgaven bleken objektief bekeken ook geen opgelegde redenen te geven om er bepaald ontevreden over te zijn. Immers, dank zij een „hergroepering" van reserves en batige saldi van een paar voorgaande jaren, had het kollege van burgemeester en wethouders een begroting kunnen aanbieden, die de toets van de (milde) kritiek glansrijk kon doorstaan. In een kort geding, aangespannen door het Sneker raadslid H. Postma (FNP) tegen de gemeente Sneek, verweet de FNP’er hen van aantasting van zijn goede naam en faam. De aanklacht was voornamelijk gericht op de uitspraak van het dagelijks gemeentebestuur in de Leeuwarder Courant van 30 augustus 1979, waarin zij hem beticht zouden hebben van „onjuist citeren uit een vertrouwelijk rapport over de sociale werkplaats „Finken- burgh” in Sneek. Voor de president van de Leeuwarder arrondissements- rechtsbank, mr. W. van den Berg, was het dinsdagmiddag echter de vraag of de noodzaak van dit kort geding wel zo groot was als de heer Postma deed voorkomen. Tevens plaatste hij vraagtekens bij de schade, die de heer Postma, accountant van beroep, zou hebben ondervonden van de uitlatin gen van het gemeentebestuur. „Dit is het risiko van een openbare funktie”, dacht mr. Van den Berg. Jij van gemeente belang was wel voor integratie van Sudergoa, „ter wille van de demokratie”. De heer Veldwiesch wees erop dat de welzijnsstichting zich sterk heeft ontwikkeld. „In de goede zin van het woord", zo voegde de gemeentebelanger eraan toe. „Het opbouwwerk van de stichting is frequenter geworden. Sudergoa gaat zich echter ook bemoeien met zaken die op het terrein van de gemeente liggen en of dat een goeie ontwikkeling is weet ik niet,” aldus de heer Veldwiesch. en de Het kollege van b en w van Ijlst heeft aardig goed in de richting van de raadsleden geschoten wat betreft het raadsvoorstel over de beleidsnota Regionalisatie Zuidwest-Friesland. Een zaak waar het CDA en de PvdA echter niet zo gelukkig mee zijn is opname van de welzijnsstichting Sudergoa in het samenwerkingsverband. Dat althans was de mening dinsdagavond in de raadsvergadering. B en w zullen nog met een voorstel komen over de welzijnsstichting. De heer H. Veldwiesch Het Sneaker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD UI "t 1 - SNEEKER NIEUWSBLAD (vervolg zie pagina 13) i Appeltje voor de dorst komt Wymbritseradeel goed van pas Dit zou zowel de leerlingen als het onder wijs aan beide scholen ten goede komen, aldus de staatssekretaris in een brief aan het bestuur van de Vereniging voor Open baar Onderwijs in Sneek, die de minister aandacht had gevraagd voor het probleem dat kan ontstaan als er een tweede school voor MHNO in Sneek komt Bij dat verzoek laat de staatssekretaris het voorlopig, want hij schrijft ook: „Ik deel u mede, dat ik geen aanleiding zie tot het treffen van maatregelen met betrekking tot de in uw brief aangeduide situatie, die zal ontstaan als de MHNO-afdeling van de christelijke scholengemeenschap „Nijen- hove” van Bolsward naar Sneek wordt verplaatst”. DONDERDAG 31 JANUARI 1980 135ste JAARGANG No. 9 MEVR. T. DORREBOOM (PvdA) -„niet zo negatief over Sudergoa’’- A. TIEMERSMA (CDA) -„naaien als knippen"- JOH. D. KUIPERS (VVD) -meest agressief- D. NAUTA (GEM. BEL) -eigen zwembad?- In dit nummer is als bijlage opgenomen (voorlichtingsorgaan van de gemeente Sneek). Ulster raad verschilt van mening over Sudergoa in „Z.W.-Friesland” Staatssekretaris K. de Jong van onderwijs en wetenschappen acht het van het groot ste belang indien betrokkenen van de kant van de algemene school voor lager en middelbaar huishoud- en nijverheidson derwijs ,,’t Dok” en de MHNO-kompo- nent van de christelijke scholengemeen schap „Nijehove” (die van Bolsward naar Sneek zal worden overgeplaatst) tot sa menspraak en samenwerking komen op te trachten een oplossing te vinden voor mogelijke problemen. De vordering van de heer Postma in dit kort geding tegen de gemeente Sneek was de herroeping van de uitspraak, dat de FNP’er er onjuist na geciteerd zou hebben uit een vertrouwelijk rapport De eis, die uitgesproken werd door de advokate van de heer Postma, mr. K. Slob-Schuit, hield in, dat de gemeente Sneek veroor deeld zou worden om binnen acht dagen na de uitspraak door de president van de arrondissementsrechtbank een adverten tie te plaatsen in de Leeuwarder Courant waarin duidelijk zou staan, dat het raadslid wel degelijk de inhoud van dat rapport juist had weergegeven. Ook zou (vervolg zie pagina 13) Intussen heeft de christelijke school voor middelbaar huishoud- en nijverheidson derwijs van de gemeente Sneek een ge bouw toegewezen gekregen. Dat is het vroegere hoofdgebouw van de christelijke scholengemeenschap „W. G. Baarda” aan de IJlsterkade no. 11. Direktrice van de christelijke MHNO wordt mevrouw S. Kingma, die nu nog aan de scholenge meenschap in Bolsward verbonden is als adjunkt-direktrice. In het kader van de verdere professiona lisering van het Sneker Manegegebeu- ren kwam het nieuwe bestuur tot de konklusie dat de leiding over deze groeiende aktiviteit niet meer een vrije- tijdtaak van bestuursleden kan blijven. Advertenties werden geplaatst waarin een bedrijfsleider werd gevraagd. Uit de binnenkomende sollicitaties bleef na een selektieprocedure een kandidate uit eigen gelederen over. Weinig „grip” op welzijnsstichting (vervolg zie pagina 31) Van de eenentwintig lokalen van de Algemene School voor M.H.N.O. ,,’t Dok" aan de Ooievaarslaan in Sneek zijn twee lokalen verbouwd en opnieuw ingericht. Het betreft de ruimten waar gekookt moet worden. De keukens dus. Voor de opening van de vernieuwde lokalen was iets toepasselijks bedacht Een zelfgemaakte deur met daaraan oud-keuken- gerei moest verwijderd worden en dan zou op de benedenverdieping een van de keukens zichtbaar worden. Akke Jorritsma, de jongste leerling van de school en mevr. J. Slob-de Vos, een oud leerling uit een klas van 1941, waren uitgenodigd om de symbolische handeling te verrichten. De heer F. van der Sluis, direkteur van 't Dok gaf aanwijzingen. Met een mes moest plakband doorgesneden worden. Toen werd de deur geopend en een gezelschap van genodigden kon de vernieuwde keuken bewonderen. In de ruimte hadden een aantal meisjes zich opgesteld. Deze hadden dok-koekjes gebakken. Een eigen maaksel dus. Het viel goed in de smaak. Na de officiële ingebruikname hield de heer van der Sluis een propagandaspeechje en kon de hele school bewonderd worden. Het bestuur van de Stichting Manege Sneek e.o. heeft per 1 februari 1980 tot bedrijfsleidster benoemd Jaqueline Rodenburg (34). Zij is sinds 1973 als instruktrice verbonden aan de Waterpoorters. Daarnaast heeft ze in wijde omgeving deel uitgemaakt van wedstrijdjury’s. Het bestuur meent, dat door de benoeming van een bedrijfsleidster, die aanspreekbaar en verantwoordelijk is voor het totale manegegebeuren, er voor de gebruikers van de faciliteiten meer duidelijkheid zal komen over wat kan en wat mag. Verbetering van de service-verlening zal de aantrekkingskracht van de Manege zeker verhogen. De paardesportaktiviteiten in de Manege Sneek krijgen een steeds grotere omvang, zowel kwalitatief als kwantitatief. Leden van de landelijke rijvereniging de Water poorters of Tally Ho winnen regelmatig prijzen bij wedstrijden. Een en ander betekent voor de Stichting Manege Sneek e.o., dat er geanticipeerd moet worden op deze signalen van de omgeving, als ze ook in de toekomst als centrum voor de paardensport adequaat wil blijven funktioneren. Een eerste stap werd in 1978 genomen door het bestuur van de Stichting uit te breiden met bestuursleden van de LR de Waterpoorters, Tally Ho en de Stichting Paardrijden Gehandikapten. Door deze bundeling kan in het stichtingsbestuur een betere belangenafweging plaats vinden van alle facetten, die in de Manege moeten worden verwezenlijkt Dit is van des te groter belang, omdat de bestaande kapaci- teit voor praktisch 100 procent wordt ge bruikt Dit komt ook tot uiting in het bestaan van wachtlijsten voor nieuwe leer lingen. "V' O •Kv' F

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1980 | | pagina 1